Sunteți pe pagina 1din 13

Data: 03. 05.

2018

Învățător: Tălmăcel Andreia-Mihaela

Instituția de învățământ: Şcoala Gimnazială Cozmeşti

Clasa: a IV-a

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe

Disciplina: Matematică

Unitatea de învățare: ,,Unităţi şi instrumente de măsură (I)”

Subiectul: ,,Unităţi de măsură pentru lungime”

Tipul lecţiei: Consolidarea cunoștințelor

Scopul lecţiei: Consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la unităţile de măsurare a


lungimii şi utilizarea acestora în exerciţii practice.

Competenţe specifice:

MATEMATICĂ

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări;

4.1. Utilizarea unor instrumente şi unităţi de măsură standardizate, în situaţii concrete, inclusiv
pentru validarea unor transformări.

4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, folosind transformări;

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau


compunerea de probleme cu raţionamente diverse.

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

1.5. Manifestarea interesului pentru receptarea mesajului oral indiferent de perturbările de


canal;

1
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau
de grup;

2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale.

MUZICĂ ŞI MIŞCARE

2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu


diferenţieri expresive.

EDUCAŢIE CIVICĂ

3.1. Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru.

ACTIVITATE INTEGRATĂ

Obiective operaţionale:

1.Cognitive:
OC1: să efectueze transformări folosind multiplii şi submultiplii metrului;
OC2: să rezolve corect fişa de lucru conform indicaţiilor primite;
OC3:să răspundă corect la întrebările date;
OC4: să calculeze operaţii matematice în exerciţii şi probleme, ţinând cont de unităţile de
măsură cerute;
OC5: să aprecieze distanţe, verificând estimările făcute prin calcul.

2. Psiho-motorii:
OM1: să măsoare corect dimensiunile propuse în exerciţii;

3.Afective:
OA1: să manifeste implicare afectivă în realizarea sarcinilor de lucru.

Strategia didactică:
a) Metode, tehnici, procedee: conversaţia, explicația, exerciţiul, problematizarea,
observarea.
b) Mijloace de învăţământ: laptop, boze, fişe de lucru, metrul de croitorie, caiete de teme,
caiete de clasă, tablă, videoproiector, creioane colorate, fişe de evaluare, plicuri,
culegeri, manual, manual digital, premii dulci.
c) Forme de organizare: frontal, individual, în perechi, pe grupe.
d) Resurse:
 Umane: 22 de elevi;
 Temporale: 45 de minute;
 Bibliografice:

 Programe școlare pentru clasele a III-a și a IV-a, aprobate prin Ordinul MEN nr.
5003/02.12.2014;
2
 Mihaela –Ada, Radu; Chiran, Rodica -Matematică, manual pentru clasa a IV-a , Sem al
II-lea, Editura Aramis Print, București, 2016;

 Berechet, Daniela-Matematică: modalităşi de lucru diferenţiate: clasa a IV-a, Editura


Paralela 45, Piteşti, 2017

3
Desfăşurarea lecţiei:

Ob. Timp Conţinut instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


Nr. Secvențele
op. Metode şi Mijloace Forma de
lecţiei
Crt. procedee de învăţă- organizare
mânt
Se asigură un climat educaţional
Moment favorabil.
1. 1min
organizatoric Se pregătesc materialele necesare
pentru buna desfăşurare a lecţiei.
-Ce lecție ați avut de pregătit pentru Conversaţia Caiete de Frontal
astăzi? teme
-Ce temă ați avut de pregătit?
În timp ce se verifică cantitativ tema ,
elevii vor avea de rezolvat următoarea
muncă independentă care va fi scrisă pe
tablă:

OC1 Transformă în unităţile de măsură Exercițiul Tablă Individual Evaluez


indicate: Problemati- Caiete de capacitatea
Verificarea 12 hm =__ m zarea clasă elevilor de a
2.
temei 900 cm =__ m efectua corect
3 250 mm= __ cm tranformările.
39 dam= __ m
5 700 dam= __ km
7 km= __ m

Se verifică rezolvarea muncii


independentă, apoi a temei calitativ.
Se fac aprecieri şi eventuale
corectări.

