Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE LECŢIE

Autor: Mariana Pescaru


Şcoala: Gimnazială nr. 56, Bucureşti, Sect. 3
Clasa: a III-a
Propunător: Pescaru Mariana
Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: ELEMENTE DE GEOMETRIE
Subiectul lecţiei: Forme plane şi spaţiale. Elemente de geometrie
Tipul lecţiei: FORMARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI
Scopul: formarea priceperilor şi deprinderilor de a opera cu forme plane şi forme spaţiale
Competenţe generale:
Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat.
Competenţe specifice:
3.1. Localizarea unor obiecte în spațiu și în reprezentări, în situații familiare
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor și corpurilor geometrice în contexte
familiare
Obiective operaţionale:
O1. Să definească corpuri geometrice prin observarea vârfurilor, laturilor, feţelor, obiectivul se
consideră realizat dacă fiecare elev defineşte corpurile geometrice după forma lor;
O2. Să identifice interiorul şi exteriorul unei figuri, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare
elev deosebeşte interiorul unei figuri de exteriorul ei;
O3. Să grupeze obiecte după forma lor, obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev
realizează cel puţin 5 grupe;
O4. Să rezolve probleme respectând etapele de rezolvare, obiectivul se consideră realizat dacă
fiecare elev rezolvă cel mult o problemă.
Strategia didactică:
Sistemul metodologic: conversaţia de reactualizare, conversaţia euristică, exerciţiul,
explicaţia, jocul didactic, “Ştiu-Vreau să ştiu-Am învăţat”.
Mijloace de învăţământ: planşă, fişe de lucru, forme plane, forme spaţiale, joc didactic,
ecusoane.
Forme de organizare: pe echipe.
Tipuri, forme, strategii şi instrumente de evaluare: formativă şi sumativă, orală şi scrisă,
individual şi în grup, autoevaluarea, interevaluarea în cadrul grupului.
Timp: 45 min.
Bibliografie:

1
1. M. Peneş, A. Maior - Puncte de sprijin în organizarea predării învăţării la clasele I –
IV, Editura Aramis, Bucureşti, 2002;
2. G. Bratu, Aplicaţii ale metodelor de gândire critică la învăţământul primar”, Editura
Humanitas Educaţional, 2004.

2
A. SCENARIU DIDACTIC
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE

TIMP (min)
FORME DE
ETAPELE
ACTIVITATE ORGANIZARE A EVALUARE
LECŢIEI ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ DE ÎNVĂŢĂRII METODE MIJLOACE
ÎNVĂŢĂTOAREI
ELEVI

        

Se desfăşoară următoarele activităţi Se pregătesc pentru ora de Frontal Conversaţia Materiale


introductive: matematică. necesare la
Organizarea lecţie
- se verifică materialele necesare
clasei pentru desfăşurării lecţiei în condiţii 2
1.
lecţie optime;
- se cere elevilor să adopte o poziţie
corectă în bancă;
Se prezintă elevilor figurile vesele Mesajul este: „Meseria este Frontal Conversaţia Planşă Observarea
(fiecare figură geometrică are ochi, brăţară de aur.” curentă
Jocul didactic
nas, gură şi un mesaj pentru elevi sistematică
care iniţial nu este dezvăluit). Voi
cere elevilor să descrie ceea ce văd.

Captarea Îl voi prezenta pe Matei care visează


să devină cosmonaut, dar trebuie să 3
2. atenţiei
obţină titlul de pilot cosmonaut:
”Haideţi să-l ajutăm pe Matei să Elevii vor efectua exerciţii Explicaţia
treacă prin mai multe trepte pentru pentru fiecare treaptă pentru
a ajunge la cea mai înaltă calificare a-l ajuta pe Matei sădevină
de pilot: pilot-cosmonaut”. Le pilot-cosmonaut
prezint copiilor planşa.

