Sunteți pe pagina 1din 7

Pentru întocmirea proiectului de lecţie propunem următoarea structură.

PROIECT DE LECŢIE
A. DATE GENERALE
Disciplina: Matematica
Clasa: a VII -a
Unitatea de învățare: -
Titlul lecţiei: Teorema lui Pitagora
Scopul lecţiei: Informativ, educativ
Tipul lecţiei: Lectie de dobandire de cunostinte
Locul de desfăşurare: Sala de clasa
Durata: 1 ora

1.Conţinutului activităţii de instruire


Cod Arii de conţinut Subarii de conţinut
Definirea, demonstratia, aplicarea,
C1 Teorema lui Pitagora
rezolvarea triunghiului dreptunghic
Reciproca teoremei Definirea, demonstratia, determinarea
C2
lui Pitagora naturii unui triunghi
2. Obiectivele pedagogice operaţionale

Toti elevii sa calculeze


corect ipotenuza unui
O1 triunghi dreptunghic,
utilizand teorema lui
Pitagora
Toti elevii sa
determine corect
O2 natura triunghiului,
aplicand reciproca
teoremei lui Pitagora

3. Diagrama obiective-conţinut
Cod C1 C2
obiectiv
O1 x -
O2 - x
4. Organigrama continutului de instruire
Arii de continut Subarii de continut Codul Obiectivului
1. Teorema lui Pitagora 1.1 Definirea O1
1.2 Demonstratia
1.3 Aplicarea
1.4 Rezolvarea triunghiului
dreptunghic

2. Reciproca teoremei 2.1 Definirea O2


lui Pitagora 2.2 Demonstratia
2.3 Determinarea naturii
unui triunghi
5. Metode de învăţământ: (se va urmări la punctul B. corelarea lor cu
obiectivele, mijloacele şi formele de organizare a activităţii).
- Conversatia
- Expunerea
- Exercitiul
- Explicatia

6. Mijloace de învăţământ
Cod Denumirea resursei materiale
Manual – Matematică clasa a VII - a
7. Setul de probleme, exercitii, aplicatii(situatii de invatare)
Cod Enunt

8. Bibliografie
https://edu.litera.ro/manuale/matematica-7-1/index.html

B.DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Evenimentele Activitatea Activitatea Strategia didactică Evaluare Timp
instruirii profesorului elevului (min.)
Metode de Mijloace de Forme de
Conţinut
învăţământ învăţământ organizare a
Obiective
activităţii
operaţionale
Moment Noteaza Preiau Conversati Frontala / 5
organizatoric absentele, sarcinile e individuala /
face propuse de dirijata
observatii si profesor
recomandari
daca este
cazul.
Transmiterea 40
noilor
cunoștinte
Captarea Aplicatie in Simulare Expunere Frontala /
atentiei viata reala pe caietul Conversati individuala /
legata de de e dirijata
sistemul de matematic Exercitiu
irigatii din a prin
egiptul antic trasarea a
doua linii
perpendicu
lare, si
calcularea
ipotenuzei
prin
folosirea
riglei

Reactualizare Cere unui Un elev Conversati Frontala /


a noilor elev sa iasa iese sa e individuala /
cunoștinte la tabla, sa rezolve Explicatie dirijata
deseneze un aplicatia , Exercitiu
triunghi cu 2 restul
laturi noteaza in
cunoscute si caiete.
sa o
calculeze pe
a 3-a

Comunicarea Enunta titlul Noteaza Frontala /


titlului si a lectiei si le titlul lectiei individuala /
obiectivelor comunica in caiete dirijata
elevilor
obiectivele
lectiei O1,
O2

