Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Clasificarea
proprietă ţilor
mă rfurilor

A. Repere generale
Disciplina: Calitatea produselor si serviciilor
Clasa: a – IX- a

Profesor:

Subiectul: Clasificarea proprietăţilor mărfurilor

Tip de lecţie: Lecţie de predare-învăţare

Durata: 50 min

B. Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei elevi vor fi capabili:

O1 – să enumere proprietatile intrinseci, pe baza explicaţiilor


primite, notând în fişa de lucru timp de 3 minunte;

O2 – să enumere proprietatile marfurilor dupa natura lor pe baza


informaţiilor primite, notând în fişa de lucru timp de 5 minunte;

O3 – să explice proprietatile notionale modul, notând în fişa de


lucru timp de 4 minunte.

C. Resursele tehnologiei didactice:


1. Material didactic (MD):
o Fişă de observaţie (fo);
o Planşe (pl);

2. Mijloace tehnice (MT):


o Fişă de lucru (fl);

3. Metode de învăţare (MÎ):


oConversaţia (cv);
oObservaţia (obs);
oExplicaţia (exp);

4. Forme de organizare a clasei (FOC):


1. Activitate frontală (af);
2. Activitate individuală (ai);

D. Desfăşurarea lecţiei pe secvenţe


Ob Durata Desfășurarea lecției MD MT MÎ FOC
op.
3` 1. Momentul organizatoric cv af
Se face prezența, se notează absenții ai
și se verifică țiuta clasei
2` 2. Captarea atenţiei / Trecerea la lecţia af
nouă. ai
cv
Ce cunostinte aveti despre marfuri?
25` 3. Predarea – învăţarea lecţiei noi
„Clasificarea proprietăţilor
mărfurilor”
fo af
Dintre criteriile care operează în rândul
proprietăţilor mărfurilor, cele mai importante cv
sunt: relaţia cu marfa, natura, importanţa
(pentru calitate), modalitatea de apreciere şi
măsurare, modul de exprimare a mărimii
caracteristicilor.
Gruparea proprietăţilor după principalele
criterii se prezintă astfel: ai
A. După relaţia cu marfa, se grupează:
a) proprietăţi intrinseci, proprii mărfii, care
ţin de natura materiei constitutive, cum sunt:
structura, masa specifică, compoziţia
chimică
O1 b) proprietăţi extrinseci, atribuite mărfii,
respectiv consideraţii (simboluri), categorii
economice (preţ) etc. Gruparea este proprie pl cv
mărfurilor tangibile. În cazul serviciilor
imateriale, proprietăţile intrinseci au un
caracter cvasiimpropriu.

B. După natura lor, respectiv domeniul


de cercetare căruia i se asociază,
proprietăţile sunt:
a) fizice generale (structura, masa specifică,
dimensiunile);
b) fizice speciale (mecanice, electrice, fo
optice, piretice);
c) chimice (compoziţia chimică, potenţialul
activ);
O2 d) biologice (potenţialul vital, toleranţa
biologică – microbiană/ bacteriană/ fungică)
e) ergonomice (confortabilitate,
silenţiozitate, manevrabilitate);
f) ecologice (potenţial poluant, caracter Obs
autodegradabil);
g) economice (caracterul preţului).
C. După nivelul de relevanţă pentru
calitatea mărfii, se deosebesc:
a) proprietăţi majore (critice);
b) proprietăţi importante; af
c) proprietăţi minore. cv
D. După modalitatea de apreciere şi pl
măsurare, se remarcă:
a) proprietăţi apreciabile prin simţuri
(organoleptice sau senzoriale);
b) proprietăţi măsurabile, direct sau indirect,
cu ajutorul unor mijloace adecvate
(instrumente, aparate)
E. După modul de exprimare a
nivelului proprietăţii, există:
a) proprietăţi exprimabile noţional;
b) proprietăţi exprimabile cifric;
ai
Proprietăţile exprimabile noţional sunt,
în general, cele determinabile senzorial. Obs
Nivelul lor este evidenţiabil prin expresii ce
permit evaluări graduale (adjective şi
O3 adverbe, cu gradele lor de comparaţie),
care, în unele situaţii, alcătuiesc scale
noţionale consacrate. Este important ca
expresiile selectate să aibă o sugestivitate
maximă şi să circule larg cu semnificaţie fo
unitară.
Se exprimă noţional, de exemplu,
proprietăţile cromatice (nuanţe slabe,
deschise, medii, închise, tari), gustative,
olfactive. În unele cazuri se pot întâlni
expresii cu valoare adjectivală ori perechi de
adjective: gust dulce-amărui, tuşeu moale-
onctuos, etc.
Exprimarea cifrică este specifică
caracteristicilor pentru care sunt consacrate
metode de măsurare şi unităţi de măsură.
Acest mod de exprimare prezintă avantajul
evidenţierii preciziei mărimii proprietăţii, cu cv
efecte favorabile pentru determinarea af
obiectivă a calităţii şi pentru o corectă
circulaţie a informaţiei specifice. Exemple de
caracteristici cu exprimare cifrică: masa
specifică a fierului: 7,8 g/cm3, lungimea
(unui ax) = 960 mm, lungimea de undă a
unui fascicul de lumină monocromă λ=560
mm.
Exprimările cifrice absolute pot fi şi sub ai
formă de interval (ex: 7-12 mg/l) sau de
limită inferioară (ex: cel puţin 1,20 C) ori
superioară (max. 3,5 g NaCl/l). Se folosesc
frecvent exprimări cifrice relative: procente
(o/o) sau promile (o/oo).
În cele mai multe cazuri, proprietăţile le sunt
asociate mărimi fizice consacrate,
cognoscibile prin măsurare.
10` 4. Fixarea cunoştinţelor
 Dupa natura lor, ce proprietati au
cv
marfurile? pl af
 Care sunt exprimarile cifrice?
ai
obs
fl

3` 5. Evaluarea finală af
Se dau note elevilor şi se justifică notele ai
cv
date.