3
Anunţarea Enunţă titlul lecţiei: Forme plane şi Notează titlul lecţiei în Frontal Expunere
Subiectului spaţiale. Elemente de geometrie şi caiete
3
3.
lecţiei şi a le comunică elevilor obiectivele
obiectivelor lecţiei
Prezintăfişa de lucru independentă Rezolvă aplicaţiile din fişa Individual Conversaţia Fişa de lucru Aprecieri
Reactualizarea
pentru reactualizarea cunoştinţelor. de lucru de verbale
cunoştinţelor 5
4.
(Anexa 5) reactualizare
anterioare

Treapta I-Exerciţii orale (Anexa 1) Elevii rezolvă fișa Frontal Piramida şi Fişa de lucru Observarea
Recompensă: PILOT DE respectând sarcina cerută. diamantul curentă
Demonstrarea
ÎNCERCARE 12 Exerciţiul sistematică
5. modului de
Joc didactic
executare

Treapta a II-a Elevii rezovă sarcina cerută Frontal Exerciţiul Fişa de lucru Observarea
Matei trebuie să grupeze literele comportamentul
următoare după felul liniilor din ui
care sunt formate. “Ajută-l, punând
fiecare literă în coşul
corespunzător:”
Dirijarea Linie curbă Linie frântă 20
6.
învăţării deschisă deschisă
A, C, H, L, M, N, T, U, V, Z.
Recompensă- Titlul: PILOT DE
ELICOPTER
Treapta a III-a
Observă figurile geometrice. Scrie Rezolvă sarcinile de lucru Pe echipe Fişa de lucru Aprecieri

4
unde se află racheta şi fiecare astru Exerciţiul verbale
folosind cuvintele “interior”,
“exterior” (Anexa 2)

Fiecare echipă va primi câte un


obiect.
I. Racheta se află în interiorul..........,
dar în exteriorul.......şi al.......
II. Soarele se află în
interiorul.........., dar în
exteriorul......şi al .......
III. Steaua se află în
interiorul..........şi al ...........
IV. Luna se află în exteriorul..........
B) Calculaţi:
a) suma numerelor din interiorul
cercului;
b) produsul numerelor aflate în
interiorul triunghiului;
c) câtul numerelor aflate în
interiorul cercului şi al pătratului;

5
d) cu cât este mai mare suma de la
punctul a) decât produsul de la
punctul b)
Pe echipe
Fişa de lucru
Treapta a IV-a Rezolvă sarcinile cerute Exerciţiul Observarea
Le voi cere elevilor să rezolve curentă
cerinţa pentru a putea obţine titlul sistematică
de PILOT DE CURSE EXTERNE
Se rezolvă exerciţiile de pe fişă şi se
va costrui un corp geometric
(Anexa 3)
Ce corpuri geometrice poţi construi
din desenele de mai jos?

6
Fiecare grupă trebuie să-şi prezinte
activitatea. Cei care au rezolvat
corect primesc titlul de “PILOT DE
CURSE EXTERNE.” Individual
Treapta a V-a- Rezolvaţi Ştiu-Vreu să Fişa de lucru
Rezolvă problema
problema: ştiu-Am

“Matei are de parcurs un teren în învăţat

formă de dreptunghi. Câţi metri


parcurge dacă L este 48 m iar
lăţimea este cu 19 m mai mică?”
Se completează rubrica “ŞTIU” cu
datele problemei, rubrica „VREAU
SĂ ŞTIU” cu întrebarea problemei

7
iar “AM ÎNVĂŢAT” cu rezolvarea
problemei.
(Anexa 4)
“Pentru căaţi efectuat correct Notează tema Individual Exerciţiul Ecusoane Aprecieri verbale
sarcinile, Matei a devenit pilot-
Analiza
cosmonaut. Acesta vă mulţumeşte 5
7. rezultatelor şi
pentru ajutor şi vă oferă ecusoane
aprecieri
de cosmonauţi.”

8
FIŞA DE LUCRU

9
Anexa 1
FIŞA DE LUCRU
Cum se numeşte? (Metoda Piramida şi diamantul)

1. Ce formă geometric este o linie curbă închisă?


2. Numiţi formele geometrice care au 4 laturi.
3. Numiţi formele geometrice care au colţuri.
4. Numiţi două obiecte din mediul înconjurător care seamănă cu cercul.
5. Acoperişul unei case are formă de .....

Anexa 2

10
Anexa 3

Anexa 4

Rezolvă problema!
Matei are de parcurs un teren în formă de dreptunghi. Câţi metri parcurge dacă L este 48 m
iar lăţimea este cu 19 m mai mică?”
Se completează rubrica “ŞTIU” cu datele problemei, rubrica „VREAU SĂ ŞTIU” cu
întrebarea problemei iar “AM ÎNVĂŢAT” cu rezolvarea problemei.

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT

11
Anexa 5

FIŞA DE LUCRU INDEPENDENTĂ

12