Sunteți pe pagina 1din 26

2016

Portofoliul Consilierului Educativ

PROF. LOREDANA IRIMICIUC

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA


Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

PORTOFOLIUL CONSILIERULUI EDUCATIV

1
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

“ Nu exista arta mai frumoasa decât arta educației;


pictorul si sculptorul fac doar figuri fără viată,
însă educatorul creează un chip viu.”
Sf. Ioan Gura de Aur

Argument:

Într-o perioadă în care elevii și părinții par a fi luați prin surprindere de schimbările din domeniul educației, iar evenimentele economice și
politice o iau înaintea altor preocupări ale vieții cotidiene, școlii îi revine misiunea de a informa și forma tinerii.
Activitatea Comisiei de Consiliere și Orientare este una esențială în actualul context. Ea trebuie să răspundă unor necesități precum:
modelarea caracterelor elevilor, îndrumarea acestora pentru alegerea propriei cariere în concordanță cu aptitudinile fiecăruia, oferirea unor
alternative de petrecere a timpului liber etc.

2
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Rolul din ce în ce mai important al educației școlare și extrașcolare a fost reglementat și prin Legea Învățământului nr. 1/2011. Precizări privind
educația permanentă, activitatea educativă formală și non formală sunt cuprinse și în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar aprobat prin ordinul de ministru nr.5079/31.08.2016.
Deși diferiți, din multe puncte de vedere, elevii sunt înzestrați cu talente nebănuite. Prin noi, școala le oferă șansa afirmării. Menirea noastră
este aceea de a le cultiva dorința de a trăi frumos.
Viziune:

Valorificarea rolului educației în pregătirea copiilor și al contribuției pe care aceasta trebuie să o aibă în devenirea lor ca cetățeni activi într-
o societate dinamică aflată într-o continuă transformare.
Direcțiile de acțiune sunt:
 Aplicarea modelului diversității prin abordarea educației diferențiate complementară formală și non-formală (elevul devine resursă,
producător, lider de opinie, deci participant activ)
 Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale și sociale prin extinderea spațiului de intervenție în procesul educațional
curricular, în scopul valorificării tuturor valențelor educative ale conținutului învățării în interesul superior al copilului.
 Promovarea unui învățământ de calitate, modern, flexibil, stimulativ și creativ bazat pe experiență, performanță, tradiții și valori într-un
parteneriat real școală – părinți – comunitate care să formeze cetățeni activi capabili să se integreze cu succes în viața comunității.

3
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Misiune:

Misiunea unității noastre – cunoscută și asumată de către toate grupurile de interese reprezentate în școală de profesori, elevi, părinți, autoritatea
locală și agenții economici este asigurarea desfășurării activităților susținute în școală în jurul unor scopuri și valori comune ca:
 Atingerea standardelor de performanță privind componentele activității manageriale;
 Perfecționarea personalului didactic prin formarea continuă;
 Schimbarea caracterului învățământului din unul excesiv informativ întra-unul formator de competențe;
 Utilizarea unui sistem de evaluare adecvat care să asigure măsurarea performanțelor școlare;
 Racordarea sistemului de formare profesională la exigențele învățământului european;
 Colaborarea cu comunitatea locală;
Este de datoria noastră să:
- sprijinim fiecare elev să-și cunoască și să-și dezvolte potențialul și aptitudinile în funcție atât de interesele și motivațiile personale, cât și
de cerințele comunității și ale societății în general.
- oferim servicii educaționale care să aibă la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți
participanții la procesul de învățământ și să dezvoltăm capacitatea de adaptare și orientare într-o societate aflată într-un proces continuu și
rapid de schimbare.
- urmărim ca fiecare absolvent al nostru să devină în societate ”omul potrivit la locul potrivit”

