Sunteți pe pagina 1din 10

Proiect didactic

Data: 02.03.2019
Clasa: a XI-a
Unitatea de învăţare: Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare” Tîrgu Neamţ
Profesor: Amaicei Larisa-Mihaela
Aria Curriculară: Matematică şi ştiinţe
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Analiză matematică
Titlul lecţiei: Regula lui l’Hospital
Tipul lecţiei: Lecţie de formare de noi cunoştinţe şi deprinderi de calcul
Durata lecţiei: 50 min

Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice, corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural sau contextual cuprinse în enunţuri matematice.
3. Utilizarea algoritmilor pentru rezolvarea unor probleme practice.
4. Analiza si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă în scopul găsirii de strategii pentru optimizarea
soluţiilor.
Competenţe specifice:
 Identificarea limitelor în cazurile specifice pentru aplicarea regulilor lui l’Hospital;
 Prelucrarea cantitativă a unor date utilizând regulile lui l’Hospital;
 Aplicarea unor metode specifice de rezolvare a problemelor în care intervin cazurile specifice pentru aplicarea regulilor lui l’Hospital;
 Exprimarea în limbaj matematic a limitelor care apar în probleme.

Obiective operaţionale(performative):

A. Cognitive:
 𝑶𝑨𝟏 - recunoaşterea cazurilor în care se poate aplica Regula lui l’Hospital;
 𝑶𝑨𝟐 - aplicarea algoritmului de calcul conform cazului specific; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii operează cu materialul
didactic personal;
 𝑶𝑨𝟑 - rezolvarea corectă a exemplelor date, folosind algoritmul specific fiecărui caz în parte; obiectivul se consideră realizat dacă toţi
elevii rezolvă corect;
 𝑶𝑨𝟒 – rezolvarea problemelor folosind regulile învăţate în cadrul lecţiei Regula lui l’Hospital;

B. Psiho-motorii:
 𝑶𝑩𝟏 - păstrarea ordinii, disciplinii şi liniştii în clasă pentru buna desfăşurare a lecţiei;
 𝑶𝑩𝟐 - scrierea corecta, lizibilă şi îngrijită a problemelor propuse, capacitatea de exprimarea orală;

C. Afective:
 𝑶𝑪𝟏 - dovedirea interesului pentru informaţiile prezentate prin participarea activă;
 𝑶𝑪𝟐 – dezvoltarea atenţiei, spiritului de observaţie şi concentrării pe parcursul lecţiei;
 𝑶𝑪𝟑 – raportarea propriei activităţi la standardele de performanţă;
 𝑶𝑪𝟒 - stimularea curiozităţii în abordarea diferitelor metode;
 𝑶𝑪𝟓 – dobândirea încrederii în capacitatea de a aplica algoritmi de calcul matematic;
 𝑶𝑪𝟔 – dezvoltarea perseverenţei, capacităţii de modelare, atenţiei, gândirii logice independente, spiritului de observaţie, capacităţii de
reflecţie, capacităţii de deducţie, de analiză şi sinteză.

Strategii didactice:
 Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, algoritmizarea, munca independentă;
 Materiale didactice:
 Resurse materiale: manual clasa a XI-a, culegere de probleme clasa a XI-a, fişe de lucru, cretă, tablă;
 Resurse umane: clasă neomogenă, activităţi frontale, individuale;
 Resurse temporale: 50 min.
 Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală;
 Procedee de evaluare: analiza răspunsurilor, observarea sistematică a atenţiei, verificarea cantitativă şi calitativă a temei, aprecieri
verbale, autoevaluare.
 Bibliografie:
 Programa şcolară – matematică aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017;
 Metodica predării matematicii, Dan Brânzei;
 Manual matematică clasa a XI-a, Mircea Ganga;
 Culegere clasa a XI-a, Ed. Paralela 45.
Desfăşurarea lecţiei (scenariul didactic):

