Sunteți pe pagina 1din 18

ȘCOALA MIHAI DAVID NEGREȘTI, 2010-2011

PROIECT EDUCAȚIONAL

SĂ DĂM O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE ȘI CELOR SĂRACI

1
1. TEMA PROIECTULUI

‚SĂ DĂM O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE ȘI CELOR SĂRACI’

2. MOTIVAȚIA

Proiectul are în vedere dezvoltarea unor programe de colectare de fonduri, rechizite și


obiecte pentru a fi distribuite copiilor săraci din localitate și din satele invecinate.
Având în vedere situația economică-socială actuală generală și cea în care se află zona
noastră, am luat inițiativa sprijinirii educației în mediul în care ne aflăm și menținerii nivelului
educațional în rândul tinerilor, mai ales celor proveniți din mediul rural.
Programul ia inițiativă în orașul Negrești, județul Vaslui și vizează , prin tema sa,
cuprinderea în aria de acțiune a satelor învecinate.
Se știe că această zonă este una predominant rurală, numărul școlilor este mic, copiii fac
naveta pe drumuri impracticabile, multe dintre familii trăind din agricultură, neavând
posibilitatea unui loc de muncă.

3. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Scopul proiectului SĂ DĂM O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE ȘI CELOR SĂRACI este de a


oferi o șansă la educație și copiilor săraci din zonă prin programe de colectare de bani și obiecte
sau chiar a altor forme de ajutor.
Obiectivele proiectului vizează:
 Creșterea nivelului educațional prin reducerea abandonului șccolar,
 Oferirea de mijloace de ajutor elevilor săraci,
 Îmbunătățirea mijloacelor de transport și comunicație între școli,
 Dezvoltarea Asociației de Părinți
 Implementarea unor programe de sprijin școlar local
 Sensilbilizarea oamenilor(părinților) cu privire la necesitatea procesului
educațional
Activităţile propuse, în ordinea în care se vor desfăşura

Pentru atingerea obiectivelor propuse Proiectului “SĂ DĂM O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE ȘI


CELOR SĂRACI” , care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare - învăţare prin activităţi

2
extracurriculare , vor fi organizate următoarele activități:

1. Pași spre performanță


2. Școala părinților
3. Revista școlii

4. GRUPUL ȚINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL

Proiectul se adresează :
 Elevilor proveniți din familiile sărace
 Părinților elevilor
 școlilor din mediul rural.

5. DURATA PROIECTULUI

Proiectul are o durată de 12 luni, pe perioada aprilie 2010-aprilie 2011.

6. RESPONSABILI PROIECT

INFORMAŢII DESPRE APLICANT

Numele unităţii de învăţământ Scoala cu clasele I-VIII Mihai David, Negresti, jud, Vaslui
care aplică
Adresa completa Str. Garii, nr. 8, Negresti, jud. Vaslui
Nr. de telefon/fax
Adresă poştă electronică/Pagină http://scoli.didactic.ro/scoala_mihai_david/
de Internet

PERSOANĂ DE CONTACT
Prof. Săvută Constantin
Nume, Prenume

Adresa completă Negrești, Vaslui

Nr. de telefon/fax 0235457078

3
Adresă poştă electronică Negreștisăv@yahoo.com

Persoane implicate:

 Profesorii și învățătorii Școlii Mihai David Negrești


 Personalul unităților de învățământ din satele învecinate
 Asociația de Părinți Școala Negrești
 Reprezentanți ai puterilor politice locale
 Organizația Salvați copiii
 Elevii
Grupul țintă

In cadrul Proiectului „SĂ DĂM O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE PENTRU TOȚI”, grupurile tinta vor fi:

 70 de elevi cu cerințe educationale speciale, aparținând Școlii Generale Cioatele,Negrești, jud.


