Sunteți pe pagina 1din 5

Clasa: a VIII-a

Obiectul: Matematica-geometrie
Unitatea de învățare: Relații metrice în triunghiul dreptunghic.
Subiectul lecției: Teorema lui Pitagora.
Tipul lecției: formarea capacităților de dobândire a cunoștințlor

Scopul lecției (obiectiv specific principal): Identificarea corectă a catetelor și a ipotenuzei în triunghiul
dreptunghic și determinarea lungimilor laturilor cand se cunosc două dintre cele 3 laturi.

Unități de competență

1. Identiicarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite;
2. Recunoașterea și aplicarea în diverse context a terminologiei aferente a teoremei lui Pitagora;
3. Aplicarea teoremei lui Pitagora pentru a determina elemente ale unui triunghi dreptunghic.
5. Transpunerea unei situații reale și/sau modelate referitoare la teorema lui Pitagora în limbajul
matematic,rezolvarea problemei obținute și interpretarea rezultatului.

Obiective operaționale:
1: Să recunoască elementele triunghiului dreptunghic, în diverse situații.
2: Să reprezinte corect desenul problemei conform datelor din ipoteza problemei.
3: Să aplice corect Teorema lui Pitagora.
4: Să identifice corect elementele triunghiului dreptunghic.
5: Să demonstreze Teorema lui Pitagora
6: Să verifice dacă un triunghi este dreptunghic.

Strategie didactică:
Metode, procedee și tehnici: conversația, exercițiul, explicația, demonstrația.
Forme și metode de evaluare: apreciere verbală, evaluare formativă, autoevaluarea.

Desfășurarea lecției ( scenariul lecției):


Etapele Activitatea Metode,
Activitatea profesorului Evaluarea
lectiei elevului mijloace
Moment Se face prezenţa elevilor. Elevii îşi
organizatoric.
Se asigură condițiile optime pentru pregătesc cele
( Pregătirea
desfășurarea lecției: curățenie, ținută, necesare orei
colectivului
pentru activitare
lumina, ordine, disciplină. de Conversaţia
și captarea Se verifică prezența elevilor, aspectul matematică. catalogul
atenției ) general al clasei, tabla curată, existența Elevii
( 2 min) cretei, buretelui și pregătește raportează
materialele necesare lecției. Profesorul absenții.
este preocupat de pregătirea
psihologică a elevilor pentru lecție, de
trezire a interesului elevilor pentru
lecția ce urmeaza a se desfășura.
Verificarea Se verifică tema pentru acasă. Elevii pot Conversaţia Verificare prin
temei.
pune întrebări Caiete de temă sondaj
(3 min)
în legătură cu
problemele
nerezolvate.
Comunicarea Profesorul anunță și scrie titlul lecţiei Elevii
temei şi a
pe tablă: notează în
obiectivelor
” Teorema lui Pitagora” caiete titlul Conversația
operaționale.
( 2 min)
Apoi le comunică elevilor care sunt lecției și catehetică
obiectivele lecției. ascultă, atenți Explicația
care sunt Exemplificare
competențele
pe care
trebuie să le
dobândească
Reactualizarea Profesorul pune întrebări pentru Conversaţia Aplicarea
cunoştinţelor verificarea înțelegerii cunoștințelor
catehetică responsabilitățil
necesare
anterioare, recapituland oral noţiunile
studiate Elevii eventuale or primite
desfășurării
activității.
răspund la scheme, fișe de Observarea
Ce este triunghiul dreptunghic?
(5 min) Ce sunt catetele și cum recunoștem întrebări. sinteză/suport sistematică a
ipotenuza unui triunghi dreptunghic?
elevilor
Ce teoreme am studiat în triunghiul
dreptunghic?
Prezentarea Se consideră triunghiul dreptunghic
sarcinilor şi ABC ,m ( ∢ A ) =900.
dirijarea Teorema:
învăţării ”Intr-un triunghi dreptunghic
lungimea pătratului ipotenuzei este Observarea
(15 min) egală cu suma pătratelor lungimilor Conversaţia sistematică a
catetelor.”
catehetică elevilor
Elevii tabla, creta
notează în
caiete , Conversaţia
Ipoteză: adresează
⊿ ABC dreptunghic , m ( ∢ A )=900 întrebări
Concluzie:
lămuritoare,
BC 2= AC 2 + AB 2
Demonstrație: răspund la
În ⊿ dreptunghic ABC , m ( ∢ A )=900
solicitări , Explicația
construim înalțimea AD,
AD ⊥ BC , D ∈ BC . comentează
Aplicăm teorema catetei pentru fiecare
în mod dirijat
catetă în parte, astfel:
AC 2=DC ∙ BC
AB2=BD ∙ BC
Adunăm cele doua relații si obținem:
AC 2 + AB 2=DC ∙ BC +BD ∙ BC Exemplificare Observarea
⇒ AC 2 + AB 2=BC ¿+BD ¿ sistematică a
Dar BC=DC+BD, atunci obținem
Conversaţia elevilor
⇒ AC 2 + AB 2=BC 2.
catehetică
Reciproca teoremei lui Pitagora:
” Dacă intr-un triunghi pătratul
lungimii unei laturi este egal cu suma
pătratelor lungimilor celorlalte două
Conversaţia
laturi, atunci triunghiul este
dreptunghic”.
Ipoteză: ⊿ ABC , BC 2= AC 2 + AB2
Elevii
Concluzie:
⊿ ABCdreptunghic notează în Explicația
Demonstrație:
caiete , Exemplificare
În ⊿ ABC ,construim înalțimea AD,
AD ⊥ BC , D ∈ BC . adresează grafică
În ⊿ ADB , rezultă cu T. lui Pitagora:
întrebări sugestivă
AB2=BD2 + AD 2
În ⊿ ADC , rezultă cu T. lui Pitagora: lămuritoare, (Eventuale
AC 2=CD 2 + AD 2 răspund la planșe sau
Dar cunoaștem că AC 2 + AB 2 ¿ BC 2
Deci solicitări , vizualizări pe
AC 2 + AB 2=BD 2 + AD 2+CD 2 + AD 2 comentează calculator)
⇒ AC 2 + AB 2=BD2 +CD 2 +2 AD 2
în mod dirijat
Dacă triunghiul ABC este dreptunghic
atunci
AD 2=DC ∙ DC rezultă ca
BD 2+CD 2 +2 AD 2 ⇔ BD 2 +CD 2+ 2 DC ∙ DC =¿
( BD+ DC)2=BC 2
Deci,
⇒ AC 2 + AB 2=(BD + DC )2
⇒ AC 2 + AB 2=BC 2
rezulta că triunghiul ABC este
dreptunghic.

