Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

OBSERVAREA SAU CULEGEREA


DATELOR STATISTICE ELEMENTARE
A. REPERE GENERALE
Unitatea: COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAȘI
Profilul: SERVICII
Disciplina: STATISTICĂ ȘI ANALIZĂ ECONOMICĂ
Clasa: a XII-a
Subiectul: Datele elementare și sistematizarea lor
Durata lecţiei: 50 de minute
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă
Data: 26.10.2019

B. OBIECTIVELE OPERAŢIONALE ALE LECŢIEI

La sfârşitul lecţiei (orei) elevii vor fi capabili să:

O1 - să clasifice după anumite criterii observările statistice, pe baza fișei de


observație, timp de 5 minute;
O2 - să descrie metodele de observare sau culegerea datelor, pe baza fișei de
documentare timp de 10 minute;
O3 - să identifice eventualele erori de înregistrare statistică în desfășurarea
procesului de conducere, notându-le în caiet timp de 7 minute;

C. ANALIZA RESURSELOR DIDACTICE

1. Material didactic (Md):


- Fișe de observație (fo)
- Fișe de documentare (fd)

2. Mijloace tehnice (Mt):


- Caietul de notițe (cn)
- Fişă de lucru (fl)

3. Mijloace de învăţare (Mî):


- Explicația (expl)
- Conversaţia (cv)
- Observația (obs)

4. Forme de organizare a clasei (FOC):


- Activitate frontală (af)
- Activitate individuală (ai)
C. DESFĂŞURAREA LECŢIEI PE SECVENŢE DE INSTRUIRE

Ob. T. Desfăşurarea tematicii pe secvenţe ale MIJLOACE FOC


Op. activităţilor Md Mt Mî
2’ 1.Moment organizatoric cv Af
- contactul cu clasa; Ai
- verificarea prezenței și consemnarea
absențelor;
- verificarea ținutei clasei și a elevilor
pentru lecție;
10’ 2. Verificare cunoștințelor din lecția cv Af
anterioară “Procesul statistic de Ai
obținere a datelor elementare”
 Care este rolul obținerii datelor
elementare în cadrul procesului de
conducere?
 Care este procesul statistic de
obținere a datelor elementare?
2’ 3. Trecerea la lecția nouă (Captarea cv Af
atenției) expl Ai
- La ce credeți că se referă datele
statistice?
- Considerați cunoașterea datelor
statistice un factor important în
desfășurarea procesului de conducere?
- Acestea fiind spuse, astăzi vom discuta
despre metodele de culegere a datelor
statistice elementare.
30´ 4. Predarea-învățarea lecției noi cn expl Af
1.3 Metode de culegere a datelor fl cv Ai
statistice elementare
Prima etapă a procesului statistic de
cercetare o constituie observarea sau
culegerea datelor elementare.
Observarea statistică este o metodă de
înregistrare a valorilor caracteristicilor
pentru unitățile populației cercetate, în
funcție de situația concretă dată. fo
Criterii de clasificare a observărilor
O1 statistice:
1. După numărul unităților statistice
din volumul total al colectivității
statistice la care se înregistrează
caracteristicile cuprinse în
programul de cercetare, regăsim:
 Observări totale (exhaustive),
prin care se înregistrează toate
unitățile colectivității ce
constituie obiectul cercetării.
 Observări parțiale, care se
caracterizează prin faptul că se
culeg informații numai pentru o
parte din unitățile colectivității.
2. După ritmicitatea înregistrării,
identificăm:
 Observări curente, care constau în
înregistrarea sistematică,
permanentă pe măsură ce se
produc caracteristicile
fenomenelor analizate la nivelul
unităților colectivității,
 Observări periodice, când
înregistrarea caracteristicilor
unităților statistice se efectuează la
intervale de timp bine stabilite.
3. După modul de înregistrare a
carcteristicilor statistice de către
cercetător, distingem între:
 Observări directe, în cadrul cărora
înregistrarea datelor statistice se
face direct de către cercetător.
 Observări indirecte, în cadrul
cărora înregistrarea datelor se
realizează pe baza unor documente
care au consemnat anterior
fenomenul studiat.
Observarea sau culegerea datelor
elementare se realizează prin utilizarea
O2 urmatoarelor metode: Fd
 Raportările statistice: care
reprezintă observări totale,
permanente prin care se culeg date
statistice referitoare la diferitele
fenomene economice.
 Recensămintele (populației,
animalelor, mijloacelor fixe etc.):
reprezintă cea mai veche metodă
de observare statistică.
 Sondajele staticele: constituie o
metodă de observare parțială și
care se organizează atunci când nu
pot fi efectuate observări statistice
totale.
 Anchetele statisticile: reprezintă
observări parțiale.
 Observarea părții principale: este o
metodă parțială de culegere a
datelor statistice.
 Monografia statistică: constă în
studierea amănunțită a unei
colectivități sau a unei unități de
înregistrare si presupune atât
culegerea datelor cât și
interpretarea acestora.
Realizarea uunei observări statistice care
să permită obținerea de informații
pertinente presupune un program
laborios de observare, în care trenuie să
se precizeze elementele care fac obiectul
planului observării:
 Scopul observării: trebuie să fie fo
fie clas, concis și complet.
 Obiectul observării: reprezintă
colectivitatea statistică unitățile
statistice la care vor fi înregistrate
caracteristicile precizate conform
scopului fixat.
 Unitatea de observare: se
stabilește în funcție de scopul
observării, putând fi unități simple
sau complexe.
 Precizarea caracteristicilor
statistice: se culeg de la toate
unitățile ce formează obiectul
observării.
 Timpul observării: trebuie să se
stabilească două elemente
esențiale: momentul critic și
intervalul de timp/perioada de
culegere a datelor.
 Locul observării: are drept scop
identificarea facilă a unităților de
observare.
 Formularele de înregistrare:
sunt fișe pentru înregistrarea
datelor pentru o singură unitate, iar
lista este formularul la care se
înregistrează date pentru mai multe
unități de observare.
 Instrucțiunile de completare a
formularelor;
 Măsurile organizatorice: au drept
scop asigurarea condițiilor
favorabile pentru desfășurarea
observării statistice.
1.4 Erorile de înregistrare statistică și
O3 controlul datelor statistice
Cauzele apariției erorilor pot fi diverse,
cele mai întalnite fiind:
 Slăbirea atenției, neconcordanțele
existente în evidențele primare,
interpretarea greșită a unor noțiuni
sau norme metodologice. Toate
acestea poartă denumirea de erori
întâmplătoare.
 Delimitarea imprecisă a populației
și a unităților ei, ceea ce poate
duce la un volum incomplet sau
eterogen al înregistrărilor. Acestea
poartă numele de erori de
metodologie, de concepție a
cercetărilor statistice.
 Lipsa de experiență sau
incompetența. Acestea poartă
denumirea de erori grosiere sau
greșeli.
În aceeași categorie intră și erorile
cauzate de definirea inexactă a
caracteristicilor incluse în programul de
cercetare, aceste greșeli determină
apariția erorilor sistematice.
Există și erori de reprezentativitate,
întâlnite în cercetările statistice pe
eșantioane.
Controlul calității datelor de masă
necesită un volum foarte mare de muncă,
din cauza numărului mare de
caracteristici ce se înregistrează la fiecare
unitate statistică.