Etapele lecţiei OP ACTIVITATEA DE INSTRUIRE SRATEGII DIDACTICE


Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Metode şi Resurse Evaluare
organizare procedee
1.Moment - asigură condiţiile optime pentru Elevul de serviciu anunţă
organizatoric desfăşurarea lecţiei; elevii care sunt absenţi;
(2’) - notează absenţii; Pregătesc materialele Conversaţia
- verifică dacă există materialele necesare desfăşurării
necesare desfăşurării lecţiei şi dacă activităţii;
toţi eleviin au pe bancă cele necesare. Elevii se pregătesc pentru
lecţie.
2. Verificarea -verifică frontal tema, calitativ şi Elevii comunică rezultatele/ Conversaţia Tabla
cunoştinţelor cantitativ (prin sondaj) şi noţiunile problemele întâmpinate în
anterioare şi predate anterior şi rezolvă rezolvarea temei;
verificarea teme/ eventualele neclarităţi/nelămuriri Un elev iese la tablă şi Frontală
Captarea atenţiei întâlnite; rezolvă exerciţiul sub Aprecieri
(5’) îndrumare profesorului; verbale
- verifică tema elevilor prin sondaj Prezintă la control caietele
folosind dialogul profesor-elev, elev- de teme; Explicaţia Cretă albă
elev, prin confruntarea rezultatelor; Corectează acolo unde este
cazul;
-verifică nivelul de aprofundare a Răspund la întrebările
cunoştinţelor asimilate orele profesorului;
anterioare; Individuală
Culegere de
-profesorul adresează elevilor câteva
Exerciţiul matematică
întrebări pentru a-i antrena pentru
lecţia ce urmează.
Elevii care ştiu răspunsul la Analiza
Verifică frontal următoarele noţiuni:
întrebări vor ridica mâna şi răspunsurilor
1. Care este definiţia limitei cu
vor aştepta să fie numiţi de
vecinătăţi?
profesor pentru a răspunde.
2. Care este definiţia unei funcţii
Caiete
derivabile?
3.Ce este un punct de acumulare?
3. Anunţarea temei -anunţarea şi scrierea pe tablă a Elevii notează în caiet titlul Conversaţia Tabla
şi a obiectivelor titlului lecţiei: lecţiei : Frontală
( 3’) “ Regula lui l’Hospital” “ Regula lui l’Hospital”

Elevii ascultă cu atenţie


obiectivele care vor fi atinse
-informarea elevilor asupra pe parcursul orei. Explicaţia Caiete
obiectivelor principale ale lecţiei.

4. Dirijarea I. Se vor propune elevilor Conversaţia


învăţării următoarele noţiuni:
(25’) TEOREMĂ( l’Hospital): Tabla
Fie I un interval din ℝ, a∈ℝ punct de Elevii scriu pe caiete
acumulare pentru I şi f,g : noţiunile date de professor. Frontală
I\{a}->ℝ două funcţii care au
următoarele proprietăţi: Explicaţia
a. f,g sunt derivabile pe .
I\{a}; Capacitatea
b. g’(x)≠0, ∀x∈ I\{a}; Elevii sunt atenţi la elevilor de
c. lim 𝑓(𝑥) = lim 𝑔(𝑥) = 0; explicaţiile profesoruilui şi Cretă albă asimilare a
𝑥→𝑎 𝑥→𝑎
Sau lim |𝑓(𝑥)| = pun întrebări atunci când au Individuală noţiunilor
𝑥→𝑎 neclarităţi. noi.
lim |𝑔(𝑥)| = ∞;
𝑥→𝑎
𝑓 ′ (𝑥)
d. ∃lim 𝑔′)𝑥) = 𝑙 ∈ℝ;
𝑥→𝑎
Atunci
Manual
i. g(x)≠0,∀x∈ I\{a};
𝑓(𝑥) 𝑓 ′ (𝑥)
ii. ∃lim = lim =
𝑥→𝑎 𝑔(𝑥) 𝑥→𝑎 𝑔′ (𝑥)
𝑙 ∈ ℝ;

EXEMPLU: Transpunerea
1−𝑒 𝑥 (1−𝑒 𝑥 )′
lim =lim = Elevii scriu în caiete cunoştinţelor
𝑥→0 2 sin 𝑥 𝑥→0 (2 sin 𝑥)′
teorema şi exemplul ei. în aplicaţii.
−𝑒 𝑥 1
= lim 2𝑐𝑜𝑠𝑥 = − 2
𝑥→0

