Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

ȘCOALA: Generală Nr. 13 ”Ștefan cel Mare”, Galați


DATA: 14.VI.2016
CLASA: a V-a D
PROFESOR: Cațavela Oana Flavia
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Unități de măsură
TITLUL LECȚIEI: Probleme recapitulative
TIPUL LECŢIEI: Lecție de consolidare și sistematizare a cunoștințelor.
DURATA: 50 minute

Competențe specifice
C1: Identificarea unor unități de măsură în diferite contexte.
C2: Determinarea perimetrelor și a ariilor (pătrat,dreptunghi) și a volumelor (cub,
paralelipiped dreptunghic) și exprimarea acestora în unități de măsură corespunzătoare.
C3: Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare la
perimeter, arii, volume, utilizând transformarea convenabilă a unităților de măsură.
C4: Analizarea și interpretarea rezultatelor obținute prin rezolvarea unor probleme
practice cu referire la figurile geometrice și la unitățile de măsură studiate.

Obiective operaționale
O1: Să cunoască unitățile de măsură pentru fiecare mărime.
O2: Să cunoască multiplii și submultiplii fiecărei unități.
O3: Să deseneze figuri și corpuri geometrice și să cunoască formulele pentru
perimetru, arie și volum.
O4: Să efectueze transformări între multiplii și submultiplii principalelor unități de
măsură.
O5: Să exprime prin operații matematice anumite probleme practice.

Strategii
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: Conversaţia , explicaţia, exerciţiul, învățarea prin
descoperire.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: planșe, fișe de lucru, markere de diferite culori, instrumente de
geometrie.
FORME DE ORGANIZARE: - a conținuturilor: Fișe de lucru, fișe de evaluare.
- a activității: Frontal, individual, pe grupe.
METODE DE EVALUARE: analiza răspunsurilor date, observare sistematica, turul galeriei.
BIBLIOGRAFIE: Manual de matematică de clasa a V-a – Editura didactică și pedagogică, R.A.
Auxiliar de matematică de clasa a V-a – Mate 2000+consolidare Ed. Paralela 45

1
Desfășurarea lecției

ETAPELE CONŢINUT ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE STRATEGII DIDACTCE


ACTIVITATEA
LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI METODE MIJLOACE
ELEVULUI

Moment
Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea lecţiei: se Se pregătesc cu cele necesare
organizatoric
notează absenţii, se verifică dacă există cretă şi burete la pentru lecţie. Se asigură ordinea şi Conversaţia
tablă şi dacă toţi elevii au pe bancă cele necesare. disciplina.
(3 min)

Captarea
Elevii citesc tema cu atenţie,
atenţiei şi Conversaţia.
Se verifică tema frontal, iar în cazul în care nu s-au putut corectează unde au greşit sau Caietul de teme
verificarea temei Explicaţia.
rezolva exerciţiile acasă, se rezolvă la tablă. completează.
(5 min)

Precizarea temei
Se anunță titlul lecției și se scrie pe tablă: “Unități de
şi a obiectivelor
măsură” și apoi sunt enumerate obiectivele.
operaţionale Elevii ascultă cu atenţie şi Conversaţia.
Astăzi la ora de matematică ne propunem să rezolvăm
conştientizează obiectivele. Explicaţia.
diverse exerciţii care să utilizeze cunoştinţele recapitulate.
(2 min)

Vor fi reamintite cu ajutorul elevilor următoarele noțiuni :


- Transformările unităților de măsura pentru lungime,
Enumeră tipurile de unităţi de
arie, volum, capacitate, masă
masură
Reactualizarea - Transformările unitățile de măsură pentru timp
Enumeră multiplii şi submultiplii
cunoştinţelor - Formulele de calcul pentru perimetrul triunghiului
diferitelor unităţi de masură
anterioare și al patrulaterelor (paralelogram, dreptunghi, romb,
Explică modalitatea de trecere de Conversaţia
pătrat, trapez) . Caietul de clasă.
la o unitate de masură la alta euristică.
(5 min) - Formulele de calcul pentru aria pătratului și a
Enumeră poligoanele şi corpurile
dreptunghiului
studiate cu ariile şi volumele lor
- Formulele de calcul pentru volumul cubului și cel
al paralelipipedului

2
Efectuează calcule .

„Elevii împărțiți în 6 grupe, de patru sau cinci, rezolvă Face transformări.