6´ 5. Fixarea cunoștiințelor fl expl Af


Pe baza fișelor de lucru, se va realiza Ai
o discuție de rememorare și de fixare
a cunoștințelor predate în lecția nouă.
2’ 6. Evaluarea finală cv Af
Se fac aprecieri individuale și Ai
generale asupra clasei. Se face notarea
individuală a fiecărui elev în parte și
se justifică nota.
Disciplina: Statistică și analiză economică
Clasa: a XII-a
Numele şi prenumele elevului:
Data:

FIŞA DE LUCRU

I. Completați spațiile punctate din textele de mai jos


cu termenii corespunzători:

1. Prima etapă a procesului statistic de cercetare o


constituie .......... sau ............. datelor elementare.
2. După ritmicitatea înregistrării, observările statistice
pot fi ........ și ...........
3. Cea mai veche metodă de observare statistică este .......

II. Enumerați cele 9 etape care fac parte din programul


de observare:
-....................... -...........................
-....................... -...........................
-....................... -...........................
-....................... -...........................
-.......................
Disciplina: Statistică și analiză economică
Clasa: a XII-a
Nume și prenume elevului:
Data:

TEST DE EVALUARE

I. Clasificați observările statistice după:


1. Numărul unităților statistice din volumul total al colectivității
stiatisice: - ...........................
- ............................
2. Ritmicitatea înregistrării: - ……………….
-………………..
3. Modul de înregistrare a carcateristicilor statistice de către
cercetător:
- ……………………
- ……………………

II. Care sunt metodele ce se folosesc la observarea sau culegerea


datelor elementare?

………………… ……………………
………………… ……………………
………………… ……………………

III. Enumerați principalele cauze ale apariției erorilor.


IV. Încercuiți răspunsul corect următoarelor întrebări:

1. Erorile cauzate de definirea 2. Erorile întâlnite în


inexactă a caracteristicilor cercetările statistice pe
incluse în programul de eșantioane se numesc:
cercetare poartă numele de:
a) Erori reprezentative;
a) Erori directe; b) Erori parțiale;
b) Erori totale; c) Erori indirecte;
c) Erori sistematice;