Sunteți pe pagina 1din 5

Nr……...... /29. 10.

2018 Avizat,
Insp.școlar general ISJTR
Prof. VALERIA GHERGHE

REGULAMENT
CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE
PLASTICĂ ȘI LITERARĂ

EDIȚIA a V-a
„Magia primăverii” este un concurs care vine în întâmpinarea nevoii de manifestare a
potenţialului creator al copiilor prin creații literare, desen şi culoare.
Concursul se adresează elevilor din clasele pregătitoare și I – IV, dar şi cadrelor didactice care îi
îndrumă în realizarea lucrărilor.
Compoziţiile plastice (picturi, colaje, felicitări, obiecte decorative), vor fi realizate în tehnică de
lucru la alegere pe suport A4, respectând tema concursului.
Creațiile literare vor fi scrise pe foi A4, de mână, lizibil.
Activităţi care se înscriu în tematica proiectului:
ziua mamei;
mărţişoare;
peisaje specifice anotimpului primăvara.
Secţiunile concursului sunt :
1. Creații literare - creaţie în versuri sau proză;
* creaţiile vor fi scrise pe foi A4, de mână, lizibil;
2. Desen/pictură*
3. Colaj, felicitări, obiecte decorative*
*Tehnicile de lucru şi materialele utilizate sunt la liberă alegere, pe suport A4.
- lucrările vor fi aşezate în folie de plastic pentru a nu se deteriora;
Fiecare cadru didactic îndrumător poate trimite cel mult 3 lucrări, indiferent de secţiune.
NU ESTE OBLIGATORIE PARTICIPAREA LA TOATE SECȚIUNILE!
Fiecare lucrare expediată va conţine o etichetă, în colţul din dreapta, jos-faţă cu: titlul lucrării,
numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, oraşul/judeţul, cadrul didactic îndrumător.
Numele şi prenumele elevului:.......................................
Clasa:………...................................................................
Şcoala:…………............................................................
Localitatea:......................................................................
Judeţul:............................................................................
Îndrumător:.....................................................................
FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE!
Într-un plic A4 se vor pune:
- fişa de înscriere (anexată mai jos,una pentru fiecare cadru didactic îndrumător);
- acordul de parteneriat completat în 2 exemplare originale, ştampilat şi semnat de
directorul şcolii, specificându-se numele cadrului didactic participant pe acord;
- lucrările elevilor;
- un plic A4 autoadresat + timbru de 3 lei
Adresa de expediere a lucrărilor:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN“
STR. AVÂNTULUI, NR. 1
LOC. TURNU MAGURELE, JUD. TELEORMAN
COD 145200
cu menţiunea PENTRU CONCURSUL „MAGIA PRIMĂVERII“.
Data limită de expediere a lucrărilor: 08 MARTIE 2019

Evaluarea concursului:

Jurizarea lucrărilor se va face în data de 24.03.2019 de către o echipă de cadre didactice de


specialitate, pe secţiuni şi pe fiecare nivel de grupă ( clasele pregătitoare, I-II şi clasele III-IV),
urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor.
Se vor acorda premiile I, II, III, mențiuni şi diplome de participare pentru fiecare elev
participant.
• Se vor stabili criterii unice de evaluare, avându-se în vedere aprecierea originalităţii,
autenticităţii, creativităţii, ingeniozităţii cu care au fost realizate creaţiile literare precum și lucrările
artistico- plastice.
• Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului și nu se
returnează.
• Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani. Nu se admit contestaţii.
Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor, vor
primi diplome de participare și adeverințe.
Diplomele vor fi trimise în plicul autoadresat împreună cu un exemplar original al acordului de
parteneriat până la data de 30 iunie 2019.

Programul concursului:
11 – 22 martie 2019 – amenajarea expoziţiei
25.03.2019 – desfăşurarea concursului; jurizarea
26 martie – 30 iunie 2019- expedierea diplomelor și adeverințelor
Informaţii suplimentare:
 prof.înv.primar Lenuța Goran- tel.0731488029;
 e-mail: lenuta.goran@yahoo.com;
 prof.înv.primar Carmen Toader - tel.0762271424;
 e-mail: carmentoader2006@yahoo.com.

Director, Coordonatori,
Prof. Silimon Corina Prof. Inv.primar Lenuța Goran
Prof. Inv.primar Carmen Toader
Şcoala Gimnazială „Mircea cel Batran“ Şcoala ……………………………………………......
Turnu Magurele, Str. Avantului, Nr. 1 Loc. ……………………………Str. …………...........
Jud. Teleorman, cod 145200 Jud. ......................................, cod ...............................
Tel.: 0247 416898.. fax: 0247 416898 Tel.: ............................................................................
e-mail: scoalamirceacelbatrannr1@yahoo.com Nr. înregistrare: ................ Data: ...............................
Nr. înregistrare:2554 Data: 18.10.2018

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI NAȚIONAL

Încheiat astăzi, .............................................................

1. Părţile contractante:

A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BATRÂN” TURNU MAGURELE, Str. Avantului, Nr.
1, Judeţul TELEORMAN, reprezentată prin Director prof. SILIMON CORINA, prof.inv.primar GORAN
LENUTA, prof.inv.primar TOADER CARMEN, în calitate de Aplicant
B) ŞCOALA ..........................................................................................................................................
reprezentată prin Director …………………………….…………………… şi înv./inst./prof.
……………………………………………………………………………………… în calitate de
Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Proiectul Concurs
de creaţie plastică și literară „MAGIA PRIMAVERII“.
3. Grup ţintă: şcolarii claselor pregătitoare și I – IV din ţară.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
 să informeze şcolile despre organizarea concursului;
 să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
 să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
 să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
 să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze concursul în şcoală;
 să pregătească elevii pentru activitate;
 să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia.
Este valabil pe perioada anului şcolar 2018 – 2019.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul regional de creație plastică și literară „MAGIA PRIMAVERII“, EDIȚIA a V-a,
MARTIE 2019, face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de
colaborare între instituţii de învăţământ din ţară.

Aplicant, Partener,
Şcoala Gimnazială „Mircea cel Batran”Turnu Magurele
Director,
Profesor Silimon Corina
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Concursul național de creație plastică și literară

Ediția a V-a - Turnu Măgurele, Martie 2019

Numele şi prenumele cadrului didactic: ..........................................................................


Specialitatea: ...................................................................................................................
Unitatea de învăţământ: ...................................................................................................
Adresa unde se vor trimite plicurile cu diplomele: stradă, număr, localitate, judeţ, cod
..........................................................................................................................................
Telefon cadru didactic: ....................................................................................................
Adresa e-mail cadru didactic:...........................................................................................

Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Creaţie Felicitări Obiecte Creaţie literară
crt. plastică /Colaje
decorative compunere versuri

Cadru didactic,

S-ar putea să vă placă și