sarcina de lucru de pe fișa primită
Desenează figuri sau corpuri
Produsele muncii grupului se materializează într-o schemă,. geometrice.
notate pe o hârtie (un poster).
Calculează perimetre arii volume.
Posterele se expun pe pereţii clasei, transformaţi într-o
veritabilă galerie. Analizează modul de rezolvare , a
cerinţelor problemei nr 3.
Desfășurarea La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând, pe la
orei fiecare poster pentru a examina soluţiile propuse de colegi. Alege metoda cea mai potrivită
Lucrul pe echipe Caietul de clasă.
pentru rezolvarea problemei
(30 min) Comentariile şi observaţiile vizitatorilor sunt scrise pe
posterul analizat. Raportează rezultatele prin
prezentarea problemelor lucrate
După ce se încheie turul galeriei (grupurile revin la poziţia de fiecare grupă, dar acestea vor fi
iniţială, înainte de plecare) fiecare echipă îşi reexaminează date în mod concis de către unul
produsul muncii lor comparativ cu ale celorlalţi şi discută din membrii grupei sau de către
observaţiile şi comentariile notate de colegi pe propriul lider.
poster. ”
Completează şi vin cu metode noi
la rezolvările problemelor din
grupele celelalte.

Profesorul motivează elevii prin aprecieri pozitive asupra


acțiunilor lor, încurajează liderii în prezentarea succintă a
Aprecierea
activității desfășurată de fiecare grup și face aprecieri
activităţii
pozitive.
elevilor
Motivează elevii de la celelalte grupe să vină cu completări Conversaţia.
sau cu metode noi de lucru.
(3 min)

3
Precizarea şi
explicarea temei Se anunţă tema pentru acasă.
Temă: Rezolvați exercițiile unei alte grupe. Elevii notează tema. Conversaţia. Caietul de clasă
(2 min)

4
FIŞA Nr1
UNITĂŢI DE MASURĂ PENTRU LUNGIME

1. Transformaţi
a) 2,5 dm = mm
b) 17,45 dam = Km
2. Calculaţi in m : 112,3 cm + 21,7 dam =
3. a) Desenaţi un pătrat
b) Calculaţi latura unui pătrat cu perimetrul de 24 cm.
c) Calculaţi perimetrul unui pătrat cu aria de 49 cm2

FIŞA Nr2
UNITĂŢI DE MASURĂ PENTRU ARIE

1.Transformaţi
a) 152,7 dam2 = hm2
b) 5,32 m2 = cm2
2. Calculaţi in m2 : 1,32 ha – 123,5 dam2
3. a) Desenaţi un dreptunghi
b) Calculaţi aria dreptunghiului ştiind că are L = 3,5 m , iar l = 2 m.
c) Calculaţi perimetrul unui dreptunghi care are aria 135 cm2 iar lăţimea egală cu 3/5 din lungime

5
FIŞA Nr3
UNITĂŢI DE MASURĂ PENTRU VOLUM

1.Transformaţi
a) 2,3127 dm3 = cm3
b) 15,7 dam3 = hm3
2. Calculaţi in m3 : 4,8542 dam3 + 2157,42 dm3 =
3. a) Desenaţi un cub.
b) Calculaţi latura cubului cu volumul de 27 dm3.
c) Câţi litri de apă sunt necesari pentru umplerea cubului dacă pe fundul lui s-au pus 7000 cm3 nisip.

FIŞA Nr4
UNITĂŢI DE MASURĂ PENTRU CAPACITATE
1.Transformaţi
a) 14,15 cl = l
b) 7,2 dal = dl
2. Calculaţi în dl: 15,3 cl + 0,47 l =
3. a) Desenaţi un paralelipiped dreptunghic.
b) Calculaţi volumul paralelipipedului dreptunghic ce are L = 6m , l = 40 dm , î = 300 cm.
c) Dacă în paralelipiped se pune apă câte transporturi trebuie să facă o cisternă cu capacitatea de 1500 l
pentru a umple paralelipipedul.

6
FIŞA Nr5
UNITĂŢI DE MASURĂ PENTRU MASĂ

1.Transformaţi
a) 3,21 dg = dag
b) 135 Kg = g
2. Calculaţi în grame: 3,51 dag – 13,5 g =
3. a) Desenaţi un paralelipiped dreptunghic.
b) Calculaţi volumul paralelipipedului dreptunghic ce are L = 10m , l = 60 dm , î = 0,5 dam.
c) Câte tone de grâu încap în silozul ce are forma şi dimensiunile de la punctul b)dacă 1 dm3 de grâu
cântăreşte 680g.

FIŞA Nr6
UNITĂŢI DE MASURĂ PENTRU TIMP

1.Transformaţi
a) 25 min = s
b) 360 min = h
2. Calculaţi în min: 35 h + 3660 s =
3. a) Desenaţi un paralelipiped dreptunghic.
b) Calculaţi volumul unui bazin de înot ce are formă de paralelipiped dreptunghic cu L = 20m , l = 10 m , î
= 2 m.
c) În câte ore se umple piscina cu apă , ştiind că prin conducta de umplere curg 40 Kl apă pe oră.