Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

Data: 02 aprilie 2019


Şcoala Gimnazială nr.12 "Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Constanța
Clasa: a IV-a D
Profesor coordonator: Conferențiar universitar doctor Căprioară Daniela
Profesor învăţământ primar: Coțofană Veronica
Student practicant: Teodor Alexandra-Ionela
Aria curriculară: Matematică şi știinţe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învățare: Elemente intuitive de geometrie
Titlul lecţiei: ,,Pătratul. Rombul”
Tipul lecţiei: predare - învățare
Durata: 45 minute

Competenţe specifice:
3.2. Explorarea caracteristicilor, relaţiilor şi a proprietăţilor figurilor şi corpurilor geometrice identificate în diferite contexte.
4.1. Utilizarea unor instrumente și unități de măsură standardizate, în situații concrete, inclusiv pentru validarea unor transformări.

1
Obiective operaţionale:
a) cognitive:
O1: sã defineascã noţiunile de pătrat și romb;
O2: să utilizeze instrumente și unități de măsură adecvate pentru efectuarea unor măsurători (laturi, unghiuri);
O3: să determine perimetrele figurilor geometrice învățate;
O4: să traseze axele de simetrie ale pătratului și rombului.
b) afective: O.A.1: Stimularea interesului și a implicării în rezolvarea problemelor matematice
c) motrice: O.M.1:sã reprezinte prin desen noţiunile învãţate;
O.M.2: sã construiascã figuri geometrice cu ajutorul beţişoarelor

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, demonstraţia, observația
Mijloace de învăţământ: bețisoare de lemn, rigla, echer, raportor, fișe de lucru individuale
Forme de organizare:
✔ frontală
✔ individuală
Resurse:
✔ temporale: 45 minute
✔ umane: 35 de elevi

2
Bibliografie:

1 . Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ, clasele a III-a – a IV-a , Bucureşti, 2014.
2. Cerghit, Ioan, Pedagogie generală, Editura Polirom, Bucureşti, 2001
3. Dumitru Ana, Maria Luiza Ana, Dumitru Logel, Elona Stroescu Logel, Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Ed. Carminis, 2006.
4. Mihaela, Neagu, Mioara, Mocanu, Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Polirom, 2007

3
ȘCENARIUL DIDACTIC

Strategii didactice Evaluare


Momentele lecţiei/ Ob.
Elemente esenţiale de conţinut Metode şi Mijloace de Forme de
Durata op.
procedee învăţământ organizare
1. Moment
Se asigura condițiile optime desfășurării procesului instructiv-
organizatoric conversaţia frontal
educativ ( aerisirea clasei, pregătirea materialului didactic, ș.a.)