4
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Analiza S.W.O.T

Puncte tari :
 Experiență în domeniul activității educative școlare și extrașcolare;
 Personal didactic calificat, cu competente necesare evaluării și valorificării valențelor educative derivate dintr-o problematică educativă diversă;
 Disponibilitatea cadrelor didactice de a se implica în activități extrașcolare în funcție de propriile abilități și hobby-uri;
 Rețea coerentă de coordonare a activităților educative școlare, extrașcolare și extra curriculare: inspectorul educativ și inspectorul școlar cu
programe și proiecte de cooperare internațională – la nivel județean, coordonatorul de programe și proiecte școlare – la nivelul unității de
învățământ, consilierul, diriginții și corpul profesoral – la nivelul clasei, structurile organizaționale ale elevilor și părinților – la nivelul unității
școlare;
 Diversitatea programelor de activități educative promovate în școală și existenta unei adevărate tradiții în desfășurarea unor activități extrașcolare;
 Existenta unor organizații nonguvernamentale cu care colegiul colaborează;
 Existenta unei oferte educaționale proprii;
 Rezultate bune ale elevilor la manifestările educative locale, județene, regionale și naționale;
 Mediatizarea activităților extrașcolare și extra curriculare în rândul comunității locale prin mass-media locală dar și prin spectacole, concursuri,
competiții;
 Mediatizarea la nivel național, a activităților desfășurate în școală, prin intermediul internetului – site-ul colegiului, reviste on-line publicate în
cadrul unor proiecte, pagini web;
 Ridicarea calității și eficienței actului educațional prin îmbunătățirea bazei materiale;

5
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

 Existenta parteneriatului educațional cu familia, comunitatea, cu organizațiile nonguvernamentale și guvernamentale în vederea responsabilizării
acestora în susținerea și îmbunătățirea actului educațional;
 Colaborarea cu instituții specializate: Inspectoratul pentru Situații de Urgenta, Direcția Generală pentru Protecția Copilului, Direcția de Sănătate
Publică, Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul de Poliție Județean, Agenția de Combatere a Traficului de Persoane, Agenția de Protecția
Mediului etc.

Puncte slabe :

 Abordarea sporadică a influenței pozitive a activității educative școlare și extrașcolare asupra dezvoltării personalității elevului de liceu;
 Perpetuarea mentalității eronate conform căreia elevul trebuie să se dedice exclusiv laturii educaționale formale;
 Minimalizarea rolului activităților educative școlare și extrașcolare de către unii părinți;
 Fonduri insuficiente pentru desfășurarea activităților educative școlare și extrașcolare;
 Nerecunoașterea activităților educative a elevilor realizate în afara orelor de curs;
 Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităților educative școlare și extrașcolare;
 Ușoare disfuncționalități în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte educaționale interdisciplinare;
 Implicarea insuficientă a Conciului Școlar al Elevilor în problemele specifice școlii.
 Relativa izolare a cartierului în care se află unitatea școlară fată de zona culturală a orașului;
 Programul extrem de încărcat al elevilor și profesorilor.

6
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Oportunități :
 Redimensionarea “școlii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, racordată la viața publică;
 Diversificarea ofertei educaționale, creșterea calității actului educațional prin perspectiva descentralizării și a concurenței pe piața educației;
 Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin inițierea de noi proiecte educative și asumarea de noi roluri;
 Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în școală;
 Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activități extrașcolare;
 Valorificarea voluntariatului și dezvoltarea conștiinței utilității sociale a copiilor;
 Promovarea dialogului intercultural în vederea creșterii calității vieții comunității;
 Inițierea copiilor în managementul de proiect și în procesul decizional în vederea finalizării demersurilor lor;
 Apropierea și cunoașterea cadrelor didactice într-un context diferit decât cel de la clasă, de pe parcursul orelor.
 Dorința de afirmare a cadrelor didactice tinere și nu numai.
 Dorința de a întări legăturile cu familiile elevilor și cu aceștia.

