Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA

PROFESOR: IORDACHE VERONICA


CLASA: a VII a B
DISCIPLINA: MATEMATICA – GEOMETRIE
TIPUL LECTIEI: PREDARE – INVATARE
TEMA: TEOREMA LUI PITAGORA. APLICATII

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de
prelucrarea a acestora
5. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

Competenţe specifice lecţiei:


1.7 Recunoaşterea şi descrierea elementelor unui triunghi dreptunghic într-o configuraţie geometrică dată.
2.7 Aplicarea relaţiilor metrice într-un triunghi dreptunghic pentru determinarea unor elemente ale acestuia.
3.7 Deducerea relaţiilor metrice în triunghiul dreptunghic.
4.6 Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice (segmente, triunghiuri, trapeze) în limbaj matematic.
4.7 Exprimarea în limbaj matematic, a perpendicularităţii a două drepte prin relaţii metrice.
5.7 Interpretarea perpendicularităţii în relaţie cu rezolvarea triunghiului dreptunghic.
6.7 Transpunerea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor triunghiuri dreptunghice la situaţii-probleme date

1
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL: ENUNTAREA TEOREMEI LUI PITAGORA SI UTILIZAREA EI IN REZOLVAREA PROBLEMELOR

OBIECTIVE OPERATIONALE: 1. Sa enunte corect teorema lui Pitagora.


2. Sa aplice egalitatea din enuntul teoremei lui Pitagora in rezolvarea problemelor.
A. COGNITIVE: 3. Sa identifice si sa noteze prescurtat ipoteza si concluzia unei probleme.
4. Sa sesizeze elemente relevante dintr-un desen.

B. PSIHO-MOTORII 1. Sa manifeste interes pentru lectie.


2. Sa aseze corect in pagina.
3. Sa scrie lizibil pe caiete.
4. Sa utilizeze corect trusa de geometrie.

C. AFECTIVE: 1. Sa participe activ la lectie.


2. Sa-si dezvolte interesul pentru studiul matematicii.

METODE SI PROCESE DIDACTICE: Conversatia euristica; demonstratia; invatarea prin descoperire; explicatia; exercitiul.

MIJLOACE DE INVATAMANT: Manual; Creta; Trusa de geometrie; Mate 2000+standard

Resurse:
a) materiale: - manual clasa a VII-a, autori Ion Cheşcă şi Gina Caba ed. Teora
- Algebra Geometrie, autor Artur Bălăucă, ed. Taida;
- cretă albă, colorată, caiete de notiţe, instrumente pentru tablă, trusă geometrică, planşe.
b) umane: - clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare
- activităţi frontale, individuale;
c) timp: 50 min.

2
ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE
LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
Moment organizatoric Se asigura conditiile pentru Se pregatesc cele necesare pentru Conversatia
desfasurarea lectiei: se noteaza lectie. Se asigura ordinea si
absentii; se verifica daca exista disciplina.
creta, burete la tabla si trusa de
geometrie; daca toti elevii au pe
banca cele necesare.
Captarea atentiei si Se verifica tema frontal, calitativ si Elevii citesc tema cu atentie, Conversatia.
verificarea temei. cantitativ (prin sondaj), iar in cazul corecteaza unde au gresit sau Explicatia.
in care nu s-a rezolvat o problema completeaza.
acasa, se rezolva la tabla.
Reactualizarea Ce ati avut de pregatit pentru „.... teorema inaltimii si teorema Conversatia
cunostintelor anterioare astazi? catetei”
Enuntati teorema inaltimii si Se vor defini teoremele.
teorema catetei (folosindu-ne si de Un elev va construi la tabla un
media geometrica). triunghi dreptunghic si va scrie
Ce inseamna ca x este medie egalitatea din teorema inaltimii si
geometrica intre a si b? apoi din teorema catetei in functie
Cine este proiectia catetei AB pe de laturile triunghiului desenat.
ipotemuza BC? Scriem ca x este medie
Dar proiectia catetei AC pe proportionala intre a si b:
ipotemuza BC? X2 = ab <=> x = ab

ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE


LECTIEI

3
ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE
LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
Prezentarea continutului La sfarsitul lectiei as dori sa puteti Trusa de
si dirijarea invatarii recunoaste triunghiurile Elevii asculta cu atentie si geometrie.
dreptunghice in cadrul unei figuri constientizeaza obiectivele. Conversatia.
geometrice; Caiet de
-sa puteti enunta teorema lui C clasa.
Pitagora si nu in ultimul caz sa stiti Problematizare.
sa o demostrati. 5
-sa aplicam teoremele invatate in 3
rezolvarea unor probleme. Invatarea prin
A 4 B descoperire.
Pentru inceput am sa invit pe
cineva sa-mi construiasca un Elevii fac masuratorile si constata
triunghi dreptunghic ale carui valoarea de adevar a relatiei:
catete sa aiba lunghimile de 3 cm,
respectiv de 4 cm. 32 + 4 2 = 5 2 (A)

-Masurati ipotenuza Deci, AB2 + AC2 = BC2 (A)


-Verificati daca suma patratelor
lungimilor catetelor este egala cu
patratul lungimii ipotenuzei.

