Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE1918” DIN ALBA IULIA

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE SOCIALE


SPECIALIZAREA: ADMINISTRATIE PUBLICA, ANUL II

REFERAT

PLANIFICARE STRATEGICĂ

Lector Universitar Dr.Decebal Manole Bogdan Student: Borla Iulian


Anul:II

ALBA IULIA, 2022

1
PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
2021-2026
ŞCOALA GIMNAZIALĂ”NICODIM GANEA”BISTRA

BISTRA, JUDEŢUL ALBA

2
CONTEXT LEGISLATIV

 PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT


SCURT ISTORIC
DATE DE IDENTIFICARE
TRĂSĂTURI CARACTERISTICE

I. ANALIZA SWOT / PEST


(DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN)

II. MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE

III. VIZIUNEA

IV. IDEALUL EDUCAŢIONAL

V. VALORI ŞI ATITUDINI

VI. ŢINTELE STRATEGICE

VII. OPŢIUNILE STRATEGICE

VIII. PLANURILE OPERAŢIONALE

3
CONTEXT LEGISLATIV

Prezentul model de proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput având la bază:

 Legea educaţiei naţionale – Legea nr. 1 / 2011 ;


 Noul Cod al Muncii - Legea nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003;
 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea,
educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu completările şi modificările ulterioare ;
 Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;
 Legea nr., 334/2002- Legea bibliotecilor, republicată cu completările şi modificările ulterioare ;
 OMEN nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 OMECTS nr. 5565/2011 referitor la aprobarea Regulamentului privind actele de studii, documentele şcolare în învăţământul
preuniversitar;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea
87/2006;
 H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi
a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar ;
 H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie.

I. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT


SCURT ISTORIC

ASPECTE ISTORICE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI BISTREAN

Învăţământul bistrean are o istorie veche şi bogată. Primele informaţii despre existenţa unei instituţii de învăţământ în localitate
există din secolul al XVIII-lea, de când în Domeniul de sus al Zlatnei sunt consemnaţi doar trei învăţători, pentru anul 1776.

4
1782 – este înfiinţată prima şcoală în Bistra;
1788 – este consemnat numele învăţătorului Ioan Popovics care învăţa copiii în limba germană;
9 ianuarie 1854 – Antonie Dărăbanth, preot administrator planul de învăţământ al şcolii;
1862 - învăţător era Ioaneş Gligor, care avea înregistraţi 260 de copii apţi, dar frecventau numai 42 de copii;
1892 – sunt consemnate 2 şcoli, una de lemn şi una de piatră.
1910 – se construieşte o nouă şcoală cu trei săli de clasă, în antrepriză de către Achim Teodor. Cu toate că învăţământul era
prezent în localitate de peste un secol, în 1910 numărul “ştiutorilor de carte” era doar de 29% din totalul populaţiei, ştiau scrie şi citi
aproximativ 1.001 persoane.
1923 – se înfiinţează şcoala în satul Băleşti şi Dealul Muntelui;
1924 – se înfiiţează şcoală cu două clase în satul Hudriceşti;
1927 – se înfiinţează şcoală în satul Vârşii Mari cu clasa I, apoi îşi întrerupe activitatea până în anul 1930 când funcţionează cu
6 clase.
1927 se înfiinţează şcoală şi în satul Bârleşti, iar în anul 1930 în satul Gârde.

Se construiesc şcoli cu clasele I-IV la Băleşti în 1974, Dealul Muntelui I în 1948, la Gârde I în 1951, la Sălăgeşti în 1959, la
Bârleşti în 1962, la Ciuldeşti în 1963, Dealul Muntelui II în 1964, la Hudriceşti şi Gârde II în 1965 şi la Vârşii Mari în 1966. În satul
Bistra-centru, şcoala veche se renovează şi se construieşte în anul 1954 clădirea nr.1. în anul 1978 se construieşte un atelier necesar
pentru pregătirea profesională a elevilor.
In anul 2005 s-a construit Scoala primara Bistra, prin fonduri europene, iar in anul 2006, a fost ridicata Sala de sport a comunei, tot
prin program european.

Începând cu anul şcolar 1969/1970, la şcoala din Bistra-centru, se înfiinţează clasa a IX-a cu 16 elevi, apoi în anul următor şi
clasa a X-a, în procesul de instruire şi educaţie fiind cuprinşi toţi copiii de vârstă şcolară, astfel că în anul şcolar 1970/1971, avem
înscrişi un număr de 1263 elevi. Numărul cel mai mare de elevi este consemnat în anul şcolar 1975/1976, când sunt înscrişi în
matricolele şcolilor din localitate 1330 de elevi. După acest an şcolar efectivele şcolii scad permanent, în 1980 sunt consemnaţi 1130
elevi, în 1989 avem numai 968 elevi, iar în anul 2000 se consemnează un număr de 654 elevi . Scăderea efectivelor de elevi este în
raport cu populaţia ce este în continuă descreştere. În 1972 sunt 6565 locuitori, apoi 5.871 locuitori în 1980, 5.584 locuitori în 1990 şi
5.360 în anul 2000
Scăderea efectivelor de elevi în localitate a dus la desfiinţarea unor şcoli primare în satele Bârleşti şi Dealul Muntelui II, în anul
1990. În satul Hudriceşti unde funcţiona o şcoală cu clasele V-VIII din 1965, aceasta se desfiinţează în 1994, apoi se reînfiinţează la
solicitările părinţilor funcţionând cu predare simultană până în anul 1998 când este desfiinţată rămânând doar şcoala cu clasele I-IV.
La recensământul populaţiei din anul 1992, populaţia şcolară cuprindea 663 elevi, din care 105 elevi cuprinşi în 6 şcoli cu un
număr de 35 clase. În învăţământul preşcolar erau 5 grădiniţe cu 7 grupe şi cu un număr de 165 copii, în satele Bistra-centru, Ciuldeşti,
Dealul Muntelui, Gârde şi Păşteşti. În anul şcolar 1997/1998 avem înscrişi un număr de 613 elevi cuprinşi în 35 clase, din care 20
5
primare şi 15 secundare, în 6 şcoli cu clasele I-IV în satele Băleşti, Ciuldeşti, Dealul Muntelui I, Hudriceşti, Gârde II, Vârşii Mari, şi în
2 şcoli cu clasele I-VIII la Gîrde I şi Bistra-centru.
Elevii pregătiţi pe băncile şcolilor bistrene şi-au continuat şi continuă studiile la liceele şi şcolile profesionale din oraşele
apropiate Câmpeni, Abrud, Baia de Arieş, sau chiar mai îndepărtate, la Alba-Iulia, Turda, Cluj-Napoca, Aiud ,Sibiu etc.
În anul 2000, populaţia localităţii se poate clasifica după gradul de instruire în persoane: cu şcoala primară în procent de 9,6%,
cu şcoală gimnazială- 41,3%, cu studii superioare 1,7% şi neştiutori de carte 0,5%.

