Sunteți pe pagina 1din 11

Data: 22.XI.

2019
Clasa: a VI-a A
Unitatea școlară: Liceul Tehnologic ,,Vasile Gherasim” Marginea
Profesor: Dascălu Ancuța
Disciplina: Matematică
Unitatea de învățare: Mulțimea numerelor naturale
Tema lecției: DIVIZIBILITATEA ÎN ℕ-RECAPITULARE.
Tipul lecției: Lecție de fixare și consolizare a cunoștințelor

Competențe generale
CG1: Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite;
CG2: Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual, cuprinse în enunțuri matematice;
CG3: Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete;
CG4: Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situații concrete și a algoritmilor de prelucrare a acestora;
CG5: Analiza și interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situații-problemă;
CG6: Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoștințelor din diferite domenii.

Competențe specifice
CS1: Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a noţiunilor: c.m.m.d.c şi c.m.m.m.c.;
CS2: Aplicarea criteriilor de divizibilitate pentru descompunerea numerelor naturale în produs de puteri de numere prime;
CS3: Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. a două sau a mai multor numere naturale;
CS4: Exprimarea unor caracteristici ale relaţiei de divizibilitate în mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi probleme care se rezolvă
folosind divizibilitatea;
CS5: Deducerea unor reguli de calcul cu puteri și a unor proprietăți ale divizibilității în mulțimea numerelor naturale, în exerciții și probleme;
CS6: Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj matematic, rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.
Competențe derivate
1. Cognitive
Pe parcursul activității și la sfârșitul lecţiei elevii vor fi capabili:
CC1- Să definească relația de divizibilitate în mulțimea numerelor naturale ;
CC2- Să dea exemple de divizori, respectiv de multipli ai unui număr natural;
CC3- Să folosească corect notaţiile relaţiei de divizibilitate;
CC4- Să utilizeze corect criteriile de divizibilitate cu 10, 2, 5, 3, respectiv 9 în rezolvarea de exerciții și probleme;
CC5- Să calculeze (a,b) și [a,b].
2. Afective
Pe parcursul activității și la sfârșitul lecţiei elevii vor fi capabili:
CA1- Să conștientizeze prezența unor exigențe referitoare la noțiunile teoretice și la aplicarea acestora în rezolvarea problemelor;
CA2- Să-și perfecționeze automatismele de lucru, conducerea raționamentelor și a calculelor prin participarea lor activă la lecție;
CA3- Să-și dezvolte capacitatea de reflecție și de formulare a concluziilor referitoare la sensul lecției desfășurate.
3. Psihomotorii
Pe parcursul activității și la sfârșitul lecţiei fiecare elev va fi capabil:
CP1- Să utilizeze corect notațiile, convențiile de reprezentare și denumirile specifice limbajului matematic științific, la rezolvarea exercițiilor și problemelor;
CP2- Să-și dezvolte perseverența, atenția, gândirea logică, spiritul de observație, modul de exprimare orală și scrisă.

Mijloace de învățământ și strategii didactice:


 Metode şi procedee didactice: conversaţia, observația, exercițiul, explicaţia, exerciţiul, învăţarea prin descoperire.
 Forme de organizare: activitate frontală, activitate în pereche și activitate individuală.
 Mijloace de învăţământ: fişa de lucru, tabla, manualul, culegerea, flipchart, markere, tablete și smartTV.
Locul desfășurării: sala de clasă.
Timp: 50 de minute.
Bibliografia:
1. Programa școlară pentru disciplina matematică clasele V-VIII;
2. Niculae Ghiciu, Florentina Amalia Enea, Vicentiu Rusu, Maria Popescu, Emilia Iancu –Matematică, clasa a VI-a, EDP;
3. https://www.didactic.ro ;
4. Resurse educaționale de pe Internet: https://sorinborodi.ro/clasa6.html ; http://www.matematicainteractiva.ro .
Desfăşurarea lecţiei
Secvențele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Forma de Evaluare
lecției procedee organizare
1. Se stabilește ordinea, climatul necesar începerii activităţii. Elevii pregătesc Conversaţia
Moment Se notează elevii absenți în catalog. materialele necesare
organizatoric lecției: caiete de
notițe, manual.
2. Se verifică tema prin sondaj, iar în cazul în care există Elevii răspund la Conversaţia Activitate Orală
Verificarea exerciții pe care nu le-au rezolvat mai mulți elevi, se rezolvă întrebările adresate de Explicaţia frontală
temei exercițiile respective la tablă, profesorul explicând metoda către profesor.
de rezolvare.
3. Profesorul are o cutie cu 40 bomboane și vrea să le ofere Conversaţia
Captarea câte 2 bomboane celor 20 elevi ai clasei a VI a A,
atenţiei întreabându-i pe aceștia dacă rămân bomboane în cutie. (deci
2 /20)
4. Se propune un rebus pentru reactualizarea noțiunilor de Elevii trec pe rând la Conversaţia Activitate Orală
Reactualizarea divizor, multiplu, criterii de divizibilitate cu 2,3,5,9,10 tablă să rezolve Explicaţia frontală
cunoștințelor studiate în mulțimea numerelor naturale, prin exerciții exercițiile.
simple.
Elevii descopera titlul lecției prin rezolvarea rebusului.
5. Se va anunță titlul lecției și obiectivele urmărite pe parcursul Elevii noteaza titlul Conversaţia
Anunţarea acestei ore: lecţiei în caiete.
temei şi a ,,DIVIZIBILITATEA ÎN ℕ-RECAPITULARE’’
obiectivelor Lecția are ca scop fixarea și sistematizarea cunoștințelor
referitoare la divizibilitatea numerelor naturale.
6. Dirijarea Se verifică nivelul de aprofundare a cunoștințelor dobândite Ascultă cu atenție, iar Conversaţia Activitate Orală
învățării anterior. elevii numiți vor Explicaţia frontală
Criteriului de divizibilitate cu 2 „Un număr natural este formula răspunsurile Observarea
divizibil cu 2 dacă ultima sa cifră este 0, 2, 4, 6 sau 8” la întrebările adresate. sistematică
Criteriului de divizibilitate cu 5 „Un număr natural este
divizibil cu 5 dacă ultima sa cifră este 0 sau 5”.
Criteriului de divizibilitate cu 10 „Un număr natural este Aprecierea
divizibil cu 10 dacă ultima sa cifră este 0”. raspunsuri-
Se propune elevilor rezolvarea unei probleme cu ajutorul lor
calculatorului.

