Sunteți pe pagina 1din 3

U.S.A.M.V.B.

DIN TIMIŞOARA
Facultatea de Horticultură şi Silvicultură Aprobat,
Specializarea: Calitatea produselor şi subproduselor viti-vinicole Decan
Prof.univ.dr. DOBREI ALIN

FIŞA DISCIPLINEI
Denumire: Controlul şi prevenirea fraudelor în viticultură şi vinificaţie
Codul disciplinei: CPV.06.S.0.2.
Titular curs: GHIŢĂ ALINA GEORGETA
Titular lucrări practice: GHIŢĂ ALINA GEORGETA
Ciclul: II Masterat
Anul I ; Semestrul II ( 2+2 )
Nr. credite: 7
Domeniul: Horticultură
Specializarea: Calitatea produselor şi subproduselor viti-vinicole
Tip disciplină: obligatorie
Categoria formativă: de sinteză

Obiective Podusele viti-vinicole sunt produse cu o cerere mare pe piaţa internă şi externă,
dar, din păcate, sunt destul de mult supuse falsificării.
Se va urmării secvenţial, atât oenologia de cultură a viţei de vie, cât şi cea de
pocesare a strugurilor, în vederea identificării acelor secvenţe, care prezintă un
risc de fraudare ridicat.
Se urmăreşte prezentarea cazurilor şi situaţiilor de fraudare a legii viti-vinicole,
precum şi măsurile şi tehnicile de depistare a fraudelor şi falsificărilor.

Competenţe Cunoaştrea însuşirilor vinurilor şi a produselor şi subproduselor viti-vinicole.


cognitive Cunoaşterea modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor în viticultură şi
vinificaţie.
Cunoaşterea metodelor de analiză a vinului şi a subproduselor viti-vinicole.
Cunoaşterea modului de organizare şi realizare a controlului tehnologic în
viticultură şi oenologie.
Competenţe Cunoaşterea fenomenului fraudelor în viticultură şi vinificaţe, cu accent pe
profesionale fraudele şi falsificările frecvente la vinuri şi produsele pe bază de must şi vin.
(specialitate) Cunoaşterea mijloacelor şi metodelor ce pot fi folosite pentru combatere
acestor fraude.
Cunoaterea legislaţiei naţionale şi europene în domeniu viti-vnicol.
Cunoaşterea materialelor şi aparaturii necesare laboratoarelor pentru analiza
produselor viti-vinicole.
Cunoaşterea modului de prelevare, recepţionare şi păstrare a probelor pentru
analiză

Numărul orelor de activităţi


Total ore; din care: Curs Lucrări practice Proiect Studiu
individual
140 28 28 84

Discipline anterioare Obligatorii Viticultura, Oenologie, Legislatie agrara


solicitate Recomandate Ampelografie, Politici şi legislaţii agrare comunitare
Conţinutul cursului Ore

1. Fraudele în viticultură şi vinificaţie - istoric, motivaţia părţilor implicate 2

2. Clasificarea fraudelor şi falsificărilor în viticultură şi vinificaţie 2


3. Istoricul legislaţiei viei şi vinului 2

4. Legislaţia viticolă în România şi UE 2

5. Standardul tehnic profesional al mustului de struguri, legislaţia vinului şi a 2


produselor derivate din vin
6. Caracteristicile organoleptice ale vinului prevăzute în legislaţie 2

7. Principalii parametrii fizico-chimici ai vinului, prevăzuţi în legislaţie 2

8. Alţi parametrii fizico-chimici din compoziţia vinului, prevăzuţi în legislaţie 2


9. Parametrii compoziţionali utilizaţi pentru autentificarea vinurilor 2
10. Legislaţia privind ambalarea şi etichetarea vinului 2
11. Autentificarea şi falsificarea originii geografice a vinurilor 2
12. Autentificarea şi falsificarea soiului de provenienţă a vinului 2
13. Autentificarea şi falsificarea anului de recoltă, a aromei şi culorii 2
14. Informaţii utile în atenţia consumatorilor şi a micilor producători din viticultură 2
Total ore curs 28

Tematica lucrărilor practice Ore

1. Metode de analiză a unor parametrii compoziţionali ai vinurilor pentru 2


autentificarea originii lor geografice
2. Metode de autentificare a originii geografice a vinurilor prin rezonanţă magnetică 2
şi spectrometrie
3. Metodele prin care se poate face autentificarea vinului dintr-un anumit soi 2
4.Diluţia vinului 2
5. Alcoolizarea vinului 2
6. Adaosul de glicerol în vin 2
7. Adaosul de îndulcitori în vin 2
8. Acidifierea şi desacidifierea vinului 2
9. Sulfitarea şi desulfitarea vinului 2
10.Colorarea artificială a vinurilor 2
11.Arome artificiale depistate în vin 2
12.Antiseptici (conservanţi) 2
13.Studiu de caz asupra unor vinuri albe din comerţ 2
14.Studiu de caz asupra unor vinuri roşii din comerţ 2
Total ore lucrări practice 28

A. Dobrei – 2004, Viticultură, curs, Ed Solness, Timşoara


A. Dobrei, L. Rotaru, S. Morelli – 2008, Ampelografie,Ed, Solness,
Timişoara.
Bibliografie A. Dobrei, L. Rotaru, M Muste – 2005, Cultura viţei de vie, Ed. Solness
Timişoara.
A Mihalca, G. Iancu – 2002, Mustul şi vinul în legislaţie, ed. Guenberg,
Arad
C Ţârdea – 2007, Chima şi analiza vinului, Ed. Ion Ionescu de la Brad,
Iaşi
D. V. Cotea, N Barbu, C Grigorescu, V.V. Cotea, - 2000, Potgoriile şi
vinurile României, Ed Academiei, Bucreşiti.
I Nămoloşanu, A. O. Antoce – 2005, Oenologie, controlul şi prevenirea
fraudelor, ed. Ceres, Bucureşti.

Spaţii de Câmpul didactic, laborator, bază tehnică necesară desfăşurării lucrărilor în

învăţământ şi viticultură şi vinificaţie, cramă.


cercetare

Lista materialelor Colecţii cu soiuri de viţă de vie, manuale, cursuri, îndrumătoare de lucrări

didactice şi de practice, planşe, folii color, CD-uri.


cercetare existente Spectofotometru, refractometru, balanţă electronică, distilator,
în laboratoare videoproiector, laptop-uri, calculatoare, autolaborator.

Forma de evaluare: Examen (scris şi/sau oral) colocviu, verificare pe


parcurs
Examen 60%
Stabilirea Sustinere referat 40%
notei finale,
(%)

Coordonator de disciplină:
Şef lucr.dr. Ghiţă Alina

Întocmit: Şef lucr.dr. Ghiţă Alina

Avizat Director departament,


Prof.univ.dr. Băla Maria