Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ


GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “CĂSUŢA FERMECATĂ” CRAIOVA

STR. PRINCIPATELE UNITE NR.1 STR. BEETHOVEN NR.17


TEL.-FAX 0251/599492 TEL.- FAX 0251/418830
E-MAIL:casutafermecata@yahoo.com www. gradinitacasutafermecata.ro/

Avizat,
Director C.C.D. Dolj
Prof. Ştefan VASILE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂȚII METODICE,


ŞTIINŢIFICE ŞI CULTURALE

"COPIII ȘI COPILĂRIA FERICITĂ- EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN ACTUALITATE"

SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

I. ARGUMENT
Argument, justificare, context
Toţi copiii sunt educabili şi au dreptul la o formă de educaţie pe măsură. Toți copiii au dreptul
să se dezvolte într-un mediu educaţional normal. Dezvoltarea timpurie, integrată, a copiilor este o
prioritate a sistemului educațional de azi. E necesară implementarea unor strategii de dezvoltare a
conştiinţei copiilor, cadrelor didactice și a părinţilor în spiritul toleranţei şi nediscriminării, al
acceptării şi oferirii de şanse egale pentru toţi, ştiut fiind cât învaţă copiii prin imitaţie. E necesară de
asemenea eliminarea segregării şi a discriminării de orice tip.
Succesul grădinițelor și școlilor incluzive depinde de identificarea, evaluarea în echipă şi
stimularea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Unitățile școlare incluzive sunt deschise,
prietenoase şi pun un accent deosebit pe:
• flexibilizarea curriculumului;
• calitatea predării şi învăţării;
• evaluarea permanentă;
• parteneriatul educaţional.
Mulţi educatori au înţeles cât de importantă este intervenţia educativă pentru copilul cu
cerinţe educaţionale speciale şi nu privesc acest lucru ca pe o povară, ci ca pe o provocare. Prin
eforturi comune, copil – educator – copii – părinte – părinţi, se înregistrează un progres în
dezvoltarea socio-emoţională a copilului respectiv, un pas pentru a se integra în comunitate. Pentru a
diminua reacţia de respingere şi pentru a-i face pe copii să înţeleagă diferenţele e nevoie de activităţi
și proiecte care să îi pregătească pe copii să fie mai toleranţi şi să se accepte diversitatea.
Prin activitatea metodică propusă ne adresăm cadrelor didactice și tuturor celor care lucrează
și interacționează cu copiii cu cerințe educative speciale. Activitatea metodică “Copiii și copilăria
fericită- educația incluzivă în actualitate” aduce o abordare proaspătă temei, prin exemple de bună
practică (activități, proiecte, programe, planuri de intervenție personalizate), prin dezbaterea și/sau
prezentarea de către toți cei implicați în procesul de educaţie a uneivarietăţi de situaţii:
- nu toate unitățile școlare dispun de specialişti care să realizeze o evaluare psihologică
completă la venirea copilului în grădiniţă/școală, dar şi o evaluare continuă a acestuia;
- prejudecăţile părinţilor copiilor cu dezvoltare normală (tipică) influenţează atitudinea
copiilor faţă de colegii lor;
- educatorii nu dispun de o formare iniţială solidă, adesea se autoinstruiesc în legătură
cu cerinţele speciale ale copilului, dar manifestă nesiguranţă şi reţinere în activitatea
cu acesta;
- nu toţi educatorii acceptă în mod voluntar înscrierea unui copil cu nevoi speciale în
grupă/clasă, ceea ce poate influenţa atitudinea faţă de copil şi părinţi săi;
- copilul cu cerinţe speciale necesită mai multă atenţie, iar unii educatori au sentimentul
că acest timp se pierde şi e un dezavantaj pentru ceilalţi copii;
- unii părinţi consideră copilul cu cerinţe speciale un model care oferă exemple
negative pentru copiii lor;
- nu toate grădiniţele dispun de materialele necesare, precum şi de un spaţiu adaptat
diferitelor cerinţe speciale, ș.a.
Considerăm că, în urma materialelor primite şi prezentate, vom cunoaşte mai bine specificul
unor anumite deficienţe şi vom schimba percepţia deformată într-una favorabilă, vom găsi strategii
adaptate, cu scopul de a oferi sprijin şi oportunităţi în vederea obţinerii succesului şcolar.

II. OBIECTIVUL GENERAL / SCOPUL


Promovarea unor strategii de dezvoltare a conştiinţei şi a comportamentelor copiilor și
adulților în spiritul toleranţei şi nediscriminării, a acceptării de şanse egale pentru toţi copiii.

III. OBIECTIVE SPECIFICE


- Promovarea principiului învăţământului democratic şi garantarea dreptului la educaţie
diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în beneficiul individului şi al
societăţii;
- Promovarea unor idei /practici privind asigurarea unei educaţii de calitate, prin
raportare la indicatori şi standarde europene;
- Realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar, prin prezentarea unor exemple de
bună practică.
- Promovarea strategiilor multidimensionale integrate în vederea prevenirii
discriminării sociale în rândul prescolarilor/elevilor;
- Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al
demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;

IV. PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia)


Data: 21 februarie 2020
Orele: 14.00-18.00
CRAIOVA, GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, "CĂSUȚA FERMECATĂ” STR. BEETHOVEN,
NR.17

