Sunteți pe pagina 1din 3

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

47 MUNICIPIUL PLOIESTI
STR.ALEEA IEZERULUI,NR.5-7
TEL.0244 557 019

Având în vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale
Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar, ale Legii nr. 272/2004, privind
protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata si a Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Se încheie prezentul:
CONTRACT EDUCAŢIONAL
NR……./ …………….

I. PARTILE SEMNATARE
1. Gradinita cu Program Prelungit nr.47 Municipiul Ploiesti, cu sediul în Ploiesti, Str. Aleea Iezerului, Nr.5-7,
reprezentată prin director, prof. Lefter Aurelia Mariana

2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ………………………………….………..…………… părinte /tutore/ susţinător legal


al prescolarului, cu domiciliul în
……………………………………………………………......................................................

3. Beneficiarul direct al educaţiei, ………………………………………………………….. prescolar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:


- Prezentul contract are la baza desfasurarea de catre Unitatea de invatamant a activitatilor specific invatamantului
prescolar, dezvoltarea si monitorizarea aptitudinilor si talentelor copilului, in conditii optime si cu personal
specializat;
- Asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului instructive- educative prin implicarea si responsabilizarea
partilor implicate in educatia beneficiarilor directi ai educatiei, cu respectarea indicatorilor de performanta si a
standardelor de calitate specific invatamantului prescolar;

III. DREPTURILE PĂRŢILOR:


- drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul Cadru de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul Intern al unităţii de învăţământ.
IV. PLATA (DOAR PENTRU PRESCOLARII INSCRISI LA PROGRAM PRELUNGIT)
- Plata contributiei de hrana se face conform graficului afisat pe panoul grupei/ administratie.
- La inceputul anului scolar parintele sau reprezentantul legal al minorului, se obliga sa plateasca anticipat (30 zile in
avans) contributia de hrana conform Regulamentului Intern al unitatii de invatamant.
- Contributia de hrana este de 12 lei/zi prezenta. Zilele in care prescolarul absenteaza se vor scadea de la plata in luna
urmatoare. Nu se scad absentele anticipate decat cu documente justificative. Suma de plata este stabilita in functie
de perioada in care gradinita este deschisa. In perioada vacantelor scolare, cand gradinita este deschisa, absentele se
vor scadea dupa inchiderea lunii respective.
- Avand in vedere fluctuatiile de preturi, Consiliul de Administratie al Gradinitei poate solicita schimbarea
cuantumului privind contributia de hrana. In cazul in care se va modifica suma de plata sau perioada de incasare,
parintii vor fi instiintati cu 15 zile inainte.
- Pentru neplata contributie de hrana pana la finalul lunii in curs, prescolarul isi poate pierde locul la
Programul Prelungit, acesta fiind transferat la Program Normal dacă există locuri disponibile..

V. OBLIGATIILE PARTILOR :

1. Unitatea de învăţământ se obligă:


a) Să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
b) Sa asigure respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de protectie a muncii, de
protectie civila si de paza contra incendiilor in unitatea de invatamant ;
c) Sa asigure ca tot personalul unitatii de invatamant respecta cu strictete prevederile legislatiei in vigoare ;
d) Sa asigure ca toti beneficiarii educatiei sunt corect si la timp informati cu prevederile legislatiei specifice in vigoare ;
e) Ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care
le transmite prescolarilor şi un comportament responsabil;
f) Sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/ educationala specializata, directia generala de asistenta
sociala si protectia copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea, integritatea fizica si psihica a
prescolarului ;
g) Sa asigure ca personalul din invatamant nu desfasoara actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a prescolarului,
viata intima, privata si familiala a acestora ;
h) Sa asigure ca personalul din învăţământ nu aplica pedepse corporale şi ca nu va agresa verbal sau fizic prescolarii
şi/sau colegii.
i) Ca personalul didactic evalueaza prescolarii direct, corect si transparent si nu conditioneaza aceasta evaluare sau
calitatea prestatiei didactice la grupa de obtinerea oricarui tip de avantaje ;
j) Sa desfasoare in unitatea de invatamant activitati care respecta normele de moralitate si nu pun in niciun moment in
pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a prescolarilor, respectiv a personalului unitatii de invatamant ;
k) Sa comunice parintilor sau reprezentantilor legali orice schimbare in starea de sanatate a prescolarului de indata ce
aceasta este identificata, iar in caz de urgenta, sa ia masuri de prim ajutor si sa anunte imediat beneficiarul indirect.
l) Sa realizeze triajul medical al copiilor in fiecare dimineata ;
m)Sa asigure protectia si confidentialitatea datelor personale ale prescolarilor si sa nu le utilizeze in alte scopuri decat
cele prevazute in prezentul contract si in Regulamentul Intern al Gradinitei.
n) Sa asigure transparenta tuturor activitatilor aprobate si organizate de gradinita.
o) In cazul in care se observa ca prescolarii au probleme de comportament psihologice, sociale cadrul didactic are
obligatia in a anunta beneficiatii indirecti, iar daca aceste probleme continua poate anunta medicul școlar arondat
gradinitei.