Amenințări:

 Dezavantajul creat de programele școlare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;
 Oferta negativă a străzii și a internetului;
 Implicarea sporadică a familiei în susținerea activităților educative din școală;
 Numărul mare de elevi navetiști;
 Problemele financiare ale familiilor din care provin elevii noștri.

7
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Principii și valori:

Strategia activității educative școlare și extrașcolare este proiectată după următoarele principii:
 principiul priorității educației, ca responsabilitate asumată de guvernul României;
 principiul accesului egal la educație – conform Constituției și Convenției ONU a Drepturilor Copilului, fiecare copil are dreptul la educație;
 principiul interculturalității;
 principiul continuității activităților care au caracter permanent și se bazează pe experiența anterioară;
 principiul complementarității formal – non-formal;
 principiul flexibilității organizaționale și informaționale;
 principiul descentralizării autorității educaționale și al asigurării unității demersurilor educaționale locale prin coordonare;
 principiul abordării globale, unitare, multidisciplinare și integrate;
 principiul transparenței implementării strategiei, cu participarea societății civile, alături de instituțiile guvernamentale în vederea realizării
obiectivelor;
 principiul cooperării – implementarea strategiei are la bază cooperarea instituțională, atât la nivel național, cât și internațional.

Scopul: Ridicarea standardelor calitative ale educației formale și non-formale prin complementarizarea lor în
vederea valorificării potențialului elevilor și al formării lor ca cetățeni europeni pro-activi.

8
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Obiective strategice:

1. Recunoașterea activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ;
2. Permanenta actualizare a conținutului învățării și accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
3. Întărirea statutului activității educative școlare și extrașcolare ca spațiu de dezvoltare personală;
4. Recunoașterea educației non formale ca spațiu aplicativ pentru educația formală;
5. Profesionalizarea activității educative școlare și extrașcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educație complementară;
6. Dezvoltarea dimensiunii europene a activității educative școlare, extrașcolare și extra curriculare prin multiplicarea programelor și
proiectelor educative de cooperare internațională;
7. Creșterea vizibilității eficienței activității educative școlare și extrașcolare prin prevenirea și reducerea fenomenelor antisociale, de
abandon școlar, absenteism și analfabetism;
8. Formarea resursei umane în domeniul activității educative școlare și extrașcolare;
9. Asigurarea eficienței activității educative școlare și extrașcolare prin monitorizarea și evaluarea impactului acesteia în comunitate;
10. Întărirea parteneriatului educațional guvernamental – nonguvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicați în
susținerea procesului instructiv-educativ.

9
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Grupul țintă :

Elevii claselor IX - XII, clasele a X-a și a XI-a instruire practică și stagii de pregătire, anul I, II și III profesională, cadrele didactice din
unitatea noastră școlară, familia, societatea civilă, comunitatea și societatea în ansamblul ei.

Rezultate așteptate:

o creșterea calității actului educațional și a rezultatelor învățării;


o introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea și desfășurarea activității didactice la fiecare obiect de studiu;
o proiectarea activităților educative extra curriculare ca aplicații concrete ale cunoștințelor acumulate și ale abilităților și competențelor
formate în cadrul obiectelor de studiu;
o stimularea interesului elevilor și a cadrelor didactice de a se implica în proiecte și programe educative curriculare, extrașcolare și extra
curriculare la nivelul unității de învățământ;
o stimularea și multiplicarea inițiativelor tinerilor în dezvoltarea vieții comunității școlare și a comunității locale;
o reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului și absenteismului școlar;
o creșterea ratei promovabilității școlare;
o asigurarea șanselor egale de dezvoltare personală;
o ridicarea calității resursei umane din sistemul educațional;
o asigurarea sustenabilității proiectelor educative prin conștientizarea comunității cu privire la potențialul pe care programele educaționale
le au asupra formării tinerei generații ce urmează a se integra;
o transformarea educației în sursă de dezvoltare comunitară.

