Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC ,,GHEORGHE MIRON COSTIN,,

CONSTANŢA
B-dul Aurel Vlaicu nr. 86
Tel. 0341427402/ Fax : 0241/588759
E-mail liceu.tehnologic@yahoo.com
Site :lictehngheorghemironcostin.blogspot.ro

Nr. Înreg. 9415.1/11.09.2018


FORMULAR DE APLICAŢIE
pentru proiecte educative la nivelul unității de învățământ

Avizat,
Director

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Liceul Tehnologic „Gh. Miron Costin”
Adresa completă Bld. Aurel Vlaicu, nr.86, Constanta
Nr. de telefon/fax 0341/427 402
Site şi adresă poştă electronică liceu.tehnologic@yahoo.com
Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) Prof. Moldoveanu Mirela
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 3
de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect Toți elevii unității de învățământ
Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos max.
5 titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi finanţatorul)
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului : „De la școală în lume”
B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului: proiect educativ;
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul:
▪ Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile, cultural-artistice

B4: Ediţia nr. 1


B5: Număr participanţi la proiect: aproximativ 300
B6: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
100 lei - 100 lei

B7: Proiectul este cu participare: √ directă, indirectă, online.


REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate – 3 cadre didactice direct implicate in
organizarea si derularea activitatilor proiectului, toti elevii unitatii scolare.
b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: directi – elevii liceului, indirecti – familiile acestora, unitatea
scolara, comunitatea locala.
c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
1. Activitati de analiza si evaluare a situatiei din punctul de vedere al nevoilor in randul
1
elevilor unitatii scolare;
2. Actiuni de informare a elevilor si a parintilor acestora cu privire la proiect
a) sedinte cu parintii si elevii,
b) realizarea si distribuirea in randul elevilor de pliante, postere si alte materiale
informative in legatura cu activitățile proiectului
3. Campanie de strangere de fonduri pentru elevii din familii defavorizate (actiune care se va
desfasura pe intreaga perioada a proiectului)
4. Actiuni menite sa sa creasca stima de sine:
- Teste de abilitati
- Diverse concursuri si competitii:
o Sportive
o Culinare
o De creatie vestimentara
o De fotografie
o Desen
o Pictura
o Creatie literara
- Workshop-uri in care se vor desfasura activitati prin care elevii sa devina mai
constienti de propria valoare
- Excursii
d. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă: elevii isi vor imbunatati situatia la invatatura si
se va stabili o legătură mai strânsă între aceștia și profesori, se vor apropia mai mult de școală și de
comunitate.

C. PREZENTAREA PROIECTULUI
D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)

Argument:

“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi
mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria
Montessori –”Descoperirea copilului”)
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor
în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-
culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul
ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile
extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în
mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.
Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv
– constituie un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului nostru.
Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, procesul de
producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local,
naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi
naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de
învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, stimuleaza şi
orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie, pictură. Excursiile şi taberele
şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea
2
dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaşte
realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, la educarea lui cetăţenească şi
patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale
importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Prin excursii elevii îşi suplimentează şi
consolidează instrucţia şcolară dobândind însuşirea a noi cunoştinţe.
Elevii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de
grup, toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de
rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca
profesorul însăşi să fie creativ. Elevii sunt atraşi de activităţile artistice, reacreative, distractive, care
ajută la dezvoltarea creativităţii, gândirii critice şi stimulează implicarea în actul decizional privind
respectarea drepturilor omului, conştientizarea urmărilor poluării, educaţia rutieră, educaţia pentru
păstrarea valorilor, etc.
Voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale.
Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă
respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De
asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj,
încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți
să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final.
Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și
competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce
se întâmplă în jurul nostru.
In unitatea noastra scolara se observa nevoia de implicare a elevilor în activități extrașcolare
care să îi apropie mai mult de școală, de profesori, să îi pregătească pentru viață. Elevii trebuie atrași
prin diverse activități, astfel se poate combate și abandonul școlar. Aceștia trebuie să acumuleze noi
cunoștințe sau să pună în aplicare informațiile dobândit la orele de curs. De asemenea, elevii trebuie
să conștientizeze importanța activităților de voluntariat în rândul comunității din care fac parte.
D.2. Scopul proiectului: implicarea elevilor în activități extrașcolare și de voluntariat
D.3. Obiectivele specifice ale proiectului:
1) Identificarea elevilor care ar trebui apropiați de școală
2) Aplicarea și îmbunătățirea informației elevilor
3) Implicarea elevilor în activități extracurriculare
4) Imbunatatirea situatiei la invatatura a elevilor
5) Cresterea stimei de sine in randul elevilor.
D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: elevi voluntari, elevi mai retrași, cu risc
de abandon școlar
D.5. Beneficiarii direcți și indirecți: elevi voluntari, elevi mai retrași, cu risc de abandon școlar,
familiile acestora, unitatea scolara, comunitatea locala
D.6. Durata proiectului: 12 luni – septembrie 2017 – iunie 2018.
D.7. Descrierea activităţilor
Nr. Titlul activităţii Perioada de Locul Participanţi Descrierea pe scurt a activității
crt. desfăşurare desfăşurării
1. Analiza si septembrie Unitatea Coordonatorul de se vor identifica elevii care doresc să se implice în
evaluarea 2017 scolara proiect proiect. Profesorul coordonator va realiza o situatie
numarului de Elevii unitatii scolare statistica ce urmeaza sa stabileasca grupul tinta al
elevi implicați proiectului si care va fi folosita ca baza de comparatie
în proiect la finalul proiectului.
2. Sedinta cu Octombrie Unitatea Prof. Moldoveanu În cadrul ședinței părinții sunt informați asupra
părinții 2017 scolara Mirela primei excursii ce va avea loc împreună cu elevii în
Prof. Murat Daniela Bulgaria și care sunt obiectivele acesteia.
3
Prof. Mocanu Ionela
Părinți
3. Excursie Octombrie Bulgaria Prof. Coord. Excursie educativă de o zi în Bulgaria. Traseul: Cap
educativă 2017 Moldoveanu Mirela Kaliakra-Pădurea pietrificată Pobiti Kamani-
Prof. Murat Daniela Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului” Varna-
Prof. Mocanu Ionela Castelul din Balcic-Grădina botanică-Mănăstirea
Elevii unității ortodoxă Aladja.
4. ,,Realizarea 30 Unitatea Prof. Murat Daniela Elevii au realizar produse turistice pentru destinațiile
unui produs Octombrie scolara Clasa a XII-a C turistice Mexic, România, Spania.
turistic de 2017
Halloween”
5. ,,Cum îi putem decembrie Unitatea Elevii Se identifică cazurile sociale din cadrul căminului
ajuta pe 2017 scolara Prof. Moldoveanu LTGMC, care sunt consiliate și se încearcă să se
ceilalți?” Mirela găsească soluții pentru ajutarea acestora.

