Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 27.02.2018
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială "Horea" Cizer
Clasa: a V-a
Obiectul: matematică-algebră
Profesorul: Capota Claudia Livia
Unitatea de învăţare: Operații cu fracții zecimale cu un numǎr finit de zecimale.
Tema lecţiei: Adunarea și scǎderea fracțiilor zecimale cu un numǎr finit de zecimale nenule.
Tipul lecţiei: Lecţie de însușire de noi cunoștințe
I. Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost
definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei
situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a
algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite
domenii
II. Competenţe specifice:
CS1 Scrierea unei fracții ordinare, cu numitorul o putere a lui 10, ca fracție zecimalǎ
CS2 Adunarea și scǎderea fracțiilor zecimale
CS3 Aplicarea proprietǎților adunǎrii fracțiilor zecimale în rezolvarea exercițiilor
III. Competenţe derivate:
A.Cognitive:
CC1 Identificarea fracțiilor ordinare și scrierea acestora ca fracții zecimale
CC2 Identificarea şi rezolvarea unor probleme practice care conduc la utilizarea adunǎrii și scǎderii
fracțiilor zecimale
CC3 Verificarea proprietăţilor adunǎrii fracțiilor zecimale prin rezolvarea de exerciții.
CC4 Exersarea operațiilor de adunare și scǎdere a fracțiilor zecimale.
B: Psiho-motorii:
CP1: Aşezarea corectă în pagină;
CP2: Scrierea lizibilă pe caiete şi pe tablă;
CP3: Utilizarea corectă a mijloacelor auxiliare folosite.
C: Afective:
CA1: Participarea activă la lecţie;
CA2: Dezvoltarea interesului pentru studiul matematicii;
CA3: Reacţionarea pozitivă, dorind să lucreze şi să fie apreciaţi;
CA4: Manifestarea spiritului de competiţie, ordine şi disciplină;
CA5: Manifestarea dorinţei de a învăţa lucruri noi;
CA6: Dezvoltarea simţului estetic şi critic.

1
IV. Strategia didactică
Metode şi procedee:
- conversaţia (euristică, examinatoare);
- explicaţia;
- expunerea;
- metoda exerciţiului;
- problematizarea;
- observaţia sistematizată
Resurse:
a) materiale:
- Manual de matematica clasa a V-a
- Culegere de probleme clasa a V-a
- cretă albă
b) umane:
- clasă omogenă cu cunoştinţe ce necesită consolidare;
- activităţi frontale, individuale

Forme de organizare: frontal, individual

V. Material bibliografic:
- Programa şcolară pentru clasele V-VIII. Aria curriculară: matematică şi ştiinţe
- C. Alexandrescu, A. C. Birta, C. T. Olteanu, "Matematicǎ – Manual pentru clasa a V – a", Ed. CD
PRESS
- M. Perianu, C. Stănică, Ș. Smǎrǎndoiu, " Matematică pentru clasa a V-a Partea a II-a", Ed. Art, Clubul
Matematicienilor

2
Etapele lecţiei CS ACTIVITATEA DE INSTRUIRE SRATEGII DIDACTICE
(durata) Activitatea profesorului Activitatea elevilor Forme de Metode şi R Evaluare
organizare procedee es
u
rs
e
1. Momen - asigură condiţiile optime pentru - elevul de serviciu Conversaţia
t desfăşurarea lecţiei; anunţă elevii care
organizatori - notează absenţii; sunt absenţi
c - verifică dacă există materialele -pregătesc
( 2’) necesare desfăşurării lecţiei şi dacă materialele necesare
toţi elevii au pe bancă cele necesare. desfăşurării
activităţii.
-elevii se pregătesc
pentru lecţie
2. Verific CS1 -verifică frontal tema, calitativ şi cantitativ -elevii comunică Frontală Conversaţia Tabla Orală
area (prin sondaj) şi noţiunile predate anterior şi rezultatele/ Individuală Expunerea Cretă albă Frontală
cunoştinţelor rezolvă eventualele neclarităţi/nelămuriri problemele Explicaţia Caiete
anterioare şi întâlnite. întâmpinate în Exerciţiul
verificarea - verifică tema elevilor prin sondaj folosind rezolvarea temei; Problematizarea
temei dialogul profesor-elev, elev-elev, prin - un elev iese la tablă
Captarea confruntarea rezultatelor. şi rezolvă exerciţiul
atenţiei sub îndrumare
(10’) profesorului;
- prezintă la control
caietele de teme;
-corectează acolo
unde este cazul;