Vaslui. 30 dintre aceștia au dificultăți de adaptare și învatare, provin din medii defavorizate, cu
tendințe de abandon scolar. 40 dintre elevii din grupul țintă ( clasele I-IV) sunt capabili de
performanță, la diferite discipline, dar nu au beneficiat , până acum, de condiții speciale de
pregătire.
 50 de elevi Valea Mare
 150 de elevi Rafaila
 Elevi ai altor sate
 Aproximativ 100 de părinți cu un nivel de educaţie precar, ce provin din medii socio-culturale
defavorizate, violenţi, consum de alcool, cu influențe socio- educaționale negative asupra
copiilor. Aceștia prezintă probleme majore în comunicarea interpersonală , cunoașterea și
colaborarea cu școala și instituțiile locale- factori ce afectează educaţia copiilor. Aceşti părinţi
au nevoie de ajutor şi sprijin din partea şcolii în vederea intelegerii propriilor copii, pentru a-și
dezvolta abilitătile de comunicare activă, empatie, acceptare, permisivitate.
 25 de părinți ai elevilor capabili de perfomanțe care nu înteleg nevoile speciale ale propriilor
copii, nu le oferă condiții de studiu și de pregătire în favoarea diferitelor activități gospodărești.
Organizatorilor le revine sarcina de a depista şi exploata punctele comune, (educaţia copiilor,
asigurarea unui viitor al copiilor, grup cu abilităţi, ocupaţii şi posibilităţi materiale diverse), organizand
activitati extrascolare, în vederea atingerii obiectivelor proiectului.

4
Rezultate așteptate

 Reducerea abandonului școlar până la 80% în timp de un an de zile


 Oferirea de sprijin material tuturor elevilor cu situație materială precară
 Introducerea mijloacelor de transport elevi acolo unde lipsesc
 Înființarea unor burse locale din finanțări și fonduri existente
 Înființarea și dezvoltarea de programe locale de sprijin educațional în satele implicate

7. PARTENERI

În acord cu specificul obiectivelor, grupurilor şi acţiunilor Proiectului “ SĂ DĂM O ȘANSĂ LA


EDUCAȚIE ȘI CELOR SĂRACI”, şcoala va avea ca parteneri:

 Clubul Copiilor (asigurarea spatiului pentru desfășurarea unor activități-concursuri, diverse


materiale de informare, Prezentări in Power Point pe diverse teme legate de abandonul școlar,
realizarea unor desene pentru atlasul informatizat și revistă, diseminarea proiectului, spațiu
expozițional și de colectare obiecte,evaluare);
 Asociația de părinție Negrești, înființată ca persoană juridică în martie 2010 și care se implică
activ în finațare
 Organizația Salvați Copiii (informații, date statistice, participare la unele concursuri, materiale
bibliografie pentru activitățile cu părinții referitoare la abandonul școlar și abuzurile părinților
asupra copiilor, evaluare, pliante și broșuri pentru profesori, diseminare proiect);
 Primăria Negrești (finațare și sprijin local)

8. ACTIVITĂȚI

Activitatea nr 1

Titlul activității:INFORMARE PRIVIND INIȚIEREA PROGRAMULUI


Tipul activității: de informare , organizatoric
Perioada de desfășurare: aprilie 2010-mai 2010
Locul desfășurării: Școala Negrești, școlile învecinate, familii și potențiali finanțatori
Numărul de participanți: 20 de profesori reprezentanți, grupuri de căte 5 elevi
Responsabili: director, profesori
Beneficiari:școli și primării din sate
Mijloace:mașină,pliante,imprimantă, videoproiector, coli de scris, ecusoane și legitimații, xerox, pc-uri