Fixare și Se impart elevilor fișele de lucru.


consolidare a Propun elevilor să rezolve problemele
Elevii aleg Conversaţia
cunoștiințelor
1,2, 3 din fișa de lucru:
metoda de Explicatia
(10 min)
1. În triunghiul dreptunghic ABC,
rezolvare a Orală
m(<A) = 90°, se cunoaşte lungimea
catetei AC = 6 cm şi lungimea fiecărei Fișe de lucru
proiecţiei sale pe ipotenuză de 4 cm.
problemă. Lucrul
Calculaţi lungimea ipotenuzei.
2. În dreptunghiul ABCD are laturile individual
AB = 6 cm, BC = 8 cm. Folosind
Lucru în
teorema lui Pitagora calculaţi lungimea
diagonalei AC. perechi (intre
3. Verificaţi dacă triunghiul cu
colegii de
laturile de 12 cm, 9 cm, 8 cm este
dreptunghic. banca).
Feed - baak Elevii expun Conversaţia Orală
(5min)
Dă explicaţii acolo unde elevii rezolvările euristică Autoevaluare
întâmpină dificultăţi în rezolvarea aplicaţiilor Explicaţia
aplicaţiilor. din fişa de Exerciţiul
lucru la tablă.
Evaluarea Face aprecieri asupra modului de Elevii își pot Conversaţia Orală
performanţei
participare a elevilor la lecţie exprima
(5 min)
( eventual se solicită elevilor păreri despre
autoevaluarea) propria
activitate sau
a colegilor*
Tema pentru Prezintă tema pentru acasă: Elevii îşi Conversaţia
acasă (3 min)
Problemele nerezolvate din fişa de notează tema.
lucru.
FIȘA DE LUCRU

1. În triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 90°, se cunoaşte lungimea catetei AC = 6 cm şi lungimea


proiecţiei sale pe ipotenuză de 4 cm. Calculaţi lungimea ipotenuzei.
2. În dreptunghiul ABCD are laturile AB = 6 cm, BC = 8 cm. Folosind teorema lui Pitagora calculaţi
lungimea diagonalei AC.
3. Verificaţi dacă triunghiul cu laturile de 12 cm, 9 cm, 8 cm este dreptunghic.
4. Fie un triunghi ABC cu m(∢C)=90 º. Rezolvaţi triunghiul pe baza datelor din tabelul de mai jos:

a) b) c) d) e) f) g) h)
AB 14 6 2√ 2 √ 18
BC 3 √6 6√ 3
AC 2√ 3 5 18 3

S-ar putea să vă placă și