Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data : 2-XI-2011
Clasa : a VII-a
Instituţia: Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Ştefan Vodă
Profesor: Petre Mirela
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Tipul de curriculum: Curriculum nucleu
Unitatea de învăţare: Arii
Subiectul: Aria unui triunghi
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe
Competenţe specifice:
CG5-5. Alegerea reprezentărilor geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor de
lungimi de segmente , de măsuri de unghiuri şi arii

Obiective operaţionale:
La sfârşitul orei, elevul va fi capabil :
O1 Să enunţe şi să aplice corect formulele pentru aria triunghiului
O2 Să determine, prin calcul,aria unui triunghi folosind adecvat formulele
O3 Să determine lungimea unui segment (înălţime sau latură )
O4 Să utilizeze un limbaj matematic adecvat

Strategia didactică: Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia,


exerciţiul, munca individuală,
învăţarea prin descoperire,
Material didactic : manual pentru clasa a-VII-a editura
Radical, culegere de exerciţii Matematică
clasa a VII-a, Editura Universal Pan
cretă albă, colorată, instrumente
geometrice,caiete de notiţe; fişă de lucru
Tipul de activitate :activităţi frontale,individuale;
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Secvenţele Obiective Activitaţi ale lecţiei


lecţiei Activitatea elevilor Strategii Modalităţi
didactice de evaluare
1.Moment -verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în
organizatoric catalog; Elevii vor avea pe bănci
-verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare defăşurării caietele şi manualul.
orei; Pregătirea caietelor de
-asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna temă în clasă
desfaşurare a orei;
2.Verificarea -verificarea temei elevilor prin sondaj ,utilizând dialogul Activitate
temei/Captarea profesor –elev,elev-elev,prin confruntarea rezultatelor. Pregătirea caietelor de comună
atenţiei În cazul în care apar diferenţe mari la rezultat se rezolvă temă acasă
exerciţiul la tablă;
3.Verificarea Pentru verificarea cunoştinţelor anterioare, profesorul Elevii vor răspunde la
cunostinţelor O4 adresează elevilor următoarele întrebări: întrebări.
1.Care este clasificarea triunghiurilor?(cu detalii, ce În cazul în care vor spune
proprietăţi are triunghiul isoscel,echilateral) greşit , un alt elev îl va conversaţia Aprecieri
2.Ce este înălţimea unui triunghi? corecta, iar cel ce a verbale
3.Care este sinonimul cuvântului „Arie”? răspuns greşit va repeta
definiţia corectă.
4. Anunţarea Astăzi vom învăţa să calculăm aria unu triunghi. La
temei şi a sfârşitul orei va trebui să ştiţi formulele pentru
obiectivelor calcularea ariilor şi să aplicaţi aceste formule pentru a Elevii vor nota în caiete
afla ariile unor triunghiuri. explicaţia
5.Dirijarea O1 Desenaţi un triunghi ABC şi duceţi înălţimea AM. Elevii vor răspunde la Aprecieri
învăţării O2 Vom spune că AM este înălţimea corespunzătoare întrebări, vor nota în Explicaţia frontale şi
O3 laturii BC. Înălţimea unuiAtriunghi se notează cu h. caiete şi vor rezolva şi la individuale
O4 tablă.

P N

Elevii vor desena în


B caiete şi apoi se va Exerciţiul
Definiţie: M C desena şi la tablă.
Aria unui triunghi este egală cu jumătatea produsului
dintre o latură şi înălţimea corespunzătoare ei.
l h
A=
2
Pentru înţelegerea acestei formule se va rezolva
următoarea problemă:
Aflaţi aria unui triunghi cu o latură de 12 cm şi
înălţimea corespunzătoare ei de 8 cm.

Ce este perimetrul unui triunghi?


R: suma tuturor laturilor Elevii vor rezolva
Dar semiperimetru? problemele propuse în
R: jumătate din perimetru caiete, vor confrunta
În cele ce urmează vom nota perimetrul cu P, iar rezultatele, apoi se vor
semiperimetru cu p. rezolva şi la tablă.
Formula lui Heron
abc
A= p ( p  a )( p  b)( p  c) unde p = , a, b, c
2
fiind laturile triunghiului.(se va exemplifica şi pe desen)
Pentru înţelegerea acestei formule se va rezolva
următoarea problemă:
Aflaţi aria unui triunghi oarecare cu laturile de 15 cm,
20 cm, 25 cm.

Desenaţi un triunghi dreptunghic, notaţi-l şi precizaţi


care sunt catetele sale!
Definiţie:
Aria unui triunghi dreptunghic este egală cu
jumătatea produsului catetelor.
c c
A= 1 2
2
Pofesorul propune elevilor spre rezolvare următoarea
problemă:
Aflaţi aia unui triunghi dreptunghic cu lungimile
catetelor de 32 cm şi 10 cm
Momentul de lectură se realizează pe tot parcursul
lecţiei prin citirea cerinţelor problemelor.
6.Asigurarea O4 Profesorul propune elevilor desfăşurarea unei activităţi Elevii lucrează individual Activitate Aprecieri
feed-back-ului frontale interactive de rezolvare a exerciţiilor din individuală verbale
culegere pag. 168. Analiza
Exerciţiile se vor rezolva la tablă de elevii numiţi de Exerciţiul răspunsurilor
profesor accentuându-se punctele cheie care conduc la
finalizarea rezolvării.
7.Retenţia şi O4 Se vor recapitula formulele pentru aria unui triunghi. Elevii vor răspunde pe Probe orale
transferul -se notează elevii ce s-au evidenţiat în timpul orei rând la fiecare întrebare Conversaţia Notarea
răspunsurilor
8.Tema pentru - exerciţiile 6(aplicatii) pag. 112 manual, ex.2(rezolvă Conversaţia
acasă singur) pag. 112 manual
- indicaţii la temă;

S-ar putea să vă placă și