Fluctuația numărului de elevi în ultimii 6 ani școlari:


Nr.Elevi 2016 2017- 2018- 2019- 2020 2021-
- 2018 2019 2020 - 2022
2017 2021
Preșcolari 83 87 94 89 83 91
Primar 168 163 142 144 149 139
Gimnazial 191 173 168 140 126 126
Total 442 423 404 373 358 356

DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea unităţii de învăţământ : Şcoala Gimnaziala,, Nicodim Ganea”Bistra


Nivelurile de învăţământ existente în unitate: prescolar, primar şi gimnazial
Forma de finanţare: de stat
Adresa unităţii de învăţământ: Strada Petru Pavel Aron, nr. 6
Localitate/ judeţ: Bistra, jud. Alba
Cod poştal: 517115
Telefon/Fax : 0258773106
E - mail: sc.bistra@isjalba.ro
Site Web: http://scoli.didactic.ro/scoala_cu_clasele_i_viii_nicodim_ganea_bistra

6
TRĂSĂTURI CARACTERISTICE (în anul şcolar 2021-2022)

Scoala are in subordine 6 structuri:


-Scoala Gimnaziala Garde;
-Scoala Primara Ciuldesti;
-Scoala Primara Balesti
-GPN Bistra;
-GPN Garde;
-GPN Ciuldesti;

PERSONALUL SCOLII
A.PERSONALUL DE CONDUCERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

FUNCTIA NUMELE SPECIALITATEA GRAD VECHIME


PRENUMELE DIDACTIC
DIRECTOR - Educație fizică 15 ani
I
DIR. ADJ . - Lb.franceza 16 ani
I

B.Cadre didactice
Cadre didactice Total Preșcolar Primar Gimnazial
Titulare 27 5 9 13
suplinitoare Total 6 0 1 5
calificate 6 0 1 5

7
Distribuţia personalului didactic, în funcţie de disciplinele din trunchiul comun:

Disciplina predată Numărul cadrelor didactice


în funcţie de calificare:
În specialitate În aceeaşi arie Altă specialitate
curriculară
Educatoare 5 - -
Învăţători 10 - -
Limba română 2 - -
Matematică 3 - -
Fizică 1 - -
Chimie 1 - -
Biologie - 3 -
Geografie 1 - -
Istorie 1 - -
Limbi străine 5 - -
Ed.teh. 1 - -
Religie 1 - -
Ed.fizica 2 - -
Documentarist 1 - -

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:


Număr personal didactic calificat:33
Gradul I Gradul II Cu definitivat Fără definitivat

15 8 8 2

8
C.Personal didactic auxiliar

Nr. Funcţia Posturi cf. Posturi ocupate cu personal


crt. normativelor Calificat Necalificat
1. Administrator financiar 0,50 X -
2. Secretar 1 X -
3. Bibliotecar 0,50 X -
4. Analist programator 1 X -

D.Personal nedidactic (administrativ)

Nr. crt. Funcţia Posturi Cf. Posturi ocupate cu personal


normativelor Calificat Necalificat
1 Muncitor 3,5 X -
2 Îngrijitor 5 X -
3 Sofer 2 X -

Calitatea personalului didactic:

În anul şcolar trecut, 2020-2021, toate cadrele didactice au primit calificativul anual Foarte Bine.

BENEFICIARII PRIMARI AI EDUCATIEI-ELEVII


NIVEL DE INVATAMANT FORMATIUNI DE STUDIU NUMAR ELEVI
Invatamant prescolar 5 83
Invatamant primar 10 149
Invatamant gimnazial 8 126

9
Indicatori de evaluare a performantei şcolare- cantitativ şi calitativ

Situaţia efectivelor de elevi în anul şcolar anterior 2020-2021:

Nivel Înscrişi în anul şcolar Transferaţi Promovaţi Pierderi


şcolare-
elevi care:
La început La sfârşit La alte De la alte Repetă
unităţi unităţi clasa
Primar 149 149 - - 149 -
Gimnazial 126 125 1 - 125 -

Situatia statistica privind promovabilitatea in anul scolar 2020-2021:

Elevi ramasi ramasi la Elevi promovati 5-6,99 7-8,99 9-10


sf.anului
0-IV V-VIII 0-IV V-VIII 0-IV V-VIII 0-IV V-VIII 0 -IV V-VIII
149 125 149 125 11 3 10 50 128 72

Situatia absentelor in anul scolar 2020-2021:

Elevi la inceput Din care Elevi rămași Total absențe Abs/elev motivate Nemotivate
de an scolar
0-IV V-VIII 0-IV V-VIII 0-IV V-VIII primar gimnazial primar gimnazial primar gimnazi
al
275 149 126 149 125 609 2271 4,08 18,02 408 1782 157 427

10
Rezultatele EVALUAREA NAŢIONALĂ (medii) clasa a VIII-a
în anul şcolar anterior 2020-2021:

Disciplina Inscrisi Sub5 5-5,99 6- 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10


6,99
Limba 30 4 3 4 9 3 5 0
Romana
Matematica 30 12 4 4 4 2 2 0

Rezultate comparative la EVALUAREA NAȚIONALĂ în perioada 2016-2021

DISCIPLINA 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021


LIMBA Promovabilitat Promovabilitate Promovabilitate Promovabili Promovabilita
ROMÂNĂ e de 85,38% de 87,56% de 88,68% tate de te de 85,71%
83,87%

