Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

UNITATEA DE INVATAMANT : Scoala Gimnaziala Valea Parului


CLASA : a VII a
DATA : 29.03.2019
DISCIPLINA : Matematica -Algebra
PROFESOR: CRĂCIUN CORALIA
UNITATEA DE INVATARE : Calcul algebric
TITLUL LECTIEI : “ Formule de calcul prescurtat; Descompunere in factori; Ecuatii de forma
,
TIPUL LECTIEI : lectie de recapitulare
COMPETENȚE GENERALE :
1.Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în
care au fost definite
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
COMPETENȚE SPECIFICE :
CS1: identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea
unor calcule;
CS2: utilizarea operațiilor cu numere reale și a proprietăților acestora;
CS3: aplicarea regulilor de calcul și folosirea parantezelor în efectuarea operațiilor cu
numere reale.

OBIECTIVE OPERATIONALE :
a) cognitive - la sfarsitul orei elevii vor fi capabili :
 sa enunţe formulele de calcul prescurtat invatate ;
 sa efectueze corect operatii cu numere reale reprezentate prin litere;
 sa folosească formulele de calcul presurtat si sa le aplice corect in rezolvarea exercitiilor
si problemelor
 sa analizeze veridicitatea unor rezultate obţinute prin calcul;
 sǎ prezinte in mod coerent solutia unei probleme ,utilizand modalitati variate de
exprimare.
b) psiho-motorii
 sa aseze corect in pagina , respectiv la tabla
 sa scrie lizibil
c) afective
 stimularea curiozităţii si dezvoltarea simţului critic;
 dezvoltarea spiritului de observaţie si a concentrării in rezolvare;
 concentrarea afectiva la lecţie.
 sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate , prin participarea activǎ;
 sǎ manifeste satisfacţie la obţinerea rezultatelor corecte şi regret pentru eşec;
STRATEGII DIDACTICE ( mixta- expozitiv euristica , algoritmica )
a) metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observatia, demonstratia , exerciţiul,
munca independentă si pe echipe, lucrul pe fişe , invatarea prin descoperire, problematizarea ,
metoda mozaicului, concursul .
b) mijloace şi materiale didactice : manual clasa a VII-a , culegere MATE 2000+8/9 ,
culegere „Algebra-Geometrie” A.Balauca , Metodica Predarii Matematice – Branzei , tablă, cretă,
fişe de lucru independent , planse ;
c) forme de organizare a lecţiei : frontală, individuală , pe echipe.
Desfăşurarea lecţiei

ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR STRATEGIA MODALITATI


LECTIEI DIDACTICA DE EVALUARE
1. Moment
organizatoric Se notează absenţii, se creaza climatul Elevii se pregatesc pentru lectie. Conversatia Frontal
favorabil desfasurarii lectiei .
Se verifică tema pentru acasă
2. Captarea comentându-se ideile de rezolvare Elevii îşi notează titlul lecţiei Conversatia Aprecieri verbale
atentiei enunţate de către elevi . “ Formule de calcul prescurtat - frontala si
Se anunţă titlul lecţiei şi obiectivele aplicatii “ şi ascultă cu atenţie individuala Frontal
operaţionale: rezolvare de exercitii explicaţiile profesorului.
pentru fixarea cunostintelor dobandite Explicatia
anterior.
Se impart fisele de lucru .
Colaborare de
3. Reactualizarea Elevii sunt impartiti in grupe. Se anunta .Un reprezentant din fiecare Jocul grup
cunostintelor completarea unui puzzel pe poster, grupa, ales de elevi, va completa Conversatia
puzzel din care vor rezulta formule puzzelul cu píesele frontala si Aprecieri verbale
de calcul , interpretate geometric. corespunzatoare, redactand si individuala
formúla de arie corespunzatoare Observarea
piesei . Membrii celorlalte grupe Explicatia sistematica
pot pune întrebări, pot cere
lamuriri si completări , corectand Evaluarea orala
colegii in cazul unor raspunsuri
gresite.
Profesorul propune spre rezolvare Elevii rezolva exercitiile Exercitiul
4. Intensificarea elevilor , din fisa de lucru , exercitii. El propuse, pe fișe, fiind indrumati Observarea
retentiei si urmareste activitatea elevilor , verifica de catre profesor, Demonstratia sistematica a
asigurarea gradul de intelegere de catre elevi a noteaza in caiete si raspund la elevilor
transferului modului de rezolvare a diferitelor intrebarile suplimentare . Explicatia
tipuri de exercitii , explica si pune Elevii participă activ la oră,
intrebari ajutatoare, urmareste ca analizează critic răspunsurile Conversatia Evaluarea orala
rezolvarile sa fie corecte si complete . colegilor, dau soluţii de continua
rezolvare .
Lucrează frontal și rezolvă
5. Asigurarea Se propune spre rezolvare o problemă problema propusă, la tablă și în Activitate frontală Orală
feedback-ului de matematică aplicată. caiete.