10
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Planul operațional

Nr. Direcții de Obiective specifice Activități Termen de Strategii de realizare Indicatori


crt. activitate realizare

- Asigurarea cadrului legislativ specific


activității educative școlare și Ședința Întocmirea
extrașcolare Consiliul planificărilor, a
profesoral Octombrie 2016 Informări diriginți tematicii întâlnirilor
- Elaborarea planului managerial al cu părinții și a
activității educative școlare și planului de activități
extrașcolare; extra curriculare până
1. Organizarea și la data de 15.10.2016
- Întocmirea planificărilor anuale de Informarea elevilor cu
coordonarea
activitate și a planificărilor privire la Regulamentul
activității
calendaristice; de organizare si
educative
Ședințe ale 15.10 2016 funcționare a Consiliului Participarea unui
- Elaborarea calendarului activităților Național al Elevilor număr de cel puțin 15
Comisiei
educative școlare și extrașcolare – care reglementează modul elevi la alegerile
diriginților
stabilirea responsabilităților; de funcționare al pentru Consiliul
Consiliului Școlar al Școlar al Elevilor
- Organizarea alegerilor pentru Consiliul Elevilor și a modului de
Școlar al Elevilor, responsabilizarea 30.10.2016 organizare a alegerilor
elevilor, motivarea pentru inițiativă și Ședința de
pentru Consiliul Elevilor
dinamizarea consiliului elevilor; constituire a
Consiliul Școlar
al Elevilor

11
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr. Direcții de Obiective specifice Activități Termen de Strategii de realizare Indicatori


crt. activitate realizare

- Structurarea activității educative


școlare și extrașcolare în funcție de Orele de Anul școlar Discuții pe marginea
prioritățile din educație la nivel local, orientare și 2016 – 2017 noutăților legate de
Aplicarea județeana și național. consiliere activitatea dirigintelui
programelor de
2. consiliere și - Desfășurarea orelor de consiliere și Demararea unor proiecte Susținerea a câte unei
orientare orientare școlară conform cerințelor 30 sept. 2016 activități pe semestru
Plierea tematicii orelor în cadrul fiecărei
- Creșterea vizibilității eficienței de consiliere și orientare subcomisii ( 8
educației non-formale prin prevenirea și Campanii de pe problemele activități)
reducerea fenomenelor antisociale, de prevenire a Anul școlar 2016 semnalate.
abandon școlar, absenteism și fenomenelor – 2017
analfabetism. antisociale

-Întocmirea în acord cu
- Profesionalizarea educației non- Realizarea asistentelor la legislația în domeniu a
Monitorizare, formale prin dezvoltarea acesteia pe orele de consiliere și portofoliilor diriginților
tipuri de educație complementară. Participarea la orientate școlară -Desfășurarea
consiliere, săptămânală în acord
3. îndrumare și activitățile de
cu planificările
control - Întărirea statutului educației non- suport Analiza stadiului de întocmite a orelor de
formale ca spațiu de dezvoltare educațional Permanent îndeplinire a consiliere cu elevii, a
personală. pentru părinți programului de activități celor de suport
al Comisiei Diriginților; educațional cu părinții
și lunar a activităților
extra curriculare

12
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr. Direcții de Obiective specifice Activități Termen de Strategii de realizare Indicatori