MATEMATIC Promovabilitat Promovabilitate Promovabilitate Promovabili Promovabilita


Ă e de 70,22% de 79% de 71,07% tate de te de 57,14%
80,64%

Distribuţia absolvenţilor şcolii la liceu în anul școlar 2020-2021:

Total Licee teoretice Licee vocationale Scoli profesionale


absolventi
2019/2020
33 22 4 7

11
PARTENERIATE ŞI PROGRAME EDUCAŢIONALE
 Şcoala este organizatoarea:
Elevii şcolii au participat la următoarele activităţi, în parteneriat:
 Aprofundarea lecturii prin activităţi integrate;
 Proiect „Arieşul- „Oglinda Munţilor Apuseni”;
 Proiect Simpozion cu ocazia Zilei Mondiale a Apei;
 „Mișcare și tradiție la Bistra”-Parteneriat Primarie
 Parteneriat cu Politia Locala;
 Always-parteneriat;
 Parteneriat Crucea Rosie;
 Campionat de fotbal-proiect
 Junior Achievement- proiect internațional de anteprenoriat;
 Concurs ”Școala din valiză”- calificare și dotarea școlii cu o valiză multifincțională cu 30 de tablete și 1 laptop;
 Proiect județean ”Educație pentru viață, familie și iubire”;
 Concurs național ”Supereroii lui Picurici”;
 Proiect în parteneriat cu Primăria Bistra: ”Deschide ușa, creștine!”;
 ”Săptămâna legumelor și fructelor”- în cadrul căruia au fost donate produse alimentare și distribuite bătrânilor nevoiași din
comună;
 ”Școala din valiză”- parteneriat cu WorldVision România și Vodafone;
 Proiect POCU- CRED- parteneriat cu Asociația PAKIV România și Consiliul Local Bistra;

12
Resursele materiale ale unităţii şcolare
În procesul instructiv-educativ sunt folosite clădirile I , II și III. Activitatea ciclului primar se desfăşoară în corpul I, iar ciclul
gimnazial în corpul II de clădire. În corpul de clădire III funcţionează o grădință cu program normal. Terenurile şi clădirile sunt
proprietate de stat.
Spaţiul se dispune în:
●15 săli de clasă;
●1 laborator de informatică dotat cu 15 calculatoare conectate la internet;
● centru de documentare si informare dotat cu 9100 de volume, televizor, videoproiector, calculator conectate la Interet,
imprimantă multifuncţională ;
● 2 cancelarii;
● 1 bază sportivă cu teren de sport acoperit cu bitum;
● 4 birouri pentru personalul auxiliar;
● o sală de sport dată în folosinţă in anul şcolar 2006/2007.
● existent a doua microbuze scolare pentru transportul elevilor .

13
II.1. Analiza SWOT

(DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN)


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
Curriculum : Curriculum :
-proiectarea şi desfăşurarea activităţii în accord cu curriculum –ul național; -inexistența opţionalelor cross-curriculare;
-consultarea elevilor şi familiilor pentru realizarea ofertei şcolii; -există şi discipline la care demersul didactic are caracter expozitiv, elevul nu
-utilizarea metodelor moderne, activ-participative la majoritatea disciplinelor e implicat în propria formare;
în vederea atingerii competențelor cheie; -lecţia nu e centrată pe aspectele concrete ale vieţii cotidiene a elevilor (nu se
- promovabilitate bună la limba română la Evaluarea Națională- 85,71% în realizează un învăţământ formativ real);
anul 2021 ; -evaluarea nu se centrează suficient pe reglarea de proces;
Resurse umane : -oferta curriculară nu satisface nevoile tuturor elevilor din școală, datorită
-personal didactic calificat 100%, cei mai mulți cu gradul didactic I (53,12%) faptului că se lucrează cu întreaga clasă;
și un cadru didactic - promovabilitate scăzută la Evaluarea Națională, la matematică- 57,14%;
cu doctorat; Resurse umane :
-participarea la cursuri de formare continuă a cadrelor didactice; -formalismul activităţilor planificate la comisiile metodice;
- Prezența în școală a unui consilier școlar, 2 zile pe săptămână; -insuficienta cunoaştere a particularităţilor de vârstă ale elevilor de către
- Stabilitatea personalului didactic (pe 90,62% dintre ore fiind încadrate cadre cadrele didactice;
didactice titulare ale unității); -existența elevilor dezinteresați de școală, datorită lipsurilor, anturajului,
Resurse materiale și financiare : nesupravegherii de către părinți, absenței părinților plecați în străinătate;
-starea fizică a spațiilor școlare foarte bună; - insuficienta pregătire a unor cadre didactice pentru desfășurarea activităților
-conectarea rețelei școlare la Internet; în online sau sistem hibrid;
-existența unui laborator informatic, dotat cu materiale didactice - participare sporadică a unor cadre didactice la cursuri de formare;
corespunzătoare; - Formarea deficitară a cadrelor didactice în desfășurarea activităților
-sala de sport este mare,bine întreținută ,dotată cu material sportiv adecvat; diferențiate pentru elevii cu nevoi speciale de învățare.
-existența a unui laptop în fiecare sală de clasă începând cu luna noiembrie a -Teama unor profesori față de schimbarea sistemului educațional și
anului școlar curent, în urma unei sponsorizări primite de la firma Star tehnofobia/ frica de utilizarea noilor tehnologii (platforme, instrumente)
Assembly& Star Transmission; Resurse materiale și financiare :
- dotarea optimă a CDI-ului școlii -inexistența unui cabinet medical;
- Existența unui sistem de supraveghere și monitorizare a siguranței școlii ; - lipsa unor table interactive măcar în câteva clase;
- Sistem de încălzire eficient bazat pe centrală termica proprie -inexistența unui spațiu de joacă frumos amenajat pentru preșcolari;
- școala deține 30 de tablete pe care le folosim în actul de predare-învățare în Relații comunitare :
regim fizic și online, obținute în urma unui proiect național ”Școala din - inexistența unor programe de educare a adulților;
valiză”, în colaborare cu WorldVision Romania și Vodafone; - slaba implicare a părinților în activitățile educative;
Relații comunitare :
-activități extrașcolare multiple;