OBSERVAŢII:
Elevii scriu pe caiete Frontală Caiete
1) Toate condiţiile din TH sunt
observaţiile şi exemplele
esenţiale. Teorema se aplică în
0 ∞
date. În cazul neclarităţilor,
cazurile exceptate 0 ş𝑖 ∞. elevii cer explicaţii
2) Reciproca TH nu are loc. suplimentare profesorului.
EXEMPLU: . Conversaţia
𝑥+sin 𝑥 1
lim = lim (1 + 𝑥 . sin 𝑥) =
𝑥→∞ 𝑥 𝑥→∞
1+0=1
Individuală
Notăm f(x)= 𝑥 + sin 𝑥 şi g(x)=x.
Avem:
Explicaţia
𝑓 ′ (𝑥)
lim ′
𝑥→∞ 𝑔 (𝑥)

(𝑥 + sin 𝑥)′
= lim
𝑥→∞ 𝑥′
= lim (1 + cos 𝑥) ‼! 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡ă
𝑥→∞

𝑓(𝑥) 𝑓 ′ (𝑥)
3) lim 𝑔(𝑥) = lim 𝑔′ (𝑥) ≠
𝑥→𝑎 𝑥→𝑎 Elevii îşi notează în caiete
𝑓(𝑥) ′ exemplele rezolvate de Explicaţia
lim ( ) ‼!
𝑥→𝑎 𝑔(𝑥)
profesor la tablă.
4) RH poate fi aplicată de mai
multe ori consecutiv în acelaşi
Sunt atenţi la explicaţiile
exerciţiu.
profesorului.
EXEMPLU: Pun întrebari atunci când au Transferarea
𝑒𝑥 𝑒𝑥 neclarităţi. cunoştinţelor
lim 3 = lim 2
𝑥→∞ 𝑥 𝑥→∞ 3𝑥
𝑒𝑥
= lim
𝑥→∞ 6𝑥
𝑒𝑥 Elevii îşi notează pe caiete
= lim =∞
𝑥→∞ 6
aplicaţiilor. Profesorul va Tabla Capacitatea
Se propun spre rezolvare câteva numi unul dintre elevii ce Exerciţiul elevilor de a
aplicaţii: doresc să iasă la tablă pentru rezolva
1−𝑥 3 3 rezolvarea aplicaţiilor, câte aplicaţiile
1) lim 1−𝑥 5 = 5
𝑥→1 un elev la fiecare aplicaţie. date pe baza
ln(sin 2𝑥)
2) lim =1 Cretă albă algoritmului
𝑥→0;𝑥>0 ln(sin 3𝑥)
𝑙𝑛2 𝑥 2
folosit de
3) lim =0 profesor în
𝑥→∞ 𝑥4
𝑥−𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 1 exemplele
4) lim 𝑥 2 𝑠𝑖𝑛𝑥+𝑠𝑖𝑛3 𝑥 = 4
𝑥→0
3
anterioare.
√3𝑥+5
5) lim 4 =1 Elevii îşi notează în caiete Frontală
𝑥→1 √𝑥−1
observaţia . Conversaţia
OBSERVAŢIE:
Manual
În cazul nedeterminărilor de forma
0.∞ şi ∞-∞, funcţia a cărei limită se
cere calculată, se scrie mai întâi sub
formă convenabilă astfel încât să se
ajungă la nedeterminări de tipul
0 ∞
𝑠𝑎𝑢 .
0 ∞

II. Se prezintă elevilor celelalte


Individuală Explicaţia
cazuri exceptate:
Elevii scriu aceste cazuri şi
i. 0.∞: sunt atenţi.

𝑓(𝑥) 0
lim 𝑓(𝑥). 𝑔(𝑥) = lim =
𝑥→𝑎 𝑥→𝑎 1 0
𝑔(𝑥)
𝑔(𝑥) ∞
= lim = Problematizarea
𝑥→𝑎 1 ∞
𝑓(𝑥) Tablă

EXEMPLU:

𝑙𝑛𝑥
lim 𝑥 5 𝑙𝑛𝑥 = lim Explicaţia
𝑥→0;𝑥>0 𝑥→0;𝑥>0 𝑥 −5
1 1 Cretă albă
= lim .
𝑥→0;𝑥>0 𝑥 −5𝑥 −6
𝑥5
= lim =0
𝑥→0;𝑥>0 −5

ii. ∞-∞: Manual


Elevii sunt atenţi la
lim [𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)] =
𝑥→𝑎 explicaţiile profesoruilui şi
𝑓(𝑥)−𝑔(𝑥) 1 1 pun întrebări atunci când au

𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 𝑔(𝑥) 𝑓(𝑥)
a) lim 1 = lim 1 ; neclarităţi.
𝑥→𝑎 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)
𝑥→𝑎 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)

b) Dacă f(x), g(x) conţin fracţii,


se aduc fracţiile la acelaşi Caiete
numitor.
𝑔(𝑥)
c) lim 𝑓(𝑥) [1 − 𝑓(𝑥)] ;
𝑥→𝑎 Frontală
𝑔(𝑥)
lim ≠ 1;
𝑥→𝑎 𝑓(𝑥)
iii. 𝟏 , 𝟎 , ∞𝟎 :
∞ 𝟎

𝑔(𝑥)
lim [𝑓(𝑥)] 𝑔(𝑥) = lim 𝑒 ln[𝑓(𝑥)]
𝑥→𝑎 𝑥→𝑎 Caiete
lim 𝑔(𝑥)𝑙𝑛𝑓(𝑥)
= 𝑒 𝑥→𝑎

Notăm lim [𝑓(𝑥)] 𝑔(𝑥) = l


𝑥→𝑎

lnl=lim 𝑔(𝑥)𝑙𝑛𝑓(𝑥) = 𝛼
𝑥→𝑎

lnl=α=>l=𝑒 𝛼

OBSERVAŢIE:

N=𝑎log𝑎 𝑁 = 𝑒 𝑙𝑛𝑁
Elevii scriu pe caiete Frontală Conversaţia
Se propun spre rezolvare câteva
exerciţiile date de profesor Fişa de
aplicaţii:
şi-l vor rezolva cu ajutorul Explicaţia lucru
ln(1−𝑥) acestuia.
1) lim (𝑠𝑖𝑛𝑥) =1
𝑥→0;𝑥>0
Elevii sunt atenţi la Problematizarea
ln(4+𝑥 2 )−ln(4−𝑥 2 ) 1
2) lim =2 explicaţiile profesoruilui şi
𝑥→0 𝑥2 Exerciţiul
ln(𝑥 +𝑒 2𝑥 )
2 pun întrebări atunci când au
3) lim =2
𝑥→∞ ln(𝑥+𝑒 𝑥 ) neclarităţi.
2
4) lim (√𝑥 − 4. ln(𝑥 − 2))
𝑥→2;𝑥>2 =0
𝜋 𝑥
5) lim 𝑥 ( 4 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 )
𝑥+2
𝑥→∞
=1

5. Obţinerea -fiecare elev va primi câte o fişă de Ascultă indicaţiile Frontală Exerciţiul Tabla Capacitatea
Performanţei şi lucru; profesorului şi rezolvă elevilor de a
asigurarea -elevii vor lucra de pe fişă exerciţiile exerciţiile propuse de rezolva
feedback-ului propuse de profesor, iar cele care nu professor. Explicaţia Fişe de exerciţiile de
(10’) vor fi rezolvate în clasă le va rămâne Câte un elev va ieşi pe rând Individuală lucru pe fişă.
elevilor ca temă pentru ora să rezolve la tablă câte un
următoare. exerciţiu cu ajutorul Problematizarea

profesorului.

6. Evaluarea -elevii vor primi un test scurt pentru Elevii rezolvă testul. Dacă Frontală Conversaţia Testul Aprecieri
progresului a-şi fixa cunoştinţele. vor obţine rezultatul corect verbale
realizat vor primi un “+”. La
(4’) acumularea a 7+, aceştia vor
primi un punct la notă.
7. Concluzii şi - se verifică dacă au rămas Elevii întreabă eventuale Frontală Conversaţia Aprecieri
enunţarea temei nelămuriri/ neclarităţi, respectiv în neclarităţi. Explicaţia verbale
pentru acasă ceea ce priveşte rezolvarea temei
pentru acasă.
( 1’)
-vor primi ca temă exerciţiile rămase
nerezolvate din fişa de lucru.

S-ar putea să vă placă și