2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului are următoarele obligaţii:


a) Asigura frecvenţa prescolarului ;
b) Prezinta documentele medicale solicitate la inscrierea/ reinscrierea prescolarului in unitatea de invatamant, în
vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi preşcolari
din colectivitate/ unitatea de învăţământ;
c) Cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/profesorul pentru învăţământul preşcolar pentru a cunoaşte
evoluţia copilului;
d) Răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unitatii de invatamant, cauzate de prescolar;
e) Respecta prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
f) Nu agreseaza fizic, psihic, verbal, personalul unitatii de invatamant.
g) Respecta programul de functionare al unitatii si orele de sosire si plecare din gradinita .
h) Accesul parintilor se face doar in curtea grădiniței ; în incinta unității de învățământ, doar în situații deosebite,
accesul se face cu acordul directorului.
i) Este interzisă staționarea in parcarea din curtea gradinitei.
j) Accesul in curtea unitații se face conform Procedurii de acces.
k) Triajul medical se va realiza de catre asistentele medicale in fiecare dimineata, la intrarea prescolarului in
gradinita.Nu se permite accesul copiilor bolnavi in colectivitate sau accesul cu medicamente antitermice,
antidiareice si tratamente cu antibiotice.
l) Nu este permis accesul in gradinita prescolarilor care prezinta : febra, tuse, mucozitati, stranut, scaune diareice,
varsaturi sau eruptii cutanate conform adreselor DSP PH
m)Are obligatia sa ia copilul acasa in cazul in care acesta prezinta simtomele mentionate.
n) In cazul in care copilul a fost diagnosticat cu o boala contagioasa are obligatia de a anunta gradinita, chiar in situatia
in care copilul nu este adus la gradinita.
o) In cazul in care copilul necesita un regim alimentar special este obligatorie prezentarea avizului medicului  si
anuntarea in scris a alimentelor interzise.
p) Daca copilul lipseste 3 zile consecutive, la intrarea in colectivitate se va prezenta AVIZUL EPIDEMIOLOGIC.
q) Beneficiarul indirect este obligat sa respecte toate prevederile Relulamentului Intern al Gradinitei cu program
Prelungit, nr. 47, Municipiul Ploiesti.
r) Are obligatia sa repecte programul gradinitei.
s) Sa respecte, pana la finalizarea Contractului de scolarizare conditiile initiale in care s-a facut inscrierea.
t) Prin prezentul Contract parintii isi asuma strict o relatie profesionala cu personalul gradinitei.
u) Prin semnarea prezentului contract BENEFICIARUL INDIRECT isi poate exprima acordul pentru ca personalul
gradinitei sa fotografieze si sa filmeze prescolarii in scop educational si de promovare a Gradinitei, sa foloseasca
datele personale ale prescolarilor in scopuri educative.
v) Beneficiarul indirect poate sponsoriza gradinita in scopul desfasurarii in bune conditii a actului instructiv educativ
sau in scopul desfasurarii unor activitati extrascolare si extracurriculare.

3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:


a) De a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) De a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat,
c) De a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
d) De a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele
de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
e) De a nu distruge documente scolare, precum documente din portofoliul educational ;
f) De a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, ,
mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
g) De a nu aduce sau difuza, in unitatea de invatamant, materiale care, prin continutul lor, atenueaza la independenta,
suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta ;
h) De a nu detine/ consuma/ comercializa, in perimetrul unitatii de invatamant, de orice tipuri de arme sau alte produse
pirotehnice, cum ar fi munitie, petrade, pocnitori, brichete etc., precum si spray-uri lacrimogene, paralizante sau alte
asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a beneficiarilor directi ai educatiei si a
personalului unitatii de invatamant ;
i) De a nu poseda si/ sau difuza materiale cu caracter obscen sau pornografic ;
j) De a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
k) De a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de invatamant şi în proximitatea acesteia ;
l) De a nu parasi incinta unitatii de invatamant fara beneficiarul indirect;

VI. DURATA CONTRACTULUI: prezentul contract se încheie, pe toata durata frecventarii Gradinitei de catre
BENEFICIARUL DIRECT.

VII. ALTE CLAUZE:


a. Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare si Regulamentului de Organizare si Functionare a Unitatilor de Învatamânt Preuniversitar, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
si a Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor).
b. Orice neintelegere intre parti se va rezolva pe cale amiabila, la nivelul grupei cu educatoarea, la nivelul institutie
in cadrul Consiliului de Administratie.
c. Beneficiarul indirect va colabora cu Asociatia de parinti a Gradinitei « Asociatia Prichindeilor Poznasi ».
d. Orice modificare a prezentului Contract se va face doar cu acordul tuturor partilor.

Încheiat azi, ………………………….., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Gradinita cu Program Prelungit nr.47,


Municipiul Ploiesti,
Director,
Prof. Lefter Aurelia Mariana Beneficiar indirect,

………………………………………