Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: POP RALUCA


UNITATEA DE INVATAMANT: Școala Gimnazială Nr. 1 Letca
CLASA: a VII-a
DATA:23.03.2022
DISCIPLINA: Matematică (Geometrie)
SUBIECTUL LECŢIEI: Teorema înălțimii
UNITATE DE ÎNVĂŢARE: Relații metrice în triunghiul dreptunghic
TIPUL DE LECŢIE: Lecție de dobândire de noi cunoștințe
DURATA: 50 min.
SCOPUL LECȚIEI:
 Recapitularea criteriilor de asemănare.
 Aplicarea teoremei înălțimii pentru rezolvarea triunghiului dreptunghic.

COMPETENŢE GENERALE:
 Prelucrarea datelor de tip cantitativ,calitativ,structural sau contextual cuprinse în enunțuri
matematice;
 Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a
unei situații concrete;
 Folosirea terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare;
COMPETENŢE SPECIFICE:

 Recunoaştereaşi descrierea unor elemente de geometrie plană în configuraţii geometrice date


 Utilizarea instrumentelor geometrice (riglă, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri geometrice plane descrise în
contexte matematice date
 Exprimarea proprietăţilor figurilor geometrice în limbaj matematic
 Transpunerea unei situaţii-problemă în limbaj geometric, rezolvarea problemei obţinuteşi interpretarea rezultatului.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul orei elevii ar trebui să cunoască :

OC1: Să defineasca triunghiul dreptunghic împreuna cu elementele acestuia;


OC2: Să defineasca și să construiască proiecții de puncte și segmente;
OC3: Să enunțe teorema înălțimii (reciproca ei);
OC4: Să identifice in probleme situații în care pot aplica teorema;
OC5: Să determine, prin calcul, lungimi de segmente utilizând teorema învăţată;
OC6 - Să rezolve cât mai eficient probleme cu ajutorul teoremei înălțimii.

Strategia didactică:
 Metode şi procedee: explicația, demonstrația, învățarea prin descoperire, activitate independentă;
 Forme de organizare: frontal, individual.
 Resurse materiale:cretă albă, fişã de lucru, caiete.

Bibliografie:
 Manual matematică pentru clasa a VII-a, Editura Art;
 Culegere pentru clasa a VII-a, Art Educaţional, 2017;
 www.didactic.ro;
 www.mateinfo.ro .

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Nr. Obiective Evenimentele
crt. operaționale lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Evaluarea
1. Moment Se asigură condiţiile optime Elevul de serviciu anunţă elevii
pentru desfăşurarea lecţiei; care sunt absenţi Evaluare
organizatoric
Se notează absenţii; Pregătesc materialele necesare frontală
şi captarea
Se verifică tema pentru acasă; desfăşurării activităţii.
atenţiei
Elevii se pregătesc pentru lecţie.
( 2’) Se verifică dacă există materialele
necesare desfãşurãrii lecţiei şi
dacă toţi elevii au pe bancă cele
necesare.
2. Anunţarea Profesorul adresează următoarele Elevii răspund prin sondaj
întrebări din lecțiile anterioare: întrebărilor adresate de către Evaluare
temei şi
Ce știți despre triunghiul professor. frontală
aobiectivelor
dreptunghic? Elevii rezolvă ghicitoarea.
( 8’)
Ce este proiecția ortogonală a
unui punct pe o dreaptă?Dar a Elevii notează în caiete titlul
unui segment? lecţiei :
Elevii vor fi introduși în atmosfera Relații metrice în triughiul
lecției prin intermediul unei dreptunghic:
ghicitori: Dacă aș fi o linie Teorema înălțimii
importantă in triunghi mi-ar
plăcea să fiu o...............
Astăzi vom învăța o teorema
importantă.
Se scrie titlul lecţiei pe tablă:
Relații metrice în triughiul
dreptunghic:
Teorema înălțimii
3. Dirijarea Ce este înălțimea unui triunghi? Elevii răspund , notează definiţia şi
învățării A copiază desenul.
A
( 15’)

C
B B DD C
Desenați un triunghi dreptunghic
ABC și trasați proiecțiile laturilor
AB și AC pe latura BC
PrBCAB=BD,D Є BC
PrBCAC=DC
Elevii notează teoremele,reciproca
Teoremei înălțimii :
si copiază desenul.
Într-un triunghi dreptunghic ,
pătratul lungimii înălțimii
corespunzătoare ipotenuzei este
egal cu produsul dintre lungimile
proiectiilor catetelor pe
ipotenuză , adica :

AD2 = BD∙DC⇒
AD = √ BD ∙ DC

Reciproca teoremei înălțimii


Fie triunghiul ABC și D Є (BC)
astfel încât AD┴BC și
AD2 = BD∙DC ,atunci măsura
unghiului A este egala cu 90◦
4. Asigurarea Propun elevilor Fişa de lucru și Notează în caiete.
Evaluare
feed-back- problemele 9,17 de la pagina 93
ului învăţării individuală.
Problemele se rezolvă la tablă. Evaluare
( 20’)
frontală
5. Evaluarea La sfârşit au loc concluziile şi Elevii îşi exprimă părerea
( 3’) aprecierile profesorului. înlegătură cu activitatea susţinută.

6. Tema pentru Exerciţiile rămase din Elevii notează tema.


acasă fişă/culegere rămân temă.
( 2’) Indicaţii la temă.
FIŞĂ DE LUCRU

Pb.1 O casa are acoperisul construit sub forma unui triunghi dreptunghic.
Gasiti o modalitate de a determina inaltimea acoperisului daca nu poti ajunge
pana sus!
Pb.2 Într-un triunghi dreptunghic lungimile proiecţiilor catetelor pe ipotenuză
sunt 7cm şi 63cm. Determinaţi lungimea înălţimii corespunzătoare.
Pb.3 Într-un triunghi dreptunghic, ipotenuza are 13cm, iar raportul dintre
lungimile proiecţiilor catetelor pe ipotenuză este 4/9 .Să se afle lungimea
înălţimii din vârful unghiului drept.

S-ar putea să vă placă și