2. Verificarea Doi copii citesc, pe rând rezultatele exercițiilor/problemelor avute ca


autoevaluarea
temei (1ʼ) temă și toți bifează cu verde, daca au rezolvat corect;
Observarea
3.Captarea Copiii primesc fișa de lucru 1. Fișă de sistematică a
Exerciții Individual
atenţiei (5ʼ) (timp de 5 minute elevii lucrează individual fișa de lucru primită) lucru 1 comportamen
tului elevilor
• se discută cu elevii despre proprietățile figurilor geometrice
recunoscute în fișa de lucru 1
4.Reactualizarea
Ce este poligonul?
cunoștințelor Conversația Frontal Proba orală
Puteți da exemple de poligoane?
(3’)
Dar paralelogramul? Ce este dreptunghiul?
Cum se calculează perimetrul paralelogramului?
Se anunță tema lecției – Pătratul. Rombul.
Se notează la tablă și în caiete;
4. Anunţarea La sfârșitul orei elevii trebuie să recunoască pătratul și rombul, să
temei şi a calculeze perimetrul acestora, sã defineascã noţiunile de pătrat și explicaţia frontal
obiectivelor (3’) romb, să utilizeze instrumente și unități de măsură adecvate pentru
efectuarea unor măsurători și să traseze axele de simetrie ale
pătratului și rombului.
5. Dirijarea O.M.3 - Elevii vor construi din beţișoarele de lemn primite un poligon
învățării (20ʼ) - Ce poligon s-a obţinut? descoperirea Bețișoare de
Se desenează la tablă şi se noteză – ABCD. Elevii vor nota și ei în lemn
caiete, folosind rigla, un poligon cu laturile de 3cm.
- Ce se observă? Cum sunt laturile? aprecieri
AB = CD = AD = BC verbale
O.C.3
4
Definiție pătrat: Pătratul este un poligon care are toate laturile de
O.M.1 aceeaşi lungime
O.M.2 Dar unghiurile cum sunt? frontal
O.C.2 Unghiurile A, B, C şi D sunt unghiuri drepte ( de 90 de grade).
Ce se observă în legătură cu poziția laturilor, una față de cealaltă? explicaţia
Ce fel de unghi formează acestea când se întâlnesc? Riglă
Se verifică cu echerul. Echer
Două laturi care fac prin intersectare un unghi drept se numesc Raportor observarea
O.C. laturi perpendiculare. sistematică a
4 AB II CD observarea comportamen
BC II AD dirijată tului elevilor
Cum sunt laturile AD față de BC? Se notează la tablă și se
reamintește ce înseamnă laturi paralele.
AD II BC
Laturile care nu se vor întâlni / intersecta niciodată se numesc
laturi paralele.
Care sunt axele de simetrie ale pătratului? Acestea se reprezintă la
tablă și în caiete. Ce sunt o axă de simetrie? conversația
Axa de simetrie a unui pătrat este segmentul care prin
suprapunere împarte pătratul în două părți egale.
Diagonalele pătratului sunt și axele de simetrie ale acestuia, insă mai
există alte două axe de simetrie.
Se observă că diagonalele pătratului sunt perpendiculare și se împart
în părți egale reciproc; Se verifică cu echerul. aprecieri
Ce este perimetrul pătratului? Bețișoare de verbale
Perimetrul pătratului este suma tuturor laturilor pătratului. lemn
O.M.3 P = l + l + l + l sau P = 4 x l
frontal

5
Elevii sunt rugați să revină la pătratul făcut din bețișoare și să mişte
beţele astfel încât laturile opuse să rămână paralele, dar unghiurile să
nu mai fie drepte. Ce se obţine?
Se desenează pe tablă un romb – EFGH, iar copiii în caiete – un
romb cu latura de 4 cm.
Împreună cu elevii se observă proprietățile rombului:
EH II FG
EF II GH
O.C.3
EF = FG = GH = HE
O.C.2
Cum sunt unghiurile E şi G?
Unghiuri obtuze – unghiuri care au deschiderea mai mare decât a
O.M.1 observarea
unghiului drept, adică unghiuri mai mari de 90 de grade. descoperirea Riglă
O.M.2 sistematică a
Se verifică în caiet cu ajutorul raportorului. Echer
comportamen
Dar unghiurile F şi H? Raportor
tului elevilor
Unghiuri ascuțite – unghiuri care au deschiderea mai mică decât
a unghiului drept, adică unghiuri mai mici de 90 de grade. observarea
Se verifică în caiet cu ajutorul raportorului. dirijată
Ce este rombul?
O.C.
Rombul este un patrulater/poligon ale cărui laturi sunt egale dar
4
nu formează unghiuri drepte.
Se desenează la tablă și în caiet axele de simetrie ale rombului.
Se observă că acestea sunt perpendiculare și se întretaie în părți
egale;
Se calculează la tablă și în caiete perimetrul rombului reprezentat,
la fel ca și la pătrat deoarece toate laturile sunt egale.
P=4xl
O.C.6 Elevii primesc o fișa de lucru. exerciţiul Fișă de individual observarea
6. Obţinerea O.A.1 - se lucrează individual 8 minute. lucru 2 sistematică a
performanţei și Se confruntă rezolvările oral. comportamen
(10ʼ) tului elevilor

6
Ce poligoane am studiat azi?
Cum sunt laturile pătratului?
7. Asigurarea Ce fel de unghiuri are rombul?
feedbakcului Ce este axa de simetrie a unui pătrat sau romb?
(2’) Cum se află perimetrul celor două poligoane studiate?

8. Aprecieri
Se fac aprecieri globale și individuale asupra modului în care au aprecieri
finale și
lucrat elevii, și primesc temă pentru acasă . conversaţia frontal globale/
Tema pentru
individuale
acasă (1’)