6. ,,Noi în raport ianuarie Unitatea Elevii Se realizează postere cu elevii clasei a X-a A cu
cu restul” 2018 scolara Prof. Moldoveanu tema ,,Cum gestionăm un conflict?”.
Mirela

7 ,,Ecoprovocare” Martie Grădina Elevii clasei a X-a A Activități de ecologizare, de plantare de flori și
2018 liceului Prof. Moldoveanu arbuști, de înfrumusețare a grădinii liceului.
Mirela

8 ,,Porți deschise Aprilie Unitatea Coordonatorul de Activități de valorificare a turismului.


către turism” 2018 școlară proiect
Prof. Murat Daniela
Elevii unității

9 Evaluarea Iunie 2018 Unitatea Coordonatorul de Coordonatorul de proiect va realiza o situatie


proiectului școlară proiect statistica ce va fi comparata cu cea de la inceputul
proiectului. Coordonatorul de proiect va intocmi un
raport de evaluare a proiectului.

D.8. – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului:


- In urma acestui proiect se asteapta ca beneficiarii directi (elevii in risc de abandon scolar) sa
fie mai aporpiați de școală, să își îmbunătățească bagajul de cunoștințe nemotivate si să se
implice în activități de voluntariat.
- De asemenea, acestia isi vor imbunatati stima de sine, se vor implica mai mult in activitatile
scolare si extracurriculare
- Vor invata ce inseamna intr-ajutorarea si beneficiile actelor de caritate
- Profesorii unitatii scolare vor cunoaste mai indeaproape elevii si vor invata sa ii trateze
individualizat si diferentiat in functie de caracterul/personalitatea/abilitatile fiecaruia
- Comunitatea locala va beneficia in sensul ca mai multi elevi care absolva cursurile liceale
inseamna, potential, mai putini someri, ceea ce poate duce si la scaderea infractionalitatii.
D.9. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului –
Realizarea fiecarei activitati in parte va fi monitorizata/evaluata de fiecare profesor/i
responsabil/i in parte
Intregul proiect va fi monitorizat si evaluat la final de profesorul coordonator care va realiza
date statistice care se releve succesul proiectului comparand datele statistice de la inceputul
proiectului cu cele de la final.
D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului (max. 1500 caractere)
Se dorește ca acest proiect să fie derulat și în anii școlari următori dacă va avea un impact
pozitiv aupra elevilor, aceștia dorind continuarea lui și implicarea directă și activă și pe viitor.
4
D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului
Toate activitatile proiectului vor fi diseminate in revista scolii, pe websiteul scolii, in
randul parintilor si al comunitatii locale in cadrul conferintelor organizate in cadrul proiectului.

D. DEVIZ ESTIMATIV
Nr. Fonduri Finanţare Total
Descrierea cheltuielilor* proprii solicitată
crt. sumă
1 Hartie, creioane colorate, carioci, carton, 30 lei 30 lei
etc.pentru realizarea de materiale
informative si workshopuri
2 Premii pentru castigatorii concursurilor si 60 lei 60 lei
competitiilor organizate in cadrul
proiectului
3 Hartie de imprimanta pentru imprimarea 10 lei 10 lei
chestionarelor, documentelor proiectelor
TOTAL RON 100 lei 100 lei

Coordonator/i (nume și semnătură) Moldoveanu Mirela

Director unitate (nume și semnătură) Curtomer Semra

S-ar putea să vă placă și