14
-consilierea tinerilor absolvenţi şi a cadrelor tinere noi de către directorul
şcolii, în urma asistenţelor la ore;
-există o bună colaborare cu părinții și autoritățile locale, și un parteneriat
între părinți și școală, cu accent pe consilierea elevilor cu probleme de
comportament.
-implicarea în proiecte europene- derulăm în prezent un proiect POCU-
CRED– Comunitate-Responsabilitate-Educație-Durabilitate – COD SMIS
140759, în parteneriat cu Consiliul Local Bistra și cu Asociația PAKIV
România;
- organizarea de proiecte școlare în parteneriat cu comunitatea locală ;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Curriculum : Curriculum :
-posibilităţi de diseminare a unor cursuri de formare -accentul pe limba engleză şi informatică în solicitările pentru CDŞ ale
-o mai bună organizare a activităţii pe comisii (analiza reazultatelor testelor şi părinţilor;
stabilirea măsurilor de ameliorare, măsuri pentru modernizarea demersului -evaluare neobiectivă, prin itemi neconcordanţi cu standardele minime şi
educativ); maxime prevăzute în curriculum-ul național;
-sprijinirea tuturor iniţiativelor cadrelor didactice şi elevilor pentru - instablilitatea legislației școlare ;
îmbunătăţirea activităţii din şcoală; Resurse umane :
-oferta școlii se vrea atrăgătoare pentru elevi ca aceștia să fie motivați în a -lipsa de interes a unor cadre pentru modernizarea metodelor de lucru;
învăța și a frecventa cursurile; -lipsa motivației cadrelor didactice datorită unei salarizări necorespunzătoare;
-existența site-urilor specializate în oferirea de materiale și softuri pentru -Lipsa de motivaţie şi interes pentru şcoală a unor elevi şi părinţi;
cadrele didactice și elevi și a platformei educaționale e-learning – Google Resurse materiale și financiare :
Classroom. - Număr redus al firmelor private puternice din punct de vedere economic în
Resurse umane : zona ;
-munca în echipă a cadrelor didactice; - Venituri mici la bugetul local.
-creșterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite.
-Sume insuficiente atrase de la agenți economici din zonă;
-constituirea unui grup de cadre didactice în vederea întocmirii de proiecte
Relații comunitare :
prin care să poată fi accesate fonduri europene (în colaborare cu Primăria ).
-starea materială precară a familiilor părinţilor;
Reurse materiale și financiare :
-lipsa de receptivitate a firmelor pentru sponsorizarea şcolii;
-accesul tuturor cadrelor şi elevilor la laboratorul informatic și CDI, pentru
-imposibilitatea comunicării cu familiile elevilor problemă;
realizarea de ore diverse;
-scăderea numărului de copii datorită scăderii natalității și a nivelului de trai
-derularea de activități educative în baza colaborării și susținerii de către
al părinților;
Primărie si Consiliul Local Bistra; -nivelul de pregătire scăzut și criza de timp a părinților determină o slabă
Relații comunitare : pregătire și supraveghere a elevilor;
-colaborare cu ONG-uri și instituții culturale locale; -instabilitatea legislativă, economică, socială;
-parteneriate cu comunitatea locală, firme, O.N.G; -concurența cu alte școli.
- parteneriat cu Centrul de zi ”Sf. Nicolae” Bistra pentru a le oferi elevilor
înscriși activități diverse de tip after school;
-Promovarea imaginii școlii la nivelul comunității prin presa județeană, site-ul

15
și pagina de Facebook a școlii, primărie, televiziuniea județeana, publicații;

II.2. ANALIZA PEST


A. Factori Politico-Legali
a) Legislaţia muncii:
- permite angajarea de către școală, cu avizul ISJ Alba, conform metodologiilor ME, a personalului calificat şi a specialiştilor pentru
compartimentele deficitare ;
- nu permite eliberarea din funcție a cadrelor didactice cu performanțe scăzute și nici completarea statului de funcții conform
necesităților( avem jumătate de post consilier psihologic- necesitatea unui post de paznic ).
b) Activitatea partidelor politice
- toate partidele politice promovează măsuri si politici educaționale menite să continue dezvoltarea si modernizarea sistemului ;
- lipsa de continuitate a măsurilor de reformă datorată alternanței partidelor la guvernare.
- stimularea creșterii natalității prin facilitățile acordate mamelor pentru creșterea copiilor.
c) Activitatea de lobby
- părinții reprezintă un factor important în prezentarea realizărilor școlii și a performanțelor instructive-educative
- cadrele didactice din învățământul primar colaborează cu grădinițele din vecinătatea școlii prezentând principalele realizări în
activitatea instructiv-educativă şi performanţele obţinute de elevi.
-Prin dezvoltarea site-ului școlii de pe www.didactic.ro și a paginii de Facebook a școlii;
B.Factori economici
a) Activitatea economică
- inexistența activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor cu copii și depopularea zonei;
- lipsa unor firme private cu productivitate bună care să ofere oprtunităţi de sponsorizare a şcolii;
b) Politica monetară şi valutară
- fluctuațiile monedei naționale în raport cu valorile de referință afecteză contractele de achiziții pe termen mediu și lung.
c) Politica bugetară
- la nivel local, politica bugetară este favorabilă școlii, asigurându-se sursele financiare necesare păstrării condiţiilor decente pentru
desfăşurarea procesului instructive-educativ în procent de 70%.
d) Venitul disponibil al familiei
- scăderea drastică/creșterea bruscă sau nejustificată a veniturilor familiei generează schimbarea motivarii elevilor.
C.Factori socio-culturali
a)Atitudinea faţă de muncă:
- atitudine pozitivă față de muncă a majorității elevilor si părinților.
16
b) Rata natalităţii:
- scăderea anuală a numărului de copii creează probleme de încadrare cu personalul didactic.
c) Nivelul educaţional
- majoritatea elevilor provin din familii cu pregatire medie si superioară.
d) Probleme etnice
- în comunitate nu există populaţii de etnii diferite.
e)Atitudine faţă de religie
- majoritatea locuitorilor din comună sunt de religie ortodoxă;
D.Factori tehnologici
a)Dotarea, baza materială
- clădire reabilitată în 2007 , funcțională, cu toate dotările și utilitățile necesare desfășurării procesului instructiv-educativ;
- acces la Internet, inclusiv WI-FI şi televiziune prin cablu.
- Website-ul școlii funcțional
Cadrele didactice din școala noastră au datoria si totodata responsabilitatea de a-i pregati pe elevi pentru schimbarile care se presupune
ca vor avea loc la nivel economic, social, politic și tehnologic, atât în plan intern cât și internațional.
Dintre acestea cele mai importante sunt:
o Generalizarea economiei de piata si transfomarea democratica a societatii
o Accesul deschis la informatie al unor segmente din ce in ce mai largi ale populatiei
o Globalizarea societății care duce la confruntarea performantelor locale cu performanțele cele mai înalte înregistrate în lume, într-un
anumit domeniu.
o Flexibilitatea și mobilitatea pieței muncii într-o lume dinamică. Politica educațională derivă din nevoile de educație identificate la
nivelul școlii și din viziunea comună a diferitelor grupuri de interes: elevi, parinți, profesori, alte grupuri reprezentative pentru
comunitatea locală.