crt. activitate realizare
- Atragerea elevilor în campaniile de Preselecție Înscrierea a câte unui
prevenire a consumului de droguri și a voluntari proiect ( la fiecare
accidentelor rutiere; secțiune) în CAEN
Selectarea
4. Participarea și - Diversificarea mijloacelor de participanților Conform Implicarea tuturor Obținerea unui număr
obținerea de exprimare, sensibilizare și pentru etapele calendarului profesorilor în aceste de premii sau
performanțe la conștientizare necesare unor astfel de concursurilor activităților activități în calitate de distincții comparativ
concursurile campanii; înregistrate în extrașcolare al îndrumători; cu cel din anul
CAE N al CAEN I.S.J. și MECS anterior
MECS - Implicarea unui număr cât mai mare
de elevi și profesori în aceste competiții
Semnarea de noi
- Încheierea de noi parteneriate cu parteneriate.
O.N.G.-urile care au ca domeniu de ”Asociația Contactarea
activitate educația tinerilor Promotorii organizațiilor și Implicarea unui
5. Dezvoltarea Bucovinei” Anul școlar informarea acestora cu procent de cel puțin
parteneriatelor - Participarea la acțiunile inițiate de 2016 - 2017 privire la disponibilitatea 55% din elevii
aceste organizații nonguvernamentale „Salvați Copiii” elevilor colegiului de a colegiului în aceste
participa la acțiuni acțiuni.
educative.

13
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr. Direcții de Obiective specifice Activități Termen de Strategii de realizare Indicatori


crt. activitate realizare
-Implicarea în proiecte care să dezvolte Implicarea în
interesul elevilor pentru noile educații ( Continuarea Intensificarea proporție de 85% a
Proiecte și educația ecologică, educația activităților din Anul școlar contactelor cu elevilor colegiului în
activități de cetățenească etc. ) programul 2016-2017 organizațiile care activitățile
6. dezvoltare a - Sensibilizarea elevilor față de Eco-Școala, promovează astfel de Programului Eco –
noilor educații problematica umană, față de valorile Leafa și programe. Școala
morale și civice, a respectului pentru S.N.A.C. Implicarea unui
natură și mediu înconjurător număr de 100 de elevi
- Încurajarea activităților bazate pe în campanii de
voluntariat. voluntariat.

Formarea - Participarea cadrelor didactice la Parcurgerea Anul școlar Contactarea de formatori Derularea a câte două
cadrelor didactice cursuri de formare în domeniile cursurilor din 2016- 2017 dispuși să susțină astfel cursuri anual.
7. în domeniul educației non formale și informale oferta C.C.D. de cursuri în școală
educației non desfășurate prin C.C.D.
formale

14
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr. Direcții de Obiective specifice Activități Termen de Strategii de realizare Indicatori


crt. activitate realizare
Ziua
- Creșterea interesului elevilor pentru europeana a
activitățile educative. limbilor Participarea unui
26 septembrie număr de 100 de
Evenimente din - Marcarea unor zile din calendarul Ziua Prevenirii 2016 elevi provenind din
calendarul activităților educative ca modalitate de Criminalității clase diferite, la
8. activităților informare și de sensibilizare. fiecare activitate.
educative Ziua educației
5 octombrie 2016
Ziua
- Cunoașterea semnificației istorice a Combaterii 18 octombrie
Încurajarea elevilor în
unor evenimente din trecutul poporului Traficului De 2016
găsirea de forme
român. Persoane originale de marcare a
acestor evenimente
1 decembrie
Ziua Națională
2016(29
a României
noiembrie 2016)

10 februarie
2017
Ziua Siguranței
pe Internet

Zilele
francofoniei Martie 2017

15
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr. Direcții de Obiective specifice Activități Termen de Strategii de realizare Indicatori


crt. activitate realizare
Ziua Mediului 5 iunie 2017

Istoria unei Anul școlar 2016


națiuni – - 2017
națiunea
română

- Diversificarea activității
extracurriculare prin atragerea elevilor
Activități pentru într-un cadru educativ în defavoarea Vizite 7-11 Noiembrie Organizarea unor Implicarea în astfel
timp liber: străzii; 2016 aplicații, vizite de de acțiuni a unui
excursii, vizite - Implicarea elevilor in activități Excursii documentare, proiecte procent de cel puțin
tematice, tabere educative Mai – Iunie de mare impact asupra 85% din populația
9. școlare -Socializarea în spații și situații noi 2017 comunității școlare școlară a colegiului
”clase fără pereți”
- Descoperirea unor lucruri inedite Drumeții

