Sunteți pe pagina 1din 7

PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi, 13.09.2021, ca urmare a prelucrării normelor și regulilor de


circulație pentru pietoni cu elevii clasei a VI-a A de la Școala Gimnazială Nr. 80, în anul
școlar 2021-2022.
Elevii, în calitate de pietoni, participanți la traficul rutier trebuie să respecte următoarele
reguli de circulație:
- traversarea drumurilor publice pe la trecerile semnalizate ca atare (cu indicatoare,
marcaje) și numai prin locurile cu vizibilitate maximă;
-când indicatoarele ,marcajele și/sau semnalele luminoase lipsesc traversarea se face pe la
colțul străzilor și numai perpendicular cu axa drumului;
- asigurarea înainte de traversarea străzii este obligatorie;
- este interzisă părăsirea curții școlii pentru orice motiv în timpul orelor de curs sau a
pauzelor;
- este interzis jocul pe partea carosabilă a drumurilor publice;
- este interzisă urcarea în vehicule aflate in mers.

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

Semnătura
Diriginte TÎRȘA LOREDANA –
AURELIA .....................................................
Proces verbal,
Încheiat astăzi, 13.09.2021, ca urmare a prelucrării normelor cu caracter general, cu
elevii clasei a VI-a A de la Școala Gimnazială Nr. 80.
Elevii trebuie să cunoască și să respecte următoarele reguli cu caracter general pe durata
întregului an școlar 2021-2022:
 Se interzice deteriorarea bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, distrugerea
documentelor școlare, carnete de elev, cataloage, foi matricole;
 Se interzice introducerea și difuzarea în școală a materialelor care atentează la
integritatea națională, care cultivă violența și intoleranța;
 Se interzice să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen;
 Se interzice organizarea și participarea la acțiuni de protest sau la activități care
afectează frecvența la cursuri;
 Se interzice să părăsească incinta școlii în timpul programului fără acordul
învățătorului/ dirigintelui;
 Se interzice să se aplece pe fereastra clasei atunci când este deschisă pentru aerisire;
 Se interzice să se legene sau să alunece pe balustrada scărilor;
 Se interzice să alerge pe hol și pe casa scărilor;
 Se interzice să aducă la școală corpuri dure (cuie, bricege, lame, foarfece, andrele
etc.);
 Se interzice să intre în altercații cu colegi sau elevi de la alte clase, să înjure sau să
folosească expresii urâte;
 Se interzice cățăratul pe gardul care împrejmuiește curtea școlii, pe orice fel de alte
lucruri depozitate în apropierea școlii, în copacii din curtea școlii;
 Se interzice să folosească telefoanele mobile în timpul orelor de curs în alt scop decât
cel educativ;
 Elevii au obligația să aibă o ținută decentă și un comportament civilizat față de colegi
și față de personalul școlii;

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Semnătura
Diriginte TÎRȘA LOREDANA –
AURELIA .....................................................
Proces verbal,
Încheiat astăzi, 13 .09.2021, ca urmare a prelucrării normelor igienico-sanitare cu
elevii clasei a VI-a A de la Școala Gimnazială Nr. 80.
Elevii trebuie să cunoască și să respecte următoarele reguli igienico-sanitare:
- să respecte regulile de igienă personală
- să utilizeze în mod corect sursa de apă
- păstrarea curățeniei în sala de clasă, pe holuri și în curtea școlii
- colectarea selectivă a ambalajelor și a deșeurilor menajere la locul amenajat
- asigurarea unui climat corespunzător desfășurării orelor de curs (clasa aerisită etc.)
Au fost discutate cu elevii măsurile privind mijloacele de prevenire şi combatere a
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 conform ORDINULUI comun al M.E. şi M.S., nr.
5.196/1.756/03.09.2021.
Prin acesta se stabilesc următoarele:
1. Elevii vor respecta ora/intervalul de sosire la şcoală pentru a se evita aglomerarea la intrare,
păstrând distanţa fizică de 1 m;
2. Elevii vor urma circuitele stabilite în interiorul şcolii pentru intrare, deplasare în şcoală şi ieşire;
3. La intrarea în şcoală, elevii îşi vor dezinfecta mâinile, apoi vor merge direct în sala de clasă, unde
se vor dezinfecta din nou;
4. Masca de protecţie este obligatorie şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin
şcoală sau în timpul recreaţiei;
5. Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis;
6. Măştile uzate vor fi aruncate la coşuri de gunoi special amenajate;
7. Elevii îşi vor dezinfecta mâinile la intrarea în şcoală, înainte de pauza de masă, înainte şi după
utilizarea toaletei, după tuse sau strănut şi ori de câte ori este necesar;
8. Elevii vor păstra distanţa fizică faţă de colegii de clasă, atât în timpul orelor de curs, cât şi în
pauze (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge mâinile şi nu vor sta aproape unul de celălalt);
9. Elevii îşi vor păstra acelaşi loc în bancă pe tot parcursul prezenţei în clasă;
10. Este interzis schimbul de obiecte personale între elevi (telefoane, tablete, instrumente de scris);
11. Elevii nu vor schimba sala de clasă şi vor evita contactul cu elevi din alte clase;
12. Elevii se vor deplasa doar pe culoarul unde au clasa unde învaţă;
13. Elevii vor evita aglomerarea în interiorul grupului sanitar, păstrând distanţarea fizică;
14. Elevii nu vor consuma în comun mâncarea şi băuturile;
15. Elevii vor anunţa profesorii dacă prezintă simptome de boală (febră, tuse, dificultăţi la respiraţie);
16. La începerea şi la finalul orei de educaţie fizică elevii trebuie să-şi dezinfecteze mâinile;
17. Pe parcursul orei de educaţie fizică, elevii nu îşi vor atinge faţa, nasul, ochii sau gura cu mâinile
neigienizate;
18. Pentru orele de educație fizică, desfășurate în spații interioare sau la exterior, elevii nu au
obligația să poarte mască de protecție, până la depășirea ratei de infectare de 2% la nivelul localității.
După depășirea ratei de infectare de 2% masca de protecție este obligatorie pentru orele de educație
fizică desfășurate în spații interioare;
19. Elevii părăsesc clasa doar în pauza de 5 minute decalată pentru fiecare clasă.