5
Activitatea nr.: 2

Titlul activităţii: Școala pentru toți


Tipul activităţii: organizatoric,extracurricular(excursie,concursuri),consiliere psihopedagogică
Data/perioada de desfăşurare: mai 2010-august 2010
Locul desfăşurării: școală, Clubul copiilor, obiective turistice împrejurimi
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai
comunității etc): 50 elevi, 10 cadre didactice, 15 părinți, 5 reprezentanți ai comunității
Responsabili: prof. de sprijin și prof. logoped
Beneficiari: grupul ţintă (direcţi),şcoala ,elevii şcolii,comunitatea (indirecţi)
Mijloace: imprimantă, notebook, videoproiector, masă pentru ședințe, scaune, dulap tip bibliotecă,
dulap tip etajeră (dulap cu rafturi), tablă magnetică, panouri de plută, xerox, bibliorafturi, fleepchart,
hartie xerox, markere, foi de fleepchart, ecusoane plastifiate, suporturi creioane, birouri, scaune
ergonomice, blue-stik (plastilina de lipit), perforator, capsator, mape de plastic, suporturi hartie,
pixuri, creioane, scotch, prelungitor, camera video , CD-uri rewritable , DVD-uri, USB Memory Stick,
folii protecție A4, foarfece, pioneze, bolduri, agrafe de birou (paper clips), hartie glase, corector,
radiere, plastilină, suport pixuri, ascuțitori
Modalităţi de evaluare: imagini, fişe de participare, diplome, expoziţie, fotografii, portofolii
Descrierea activității
 Selectarea din mediul scolar a copiilor cu cerinte materiale precare, stabilirea unui program de
desfășurare a activităților (2 ore pe săptămână); realizarea calendarului activităților.;
 Realizarea bazei de date cu elevii și cadrele didactice implicate în proiect ;
 Amenajarea spațiului în vederea desfășurării activităților cu elevii
 „Și eu vreau să termin școala” (consiliere psihopedagogică cu elevii din grupul țintă care se află
în situație de abandon școlar din diverse motive);
 „Șanse egale” (participarea elevilor la excursia de 2 zile, organizată în împrejurimi cu tema
„Șanse egale pentru dezvoltarea noastră”);
 „Tu faci viitorul” (concurs de eseuri cu tema „Tu faci viitorul”, în cadrul căreia elevii vor
realiza lucrări despre cum văd ei viitorul, unde se văd ei peste un anumit timp);
 „Egalii ”(consilierea a 5 elevi cu nevoi educaționale speciale pe problema abandonul școlar și
consecințele acestuia, pentru ca la rândul lor, aceștia să devină „resursa” pentru colegii aflați în
situație de abandon);
 Activitate comună cu parinții „Copiii noștri devin cineva”