16
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

PROPUNERI PENTRU PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE


Anul școlar 2016 – 2017

Nr.
crt. Activități Responsabil Colaboratori Termen

1. Ziua Europeană a Consilierul educativ Prof. Grigorean 26


(prof. Irimiciuc Lacramioara septembrie
Limbilor
Loredana) Prof. Cobzariu Mirabela 2016
Prof. Gaspar Prof. Serban Mihaela
Loredana
Prof. Rebei Marian

2. Psih. Laura Cazacu IPJ Suceava 28


Săptămâna Prevenirii Consilierul educativ Diriginții septembrie -
(prof. Irimiciuc 2 octombrie
Criminalității Loredana) 2016

3. Echipa managerială Diriginții 5 octombrie


Ziua Educației Consilierul educativ 2016
(prof. Irimiciuc
Loredana)

17
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr.
crt. Activități Responsabil Colaboratori Termen

4. Consilierul educativ ANITP 18 octombrie


Ziua Combaterii (prof. Irimiciuc “ Salvați Copiii” 2016
Loredana)
Traficului de Persoane
Psiholog Cazacu
Laura

5. Constituirea Consiliului Responsabil CSE Diriginții


Prof. Arhire Lucian Reprezentanții claselor în octombrie
Școlar al Elevilor
Consiliul Școlar al Elevilor 2016
-Ședința de constituire/
programarea alegerilor

6. Balul bobocilor Dir. Adj. Filipiuc Dir. prof. ing. Arganisciuc


Beatrice Ovidiu Ștefan 9 noiembrie
prof. Cazan Luminiţa Consilier educativ 2016
prof. Mihaela Șerban (prof. Irimiciuc Loredana)
prof. Macovei Cristina diriginții claselor IX – XII
Prof. Pintea Silvia
Prof. Baciu Tatiana

18
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr.
crt. Activități Responsabil Colaboratori Termen

7. Sărbătorile toamnei Consilier educativ prof. Dobrincu Simona


(prof. Irimiciuc Prof. Grigorean noiembrie
anglofone
Loredana) Lăcrămioara 2016
Prof. Rebei Marian Prof. Popovici Radu
Elevii claselor IX – XII

8. 1 Decembrie – Dir. adj. Filipiuc Diriginții 29 noiembrie


Beatrice Elevii claselor IX – XII 2016
La Mulți Ani, Romania!
Prof. Nasulea
Florentina
Prof. Hutu Monica

"Acasă, in Bucovina” – Dir. adj. Filipiuc Prof. Pr. Știubianu Cristian decembrie
Beatrice Prof. Hopulele Bogdan 2016
9. Obiceiuri de iarna
Prof. Baciu Tatiana
Elevii din clasele IX-XII

19
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr.
crt. Activități Responsabil Colaboratori Termen

10. Repere eminesciene Prof. Silvia Pintea Prof. Baciu Ionela 15


Prof.Buculei Loredana ianuarie
Prof. Smolnicki Angela 2017
Prof. Grigorean Lacramioara

11.
Consilier educativ Prof. Corniciuc Maria 10 februarie
Ziua Siguranței pe (prof. Irimiciuc Prof. Macovei Cristina 2017
Loredana) Prof. Neacşu Horaţiu
Internet

12. Sarbatori autohtone – Prof. Gașpar Elevii din clasele IX-XII


Loredana Catedra de limba romana februarie
Dragobetele
Prof. Pintea Silvia Catedra de limba franceza 2017
Prof. Rebei Marian Catedra de limba engleza

13. 24 Ianuarie 1859- Prof. Turculeț Mircea Dir. Adj. Filipiuc Beatrice 24 ianuarie
Prof. Nicodim Andrei Consilier educativ 2017
Semnificația zilei si
Prof. Daniliuc (prof. Irimiciuc Loredana)
importanta istorica Gabriela

