Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Liceul Tehnologic Independența


Clasa: a VIII-a
Data: 8.03.2022
Profesor: Petcu Florentina

Unitatea de învăţare: Prisma


Titlul lecţiei: Prisma dreaptă cu baza triunghi echilateral: descriere, desfășurare, arii și volum
Tipul lecţiei: Aprofundare și sistematizare
Locul de desfăşurare: Sala de clasă
Durata: 45 minute

Scopul lecției: Elevii să aibă capacitatea de a aplica cunoștințele dobândite, în exerciții și probleme, să
recunoască și să clasifice corpurile geometrice după criteriile date

COMPETENŢE SPECIFICE:
CG1-3. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale unor figuri geometrice plane în configuraţii
date în spaţiu sau pe desfăşurări ale acestora
CG3-3. Utilizarea proprităţilor referitoare la drepte şi unghiuri în spaţiu pentru analizarea poziţiilor
relative ale acestora
CG5-3. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării descrierii configuraţiilor
spaţiale şi în vederea optimizării calculelor de lungimi de segmente şi de măsuri de unghiuri
CG6-3. Interpretarea reprezentărilor geometrice şi a unor informaṭii deduse din acestea, în corelaţie cu
determinarea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE (COMPETENTE DERIVATE):


La sfârşitul orei elevul va fi capabil:

A. Cognitive:
OC1: Să reprezinte primsa dreaptă cu baza triunghi echilateral în plan;
OC2: Să descrie, să execute și să interpreteze desfăşurarea prismei și secţiunile acesteia;
OC3: Să determine folosind formule adecvate (calcul) lungimi de segmente, aria laterală, aria
totală, volumul prismei;
OC4: Să determine elementele prismei drepte cu baza triunghi echilateral, când se cunosc alte
elemente (volumul și/sau aria acestuia, elemntele desfăşurării laterale).

B. Psihomotorii:
OP1: Să redacteze în mod logic rezolvarea unor probleme;
OP2: Să dovedească abilitate în rezolvarea problemelor de geometrie;
OP3: Să dovedească abilitate în participarea la activitatea practică propusă.

1
C. Afective:
OA1: Să participe activ și cu interes la lecție;
OA2: Să-și dezvolte interesul pentru studiul matematicii prin aplicarea cunoștințelor în probleme
variate;

STRATEGII DIDACTICE:
1. Metode si procedee didactice: conversaţia euristica, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
observaţia, munca individuală, expunerea, jocul didactic.
2. Mijloace de realizare: fișa individuală, fișa de evaluare, planșe, cretă colorată, tablă, trusă de
geometrie; cub confecționat din carton, video proiector
3. Forme de organizare: frontală şi individuală.

BIBLIOGRAFIE:
Programa școlară de matematică pentru clasele V – VIII;
Metodica predării matematicii, Ed. Paralela 45 , Horea Banea
Auxiliar la manuale alternative, clasa a VIII-a,

2
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

ETAPELE ACTIVITATEA DIDACTICA STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI/Timp METODE MIJLOACE EVALUARE
acordat
Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurarea
I. Moment lecţiei. Se identifică absenții, se verifică dacă Conversaţia Evaluare de expresie
organizatoric există cretă şi burete la tablă şi dacă toţi elevii au
2 min pe bancă cele necesare.

II. Reactualizarea Se cere elevilor să răspundă la întrebări de tipul: Conversaţia Orală,


cunoştinţelor -Care este formula ariei laterale unui paralelipiped euristică. frontală
anterioare dreptunghic? Dar a ariei totale? Explicația.
6 min -Care sunt formulele pentru ariile cubului? Dar Observația dirijată
volumul?

Se prezintă o prismă dreaptă cu baza triunghi Conversația Fișa cu un cub Observația


III. Captarea echilateral desfăşurată și se adresează întrebarea: euristică defășurat sistematică.
atenției Ce corp geometric credeți că se poate construi Aprecierea verbală
2 min plecând de la acest decupaj?