6
Activitatea nr.: 3
Titlul activităţii: Pași spre performanță
Tipul activităţii: organizatoric, consultații/meditații, concurs, lucrări laborator, culegere
date/informații, prelucrare informații/date
Data/perioada de desfăşurare: septembrie 2010-decembrie 2010
Locul desfăşurării: școala inițiator, școlile ediacente, comunitate, biblioteca, muzee, librării, case
memoriale, unități economice, alte obiective
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai
comunității etc): 50 elevi, 15 cadre didactice, 3 studenţi-foști elevi ai școlii, 15 părinți, 15
reprezentanți ai comunității ( directori unități economice, preot, primar, profesori pensionari, bătrâni ai
satului,medici, politie)
Responsabil: prof. Cioată Valerica
Beneficiari: grupul ţintă (direcţi),şcoala ,elevii şcolii,comunitatea (indirecţi)
Mijloace: calculator, videoproiector, reportofon, imprimantă multifunctională color, cameră video,
aparat plastifiere, hartie xerox albă și color (A4, A3 și A2), cariocă, markere, hartie foto, toner,
flipchart, coli flipchart, folie retroproiector, caiete matematică și dictando, blocuri de desen, hartie
milimetrică, coli ciocan, pixuri, cărti pentru bibliotecă, atlase, CD-player, CD-uri didactice, notebook,
mese de lucru, birou calculator, scaune, dulap tip bibliotecă, dulap tip etajeră (dulap cu rafturi), tablă
magnetică, panouri de plută, bibliorafturi, suporturi creioane, blue-stik (plastilină de lipit), perforator,
capsator, mape de plastic, suporturi hartie, creioane, creioane colorate, scotch, CD Wallet pentru CD-
uri, folii protecție A4, lipici, calculatoare ştiinţifice, truse geometrie, ecran, culegeri matematică și
limba română, acuarele, pensoane, blocuri desen, foarfece, pioneze, bolduri, agrafe de birou (paper
clips), hartie glase, corector, radiere, plastilină, suport pixuri, ascuțitori
Modalităţi de evaluare: diplome, creațiile elevilor, rezultatele la concursuri și olimpiade, grafice,
planșe, fotografii, filme, atlas informatizat, portofolii, interviuri, anchete, afișe,
Descrierea activității
 Realizarea bazei de date privind elevii și caderele didactice implicate;
 Amenajarea spatiului în vederea desfășurării activităților cu elevii capabili de performanță;
 „Putem deveni și mai buni” ( consultații pentru elevii capabili de performanță din mediul rural ,
pe obiecte de învâțămant, conform unui grafic stabilit);
 „Vrem sa fim printre cei mai buni” ( participarea elevilor la cursurile Centrului județean pentru
tinerii capabili de performanță);
 „Mediul în care trăim” ( identificarea posibilităților de educare locale, culegerea datelor
geografice, măsurători,vizite, interviuri, anchete, utilizarea unor surse de informare, crearea de
materiale didactice);
7
 Atlasul informatizat al localităților;
 „Pășim în lumea cărților” ( vizite la bibliotecă, muzee, librării, case memoriale, redactarea unor
compoziții originale pe teme date, concursuri tematice);
 ședințe de înființare și implementare a programelor locale
 discuții cu finanțatori, primaria, în vederea colectării fondurilor
 campanie Un obiect pentru cel mic în vederea colectării de obiecte, rechizite, etc

Activitatea nr.: 4
Titlul activităţii: Școala părinților
Tipul activităţii: organizatoric, lectorate, întalniri cu parinții, dezbatere
Data/perioada de desfăşurare:decembrie 2010-februarie 2011
Locul desfăşurării: Școala, Clubul copiilor
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai
comunității etc): părinți; 50 elevi, 10 cadre didactice, 5 reprezentanți ai comunității
Responsabil: prof. consilier psihopedagog
Beneficiari: grupul ţintă (direcţi),şcoala ,părinții , elevii, comunitatea (indirecţi)
Mijloace: boxe; multifunctională; notebook, videoproiector; masa pentru ședințe; scaune, dulap tip
bibliotecă, dulap tip etajeră (dulap cu rafturi), tablă magnetică, panouri de plută, xerox, bibliorafturi,
fleepchart, topuri hartie xerox, markere, foi de fleepchart, ecusoane plastifiate, suporturi creioane,
birouri, scaune ergonomice, blue-stik (plastilină de lipit), perforator, capsator, mape de plastic,
suporturi hârtie, pixuri, creioane, scotch, prelungitor, cameră video digitală, CD-uri rewritable , DVD-
uri, USB Memory Stick, CD Wallet pentru CD-uri, folii protecție A4, ingrediente alimentare, veselă de
unică folosință,
Modalităţi de evaluare: chestionare, fișe de observații, inventar de așteptări, imagini, fişe de
participare,diplome, fotografii
Descrierea activității
 Intâlnire organizatorică cu părinții în vederea prezentării obiectivelor proiectului, realizarea
unui grup de lucru, realizarea acordului de participare (contract de participare între școală și
părinți în vederea angajării, participării la activitățile realizate în cadrul proiectului); stabilirea
unui calendar de activități
 Realizarea bazei de date cu părinții care vor sa se implice în cadrul proiectului cât și a
profesorilor diriginți care vor lua parte la proiect
 Dezbateri, lectorate pe teme: Violența în mediul școlar; Psihologia copilului- Legislație,
Importanța grupului de prieteni asupra copilului și influențele acestuia, Copiii internetului sau
generația cu televizorul pe post de baby-sister;
8
 Realizarea unei pagini web in vederea accesarii informatiilor despre proiect si localitate de
parintii altor copii;
 Cu părinții la școală: activități de consiliere a părinților, prin diverse mijloace, privind
absenteismul școlar, abandonul școlar, acte de vandalism, comunicare defectuoasă, gestionarea
conflictelor, modalități de implicare activă în viața școlară a elevului, abuz fizic, psihic și
sexual;
 Eu și lumea mea (simpozion în care vor fi prezentate lucrări ale copiilor colaje, desene, eseuri,
imagini despre cum vede lumea în care trăiește elevul capabil de performanță).
 Îîmpărțirea obiectelor colectate familiilor sărace care au copii la școală