17
 VIZIUNEA
            Viziunea colectivului şcolii porneşte de la dorinţa de dezvoltare a şcolii ţinând seama de particularităţile ei şi de o prognoză
suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor manifesta în mediul social şi economic ce ne înconjoară.
Viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o imagine dezirabilă a şcolii noastre implicând credinţa tuturor celor
implicaţi că sunt capabili să realizeze o asemenea stare de excelenţă. Ea reprezintă, dincolo de proiectul de dezvoltare al şcolii, mai
mult o stare de spirit, o angajare a conducerii, personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în acest efort de dezvoltare.
„La fiecare moment suntem o constelaţie de motive care gravitează în jurul unui scop şi care realizează deschiderea spre
cunoaştere. Copiii de azi vor conduce şi organiza statul de mâine, viitorul nostru va fi ceea ce ei vor şti să facă!
            Mergi cu încredere în direcţia visurilor tale!
            Trăieşte cu noi viaţa pe care ţi-ai imaginat-o!”

 MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE


Scoala Gimnaziala „Nicodim Ganea”, prin oferta educaţională adaptată cerinţelor comunităţii locale, oferă şanse egale de
educaţie pentru toţi elevii care doresc să-şi dezvolte potenţialul, aptitudinile, capacităţile de adaptare şi orientare în funcţie de
interesele, motivaţiile personale.
            În principal, misiunea şcolii constă în satisfacerea nevoilor mediului social, cultural şi economic prin transformarea şcolii într-
un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii.
Valorile care constituie temelia şcolii fac referinţă la:
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri, a dovedi un comportament adecvat oricărei
situaţii.
Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
Respectul – a arăta consi-deraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi genero-zitate faţă de ceilalţi.
Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
 

18
Adecvarea şi compatibilizarea misiunii şcolii la o societate bazată pe libertăţi individuale, economice de piaţă, competiţie a
valorilor şi stat de drept semnifică nu numai recuplarea ofertei de şcolarizare cu nevoile de calificare cerute de economie,
administraţie, viaţa socială şi cultura societăţii noastre, adică formarea ade capacităţi, acte de mobilitate profesională, ci şi, mai ales,
profilarea de caractere apte să propăşească această societate.
Misiunea şcolii poate fi transpusă în realitate numai stabilind nişte obiective clare şi aplicând strategii adecvate fiecărui obiectiv.
Misiunea şcolii noastre constă, după opinia mea, în remodelarea dinamică a capacităţilor educaţionale ale şcolii, bazată pe
identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale elevilor cu resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţei
muncii.
Misiunea şcolii, concepută ca un set de standarde generale prin intermediul cărora şcoala noastră încearcă să interpreteze şi să
răspundă aşteptărilor comunităţii, a fost definită prin implicarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, a elevilor, a
părinţilor, a partenerilor sociali.
Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori, elevi, părinţi şi parteneri sociali, încercăm nu numai
să răspundem cererii sociale de educaţie, dar şi să contribuim la crearea unei “personalităţi” a scolii.
Misiunea școlii Bistra constă, în opinia mea, în remodelarea dinamică a capacităților educaționale ale școlii, bazată pe
identificarea și armonizarea diferitelor categorii de cerințe ale elevilor cu resursele școlii, ca un răspuns adecvat la solicitările
pieței muncii. Această misiune se realizează prin implicarea personalului unității, a elevilor, a părinților și a partenerilor
sociali, contribuind la crearea unei ,,personalități” a școlii.

 IDEALUL EDUCAȚIONAL al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și amonioasă a individualității umane,
în formarea personalității autonome și în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală,
pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetățenească activă în societate, pentru incluziune socială și pentru
angajare pe piața muncii. (Cf. Art .1 (3) din Legea nr1 /2011).

IV. VALORI ŞI ATITUDINI promovate de şcoală:


 respect şi încredere în sine şi în ceilalţi;
 recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane;
 receptivitate la emoţiile celorlalţi;
 valorizarea relaţiilor interpersonale;
 valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor;
 adaptare şi deschidere la noi tipuri de învăţare;
 motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional;

19
 responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind propria carieră;
 interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea cunoaşterii;
 orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor.

 V. ŢINTELE STRATEGICE

 T.1.Creșterea, în următorii 3 ani, a procentului elevilor care iau medii peste 5 la Evaluarea Națională
la matematică, de la 57,14% la 70 %;
 T.2.Sporirea, până în 2023, a numărului de părinți implicați în activitățile educative cu cel puțin 10%
mai mult decât în anul școlar 2020-2021;
 T.3. Reducerea până la 0%, până în anul 2025, a numărului de elevi absolvenți de clasa a VIII-a care
nu continuă studiile la un nivel superior;
 T.4. Creşterea, până în anul 2025, a interesului elevilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea de
activităţi educative care să contribuie la promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre
realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean, prin participarea unui număr mai
mare de elevi – minimum cu 20% mai mult decât în anul școar 2020-2021;
 T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale,
naţionale şi europene, până la finalul anului 2025.