Prezentarea Teorema lui Noteaza in Conversati Manual Frontala /


continutului si Pitagora. caiet e individuala /
dirijarea Într-un explicatiile dirijata
invatarii triunghi de la tabla.
dreptunghic,
pătratul
lungimii
ipotenuzei
este egal cu
suma
pătratelor
lungimilor
catetelor.
Demonstrați
e: În
triunghiul
dreptunghic
ABC (∢A =
90°), notăm
cu D
proiecția lui
A pe BC.
Deoarece
unghiurile B
și C sunt
ascuțite,
rezultă că D
se găsește pe
latura BC,
iar
segmentele

117
BD și CD
sunt
proiecțiile
catetelor AB
respectiv AC
pe
ipotenuză.
Folosind
teorema
catetei,
obținem BD
= AB^2/BC
și CD =
AC^2/BC
.
BD + CD =
BC, iar prin
înlocuire
deducem:
AB^2/BC +
AC^2/BC =
BC sau
AB^2 +
AC^2 =
BC^2.

Reciproca
teoremei lui
Pitagora
Dacă
pătratul
lungimii
unei laturi
este egal cu
suma
pătratelor
lungimilor
celorlalte
două laturi,
atunci
triunghiul
este
dreptunghic,
unghiul
drept fiind
opus primei
laturi.
Cu notațiile
din figura
alăturată,
enunțul
reciprocei
teoremei lui
Pitagora este
următorul:
Dacă între
lungimile
laturilor
triunghiului
ABC are loc
relația BC 2
= AB 2 + AC
2
, atunci
triunghiul
este
dreptunghic,
cu ∢A =
90°.
Demonstrați
e: Pe
perpendicula
ra în A pe
AB,
considerăm
punctul D
astfel încât
AD ≡ AC,
punctele D,
C fiind
situate în
semiplane
diferite
determinate
de dreapta
AB.
În triunghiul
ABD,
dreptunghic,
∢BAD = 90°
(din
construcție)
aplicăm
teorema lui
Pitagora: BD
2
= AB 2 +
AD 2. Din
ipoteză, BC 2
= AB 2 + AC
2
= AB 2 +
AD 2.
Rezultă că
BD ≡ BC.
Comparând
triunghiurile
ABD și
ABC avem:
AB ≡ AB,
AD ≡ AC și
BD ≡ BC.
Cazul de
congruență
L.L.L. ne
conduce la
congruența
triunghiurilo
r ABD și
ABC, deci la
congruența
unghiurilor
∢BAC și
∢BAD.
Deoarece

119
∢BAD =
90°, rezultă
că triunghiul
ABC este
dreptunghic,
cu ipotenuza
BC.

Aplicația 1:
C1, O1 Considerăm Sa rezolve Exercitiul Manual Frontala /
C2, O2 triunghiul corect individuala /
... isoscel aplicatia cu dirijata
ajutorul
MNP, cu
profesorulu
MN = MP = i si sa o
15 cm și NP scrie in
= 18 cm. caiet.
Calculați
înălțimea
corespunzăto
are bazei.

Aplicația 2:
Cu centrul în Sa rezolve
punctul O1 corect
se aplicatia cu
construiește ajutorul
un cerc de profesorulu
rază R1 = 21 i si sa o
cm, iar cu scrie in
caiet.
centrul în O2
se
construiește
un cerc de
rază R2 = 20
cm. Se știe
că O1O2 = 29
cm, iar cele
două cercuri
se
intersectează
în A și B.
Arătați că
dreapta O1A
este tangentă
cercului
C(O2,R2), iar
dreapta O2B
este tangentă
cercului
C(O1,R1).
Soluție:
Pentru ca
O1A să fie
tangentă
cercului de
centru O2,
trebuie ca
O1A ⊥ O2A.

Profesorul
Asigurarea adreseaza o Elevii Conversati Frontala /
conexiunii intrebare raspund si e individuala /
inverse noteaza in dirijata
caiet
raspunsul
+ intrebare
Sistematizare Se da tema Noteaza Conversati Frontala / 5
a si de casa tema de e individuala /
consolidarea casa dirijata
cunostintelor
*etape specifice fiecarui tip de lecție

121

S-ar putea să vă placă și