Activitatea nr.: 5
Titlul activităţii: Revista școlii
Tipul activităţii: evaluare
Data/perioada de desfăşurare: martie-aprilie 2011
Locul desfăşurării: școală, Clubul copiilor
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai
comunității etc): 15 elevi, 10 cadre didactice, 5 părinți, 5 reprezentanți ai comunității (preot, primar,
director unități economice, întreprinzător particular)
Responsabil: prof. Popescu Magda
Beneficiari: elevi din grupul țintă, alți elevi ai școlii, profesori, părinți, managerii școlii, comunitatea
Mijloace: calculator, reportofon, imprimantă multifuncțională color, camera video, hârtie xerox albă și
color (A4, A3), cariocă, markere, hartie foto, toner, flipchart, coli flipchart, pixuri, notebook, masa de
lucru, birou calculator, scaune, panouri de plută, bibliorafturi, suporturi creioane, blue-stik (plastilină
de lipit), perforator, capsator, mape de plastic, suporturi hârtie, creioane, scotch, folii protecție A4,
lipici, ecusoane
Modalităţi de evaluare: chestionare, revistă, exerciții de creație, compoziții, desene, articole,
interviuri, grafice, fotografii, rebusuri, „perle ale elevilor”, aspecte de la activitățile proiectului
Descrierea activității
 Activitate de organziare: stabilirea colectivului de redacție, întâlniri ale colectivului de redacție;
 Culegere și selecție a materialelor ;
 Tehnoredactare;
 Legare;
 Multiplicare;
 Distribuire
 Întocmire raport final de reușită proiect.
9
9. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI

Indicatori şi modalităţi de monitorizare şi evaluare ale rezultatelor proiectului


 Se vor realiza : un atlas informatizat care va cuprinde date și informații culese de elevi despre
localitatea Negrești, o pagina WEB cu informații și imagini din proiect, primul număr din
revista școli (Toti avem dreptul la educație);
 Se vor amenaja două spații de lucru: în unul se va desfașura programul sub formă de meditații,
în celălalt activitățile pentru elevii săraci
 Se vor realiza portofolii pentru fiecare activitate, ce vor cuprinde produse ale activităţilor :
casete video, CD-uri, fotografii, chestionare periodice pentru părinţi, procese verbale, fişe de
observaţii, creații ale elevilor, caiete de lucru la orele de pregătire, compoziții, desene.
 Se va realiza un grafic al activităţilor şi se va crea o bază de date care va permite monitorizarea
elevilor de către o persoană desemnată de echipa de proiect;
 Cel putin 50% din activități să fie monitorizate cu ajutorul fișelor de observație-elaborarea
acestora să cuprindă aspecte legate de obiectivele proiectului;
 Observarea sistematică a desfăşurării activităţilor de către echipa de proiect şi conducerea şcolii,
sprijinirea în derularea activitatilor prin întâlniri de lucru, intervenţii directe dacă este necesar ;
 Discuţii cu elevii, cu membri ai grupului ţintă, cu părinţii elevilor şi alţi beneficiari direcți sau
indirecți ai proiectului;
 Scăderea analfabetismului şi abandonului şcolar în rândul copiilor cu cerințe educative speciale
în proporție cu 50% - profesorii monitorizând frecvența și situația școlară a fiecărui elev din
grupul țintă;
 Participarea a cel putin 25% dintre părinţi la activitățile propuse pentru părinți- realizarea unui
grafic care sa monitorizeze frecvența de către o persoană desemnată de echipa de proiect;
 Anchetele de opinie în rândul părinților și al cadrelor didactice, utilizarea scalelor de evaluare a
satisfacției și insatisfacției, consemnarea datelor referitoare la dezvoltarea psihointelectuală și
socio-afectivă înregistrate în fișa psihopedagogică, Jurnalul proiectului, produsele activităţilor,
CD-uri, fotografii, chestionare periodice pentru părinţi, procese verbale, fişe de orbservaţi. Se
va urmări respectarea graficului de realizare a activităţilor şi se va crea o bază de date care va
permite monitorizarea elevilor;
 Numărul de premii obţinute de elevi la concursurile şi olimpiadele şcolare