20
 VI. OPŢIUNILE STRATEGICE

Obiect strategic1: Creșterea, în următorii 3 ani, a procentului elevilor care iau medii peste 5 la EvaluareaNațională la matematică, de la 57,14%
la 70 %;
Domeniul Obiective Acțiuni Termene Responsabilități Resurse Rezultate așteptate Indicatori de realizare Monitorizare,
funcțional specifice necesare Evaluare
Dezvoltare 1.Restructurarea 1.1.Organizarea de 01.09.2021- profesorii de -îmbunătățirea Procese verbale / alte Monitorizarea va
curriculară , în anul școlar întâlniri de lucru în 30.09.2021 matematică capacității elevilor de dovezi ale ședințelor/ fi realizată de
2021-2022, a catedra de matematică înțelegere și rezolvare întâlnirilor de lucru director/ director
metodelor și pentru proiectarea și a noilor cerințe din adjunct , pe
instrumentelor conceperea noilor Resurse umane: probele de evaluare Cel puțin 2 noi metode și parcursul derulării
de evaluare metode și instrumente cadrele cel puțin 3 instrumente noi activităților și în
curentă și de evaluare curentă și didactice, elevii, -creșterea notelor la de evaluare realizate de privința
sumativă, la sumativă, conform părinții evaluările curente și fiecare catedră respectării
matematică, principiilor de sumative obținute de termenelor
conform elaborare ale noilor toți elevii
Resurse
principiilor de subiecte de la
materiale și
elaborare ale Evaluarea Națională;
financiare:
noilor subiecte 1.2. Informarea 13.09.2021- Diriginții și -îmbunătățirea Procese verbale / alte
material
de la părinților și a elevilor 30.09.2021 profesorii de comunicării cu elevii dovezi ale ședințelor/ Evaluarea va fi
curricular
Evaluarea despre demersul de matematică ai și părinții întâlnirilor de informare cu realizată prin
corespunzător
Națională reproiectare și aplicare fiecărei clase a -creșterea implicării elevii și părinții fiecărei verificarea
(planuri de
la clasă a noilor metode VIII-a părinților în educația clase a VIII-a îndeplinirii
învățământ și
și instrumente de copiilor indicatorilor de
programe
evaluare curentă și realizare, atingerii
școlare,
sumativă, la rezultatelor
auxiliare
matematică, conform așteptate și a
curriculare,
principiilor de obiectivelor
softuri
elaborare ale noilor specifice
educaționale)
subiecte la evaluarea
Națională

21
1.3.Elaborarea unei 01.09.2021- Profesorii de Resurse digitale -îmbunătățirea -procedura elaborată, Procentul de
proceduri unitare, la 30.09.2021 matematică, comunicării interne cunoscută și aplicată de promovabilitate să
nivelul școlii, de un membru -creștera calității toți cei implicați fie mai ridicat
realizare a evaluărilor CEAC Resurse de procesului de decât în anul
curente și sumative, pe timp: alocate evaluare a elevilor școlar precedent;
noile metode și anual pentru Rezultatele
instrumente inițierea, obtinute de elevi
monitorizarea și la evaluările
evaluarea naţionale;
proiectelor din Situaţii
perspectiva unei comparative ale
dezvoltări rezultatelor
1.4.Organizarea de cel Cel puțin 2 Membrii şcolare durabile -îmbunătățirea Procese verbale / alte obţinute de elevi;
puțin 2 întîlniri de întâlniri pe catedrei de şi pentru capacității elevilor de dovezi ale ședințelor/ Gradul de
lucru în fiecare semestru matematică evaluarea înțelegere și rezolvare întâlnirilor de lucru integrare a
semestru, în catedra de rezultatelor a noilor cerințe din - instrumentele de absolvenţilor în
matematică, pentru stabilite în PDI. probele de evaluare monitorizare utilizate licee;
monitorizarea și -creșterea calității -interpretarea concluziilor
stabilirea măsurilor ce procesului de reieșite din monitorizarea
Resurse de
se impun, ca urmare a evaluare a elevilor rezultatelor elevilor
expertiză:
rezultatelor obținute de -planul/planurile de măsuri
echipa
elevi la noile evaluări adoptate
managerială,
curente și sumative
responsabilii de
comisii, experți
1.5.Aplicarea măsurilor La fiecare Profesorii de din exterior -îmbunătățirea -fișe de progres școlar
remediale stabilite clasă, după matematică ai participării la completate pentru fiecare
fiecare fiecărei clase Resursele educație și a elev
evaluare informaționale : rezultatelor învățării -dovezi ale aplicării
realizată site ME, site planului de măsuri
ARACIP, site remediale pentru
ISJ, legislație clasa/grupul de
actualizată elevi/elevul, după caz

1.6.Informarea Lunar Diriginții și -îmbunătățirea Procese verbale / alte


periodică a elevilor și profesorii de participării la dovezi ale ședințelor/
părinților referitor la matematică ai educație și a întâlnirilor de informare cu
rezultatele /progresul fiecărei clase a rezultatelor învățării elevii și părinții fiecărei
fiecărui elev VIII-a și a stării de bine a clase a VIII-a
elevilor și părinților -chestionare de apreciere a

22
opiniilor elevilor/părinților
referitoare la rezulatele
obținute și starea de bine
din școală

