Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47


MUNICIPIUL PLOIESTI
STRADA ALEEA IEZERULUI
TEL. / FAX. 0244.557019
E-mail: gradinita47ploiesti@gmail.com

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și


completările ulterioare, ale ROFUIP aprobat prin OMEC nr. 5.447/2020, ale Legii nr. 272/2004,
privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată si a ORDINULUI nr.
5487/1494/22020 privind măsurile de organizare a activității în cadrul instituțiilor de învățământ
în siguranță epidemiologică pentru prevenire îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV 2,

Se încheie prezentul:

ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL EDUCAŢIONAL


NR............./.......................

1. Unitatea de învățământ se obligă:

a) să dispună implementarea și respectarea tuturor măsurilor de organizare a activității în


cadrul Grădiniței cu PP Nr. 47, Ploiești in condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS- CoV- 2;
b) să se consulte cu reprezentanţii Inspectoratului şcolar, Consiliul profesoral, părinților,
reprezentanţii organizaţiilor sindicale, autorităţile administraţiei publice locale, pentru
organizarea în bune condiţii a activităţilor desfăşurate, în contextul epidemiologic actual;
c) să informeaze Direcția de Sănătate Publică, în evantualitatea depistării unor cazuri
suspecte de infecție la copii sau la personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic din
cadrul grădinițelor și desemnează o persoană cu atribuții în menținerea legăturii
permanente cu direcția de sănătate publică județeană;
d) să implementeze acţiuni şi măsuri de prevenire şi combatere a infectării cu virusul SARS-
CoV-2 şi de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice, în noul context
epidemiologic, în conformitate cu legislaţia în vigoare, și implicit cu normele prezentate
în prezenta procedură;
e) să stabilească spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul
necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu
virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învăţământ sau
persoana desemnată de conducerea unităţii cu atribuţii în triajul epidemiologic;
f) să informeaze, prin intermediul cadrelor didactice părinții, cu privire la normele de
funcționare ale unității referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, și de asemenea comunică
modul de organizare și desfășurare a activităților;
g) să asigure accesul cadrelor didactice și al copiilor în unitatea de învățământ în condiții de
siguranță;
h) Asistentele medicale ale Grădiniței cu PP Nr.47, Ploiești vor efectua triajul conform
OMEC și al OMS nr. 1.668/5.298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind
examinarea stării de sănătate a preșcolarilor din unitățile de învățământ de stat și
particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale și OMS nr.
653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor cu modificările și completările
ulterioare.

1
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47
MUNICIPIUL PLOIESTI
STRADA ALEEA IEZERULUI
TEL. / FAX. 0244.557019
E-mail: gradinita47ploiesti@gmail.com

i) cadrele didactice vor aprecia la începerea programului starea de sănătate a preșcolarilor


de la grupă prin observaţie atentă şi întrebări privind starea de sănătate adresate acestora ;
j) în cazul în care preşcolarii prezintă în timpul programului de grădiniță stare febrilă sau
simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică Protocolul de izolare;
k) să colaboreaze cu autoritățile administrației publice locale, pentru completarea dotării cu
măști, mănuși și soluții dezinfectante, în funcţie de nevoile identificate;
l) să stabilească culoarele de intrare și ieșire din unitatea de învățământ, să le aducă la
cunoștința tuturor celor implicați și să le semnalizeaze prin inscripții corespunzătoare;
m) desemnează un responsabil, dintre angajaţii unităţii de învăţământ, care coordonează
activităţile de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul unităţii.
n) În caz de suspendare a activitaţilor didactice ce presupun prezenţa fizică a preşcolarilor în
unitatea de învățământ defășurarea activităților de învățare se va desfășura on-line și se va
realiza pe platforma Clasaviitorului.ro, conform unui program stabilit săptămânal și adus
la cunoștința tuturor celor implicați.

2. Beneficiarul indirect – părintele/tutorele/susținătorul legal al copiluluiareurmătoarele


obligații:
a) să respecte Programul de acces (esalonat pe grupe) și de plecare (esalonat pe grupe) al
preșcolarilor în/din grădiniță conform intervalelor orare prestabilite și comunicate.
a) să respecte traseele de acces și de plecare, conform marcajelor existente în curtea unităţii
de învăţământ și să respecte distanţarea fizică.
b) să respecte marcajele existente din curtea unităţii de învăţământ pentru a fi asigurată
distanţarea fizică.
c) înainte de venirea la grădiniţă, părinţii/aparţinătorii au obligaţia să facă evaluarea stării de
sănatate a copilului (măsurarea temperaturii), în urma căreia vor decide prezentarea
copilului la grădiniţă.
d) personalul medical al grădiniţei va efectua triajul conform Ordinului comun
1668/5298/2011 si OMS 653/2001, în prezenţa părinţilor/aparţinătorilor.
e) aparținătorii vor aștepta în apropierea unității de învățământ rezultatul triajului
epidemiologic.
f) Părinţii/aparţinătorii nu au acces în clădirea unităţii de învăţământ(decât în cazuri
excepționale şi cu acordul Directorului)
g) comunicarea cu personalul unității se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice
h) părinţii/aparţinătorii au obligaţia să anunţe unitatea de invăţămant dacă:
 Preşcolarul prezinta simptome specifice SARS-Cov2
 Preşcolarul a fost diagnosticat cu SARS-Cov2
 Preşcolarul a fost contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-
Cov2 si se află in carantină.
i) este interzisă aducerea de jucării și obiecte personale la grădiniţă.
j) în cazul în care copilul, în timpul programului de grădiniţă, prezintă febră şi/sau
simptomatologie de tip respirator sau alte simptome de boala infecţioasă, se va aplica
protocolul de izolare al acestuia. Părinţii/aparţinătorii vor fi anunţaţi imediat şi se vor
prezenta de urgenţă la grădiniţă pentru a lua copilul.
k) este interzisă staționarea copiilor în curtea grădiniței și accesul la locul de joacă.
l) nu se vor organiza activități extracurriculare/petreceri/evenimente în grădiniţă pe
perioada pandemiei.

2
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN PRAHOVA
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47
MUNICIPIUL PLOIESTI
STRADA ALEEA IEZERULUI
TEL. / FAX. 0244.557019
E-mail: gradinita47ploiesti@gmail.com

m) Transferul de obiecte sau echipamente între casă și unitatea de învățământ trebuie limitat
la ceea ce este strict necesar: haine și încălțăminte de schimb, eventual, dispozitive
medicale.

Încheiat azi, .............................................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

GRADINITA CU P.P. NR. 47,


MUNICIPIUL PLOIEȘTI Beneficiar indirect,
Părintele/tutorele/susținătorul legal,
Director,
Prof. LEFTER AURELIA MARIANA Am luat la cunoștință,

Nume, prenume……………………………..……….

Semnătura…………………………………….