Evaluarea proiectului, ca parte integrantă a activităţilor, se va realiza în toate momentele cheie: la


începutul, în timpul derulării şi la finele proiectului. Va fi desemnată o persoană, responsabilă cu
10
evaluarea, care va analiza periodic efectele pe termen mediu şi scurt. În evaluare vor fi implicaţi atat
beneficiarii direcți cât și cei indirecți. Instrumentele de evaluare ce vor fi folosite: chestionare (iniţiale,
periodice, finale), autoevaluarea, observaţia (comportamentului şi activităţilor elevilor şi părinţilor în
timpul unor sarcini legate de proiect; echipei de lucru a proiectului), măsurarea nivelului/timpului de
participare (cuantificarea participării la activităţi şi/sau a resurselor folosite în legătură cu proiectul),
analiza documentelor/ produselor obtinute, discuţii de grup cu elevii, părinţii şi profesorii (întâlniri
periodice). În evaluare vor fi folosite şi documentele şcolare, rapoartele de analiză la Consiliile
Profesorale şi la Consiliile de Administraţie,procese verbale. Baza de date va fi eficient utilizată în
evaluare,în monitorizarea elevilor dar şi în vederea unei comunicări eficiente cu părinţii. La fiecare
activitate se va realiza un portofoliu, rapoarte de evaluare intermediară şi finală.

10. IMPACTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ASUPRA GRUPULUI ȚINTĂ,


ASUPRA ȘCOLII ȘI A PARTENERILOR

Implementarea Proiectului “SĂ DĂM O ȘANSĂ LA EDUCAȚIE COPIILOR SĂRACI” va avea


impact asupra :
 grupului țintă
Elevii din cadrul grupului țintă vor descoperi că activitățile care se desfășoară în școală nu
înseamnă doar teme dar , în același timp, prin şcoală multe porţi se pot deschide. În toate activităţile ce
se vor desfăşura se va pune accent si pe aspecte civice. Implicarea în activitățile extracurriculare variate
propuse le va spori stima de sine şi increderea în propriile forţe, ajutându-i să se autocunoască si să se
autodepășească. Părinţii implicaţi vor putea deveni exemple de bună practică pentru alte familii din
comunitate asumându-și rolul pe care trebuie să-l joace în educaţia copilului dar şi în comunitate ca
cetăţean activ în viaţa şcolii,demonstrând că educaţia se face nu numai prin vorbe ci, mai ales prin
fapte, prin exemplu personal. Astfel elevii vor putea comunica mult mai bine cu părinții și vor găsi
susținere în ceea ce întreprind.
 Comunității școlare și a școlii ca organizație
Se va realiza cunoașterea reciprocă părinți/profesori/elevi în sensul unei cooperări reale școala și
familie, tradusă, pe de o parte, prin implicarea părinților în rezolvarea problemelor existente în școală
și pe de altă parte, prin participarea reală a acestora la luarea deciziilor.
Şcoala va beneficia de un plus de imagine, activităţile vor solicita o mai bună colaborare între colegi,
lucrându-se îndeosebi în echipă, ceea ce va duce la îmbunătăţirea relaţiilor în cadrul colectivului.
11
Estimăm îmbunătăţirea frecvenţei şi a disciplinei, a rezultatelor la învăţătură si a reducerii abandonului
scolar. Estimăm un interes sporit al elevilor pentru şcoală, aceştia beneficiind de o continuare a
educaţiei şi în mijlocul familiei, prin metode şi mijloace compatibile cu cele folosite în şcoală. Prin
extinderea parteneriatului cu alte institutii/ONG-uri școala iși îmbogățește contactele, schimbul de
experiență și diversifică activitățile.
 comunităţii
Ca urmare a activităților propuse estimăm o mai bună colaborare a şcolii cu părinţii elevilor din şcoală,
cunoaşterea de către comunitate a politicii şcolii pentru regăsirea de către aceasta în şcoală a idealului
educaţional. Comunitatea va înţelege că şcoala este parte a sa și pregăteşte elevii pentru nevoile actuale.
În acest fel şcoala poate deveni un “nucleu educaţional”, pentru elevi şi părinţi, fiind un centru
educaţional. Comunitatea se va putea mândri cu rezultatele elevilor dar și cu faptul că procentul
elevilor fără educație va scădea.
 partenerilor din proiect
Partenerii implicați în proiect își îmbogățesc contactele cu mediul educațional al școlii, diversificându-
și activitățile, având posibilitatea de a-și schimba viziunea asupra activităților care se pot desfășura în
școală.
 unităţilor şcolare din vecinătate
Scolile din vecinatate vor putea accesa , ca urmare a diseminarii informațiilor despre proiect , a
pariticipării la unele activități (concursuri) fonduri în vederea realizării de proiecte și vor cunoaște
particularitățile specifice programului. De asemenea vor avea un exemplu de bună practică privind
îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin activităţi extracurriculare.

Asigurarea continuității după încheierea proiectului

Durabilitatea proiectului va fi asigurată prin:


-programele implementate pe durata proiectului în satele țintă
-consiliere psihopedagogică
-continuarea , pe plan local, a activității programului de către Asociația de părinți Negrești

Activități de mediatizare/promovare

In timpul implementării proiectului se vor efectua activităţi de promovare/ mediatizare precum:


afişaj în incinta şcolii şi la un panou din localitate despre proiect și activităţile derulate, se vor tipări
invitaţii pentru participarea la activități, va fi invitată mass-media, se vor descrie activităţile
12
subproiectului prin:
 Pliante;
 Afișe;
 Caiet al dirigintelui (cu modalitati de abordare individualizată a elevilor)
 Revista școlii cu informații dedicate proiectului;
 Simpozion de prezentare a lucrărilor elevilor realizate în cadrul proiectului;
 Pagina WEB;
 Informări în cadrul consiliilor profesorale și a celor de administrație;
 Materiale distribuite în școală, comunitate dar și partenerilor;
 Apariții in media ;
 Atlasul informatizat al localității
 Ecusoane ;
 Mascota proiectului o carte deschisă din care zboară un porumbel
 Sloganul proiectului
La sfârşitul proiectului intenţionăm să realizăm activităţi de diseminare constând în: participarea la
întâlniri şi grupuri de lucru în care să fie prezentate rezultatele, produsele obţinute. Părinţii vor primi
diplome de participare. Se vor scrie articole pentru prezentarea activităţilor; se va face lansarea revistei

11. COSTUL PROIECTULUI


Pentru desfășurarea la standarde înalte a programului, avem în vedere următoarea detalierea a
costurilor, cu specificația că suma totală este suma maximă care poate fi cheltuită:

DEVIZ ESTIMAT DE CHELTUIELI

Nr. Cheltuieli Descrierea


Fonduri Finanţare Total
crt. eligibile cheltuielilor
proprii solicitată sumă
RON RON