Profesorul anunţă şi scrie pe tablă titlul lecţiei


IV. Precizarea temei „Prisma dreaptă cu baza triunghi echilateral”. Conversaţia. Observația
şi a obiectivelor Se anunță titlul și obiectivele lecției. sistematică.
operaționale „Astăzi ne propunem să consolidăm cunoștintele
2 min dobândite în lecțiile anterioare și să le aplicăm în
rezolvarea unor probleme cu caracter practic”.

3
Se propune elevilor o activitate interactivă prin Conversaţia Observația sistematică
IV.Dirijarea care profesorul cere elevilor să reprezinte o euristică.
învățării și prismă cu baza triunghi în care să specifice Explicaţia.
obținerea elementele și acolo unde este nevoie se folosesc
performanței instrumentele geometrice.
30 min Se propune elevilor fişa de lucru ce conţine
probleme teoretice cât si probleme practice.Timp
de lucru la prima problemă este de 5 min, în care
elevii trebuie să completeze spaţiile punctate. Problematiza-rea. Evaluare reciprocă
Se deduc formulele pentru arii și volum: Îndrumare
Al=Pb∙h ; At=Al +2∙ Ab; V= Ab∙h diferențiată.
Observația dirijată.
.

După sondajul teoretic se propune elevilor


rezolvarea la tablă probleme din fişa de lucru.

VI. Tema pentru Elevii primesc temă problemele nerezolvate din Conversaţia.
acasă fișă. Se oferă indicații Observația.
2 min Lauda

4
FIȘĂ DE LUCRU

1. Fie o prismă dreaptă cu baza triunghi echilateral.


a. Dacă AB = 6 cm şi AA' = 12 cm calculaţi: aria şi perimetrul bazei, aria şi perimetrul unei feţe
laterale, suma lungimilor tuturor muchiilor, lungimea diagonalei unei feţe laterale.
b. Dacă suma lungimilor tuturor muchiilor este de 42 cm iar perimetrul bazei este de 12 cm
calculaţi lungimea laturii bazei şi a înălţimii precum şi aria şi perimetrul unei feţe laterale.
c. Dacă aria bazei este egală cu 9√3 cm2 şi toate muchiile sunt congruente calculaţi: lungimile
laturii bazei, înălţimii , diagonalei unei feţe, suma lungimilor tuturor muchiilor , perimetrul
bazei, aria şi perimetrul unei feţe laterale.

2. Se dă o prismă triunghiulară regulată dreaptă cu latura bazei de 9 cm, și înălțimea de 10 cm. Se cere
să se afle:
a. Aria totală și volumul prismei.
b. Diagonala unei fețe

3. O prisma triunghiulară regulată are raza cercului circumscris bazei de 5 cm. Diagonala unei fețe este
de 1 dm. Aflați:
a. Aria totală a prismei.
b. Volumul prismei.

4. Într-o prismă triunghiulară regulată latura bazei este de 6 cm, iar aria laterală de 108 cm2. Calculaţi
aria totală şi volumul prismei.

5. O prismă triunghiulară regulată are latura bazei de 8 cm. Calculaţi aria totală, cunoscând că muchia
laterală este de 10 cm.

6. O prismă triunghiulară dreaptă are aria laterală de 180 cm² şi volumul de 180√3 cm³. Să se afle
latura bazei, înălţimea prismei şi aria totală.  

7. Se cunoaşte în prisma triunghiulară regulată ABCA'B'C' lungimea AB = 9 cm şi înălţimea de 12 cm.


a. Calculaţi distanţa de la A' la BC.
b. Calculaţi distanţa de la C' la AB.
c. Aria laterală şi aria totală a prismei.

8. Triunghiul ABC dreptunghic în A este baza prismei drepte ABCA'B'C'. Se ştie că distanţa de la A' la


dreapta CB este egală cu a√3, AB = a√3 şi că m(∠ABC) = 30°. Aflaţi volumul prismei.

S-ar putea să vă placă și