Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Gimnaziala Dimitrie Ion Ghica Radovanu

DIRECTOR

PROCEDURA
PRIVIND
ACCESUL IN INCINTA SCOLII

COD: PS 5.5-01

EX: ......

Procedura realizata in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008, cerinta 5.5
ELABORAT VERIFICAT AVIZAT APROBAT DATA NIVELUL DE
CEAC INTRĂRII ÎN VIZIBILITATE
VIGOARE
Dragan Lidia Noata Dumitrache Cirlig Marian 01.12.2012 0 1 P
Anisoara Mirela X
Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica ACCESUL IN INCINTA SCOLII PS 5.5-01 Revizia 1
Radovanu
Pag. 1/4

1. Scopul procedurii: stabilirea accesului in incinta scolii
2.  Domeniul  de  aplicare: Se aplică elevilor din clasele I-VIII şi personalului didactic, didactic 
auxiliar si
nedidactic al Scolii cu clasele I-VIII Dimitrie Ion Ghica, comuna Radovanu, judetul Calarasi
, parintilor,
reprezentantilor legali cat si altor persoane care solicita accesul in incinta unitatii de invatamant
3. Definiţii şi abrevieri:
3.1 Definiţii:
ACCES- patrunderea in incinta scolii;
INCINTA SCOLII – curtea  scolii (ca spatiu delimitat de gardul imprejmuitor), baza sportiva (teren
ul de sport
– ca spatiu delimitat de gardul imprejmuitor), vestiare (cladirea de langa terenul de sport), sa
la de sport
(spatiu special destinat in corpul vechi de scoala), corp A (cladirea noua P+1 a scolii), corp no
u gradinita
(cladirea noua dinspre strada Principala);
VIZITATOR – reprezentant legal, parinti, rude ale elevilor si personalului scolii, alte persoane
3.2 Abrevieri:
ROI – Regulament de Ordine Interna;
OMECTS – Ordinul ministrului educaţiei naţionale;
OMEC – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării;
ROFUIP – Regulament de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar
4. Documente de referin ţă:
OMEC 4925/2005 de aprobare a ROFUIP;
ROI al Scolii Gimnaziale Dimitrie Ion Ghica Radovanu;
Adresa nr 67843/9.XI.2012 a Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
OMECTS nr. 3656 din 29.03.2012 privind aprobarea Programelor pentru clasa pregatitoare si clas
a I;
Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale
5. Descrierea procedurii:
Stabilirea  procedurii  de  acces  in  scoala  se  stabileste  de  catre  director, se  avizează  de  CP  şi  se 
aprobă  de
CA.
Procedura stabileste modalitatile de acces pentru toate categoriile de persoane care sunt nevoite 
sa intre in
incinta spatiului scolar
 MASURI PRIVIND REGLEMENTAREA ACCESULUI PERSOANELOR IN
UNITATEA DE
INVATAMANT
ASIGURAREA PAZEI UNITATII DE INVATAMANT
1. Stabilirea planului de paza al unitatii de invatamant cu sprijinul de specialitate al or
ganelor de
1.  Se organizeaza pe toata perioada desfasurarii cursurilor in programul de dimineata (7   - 12   ) si
politie din localitate (stabilirea regulilor concrete privind accesul, paza si circulatia 
de dupa-amiaza (12   -18 ;
in interiorul
obiectivului)
2. Afisarea numarului de telefon al postului de politie la afisierul scolii, la coltul elevului 
de serviciu
si al profesorului de serviciu
3. Anuntarea  organelor  de  politie  in  cazul  unor incidente violente,  intrarea  in  spatiul 
scolar  a  unor
persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice,  turbulente, cu un  comportament  a
gresiv ori  cu
intentia de a dreanja ordinea si linistea in institutia de invatamant
ASIGURAREA SERVICIULUI PE SCOALA
4
5 15
15 00) 30
  6.  Accesul cadrelor didactice in curtea scolii se face pana in ora 8  si in intervalul orar 11   12   pe
00
2. Serviciul pe scoala al cadrelor didactice se va organiza de regula in zilele cu un prog
ram scolar
mai putin incarcat; profesorul de serviciu va purta ecusonul PROFESOR DE SERVICI
U 30
 intervalul 7-9   ); intre orele 9   -11
3. Sarcinile  profesorului de serviciu sunt  cele  stabilite in  regulamentul de  ordine  interna 
 poarta de acces de aici va fi inchisa; responsabilitatea in
prevazute
si in aceasta procedura la Anexe
4. Serviciul pe scoala al elevilor este realizat numai de catre elevii clasei a VII a A si B;
Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica ACCESUL IN INCINTA SCOLII PS 5.5-01 Revizia 1
Radovanu
Pag. 2/4
5. Sarcinile elevului de serviciu sunt cele stabilite in regulamentul de ordine interna pre
vazute si in
aceasta procedura la Anexe; elevul de serviciu va purta ecusonul ELEV DE SERVICI
U;
3
0