Echipamente 350 - imprimanta 10 960


1 si electronice multifunctionala

13
650 - imprimanta laser
2300 - notebook
(laptop)
4000 - videoproiector
1400 - camera video
digitala
280 - USB Memory
Stick (4 )
1800 - calculator
180 - CD-player
Consumabile 70 - bibliorafturi 1 967
200 - hartie xerox alba
si color (A2, A3,
A4)
100 - markere
50 - foi de
50 fleepchart
- ecusoane
20 plastifiate
- suporturi
20 creioane
40 - blue-stik
30 - perforator
20 - capsator
50 - mape de plastic
20 - suporturi hartie
20 - pixuri
40 - creioane
20 - creioane
20 colorate
30 - scotch
- CD-uri
30 rewritable
2 - DVD-uri

14
30 - CD Wallet
100 pentru CD-uri
300 - folii protectie
100 A4
- carioca
70 - hartie foto
- consumabile
40 imprimanta
- folie
retropriector
20 - caiete
40 matematica si
40 dictando
50 - blocuri de desen
50 - hartie
60 milimetrica
30 - coli ciocan
20 - lipici
5 - acuarele
5 - tempera
7 - pensoane
50 - foarfece
20 - pioneze
5 - bolduri
15 - agrafe de birou
15 - hartie glase
15 - corector
50 - radiere
- plastilina
- suport pixuri
- ascutitori
- albume foto

3. Mobilier 1 800 - 3 dulapuri cu 11 050

15
usa, tip vitrina
1200 - 2 dulapuri cu usi
1200 - 3 dulapuri cu
rafturi
400 - 1 birouri
calculator
750 - 3 birou tip
catedra
600 - 4 scaune
ergonomice
1800 - 30 scaune
4200 - 16 mese
600 - suport/ stativ
planse/ harti (8)
300 - cuier (3 )

Mijloace 450 - 3 table 2 250


didactice magnetice
240 - 6 panouri de
pluta
150 - trusa rotring
300 - reportofon
digital
200 - atlase
160 - CD-uri didactice
60 - calculatoare
ştiinţifice
60 - truse geometrie
430 - ecran pentru
proiectie
200 - culegeri
matematica, fizica
4. limba romana
5. Materiale de 2300 var, ciment, ipsos, 2 300

16
constructie vopsea, glet,
palux, parchet
laminat, chiuveta,
robinet, tevi
Servicii 7500 - excursie Alba 12 650
700 - legare,
mulpilicare
4 350 revista
- orele de
consulatii
specializate
( pregatire/
meditatii)
- orele pentru
managementul
100 proiectului
- gazduire pagina
WEB
6.
Costuri 2200 - deplasări 2 200
manageriale - intrari muzee,
case memoriale
7. - transport elevi
Alte bunuri 50 - 5 prelungitoare 915
35 - 5 intrerupatoare
40 - 5 prize cu
impamantare
250 -5 aplice
250 - ingrediente
alimentare
250 - vesela
40 - cos de gunoi de
8. plastic (4)
TOTAL 4 350 39 942 44 292

17
RON

12. SINTEZĂ
Tabel nr 1 ACTIVITĂȚI CUPRINSE ÎN PROIECT
Nr. Perioada Activitatea desfășurată
crt
1 Aprilie 2010-mai 2010 Informare program
2 Mai 2010-august 2010 Școala pentru toți
3 Septembrie 2010-decembrie 2010 Pași spre performanță
4 Decembrie 2010-februarie 2010 Școala părinților
5 Martie 2011-aprilie 2011 Revista școlii-evaluare program

Rapoarte privind activitățile desfășurate(se vor anexa pe măsură ce se vor desfășura activitățile)

STUDENȚI: ANDRIEȘ M. VALERICA CĂS CIOATĂ, FEAA


BEREA BOGDAN VASILE, MATEMATICĂ
COJOCARU ADRIANA, FEAA
NIȚĂ ELENA, MATEMATICĂ

18