Drept care am încheiat acest proces verbal.

Semnătura
Diriginte TÎRȘA LOREDANA –
AURELIA .....................................................

Proces verbal,
Încheiat astăzi, 13.09.2021, cu elevii clasei a VI-a A, de la Școala Gimnazială Nr.
80, ca urmare a prelucrării normelor de protecție și pază împotriva incendiilor, pentru
anul școlar 2021-2022.
Pe durata prezenței lor în școală, elevii sunt obligați să respecte următoarele
reguli:
- este interzis elevilor să utilizeze stingătoarele sau hidranții de incendiu;
- este interzis elevilor folosirea aparatelor electrice din școală;
- este interzis elevilor să aducă în școală brichete, chibrituri, petarde, precum și jocul
cu acestea;
- este interzis atingerea firelor electrice sau remedierea defecțiunilor de orice natură
ce pot apărea în săli de clasă, cabinete, laboratoare;

Drept care am încheiat prezentul proces verbal.

Semnătura
Diriginte TÎRȘA LOREDANA –
AURELIA .....................................................
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 13.09.2021, la clasa a VI-a A cu ocazia prelucrării noului
Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
(Ordinul 5447/ 31.08.2020) și a Statutului elevului (OM 4742/ 10.08.2016).
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Semnătura
Diriginte TÎRȘA LOREDANA –
AURELIA .....................................................
PROCES VERBAL,
Încheiat astăzi, 13.09.2021, la clasa a VI-a A cu ocazia prelucrării Normelor de protecție
a muncii la Școala Gimnazială Nr.80, în anul școlar 2021-2022.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Semnătura
Diriginte TÎRȘA LOREDANA –
AURELIA .....................................................
Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura elevului
crt.
1. Andronache A. Ana
2. Avram I. R.Rianna - Florentina
3. Baban M. Călin - Alexandru
4 Balkan T. Tunacan
5. Berbec M. Teodora - Maria
6. Bucur D. I. Ștefan - Daniel
7. Ciucă M. Darius - Mihai
8. Ciucă N. B. Raisa - Cristina
9. Comșa R. I. Matei
10. Croitoru M. Anastasia - Maria
11. Cucu C. M. Damian - Matei
12. Danilă I. V. Felix - Mihai
13. Dinu D. A. Eric - Andrei
14 Gîrbovan V. S. Bianca - Maria
15. Gorgan T. Raluca
16. Humeucă G. Iustina - Gabriela
17. Ioan I. S. Antonia - Maria
18. Jarnea F. B. Ioana - Georgiana
19. Jurubiță M. Luca - Ștefan
20. Moise D. Darius - Mihai
21. Niculae M. C. Alesia - Ioana
22. Sanchis D. Emma - Stefania - Ana
23. Stănescu C. V. Polixenia - Valentina
24 Stoica D. A. Alexandru
25. Șerban F. D. Matei - Ioan - Theodor
26. Tache M. Iris - Ioana
27. Telegaru M. C. Darius - Cristian
28. Török A. E. Zsolt József
29. Vlăsceanu T. R. Alexandru

S-ar putea să vă placă și