Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 21.03.2018
CLASA : a III-a A
ÎNVĂŢĂTOAR: Scîntei Liliana
PROPUNĂTOR: Lungu Florentina
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi ştiinţe
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA TEMATICĂ: Elemente de geometrie
SUBIECTUL LECŢIEI: Pătratul
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DURATA: 45 minute

COMPETENŢE SPECIFICE:
M.E.M
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi în reprezentări, în situaţii
familiar
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor
geometrice în contexte familiare
A.V.A.P
2.1. Utilizarea în contexte variate a materialelor în funcţie de proprietăţi
ale acestora şi de tehnici de lucru adecvate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a. cognitive: OC1- sã recunoascã figurile geometrice corespunzãtoare
noţiunilor geometrice învãţate anterior;
OC2- să descrie pătratul
OC3- să compare pătratul cu dreptunghiul
OC4- să asocieze pătratul cu feţele plane ale unor
obiecte din mediul înconjurător
OC5- să aplice formula perimetrului pătratului în
probleme
OC6- să analizeze pătratul, ca figură geometrică
OC7- sã construiascã folosind beţe de chibrit, pe bancã
şi apoi în caiete,dreptunghiuri şi pãtrate
b. psihomotorii:
OP1- să coordoneze actul manevrării instrumentului
de scris şi al riglei, în reprezentarea figurilor geometrice
OP2- sã construiascã figuri geometrice cu ajutorul
beţelor de chibrit

c. afective: OA1- să participe cu interes la activitate


Metode şi procedee: observaţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia,
descrierea, problematizarea, jocul didactic
Mijloace şi materiale didactice: manual, caiete, beţe de chibrit, fişe de
lucru, plicuri
Forma de organizare: frontal, individual;

Bibliografie:
1.M.E.C.,Programa şcolară clasele a III-a şi a IV-a, Bucureşti, 2004
2.Radu,Mihaela-Ada, Rodica Chiran , MATEMATICĂ – Manual pentru
clasa a III-a, Ed Aramis, Bucureşti, 2016
3.Neacşu, Ioan, (coord), (1988), Metodica predării matematicii la clasele
I-IV, E.D.P., Bucureşti;
4.Gardin, M.,Gardin, F., (2007), MATEMATICĂ – culegere de exerciţii şi
probleme,Editura Paralela 45, Piteşti
Desfășurarea lecției
MOMENTELE Timp OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI STRATEGIA DIDACTICĂ EVALU
OP.
LECŢIEI Activitatea învățătorului Activitatea elevilor Metode și Mijloace de Forme de -ARE
procedee învățământ organizare
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10.

* Se va organiza locul de
desfasurare al lectiei pentru Elevii îşi pregătesc cele
desfasurarea in conditii optime a necesare pentru lecţie Frontal
1. Moment procesului de predare invatare.
organizatoric * Se vor pregati materialele
necesare lectiei.
 Pregătirea clasei de elevi şi a
mijloacelor de învăţământ
necesare desfăşurării lecţiei.

Elevii numiţi citesc exerciţiul tema pentru frontal observarea


2. * Verificarea temei calitativ şi
sistematic
cantitativ. tema pentru acasă. acasă
Verificarea ăa
comporta-
temei pentru mentului
acasă elevilor

Îi invit pe elevi să participe la un Elevii primesc plicul şi conversaţia Bețișoare de


3. Captarea joc: ,,Bețișoare, bețișoare” rezolvă sarcinile. chibrit Frontal
(ANEXA1). Fiecare elev primește jocul
atenţiei câte un plic care conține didactic plicuri
bețișoare de chibrit, ei vor trebui
să rezolve sarcinile
matematematice.

Voi cere să observe o imagine, ce


4.Anunţarea fel de figuri geometrice mai apar
pe langă dreptunghi,câte laturi au
subiectului şi acestea,cum arată vârfurile şi Notează în caiete. Conversaţia Frontal
a obiectivelor colţurile acestora..Anunţ subiectul
şi obiectivele lecţiei.
PĂTRATUL
Scriu titlul lectiei pe tabla.

Le denumesc elementele
5. caracteristice ale pătratului: Conversatia Plansa Frontal Observarea
sistematica
Dirijarea latura,varf, unghi
învăţării Desenam pe tabla și în caiete un Notează în caiete.
un pătrat şi notăm definiţia şi
caracteristicile acestora.
Pătratul este patrulaterul care are
toate laturile egale și unghiurile Exercitiul
drepte. schema
Se face o aplicație unde elevii vor frontal
identifica pătratele dintr-o
mulțime de figuri geometrice. Observa si
completează
Prin descoperire, elevii vor trebui
să exemplifice obiecte şi lucruri Denumesc obiecte de Fisa
din jur care au diferite forme prin clasă
geometrice. descoperi-
rea
Pentru a verifica dacă au înţeles, Rezolvă exercițiile
ne vom folosi de câteva exerciții propuse
din manual:
6. Realizarea
feed-back- 1. Completează fiecare
figură astfel încât să individual
ului devină un pătrat.
2. Desenează cu rigla și
echerul: un dreptunghi cu
lungimea de 6 cm si
lățimea de 2 cm și un
pătrat cu latura de 4 cm.

Adresez elevilor următoare Exercitiul


întrebare:
Ce este perimetrul?
Cum se calculează perimetrul
unui dreptunghi? Dar a unui
pătrat?
Scriem la tabla și pe caiete: Notează în caiete
Perimetrul este suma lungimilor Conversatia
tuturor laturilor.
P= 4*l frontal
Verificăm din nou dacă au înțeles Rezolvă problemele
printr-o serie de probleme: propuse.
1. La masa de duminică,
bunicii au musafiri. Ei au
așăzat una lângă alta doua
mese în formă de pătrat
cu latura de 130 cm. Află
perimetrul figurii formate.
2. O grădină în formă de
pătrat cu latura de 20 m
este împărțită în 4 parcele
egale, ca în figură. Una
dintre parcele este
împrejmuită cu un gard
din plasă de sârmă. Câți
metrii de plasă de sârmă
sunt necesari?

7. Obţinerea Muncă individuală. Observa, recunosc


Elevii vor primi fișe de lucru formele geometrice si Conversaţia Fișe de lucru Individual Autoevalua
performanţei (ANEXA 2) completeaza fisa. ANEXA 2
rea

Exerciţiul

Conversaţia

Explicatia
8.Aprecieri şi Se fac aprecieri si observatii
recomandări. asupra activităţii desfăşurate.

Tema pentru Rezolvare exercițiilor de la pagina Elevii isi noteaza tema.


acasa 2 a fișei de lucru.
ANEXA 1

Sarcina 1:
Construiţi 5 pătrate din 6 beţe
de chibrit.

Sarcina 2:
Construiti trei patrate din 10
bete de chibrit.