Fișa de documentare
Dintre criteriile care operează în rândul proprietăţilor mărfurilor, cele mai
importante sunt: relaţia cu marfa, natura, importanţa (pentru calitate), modalitatea
de apreciere şi măsurare, modul de exprimare a mărimii caracteristicilor.
Gruparea proprietăţilor după principalele criterii se prezintă astfel:

A. După relaţia cu marfa, se grupează:


a) proprietăţi intrinseci, proprii mărfii, care ţin de natura materiei constitutive, cum
sunt: structura, masa specifică, compoziţia chimică
b) proprietăţi extrinseci, atribuite mărfii, respectiv consideraţii (simboluri), categorii
economice (preţ) etc. Gruparea este proprie mărfurilor tangibile. În cazul serviciilor
imateriale, proprietăţile intrinseci au un caracter cvasiimpropriu.

B. După natura lor, respectiv domeniul de cercetare căruia i se asociază,


proprietăţile sunt:
a) fizice generale (structura, masa specifică, dimensiunile);
b) fizice speciale (mecanice, electrice, optice, piretice);
c) chimice (compoziţia chimică, potenţialul activ);
d) biologice (potenţialul vital, toleranţa biologică – microbiană/ bacteriană/ fungică)
e) ergonomice (confortabilitate, silenţiozitate, manevrabilitate);
f) ecologice (potenţial poluant, caracter autodegradabil);
g) economice (caracterul preţului).

C. După nivelul de relevanţă pentru calitatea mărfii, se deosebesc:


a) proprietăţi majore (critice);
b) proprietăţi importante;
c) proprietăţi minore.

D. După modalitatea de apreciere şi măsurare, se remarcă:


a) proprietăţi apreciabile prin simţuri (organoleptice sau senzoriale);
b) proprietăţi măsurabile, direct sau indirect, cu ajutorul unor mijloace adecvate
(instrumente, aparate)

E. După modul de exprimare a nivelului proprietăţii, există:


a) proprietăţi exprimabile noţional;
b) proprietăţi exprimabile cifric;
Proprietăţile exprimabile noţional sunt, în general, cele determinabile senzorial.
Nivelul lor este evidenţiabil prin expresii ce permit evaluări graduale (adjective şi
adverbe, cu gradele lor de comparaţie), care, în unele situaţii, alcătuiesc scale
noţionale consacrate. Este important ca expresiile selectate să aibă o sugestivitate
maximă şi să circule larg cu semnificaţie unitară.
Se exprimă noţional, de exemplu, proprietăţile cromatice (nuanţe slabe, deschise,
medii, închise, tari), gustative, olfactive. În unele cazuri se pot întâlni expresii cu
valoare adjectivală ori perechi de adjective: gust dulce-amărui, tuşeu moale-onctuos,
etc.
Exprimarea cifrică este specifică caracteristicilor pentru care sunt consacrate
metode de măsurare şi unităţi de măsură. Acest mod de exprimare prezintă
avantajul evidenţierii preciziei mărimii proprietăţii, cu efecte favorabile pentru
determinarea obiectivă a calităţii şi pentru o corectă circulaţie a informaţiei specifice.
Exemple de caracteristici cu exprimare cifrică: masa specifică a fierului: 7,8 g/cm3,
lungimea (unui ax) = 960 mm, lungimea de undă a unui fascicul de lumină
monocromă λ=560 mm.
Exprimările cifrice absolute pot fi şi sub formă de interval (ex: 7-12 mg/l) sau de
limită inferioară (ex: cel puţin 1,20 C) ori superioară (max. 3,5 g NaCl/l). Se folosesc
frecvent exprimări cifrice relative: procente (o/o) sau promile (o/oo).
În cele mai multe cazuri, proprietăţile le sunt asociate mărimi fizice consacrate,
cognoscibile prin măsurare.

Numele: …………………………
Prenumele: ……………………..
Clasa: ……………………………

Fișă de exercitii

 După natura lor, respectiv domeniul de cercetare, marfurile sunt:


a. ……………………………………………………
b. ……………………………………………………
c. ……………………………………………………
d. ……………………………………………………
e. ……………………………………………………
f. ……………………………………………………
g. ……………………………………………………

 Enunțați proprietatile dupa relatia cu marfa:


a. ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

 Explicați proprietăţile exprimabile notional:


…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

 Complectati spatiile punctate:

Exprimarea ……………… este specifică caracteristicilor pentru


care sunt consacrate metode de …………… şi ………. de măsură. Acest
mod de exprimare prezintă avantajul evidenţierii ……… mărimii
proprietăţii, cu efecte favorabile pentru determinarea ………. a calităţii şi
pentru o corectă circulaţie a informaţiei specifice.

 Explicați proprietatea intrinseca si cea extrinseca:


………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

………………………………......................................................................