4
Propun elevilor descoperirea Conversaţia Fişe de Frontal Evaluez
multiplilor şi a submultiplilor metrului Problemati- lucru-joc capacitatea
în cadrul unei fişe de lucru ce conţine zarea Creioane Individual elevilor de a
un joculeţ ,,Încurcături printre unităţile colorate colora conform
Captarea
4. OC2 4min de măsură!” (Anexa 1). indicaţiilor
atenției
primite
multiplii şi
submultiplii
metrului.
Se anunţă titlul lecţiei: Exersezi, Conversația Tablă Frontal
corectezi, progresezi!. Caiete Individual
-În această oră va trebui să estimaţi
şi să măsuraţi diferite distanţe,să
efectuaţi transformări folosind multiplii
Anunţarea şi submultiplii metrului, să rezolvaţi
5. temei şi a 1min probleme practice în diferite situaţii, să
obiectivelor jucăm diferite jocuri şi să completăm
fişe de lucru.
Scriu pe tablă data şi titlul lecţiei:
Exersezi, corectezi, progresezi!
Elevii notează data şi titlul lecţiei pe
caietele de clasă.
Solicit atenţia elevilor prin efectuarea Conversaţia Frontal
unor exerciţii de calcul oral: Explicaţia Individual Evaluez
a)Întrebări: capacitatea
 Care este unitatea principală elevilor de a
21 răspunde
OC3 pentru măsurarea lungimii?
Consolidarea min
5.  Cum cresc şi descresc unităţile corect la
cunoştinţelor întrebările
de măsură?
 Care sunt instrumentle de date.
măsură pentru lungime?

b)Exerciţii de calcul oral: Conversaţia Frontal Evaluez

5
OC4 180dam+320dam=____dam Problema- Individual capacitatea
1000m - 50m=___m tizarea elevilor de a
4 X 250cm=___cm=___m Explicaţia efectua
80mm: 2=___mm=___cm exerciţii de
calcul oral.
c)Problemă:
OC4  Dacă perimetrul unui pătrat este Problemati- Tabla Frontal Evaluez
de 360 hm, câţi kilometri va zarea Individual capacitatea
avea latura sa? Explicaţia elevilor de a
rezolva oral
OA1 Elevii sunt invitaţi să participe la un Joc didactic Tablă Frontal probleme.
joc. Pentru ,,a urca sau a coborî” pe Plicuri cu Individual
treptele scării multiplilor şi sarcini
submultiplilor metrului, aceştia vor
trebui să rezolve câte o sarcină
matematică indicată în plicul aflat pe
fiecare treaptă. Pe fiecare plic va fi
scrisă unitatea de masură
corespunzătoare treptei respective.

Câte un elev va ieşi pe rând şi va alege


de pe scară plicul pe care îl doreşte. El
va deschide plicul şi va citi colegilor

6
sarcina pe care o vor avea de rezolvat.
Sarcinile vor fi:
OM1  plicul ,,milimetrul” Problemati- Metrul de În perechi Evaluez
Foloseşte un metru de croitorie şi zarea croitorie Individual capacitatea
măsoară în centimetri: Conversaţia elevilor de a
a)lungimea pasului unui coleg; măsura corect
b)grosimea taliei unui coleg; dimensiunile
c)lungimea băncii. propuse.

OC5  plicul ,,centimetrul” Problemati- Creioane În perechi Evaluez


Estimează lungimea creionul tău şi a zarea Caiete capacitatea
colegului de bancă, apoi măsoară-le cu Explicaţia elevilor de a
rigla în centimetri, apoi în milimetri. estima corect,
Care dintre creioane este mai mare şi verificând prin
cu cât? Notează rezultatele pe caietul calcul.
de clasă.

 plicul ,,decimetrul” Exerciţiul Culegere Individual Evaluez


OC3 Deschideţi culegerile de matematică la Problemati- capacitatea
OC4 pagina 136 şi lucraţi individual zarea elevilor de a
exerciţiul 6. Aveţi la dispoziţie 3 lucra corect
minute. exerciţiul din
Se vor face schimb de culegeri pentru culegere.
verificarea exerciţiilor.

 plicul ,,decametrul” Exerciţiul Laptop Frontal


Interpretaţi cântecul ,,Mi-a bătut Boxe Individual
primăvara-n geam!”

 plicul ,,hectometrul” Observarea Video- Pe grupe Evaluez


Studiază harta! Problemati- proiector Frontal capacitatea
Observaţi cu atenţie harta pe zarea Fişe de elevilor de a
videoproiector, apoi grupaţi-vă pe Exerciţiul lucru rezolva corect