Obiect strategic2: Sporirea, până în 2023, a numărului de părinți implicați în activitățile educative cu cel puțin 10% mai mult decât în anul școlar 2020-
2021;
Domeniul Obiective Acțiuni Termene Responsabilități Resurse Rezultate așteptate Indicatori de realizare Monitorizare,
funcțional specifice necesare Evaluare
Dezvoltare 1. 1.1.Organizarea de 01.09.2021- educatoare/ -îmbunătățirea Procese verbale / alte Monitorizarea va
a relațiilor Reconsiderare întâlniri între 15.10.2021 învățători/ Resurse umane: relațiilor dintre dovezi ale ședințelor/ fi realizată de
comunitar a relațiilor educatoare/învățători/ diriginți cadrele cadrele didactice și întâlnirilor director/ director
e școală- familie diriginți și părinți, cu didactice, părinți adjunct , pe
prezența conducerii părinții parcursul derulării
școlii; Resurse -creșterea gradului de activităților și în
materiale și implicare al părinților privința
financiare: în activitatea școlii respectării
material termenelor
curricular
corespunzător
1.2. Informarea 15.10.2021- educatoare/ (planuri de -îmbunătățirea Procese verbale / alte
părinților privind toate 30.11.2021 învățători/ învățământ și comunicării cu dovezi ale ședințelor/
aspectele vieții școlare diriginți programe părinții întâlnirilor de informare Evaluarea va fi
școlare, -creșterea implicării realizată prin
auxiliare părinților în educația verificarea
curriculare, copiilor îndeplinirii
1.3.Elaborarea unei 30.09.2021- educatoare/ softuri -îmbunătățirea -procedura elaborată, indicatorilor de
proceduri unitare, la 15.11.2021 învățători/ educaționale) comunicării interne și cunoscută și aplicată de realizare, atingerii
nivelul școlii, privind diriginți, un Resurse digitale externe toți cei implicați rezultatelor
rolul comitetului de membru Resurse de -creștera calității așteptate și a
părinți CEAC timp: alocate procesului de obiectivelor
anual pentru comunicare cu specifice
inițierea, familiile elevilor
monitorizarea și Procentul
evaluarea părinților care se
proiectelor din implică în
perspectiva unei activitățile

23
1.4.Organizarea de cel Cel puțin 2 Educatoare dezvoltări -îmbunătățirea Procese verbale / alte propuse de școală
puțin 2 întîlniri de întâlniri pe /învățători/ şcolare durabile capacității de dovezi ale ședințelor/ este superior
lucru în fiecare semestru diriginți şi pentru înțelegere a întâlnirilor de lucru anului școlar
semestru pentru a evaluarea schimbărilor care - instrumentele de precedent ;
dezbate aspecte legate rezultatelor apar în viața școlară monitorizare utilizate
de viața școlii stabilite în PDI. - implicarea activă în -interpretarea concluziilor
toate activitățile reieșite din monitorizarea
Resurse de propuse de școală rezultatelor elevilor
expertiză: -planul/planurile de măsuri
echipa adoptate
managerială,
responsabilii de
comisii, experți
din exterior

Resursele
informaționale :
site ME, site
ARACIP, site
ISJ, legislație
actualizată

Obiect strategic3: Reducerea până la 0%, până în anul 2025, a numărului de elevi absolvenți de clasa a VIII-a care nu continuă studiile la un nivel
superior;
Domeniul Obiective Acțiuni Termene Responsabilități Resurse Rezultate așteptate Indicatori de realizare Monitorizare,
funcțional specifice necesare Evaluare

24
Dezvoltare 1. Scăderea 1.1.Organizarea de 01.09.2021- diriginții -Informarea optimă Procese verbale / alte Monitorizarea va
a numărului întâlniri între diriginți, 15.10.2021 claselor a Resurse umane: privind oportunitățile dovezi ale ședințelor/ fi realizată de
resurselor elevilor care elevi de clasa a VIII-a VIII-a cadrele de a continua studiile, întâlnirilor director/ director
umane nu continuă și părinți, cu prezența consilier didactice, pentru fiecare elev Chestionare privind adjunct , pe
studiile într-un conducerii școlii- pe școlar părinții absolvent orientarea școlară parcursul derulării
ciclu superior tema orientării Resurse activităților și în
profesionale; materiale și -creșterea gradului de privința
financiare: implicare al părinților respectării
material și elevilor în propria termenelor
curricular orientare școlară
corespunzător
1.2. Informarea 15.10.2021- diriginți, (planuri de -îmbunătățirea Procese verbale / alte
părinților și elevilor în 30.11.2021 consilier învățământ și comunicării cu dovezi ale ședințelor/
privința posibilităților școlar programe părinții întâlnirilor de informare Evaluarea va fi
de a continua studiile, școlare, -creșterea implicării realizată prin
conform cu nivelul de auxiliare părinților în educația verificarea
pregătire al fiecărui curriculare, copiilor îndeplinirii
absolvent softuri indicatorilor de
1.3. Organizarea de cel Cel puțin 2 diriginți, educaționale) -îmbunătățirea -Procese verbale / alte realizare, atingerii
puțin 2 întâlniri de întâlniri pe directori Resurse digitale comunicării interne și dovezi ale ședințelor/ rezultatelor
lucru în fiecare semestru Resurse de externe întâlnirilor de lucru așteptate și a
semestru pentru a timp: alocate -creștera calității - instrumentele de obiectivelor
aduce la cunoștința anual pentru procesului de monitorizare utilizate specifice
părinților progresul inițierea, comunicare cu -interpretarea concluziilor
elevilor și schimbările monitorizarea și familiile elevilor reieșite din monitorizarea
Gradul de
survenite în legislație evaluarea rezultatelor elevilor
integrare a
proiectelor din -planul/planurile de măsuri
absolvenţilor în
perspectiva unei adoptate
licee sau școli
dezvoltări profesionale;

25
1.4.Participarea 1 atelier/curs Cadrele şcolare durabile -dezvoltarea -înscrierea la cursuri
cadrelor didactice la pentru didactice şi pentru competențelor -adeverințe/certificate de Toți absolvenții
ateliere de fiecare cadru evaluarea cadrelor didactice de participare continuă studiile
formare/cursuri de didactic rezultatelor a gestiona problemele în ciclul superior ;
formare privind stabilite în PDI. de abandon școlar
orientarea profesională
a elevilor Resurse de -dezvoltarea
expertiză: cunotințelor privind
echipa orientarea școlară
managerială,
responsabilii de
comisii, experți
din exterior
1.5.Identificarea permanent Contabil, -achitarea taxei de -existența în bugetul școlii
surselor materiale director curs prin școală a unei sume pentru
Resursele
pentru a susține -cadrele didactice dezvoltarea profesională a
informaționale :
financiar participarea la participă la cursuri cadrelor didactice;
site ME, site
cursuri de formare fără implicații
ARACIP, site
financiare personale
ISJ, legislație
actualizată