toate cele 4 cai de acces (2 catre strada Garofitei, 1 catre posta, 1 catre strada Princi
pala)
00 3
7. Accesul elevilor in curtea scolii se face pana in ora 8   si in intervalul orar 11
0 30
  - 12  pe
urmatoarele cai de acces (2 catre strada Garofitei, 1 catre posta, 1 catre strada Princi
pala);
8. Accesul prescolarilor si a educatoarelor se face pe intrarea dinspre strada P
rincipala in
30 30

acest sens revine femeii de serviciu de la gradinita;
9. Accesul reprezentantilor legali si a persoanelor care solicita acces in spatiul scol
ar se face
numai pe intrarea dinspre strada Garofitei;
10.Accesul personalului scolii in incinta cladirii scolii si gradinitei se realizeaza de 
regula prin
intrarea dinspre strada Garofitei;
11.Accesul elevilor in incinta cladirii scolii se realizeaza prin intrarea dinspre vesti
arele bazei
sportive si pentru etaj folosind scara dinspre grupurile sanitare; accesul se fac
e pe baza
legitimatiei de elev sau a  carnetului de note  la  intrarea la prima  ora  de curs  de catre 
profesorul
de serviciu;
12.Accesul in incinta cladirii scolii a reprezentantilor legali sau a altor persoane se face 
pe intrarea
dinspre strada Garofitei pe baza actului de identitate;
13.Orice vizitator este trecut in registrul de la punctul de control, unde se vor men
tiona data,
numele si prenumele, tipul actului de identitate, seria si numar buletin, scopul vizitei, 
data intrarii
si data parasirii cladirii;
14.Dupa trecerea datelor in Registrul pentru evidenta accesului in spatiile  unitatii de i
nvatamant,
persoanele respective vor primi ecusonul cu inscriptia VIZITATOR sau INVITAT;
15.Vizitatorii sau invitatii au sarcina de a purta ecusoanele pe toata durata prezente
i in incinta
spatiului scolar, de a merge numai acolo unde si-a anuntat vizita si numai insot
it de catre
persoana delegata in acest sens (acolo unde si-a anuntat vizita) si de a restitui 
ecusoanele
primite la iesirea din scoala; in caz contrar, se vor lua masurile de evacuare a pe
rsoanei din
spatul scolar si/sau la interzicerea dreptului de acces ulterior;
16.Persoana desemnata pentru a insoti vizitatorul sau invitatul este anuntata de catre pr
ofesorul de
serviciu sau elevul de serviciu; daca este solicitat un cadru didactic ce este la 
ora in acea
perioada, se va astepta pana la pauza;
17.Accesul parintilor in spatiul scolar este permis in urmatoarele cazuri:
a) la solicitarea cadrelor didactice;
b) la sedintele/consultatiile cu parintii organizate de scoala;
c) pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de 
studii sau
alte situatii scolare care implica relatia directa cu acestia;
d) la intalnirele solicitate de parinti/reprezentanti legali;
e) la diferite evenimente publice si activitati scolare/extracurriculare or
ganizate in
scoala;
f) pentru sprijinirea elevilor prescolari si de clasa pregatitoare si clas
a I in si din
sala de curs
18.Parintii si reprezentantii legali pot astepta elevii la iesirea de la curs, la iesirele d
e pe strada
Garofitei (ciclul primar si gimnazial) si la iesirea dinspre strada Principala (prescolar);
19.Se interzice accesul in unitatea de invatamant cu animale de companie, arme s
au obiecte
contondente, substante toxice, explosive, pirotehnice,iritant lacrimogene, usor infla
mabile sau
cu bauturi alcoolice.
20.Se interzice accesul vizitatorilor cu orice mijloace de transport in curtea scolii.
Nr. Nr. Difuzat Primit
Nr. Ediţia /data ex. Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. reviziei difuzat Funcţia Functia
Data Semnătura Data Semnătura
Cirlig Marian Cirlig Marian
0 I 0 1 Director Director

Cirlig Marian Roscovaru Adina
1 I 0 2 Director Sef serviciu scoala primar

Cirlig Marian Alexe Angela
2 I 0 3 Director Sef serviciu scoala gimnaziu

Cirlig Marian
3 I 0 4 Director Sef comisie metodica prescolar

Cirlig Marian
4 I 0 5 Director Coordonator proiecte si programe

Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1


Dimitrie Ion Ghica ACCESUL IN INCINTA SCOLII PS 5.5-01 Revizia 1
Radovanu
Pag. 3/4
 Directorul şcolii;
 Profesorii şi învăţătorii de serviciu;
 Elevii de serviciu;
 Administrator de patrimoniu;
6. Responsabilităţi:
ANEXE
7. Înregistrări:

50
 (3) sa respecte programul stabilit: 12   -19  (12   -17 – program de toamna-iarna)
7.2 Inregistrarea 2 – Atributiile profesorului de serviciu, cod: 5.5-01-I2
7.1   Înregistrarea 1 - Lista de difuzare, cod: PS 5.5-01-I1;
(1) fiecare cadru didactic din scoala are sarcina de a se achita de sarcinile de porfesor de serviciu
(2) de planificarea si organizarea serviciului pe scoala al cadrelor didactice se va ocupa un cadru did
actic numit
de conducerea scolii pentru invatamant primar si invatamant gimnazial
(3) vine cu 30  minute mai  devreme de  inceperea cursurilor si  pleaca cu 30 minute mai  tarziu dupa 
terminarea
acestora
(4) invatatorul si profesorul de serviciu verifica la intrarea la cursuri la prima ora existente uniformei 
scolare si a
legitimatiei la toti elevii scolii; elevii care un au uniforma si legitimatie vor fi scrisi in registrul de proces
e verbale;
(5) cadrele didactice au obligatia ca o zi pe saptamana sa insoteasca prescolarii si elevii confor
m graficului
stabilit si sa se achite de atributiile specifice conform regulamentului de folosire a microbuzului scolar;
(6) asigura accesul controlat in scoala pentru toate categoriile de vizitatori conform prezentei procedur
e;
(7) copleteaza si monitorizeaza Registrul pentru evident accesului in spatiile unitatii de invatamant;
(8) verifica incuierea portilor de acces in curtea scolii in intervalul orar stabilit de procedura;
(9) verifica repectarea accesului in curtea scolii si in incinta cladirii scolii prin punctele stabilite de proc
edura;
(10) interzice accesul oricarei persoane care nu se incadreaza in cazurile stabilite de procedura;
(11)  anunta  orice  eveniment  de  natura  unor incidente violente,  intrarea  in  spatiul  scolar  a  unor pers
oane aflate
sub influenta bauturilor alcoolice,  turbulente, cu un  comportament  agresiv ori  cu intentia de a dreanj
a ordinea si
linistea in institutia de invatamant la numarul de telefon afisat in acest scop;
(12) conduce vizitatorul la persoana pentru care a venit la scoala sau anunta persoana vizitata sa 
mearga la
locul de asteptare;
(13) profesorul de servicu va purta ecusonul PROFESOR DE SERVICU pe toata durata programului;
(15) noteaza in Registrul de procese verbale ale profesorului de serviciu toate evenimentele car
e contravin
regulamentului sau procedurii;
(16) se ingrijeste ca parintii sau reprezentantii legali sa isi astepte copiii in afara spatiului scolar, in zo
na stabilita
in procedura;
Scoala Gimnaziala PS COD Editia 1
Dimitrie Ion Ghica ACCESUL IN INCINTA SCOLII PS 5.5-01 Revizia 1
Radovanu
Pag. 4/4
(14) verifica zilnic la pranz respectarea graficului de insotire a elevilor pe microbuzul scolar de catr
e un cadru
didactic (la pranz).

7.3 Inregistrarea 3 - Atributiile elevului de serviciu, cod: 5.5-01-I3
(1) sa vina cu 15 de minute inainte de inceperea programului
(2) sa indeplineasca sarcinile trasate de profesorul de serviciu sau de directorul scolii
30 15 55
(3) sa respecte graficul stabilit de Consiliul Elevilor pentru serviciul pe scoala
(4) in absenta profesorului de serviciu, sa completeze Registrul pentru evidenta accesului in spatiile u
nitatii de
invatamant pe baza actului de identitate (in cazul in care intampina probleme, va informa profesorul d
e serviciu);
(5) distribuie vizitatorilor ecusonul specific (VIZITATOR sau INVITAT) dupa completarea in registru;
(6) se asigura ca vizitatorii returneaza ecusoanele primite cand acestia parasesc spatial scolar;
(7) anunta profesorul de serviciu, directorul sau orice alt cadru didactic daca au ramas porti deschise i
n afara
intervalului orar stabilit;
(8) anunta profesorul de serviciu, directorul sau orice alt cadru didactic asupra patrunderii oricarui mijl
oc de
transport in curtea scolii;
(9) in cazul in care unele persoane straine de scoala, incearca sa patrunda in interiorul scolii, fara a d
a lamuriri
asupra scopului vizitei, este obligat sa anunte profesorul de serviciu sau directorul scolii;
(10) nu are voie sa paraseasca postul fara aprobarea profesorului de serviciu sau a directorului scolii; 
in cazul in
care exista aceasta aprobare, se va avea in vedere ca un alt elev sa ramana la post;
(11) atrage atentia vizitatorilor sa nu deranjeze orele de curs si sa astepete sa se sune de pauza pent
ru a fi
condusi la persoanele pe care doresc sa le viziteze;
(12) se asigura ca vizitatorii asteapta pentru a fi condusi catre persoanele pe care doresc sa le vizitez
e de catre
o persoana desemnata de profesorul de serviciu sau de catre directorul scolii;
(13) in lipsa profesorului de serviciu anunta la director sau oricare alt cadru didactic orice tentativa ne
autorizata
de patrundere in spatial scolar (cladirea sau curtea scolii);
(14) anunta profesorului de serviciu sau directorului orice eveniment de natura unor  incidente violente
, intrarea
in spatiul scolar a unor  persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice,  turbulente, cu un  comporta
ment
agresiv ori  cu intentia de a dreanja ordinea si linistea in institutia de invatamant;
(10) ofera informatiile solicitate de persoanele ce viziteaza Scoala Radovanu
(16) poarta ecusonul cu inscriptia ELEV DE SERVICIU

S-ar putea să vă placă și