V. SECŢIUNI(maxim3)
 ABORDĂRI TEORETICE ACTUALE ALE EDUCAȚIEI INCLUZIVE
 EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU CES
(proiecte de parteneriat, programme educative, activități extrașcolare, planuri de
intervenție personalizate, activități de voluntariat, exemplificări privind organizarea si
desfășurarea activităților didactice, instruirea diferentiată, parteneriatul în predare
etc.).
 SECȚIUNEA DEDICATĂ COPIILOR/ ELEVILOR –"O COPILĂRIE
FERICITĂ!"(concurs interjudețean de creatii plastice ale copiilor/elevilor cu CES
și/sau lucrări colective ale acestora cu preșcolarii/elevii de la grupele/clasele unde
sunt integrați)

VI. COMISIA DE ORGANIZARE:


OPRAN SIMONA
GRANGURE DANIELA
VĂRGATU LOREDANA
POPESCU ANCA
BECE LUCIA

VII. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR:


Lucrările vor fi redactate conform următoarelor cerinţe:
1. 2-4 pagini format A4;
2. În Microsoft Word, cu caractere Times New Roman , cu diacritice, corp de literă 12 ,
tehnoredactare la1,5 rânduri;
3. Conţinutul lucrării trebuie să vizeze aspect cu un grad de interes ridicat, din tematica
propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să cuprindă experienţe personale.
4. Lucrările vor fi însoţite de bibliografie (autor, titlu, lucrare, editura, localitate, an),
precum şi de un rezumat de maxim o jumătate de pagină- SECȚIUNEA 1.
5. Lucrările pot avea 2 autori, caz în care fiecare participant va primi câte o diplomă de
participare.
6. Lucrările se vor trimite organizatorilor până la 19.02.2020, pe una din adresele de e-
mail: dana_valcu@yahoo.com, loredana_gcl@yahoo.com.

VIII. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ


Înscrierea se va face online, până la 19.02.2020 pe una dintre adresele de email :
dana_valcu@yahoo.com, loredana_gcl@yahoo.com și va cuprinde: formularul de
înscriere – pentru fiecare cadru didactic, lucrarea și rezumatul lucrării. Totodată,
materialele mai sus menţionate: formularul de înscriere la simpozion, lucrarea printată și
acordul de parteneriat pentru simpozion, în două exemplare, se vor trimite prin posta la
adresa :
Gradinita cu P.P. ,,CĂSUȚA FERMECATĂ”, Str. Beethoven, nr.17, Craiova, Dolj.
Fiecare lucrare poate avea unul sau doi autori. Nu se percepe taxa de participare.

PERSOANA / PERSOANE DE CONTACT:


GRANGURE DANIELA, TEL. 0748824313, emaildana_valcu@yahoo.com
VARGATU LOREDANA, TEL. 0763646638, loredana_gcl@yahoo.com

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT,,CĂSUȚA FERMECATĂ” CRAIOVA


DIRECTOR,
PROF. SIMONA OPRAN
FIŞA DE INSCRIERE

SIMPOZION INTERJUDEȚEAN

"COPIII ȘI COPILĂRIA FERICITĂ- EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN ACTUALITATE"

21 FEBRUARIE 2020
Craiova, Dolj

Numele şi prenumele cadrului didactic: STANA COCA și ȘERBĂNESCU CORESI

COLEGIUL NAȚIONAL “VLADIMIR STREINU”

Localitatea: GĂEȘTI

Judeţul:DÂMBOVIȚA

Sectiunea I

Titlul lucrării: “STRATEGII DE LUCRU DIFERENȚIAT EFICIENTE PENTRU ELEVUL CU


CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE”

Telefon fix/mobil:0722.247686/ 0730.308332

Adresa e-mail: stana.coca@yahoo.com/ crisebanescu@yahoo.com

Participare: indirectă

MIJLOACELE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTARE:

 Videoproiector

Semnătura,

STANA COCA
ȘERBĂNESCU MIHAI CRISTIAN
Grădiniţa cu P.P.,,CĂSUȚA FERMECATĂ” Şcoala/Grădiniţa
Craiova, Jud. Dolj
Str.Principatele Unite, Nr. 1
Str. Beethoven, nr. 17
Tel/fax:0251/599492, 0251/ 418830
Nr………….din…………… Nr.……………..din……………..

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi,...................între unităţile:

Grădiniţa cu P.P. ,,CĂSUȚA FERMECATĂ” Craiova, jud. Dolj, reprezentată de


director, prof. SIMONA OPRAN şi prof. GRANGURE DANIELA, prof. VĂRGATU
LOREDANA, în calitate de coordonatori ai SIMPOZIONULUI INTERJUDEȚEAN
"COPIII ȘI COPILĂRIA FERICITĂ- EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN ACTUALITATE",
Craiova, 21 februarie 2020.
şi

Şcoala/Gradinita…………………...............................................................................,judeţul
….........…..,reprezentată de prof. ……………………..............................,în calitate de director şi
prof...........................................................................................................................................,în
calitate de partener la SIMPOZIONUL INTERJUDEȚEAN "COPIII ȘI COPILĂRIA
FERICITĂ- EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN ACTUALITATE"
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant, în
cadrul Simpozionului Interjudețean.

Şcoala coordonatoare se obligă:


 Să distribuie regulamentul simpozionului şcolilor partenere;
 Să primească materialele realizate de către parteneri;
 Să organizeze susţinerea referatelor, lucrărilor si proiectelor participanţilor;
 Să distribuie tuturor participanţilor diplomele obţinute;
 Să mediatizeze rezultatele simpozionului;
Şcoala participantă se obligă:
 Să înscrie cadrele la activitate;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să participe la sesiunea de comunicări;
 Să respecte regulamentul de desfăşurare a simpozionului.
Prezentul acord de parteneriat se încheie în douăexemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţacu P. P. ,,CĂSUȚA FERMECATĂ” Craiova Şcoala/Grădinita

Director, Director,
Prof.SIMONA OPRAN

S-ar putea să vă placă și