6. Evaluarea si Profesorul apreciază cunoştinţele Elevii sunt atenti la Conversatia Aprecieri verbale
tema pentru elevilor, notează elevii care s-au observatiile profesorului .
acasa remarcat pe parcursul lecţiei , Elevii noteaza tema si sunt Notarea elevilor
justificand nota .. atenti .
Se vor lasa ca temă exerciţiile rămase
nerezolvate de pe fişa de lucru.
FISA DE LUCRU
“ Calcul algebric : - calcule cu numere reale exprimate
prin litere
- formule de calcul prescurtat “

1. Sa se calculeze :
a) suma patratelor numerelor 3x si 3x + 2 ;
b) diferenta patratelor 2x – 1 si 2x + 3 .

2. Calculaţi :

a)     
16 x 3 y 5 :  4 xy 2   2 x 2 y  7 y 2  12 x 2 y 3 
b)  
a a  3a  2   a  2 a  3  2 
2

c)  2 x  3 3  x   1  x 1  x  
d)  a  7  2a  1   a  2 2 
e)  3a  1 2  a 2   a  3 2 
f)  a  5 a  6    a  3 2  3a a  1 
g)  a  3 a  3   2a  1 3a  5 
h)  x  2 y  2   y  3 x  2   y  x  y  x 2 y  3 x  
3 x x  a    a  3 x   x 
2 2
i)
j)  5 x  2 y  5 x  2 y    3x  y  x  2 y  

3. Sa se precizeze valoarea de adevar a propozitiei :


“ Numarul x   2  1  1  2  este rational . “
2 2

4. Sa se determine valoarea expresiei E ( x)  x 4  1   x 2  1 pentru


2
x 3 .

5. Sa se verifice daca urmatoarele numere sunt naturale :


a) n  2  2  2  2  2  2  2  2  2
b) a  7  3  2  5  3  3  2  5  3  22 .
 5 2
 
2

6. Stabiliti semnul numarului a  


 3
  3
 2     2   :  15  2
.
   5  
7. Sa se calculeze media aritmetica si media geometrica a numerelor :
x  3  2 si y  3  2 .
8.
a) Daca a  4  15  4  15 atunci a 2  .... ;
b) Daca a  2  2 si b  2  2 atunci  a  b  2  ...
c ) Daca x  4  7 si y  4  7 atunci  x  y  2  ...

9.
1 1 1
a ) Daca x   2 , atunci x 2  2  ...... iar x 4  4  ......
x x x

FISA DE CONCURS
“ Calcul algebric : - calcule cu numere reale exprimate prin litere
- formule de calcul prescurtat
Ecuatii “

1. Determinati valoarea de adevar a propozitiilor urmatoare :

a) 5 x  2
2 2
 4  25 x 4  20 x 2 ;
b) 7  3  2
 46  14 3 ;
c)  
3  x  x  3  3  x2  ;
d)  x  y 2
  y  x
2
;

2. Completati spatiile punctate cu numerele reale care lipsesc :

a)  x  ... 2  ...  10 x  ...


b)  ...  2  2  9 x 2  ...  ...
c) ...  5   ...  5   x 2  ...

3. Efectuati utilizand formulele de calcul prescurtat :

2   x  1  3   x  2   x  2   5 x  1   x  3   3x  1 
2 2
a)

4. Rezolvati ecuatia (

1 1 1
5. a) Daca x  5 , atunci x2   ... iar x4   ...
x x2 x4

b) Daca x  y  1 atunci  x  y    x  y   2 y  ....

SUCCES !

FISA DE REACTUALIZARE A CUNOSTINTELOR


“ Calcul algebric : - calcule cu numere reale exprimate prin litere
- formule de calcul prescurtat “
Grupa 1 :

1. a) Ce este o suma algebrica ? Ce sunt termenii asemenea ?


b) Dati exemple si contraexemple .
2. a) Ce inseamna a reduce termenii asemenea ?
b) Calculati : 5 x 2  3 x  4 x 2  10  3 x  ……………
3. a) Ce rol are semnul din fata unei paranteze la desfacerea acesteia ?
b) Efectuati : 5 x   2 x  3 y  1   x  y  1  ………………

Grupa 2 :

4. a) Cum se efectueaza produsul dintre doua monoame ?


b) Calculati : 5 5 x 3 y  4 xyz  ………………………..
5. a) Cum se efectueaza catul dintre doua monoame ?
b) Calculati : 6 15 x 4 y 2 z : 3 5 x 2 y 2   ……………
6. a) Cum se calculeaza puterea unui monom ?
b) Efectuati :  2 7 x 3 y   ………………
2

Grupa 3 :

7. a) Cum se efectueaza produsul dintre o suma algebrica si un monom ?


b) Efectuati : 4 3 x   2 x  3   …………………………….
8. a) Cum se efectueaza catul dintre o suma algebrica si un monom?
b) Calculati : 12 27 x 3  15 3 x 2  6 12 x  :   3 3 x   ……………
9. a) Cum se calculeaza produsul a doua sume algebrice ?
b) Efectuati :  x  4    5 x  3  ………………

Grupa 4 :

10. a) Cum se dezvolta patratul unui binom :  a  b  2  ... ?


b) Calculati :  x  3 2  ..………..
c) Efectuati :  5 x  2 y  2  ……………
11. a) Cum se calculeaza produsul dintre suma si diferenta acelorasi termeni?
b) Efectuati :  4 x  3 5    4 x  3 5   ………………
c) Rezultatul calculului 197  203  98 2  ………

S-ar putea să vă placă și