32 + 42 = 52

4
Deci, AB2 + AC2 = BC2
este adevarata

ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE


LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
Prezentarea continutului Putem generaliza aceasta Un elev va construi un triunghi Trusa de
si dirijarea invatarii egalitate? dreptunghic. geometrie.
Ar trebui sa demostram ca A Conversatia.
indiferent de lungimile catetelor Caiet de
triunghiului dreptunghic, egalitatea B C clasa.
are loc. D Demostratia.
Cum demostram?
Atat AB cat si AC sunt catete.
La ce teorema ar putea sa ne Ip.Δ ABC dr. (m (Â) = 900)
duca cu gandul faptul ca avem AD  BC
nevoie de patratul lungimii catetei? D   BC 
La teorema catetei. C: AB2 + AC2 = BC2
Scrieti teorema catetei in Δ ABC
dreptunghic pentru ambele catete Demostratie:
AB si AC. Δ ABC dr.
Ei bine am demostrat teorema lui AB – cateta  AB2 = BD x BC
Pitagora.
Δ ABC dr.
AC – cateta  AC2 = DC x BC
(+)
AB2+AC2 = BD x BC + DC x BC
AB2+AC2 = (BD + DC) x BC

5
AB2 + AC2 = BC2

ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE


LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
Prezentarea continutului Cine incearca sa-mi enunte Caiet de
si dirijarea invatarii teorema lui Pitagora? clasa.
Elevii scriu pe caiete. Conversatia.
Teorema lui Pitagora
Intr-un triunghi dreptunghic
patratul lungimii ipotenuzei este Explicatia
egal cu suma patratelor lungimilor Cu ajutorul elevilor voi deduce cele
catetelor. 2 relatii echivalente.

In Δ dreptunghic aplicam
T. Pitagora 
ip2 = C12 + C 22
Aceasta relatie este echivalenta
cu alte doua relatii:
C12 = ip2 - C 22 ; C 22 = ip2 - C12

Intensificarea retentiei si Acum vom face cateva aplicatii. Elevii scriu pe caiete. Explicatia.
asigurarea transferului In rezolvarea problemelor trebuie
sa tinem minte ca pentru a aplica Pentru a aplica „Teorema lui Problematizare.
teorema lui Pitagora trebuie gasit Pitagora” trebuie gasit un triunghi
un triunghi dreptunghic si apoi dreptunghic si apoi identificata
trebuie identificata ipotenuza. ipotenuza.
Pb. Scrieti egalitatea din enuntul
teoremei lui Pitagora pentru toate

6
triunghiurile dreptunghice din
figura .

ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE


LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
Vom construi un triunghi Trusa de
dreptunghic. Elevii vor descoperi triunghiurile geometrie
dreptunghice din cadrul figurii si Conversatia.
G H vor aplica teorema lui Pitagora,
pentru fiecare triunghi in parte. Caiet de
Explicatia clasa.
Δ GFE dr. (m(F) = 900)
GE – ipotenuza – T. Pitagora  Problematizare.
F E GE2 = GF2 + FE2

Ce triughiuri dreptunghice avem in Δ GHF dr. (m(GHF) = 900)


figura? GF – ipotenuza – T. Pitagora 
GF2 = GH2 + FH2

Trebuie sa retinem faptul ca daca Δ FHE dr. (m(FHE) = 900)


stim lungimile a 2 laturi ale FE – ipotenuza – T. Pitagora 
triunghiului dreptunghic, Teorema FE2 = HF2 + HE2
lui Pitagora ne permite calculul
lungimii celei de-a treia laturi. Elevii noteaza in caiete.
! N.B. Daca stim lungimile a 2 laturi Explicatia
ale triunghiului dreptunghic,
teorema lui Pitagora ne permite

7
calculul lungimii celei de-a treia
laturi.

ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE


LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
Trusa de
Pb. Fie Δ ABC (m (Â) = 900) C D geometrie
Se dau lungimile catetelor de 9 Conversatia.
cm, respectiv 12 cm. Calculati
ipotenuza. Caiet de
Demonstratia clasa.
A B

Ip: Δ ABC dr. (m (Â) = 900)


AC = 9 cm
AB = 12 cm
C: BC = ?

Dem.
Δ ABC dr. (m (Â) = 900)
BC – ipotenuza – T.Pitagora 
BC2 = AB2 + AC2
 BC = 12 2  9 2 = 144  81 =
225  BC = 15 cm Explicatia
Demonstratia

8
ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE
LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
Trusa de
Pb. Fie Δ ABC (m (Â) = 900) C D geometrie
Se dau AB = 8 cm
BC = 10 cm
Calculati: AC = ? Caiet de
Prip AB = ? clasa.
Prip AC = ? A B
Ip: Δ ABC dr. (m (Â) = 900)
AB = 8 cm
BC = 10 cm
C: AC = ?
Dem.
Δ ABC dr. (m (Â) = 900)
BC – ipotenuza – T.Pitagora  Explicatia
BC2 = AB2 + AC2 Demonstratia
 AC2+BC2=AB2  AC2 = 102-82
 AC2 = 100 – 64  AC2 = 36
 AC = 6cm
Δ ABC dr. (m (Â) = 900)
AC – cateta – T.Pitagora
 AC2 = CD x CB
 62 = CD x 10  36 = CD x 10
 CD = 3,6 cm

9
DB = CB – CD = 10 – 3,6 = 6,4 cm
 DB = 6,4 cm

ETAPA CONTINUT SI SARCINI DE INVATARE STRATEGII DIDACTICE


LECTIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVULUI METODE MIJLOACE
Asigurarea feed-back Vom relua si repeta atat teorema
lui Pitagora cat si teorema catetei
si teorema inaltimii.

Evaluare Apreciez elevii care s-au remarcat


la lectie.
Tema pentru acasa Pb. 14,15,16/pg. 177 manual

10