Obiect strategic4: Creşterea, până în anul 2025, a interesului elevilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la
promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean, prin participarea unui
număr mai mare de elevi – minimum cu 20% mai mult decât în anul școlar 2020-2021;
Domeniul Obiective Acțiuni Termene Responsabilități Resurse Rezultate așteptate Indicatori de realizare Monitorizare,
funcțional specifice necesare Evaluare
Dezvoltare 1. Implicarea 1.1.Stabilirea unui 01.09.2021- Responsabilul -existența calendarul activităților Monitorizarea va
a elevilor și a calendar al activităților 15.09.2021 cu activitatea Resurse umane: calendarului educative din școală fi realizată de
resurselor cadrelor extrașcolare; educatică, cadrele activităților educative director/ director
umane didactice în director didactice, din școală adjunct , pe
activitatea adjunct părinții parcursul derulării
extracurricular activităților și în
ă privința
respectării
termenelor

26
1.2. Afișarea 01.09.2021- consilier Resurse -creșterea gradului Procese verbale / alte
calendarului 31.09.2021 educativ, materiale și de informare a dovezi ale ședințelor/
activităților pe site-ul director financiare: elevilor întâlnirilor de informare
școlii și în școală adjunct material Evaluarea va fi
curricular realizată prin
corespunzător verificarea
1.3. Consultarea Cel puțin 2 Consilier -înscrierea în proiecte -fișe de înscriere în
(planuri de înscrierii la
Calendarului Național proiecte pe educativ, cu tematică proiecte;
învățământ și proiecte și
de Activități an diriginți, democratică - parteneriate semnate;
programe participarea
Extrașcolare pentru a director - proces verbal de
școlare, cadrelor didactice
alege măcar 2 proiecte adjunct desfășurare a activităților
auxiliare și a elevilor.
pe an legate de
curriculare,
practicile democratice
softuri
educaționale)
Rezultatele
Resurse digitale
obținute de elevi
Resurse de
în urma
timp: alocate
participării la
1.4. Derularea, la Cel puțin 2 Consilier anual pentru - redactarea -proiectul educativ proiecte
nivelul școlii, a unor proiecte pe educativ, inițierea, proiectelor și - procese-verbale de
proiecte privind an diriginți, monitorizarea și derularea de activități derularea a activităților
practicile democratice director evaluarea în cadrul școlii
adjunct proiectelor din
perspectiva unei
dezvoltări
şcolare durabile
şi pentru
evaluarea
rezultatelor
stabilite în PDI.

1.5 Creşterea: permanent Consilier Resurse de -implicarea activă a -chestionare


 calităţii actului educativ, expertiză: elevilor în fiecare
educativ diriginți, echipa proiect propus - fișe de prezență la
 interesului director managerială, -conștientizarea activități
elevilor pentru adjunct responsabilii de valorilor umane pe
propria formare comisii, experți care trebuie să le
din exterior atingă elevii

Resursele
informaționale :

27
site ME, site
ARACIP, site
ISJ, legislație
actualizată

Obiect strategic5: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene, până la finalul
anului 2025.
Domeniul Obiective Acțiuni Termene Responsabilități Resurse Rezultate așteptate Indicatori de realizare Monitorizare,
funcțional specifice necesare Evaluare
Dezvoltare 1. Implicarea 1.1.Încurajarea 01.09.2021- Responsabilul -diseminarea -procese-verbale din cadrul Monitorizarea va
a școlii și a unui implicării elevilor şi 23.12.2021 cu activitatea Resurse umane: informațiilor privind întâlnirilor de diseminare fi realizată de
Relațiilor mare număr de cadrelor didactice în educatică, cadrele proiectele europene director/ director
comunitar cadre realizarea de proiecte director didactice, - adjunct , pe
e didactice în adjunct, părinții - creșterea interesului parcursul derulării
comunitare
proiecte director Resurse cadrelor didactice activităților și în
comunitare materiale și față de proiectele privința
POSDRU, financiare: europene respectării
POCU etc. material termenelor
curricular - implicarea cadrelor
corespunzător didactice și a elevilor
(planuri de în poroiecte europene
învățământ și
1.2. Organizarea de 01.09.2021- Responsabilul programe -creșterea gradului Procese verbale / alte Evaluarea va fi
activităţi de 23.12.2021 cu activitatea școlare, de informare a dovezi ale ședințelor/ realizată prin
promovare: seminarii educatică, auxiliare elevilor, cadrelor întâlnirilor de informare verificarea
de informare, activităţi director curriculare, didactice și a înscrierii la
demonstrative, adjunct, softuri părinților proiecte și
activităţi de director educaționale) participarea
diseminare, ateliere de Resurse digitale cadrelor didactice
lucru Resurse de și a elevilor.
timp: alocate

28
1.3. Realizarea unei permanent Responsabilul anual pentru -implicarea tuturor -baza de date privind
baze de date cu cu activitatea inițierea, factorilor decisivi din proiectele comunitare
informaţii referitoare la educatică, monitorizarea și școală în cadrul Rezultatele
proiectele comunitare director evaluarea activităților de obținute de elevi
derulate în şcoală adjunct, proiectelor din realizare a bazei de în urma
director perspectiva unei date participării la
dezvoltări proiecte
şcolare durabile
şi pentru
evaluarea Realizarea de
rezultatelor diverse produse
stabilite în PDI. educaționale în
1.4. Afişarea la loc permanent Responsabilul - diseminarea tuturor -panoul de afișaj
vizibil a proiectelor cu activitatea informațiilor urma proiectelor:
Resurse de reviste, auxiliare
comunitare educatică, expertiză: actualizate pentru toți
director factorii școlari didactice etc.
echipa
adjunct, managerială,
director responsabilii de
comisii, experți
din exterior

Resursele
informaționale :
site ME, site
1.5. Diseminarea permanent Responsabilul ARACIP, site -informarea -proiectele europene la
rezultatelor proiectelor cu activitatea ISJ, legislație sistematică a cadrelor care se aderă
comunitare derulate: educatică, actualizată didactice -decizia privind comisia
consilii profesorale, director -implicarea unui din cadrul proiectului
comisii metodice, adjunct, procent de 50% -documente cerute în
cercuri pedagogice, director dintre cadrele cadrul proiectului: fișe de
şedinţe cu părinţii, didactice în proiectele prezență, planificări ale
mass-media etc. europene activității, rapoarte etc.

29

S-ar putea să vă placă și