20
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr.
crt. Activități Responsabil Colaboratori Termen
Prof. Baida Corina
14. Zilele francofoniei Prof. Mihaela Şerban Prof. Cobzariu Mirabela martie 2017
Prof. Gaşpar Loredana
Prof. Macovei Cristina

Prof. Năsulea Florentina Anul școlar


Prof. Cazacu Luminita 2016-2017
Prof. Nasulea Prof. Şerban Mihaela Conform
15. S.N.A.C. Florentina Prof. Ajataritii Elenuţa calendarului
propriu
Prof. Gorea Elena
Prof. Rebei Marian
Prof. Huțu Elena Monica
Prof. Gula Mihaela
Prof. Păslariu Lăcrămioara
Elevii din clasele IX-XII

21
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr.
crt. Activități Responsabil Colaboratori Termen

16. Eco-Școala Prof. Nasulea Elevii din clasele IX – XII Anul şcolar
Florentina Prof. Cionca Dorina 2016-2017
Prof. Cazacu Prof. Neacșu Horațiu Conform
Luminita Prof. Sbiera Oltița calendarului
propriu
Prof. Dascălu Rodica
Prof. Gorea Elena
Prof. Ajatăriții Elenuța

17. LeAf. Dir. Adj. Prof. Filipiuc Elevii claselor IX-XII Anul şcolar
Beatrice Prof. Cazan Luminita 2016-2017
Prof. Nasulea Prof. Huţu Elena Monica Conform
Florentina calendarului
propriu

18. „Dăruind, primești Prof. Știubianu Prof. Hopulele Bogdan Aprilie 2017
Cristian Diriginții
iubire”
Elevii claselor IX-XII
- proiect caritabil

22
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr.
crt. Activități Responsabil Colaboratori Termen

19.
Cariera ta, misiunea Dir. Adj. Prof. Filipiuc Psiholog Cazacu Laura Anul şcolar
Beatrice Consilierul educativ 2016-2017
noastră Conform
(prof. Irimiciuc Loredana)
- proiect de orientare și calendarului
consiliere profesională propriu

23
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Activități din Calendarul National și Județean al


Activităților Extrașcolare Anul şcolar 2016 – 2017

Nr. Activități Responsabil Colaboratori Termen


crt.

1. Săptămâna educației globale Prof. Nasulea Florentina Diriginți Noiembrie


2016

2. “Sanitarii pricepuți” Prof. Jipa Adina Asistenta și medicul școlii Aprilie 2017
Prof. Dascălu Rodica Elevii claselor IX-XII

3. “Educație rutieră – educație Ing. Mihai Bechtel m.i. Andrieş Steria Aprilie 2017
pentru viață”

4. „Cu viața mea apăr viața” Ing. Magazin Dragoş Elevii clasei II D Mai - Iunie
“Prietenii pompierilor” 2017
Aprilie 2017

24
Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com

Nr. Activități Responsabil Colaboratori Termen


crt.

5. ”Natura – o carte deschisă către Dir. Adj. Beatrice Filipiuc Prof. Gula Mihaela Aprilie 2017
sănătate” Prof. Cazan Luminița
Prof. Gașpar Loredana
Prof. Huțu Elena Monica

6.
Cuza Open Prof. Horațiu Neacșu Prof. Gula Mihaela Mai 2017
Prof. Luminița Cazan Prof. Marian Rebei
Prof. Arhire Lucian

7.
Cupa DHS – educație rutieră Prof. Luminiţa Cazan Prof. Bichel Mihai Iunie 2017
Prof. Pavel C-tin
8.
“Mesajul meu antidrog” Consilier educativ Prof. Crăciun Alina Februarie –
Psiholog Cazacu Laura Iunie 2017

Director, Director adjunct, Consilier educativ,


Prof. ing. Arganisciuc Ovidiu Ștefan Prof. ing. Filipiuc Beatrice Prof. Irimiciuc Loredana

25

S-ar putea să vă placă și