Elevii raspund la Conversaţia


întrebări.

Activitate
frontală
Elevii observă că numerele care se divid cu 3 sunt multiplii
lui 3 și că suma cifrelor este divizibilă cu 3.
Criteriului de divizibilitate cu 3 „Un număr natural este
divizibil cu 3 dacă suma cifrelor sale este un număr divizibil
cu 3”
Criteriului de divizibilitate cu 9 „Un număr natural este
divizibil cu 9 dacă suma cifrelor sale este un număr divizibil
cu 9” Explicaţia
În continuare, elevii vor rezolva un test cu ajutorul
tabletelor, apoi cu ajutorul profesorului vor verifica
rezultatele. Elevii rezolvă testul in
format electronic şi
comunică rezultatele.
Activitate
în pereche

Activitate
frontală
Explicaţia
7. Li se cere elevilor să rezolve exercițiile de pe fișa de lucru Elevii rezolvă fişa Activitate Orală
Obținerea (învățarea diferențiată) dată şi comunică Explicaţia individuală
performanței și Se discută modul de rezolvare al fiecărui exercițiu. rezultatele.
asigurarea Se rezolvă la tablă exercițiile propuse.
feedback-ului Se notează răspunsurile primite. Activitate
frontală

8. Se fac aprecieri generale și individuale asupra modului în


Evaluarea care s-a implicat fiecare elev pentru rezolvarea sarcinilor
activității primite.
Elevii care s-au evidențiat în timpul orei sunt notați.
9. Elevii au ca temă pentru acasă exercițiile nerezolvate din fișa Conversaţia Aprecieri
Tema pentru de lucru. Explicaţia verbale
acasă Se oferă indicații pentru efectuarea temei.
REBUS

A
1.
1. Cum citim simbolul ,,/” din relaţia „7/14”.
2.
2. Pentru un număr natural a, 1 și a sunt
3. divizori……..
4. 3. Mulţimea divizorilor naturali pari ai lui 9.
4. Numărul de divizori naturali ai lui 16.
5.
5. Număr natural care este multiplu al oricărui număr
6. natural nenul.
7. 6. Numărul de divizori naturali ai unui număr prim.
8. 7. Cum citim simbolul ,,⁝” din relaţia „14⁝7”.
8. Număr natural care are exact doi divizori.
9.
9. Numărul a cu proprietatea că a=b·c , unde a,b,c,
10. sunt numere naturale se numeşte …………….. al lui
11. b.
10. Termenii unei înmulţiri.
12.
11. Cel mai mare număr prim de o cifră.
13. 12. Un număr natural este divizibil cu 2 dacă ultima
14. cifra a sa este ...
13. Mulțimea divizorilor este o mulțime....
B 14. ,,Un număr este divizibil cu 10, dacă are ultima
cifră 0.’’ este un ……….
Fișă de lucru- activitate individuală
Jocuri matematice – divizibilitatea numerelor naturale

1. Rezolvă corect careul matematic


1 2 3 4 5 Verticală:
1.
→ Număr prim între 14 și 18
→33
2.
→ ̅̅̅̅̅
24𝑥 ⋮ 10
3.
→ (5,10)
→cel mai mic număr de forma ̅̅̅̅̅
50𝑥 ⋮ 3
4.
→2411
→ (2,3)
5.
→ Cel mai mic număr impar de forma ̅̅̅̅̅̅̅
599𝑥
2. Completează căsuțele, respectând condițiile impuse

a⋮ 2
a⋮ 5 10/𝑎

Fie numărul
̅̅̅̅̅̅̅
a=102𝑥

a⋮ 3 a⋮ 9 6/𝑎

3. Să se afle numărul natural a dacă (a; 14) = 7 și [𝑎, 14] = 42.

Probleme cu caracter practic

La ora 7 pleacă de la capăt de linie 3 autobuze. Primul parcurge traseul în 45 minute, al doilea în 60 minute, iar al treilea în 30 minute. La ce oră se
vor reîntâlni pentru prima dată șoferii celor trei autobuze la cap de linie?

Elevii școlii noastre au participat la Concursul Județean de Matematică ,,DE LA SIMPLU SPRE COMPLEX’’, fiecare dintre premianți primind același
număr de cărți și același număr de caiete.
În total au fost date ca premii 12 de carți și 20 de caiete. Câți elevi din școala noastră sunt câștigători?

S-ar putea să vă placă și