7
echipe şi răspundeţi la întrebările Explicaţia probleme
adresate. practice cu
unităţi de
OC3 măsură pentru
OC4 lungime.
OC5
OA1

Întrebări:
1. Care este cel mai scurt drum
dintre Suceava şi Craiova?
Calculaţi distanţa şi marcaţi-l cu
roşu.
2. Care este cel mai scurt drum
dintre Oradea şi Bucureşti?
Calculaţi distanţa şi marcaţi-l cu
albastru.
3. Care este cel mai scurt drum
dintre Craiova şi Cluj-Napoca?
Calculaţi distanţa şi marcaţi-l cu
verde.
Elevii vor trebui să se grupeze în
echipe de câte 4-5 membri. Ei vor
primi câte o fişă pe care se va afla harta
însoţită de întrebări. La final, liderul
fiecărei grupe va da răspunsurile.
La final fiecare elev va primi un Premii
premiu dulce. dulci

8
Video-
OC3  plicul ,,kilometrul” Problemati- proiector Frontal Evaluez
OC4 Ce distanţă este de la Bucureşti la zarea Manual Individual capacitatea
OC5 Paris? Pentru a afla, rezolvaţi problema Exerciţiul digital elevilor de a
12 din manual, de la pagina 50. Manual calcula în scris
Caiete operaţii
matematice în
probleme.
8. Evaluarea OC2 5min Elevii vor rezolva individual exerciţiile Exercițiul Fișe de Individual Evaluez
OA1 de pe fişa de evaluare. (Anexa 3) Problemati- evaluare capacitatea
zarea elevilor de a
efectua corect
fișa de
evaluare.

9. Încheierea 1min Se fac aprecieri individuale şi Conversația Frontal


activității colective asupra participării la lecţie.
Se dă tema pentru acasă.

9
Anexa 1

10
Anexa 2

Întrebări:

1. Care este cel mai scurt drum dintre Suceava şi Craiova? Calculaţi distanţa şi
marcaţi-l cu roşu.

2. Care este cel mai scurt drum dintre Oradea şi Bucureşti? Calculaţi distanţa şi
marcaţi-l cu albastru.

3. Care este cel mai scurt drum dintre Craiova şi Cluj-Napoca? Calculaţi distanţa şi
marcaţi-l cu verde.

11
Anexa 3

Numele şi prenumele elevului:______________________ Data:_____________

Fişă de evaluare

1. Alege varianta corectă:


 Unitatea principală pentru măsurarea lungimilor este:
a) litrul b) metrul c)kilogramul
 Multiplii metrului sunt:
a) dm, dam, cm; b) dam, km, hm; c) dam, hg, km;
 Ce poate fi măsurată cu metrul:

a) lungimea unui drum;


b) cantitatea de ulei dintr-un bidon;
c) valoarea unei maşini.

2. Priveşte cu atenţie imaginea:


Răspundeţi prin DA sau NU:
 Blocul este mai înalt decât pomii. (………)

 Înălţimea blocului se măsoară în kilometri. (………)

 Distanţa dintre două orașe se măsoară în centimetri(...........)

3. Scrieţi adevărat (A) sau fals (F):


a) Metrul este mai mic decât decametrul de 10 ori. ……
b) Kilometrul este mai mic decât metrul de 1000 ori. ……
c) Milimetrul este mai mare decât metrul de 1000 ori. ……
d) Metrul este mai mic decât hectometrul de 100 ori ……

12
OBIECTIVE:

 Să aleagă varianta corectă pentru cele două enunţuri ;


 Să răspundă cu DA/ NU la enunţurile date;
 Să descopere valoarea de adevăr pentru afirmaţiile scrise .

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

Itemul FB B S

I1 Alege trei Alege două Alege un răspuns


răspunsuri corecte. răspunsuri corecte. corect.

I2 Răspunde cu DA/ Răspunde cu DA/ NU Răspunde cu DA/ NU


NU la 3 enunţuri . la 2 enunţuri. la un enunţ.

I3 Descoperă valoarea Descoperă valoarea Descoperă valoarea


de adevăr corectă de adevăr pentru 2-3 de adevăr pentru 1-2
pentru toate afirmaţii date. afirmaţii date.
afirmaţiile date.

13

S-ar putea să vă placă și