-verifică nivelul de aprofundare a Elevii care ştiu


cunoştinţelor asimilate orele anterioare. răspunsul la întrebări
Verifică frontal următoarele noţiuni: vor ridica mâna şi
1. Câte tipuri de fracții cunoașteți? vor aştepta să fie

3
2. Cum scriem o fracție ordinarǎ ca fracție numiţi de profesor
zecimalǎ?Dar invers? pentru a răspunde.
3. Cum comparǎm douǎ fracții zecimale?
4. Cum se poate face ordonarea fracțiilor
zecimale?
3. Anunţarea -Anunţarea şi scrierea pe tablă a titlului -Elevii notează în Frontală Conversaţia Tabla
temei şi a lecţiei: caiet titlul lecţiei  Expunerea Caiete
obiectivelo “Adunarea și scǎderea fracțiilor zecimale Explicaţia
r ( 3’) cu un numǎr finit de zecimale nenule’’

-Informarea elevilor asupra obiectivelor - Elevii ascultă cu


principale ale lecţiei care vor fi prezentate atenţie obiectivele
oral. care vor fi atinse pe
parcursul orei.
4. Dirijarea CS1 - Operaţia prin care se obţine suma a - Elevii sunt atenţi la Frontalǎ Expunerea Caiete Frontală
învăţării CS2 două fracţii zecimale se numeşte explicaţiile date de Individualǎ Exerciţiul Tablǎ Aprecieri
(22’) CS3 adunarea fracţiilor zecimale. Iar profesor. Explicaţia verbale
operația prin care se obține diferența a Conversaţia
douǎ fracții zecimale se numește euristicǎ
scǎderea fracților zecimale. Problematizarea
- Definiție: La efectuarea unei adunǎri -Elevii noteazǎ în
sau a unei scǎderi a douǎ fracții caiete definiția și
zecimale, vom așeza fracțiile zecimale exemplele date de
una sub cealaltǎ astfel încât sǎ fie profesor.
respectat ordinul fiecǎrei cifre.

4,23 + 16,58 -
12,50 5,21
16,73 11,37

- Observație: Dacă numerele nu au - Elevii noteazǎ în


acelaşi număr de zecimale se poate caiete obsevația datǎ
completa, la sfârşitul părţii zecimale, de profesor.

4
cu zerouri.

- Care sunt proprietăţile înmulţirii -Elevii rǎspund :


numerelor naturale? asociativitatea,
comutativitatea și
elementul neutru 0.
- Vom descoperi împreună dacă aceste
proprietăţi rămân valabile şi în cazul
adunǎrii fracţiilor zecimale finite.
- Proprietăţile adunării fracţiilor -Elevii noteazǎ în
zecimale finite caiete proprietǎțile
1. Adunarea fracţiilor zecimale finite este adunǎrii și exemplele
date.
comutativă: a+b=b+a
Ex. 2,1 + 3,2 = 3,2 + 2,1
5,3 = 5,3
2. Adunarea fracţiilor zecimale finite este
asociativǎ
a+(b+c)=(a+b)+c
Ex.
3,2 + (2,3 + 1,2) = (3,2 + 2,3) + 1,2
3. 0 este element neutru la adunarea
fracţiilor zecimale finite
a+0=0+a=a
Ex. 5,6 + 0 = 0 + 5,6 = 5,6
5. Evaluarea -Elevii care s-au remarcat la începutul orei - Elevii remarcaţi îi Individuală Aprecieri
progresului şi pe parcursul acesteia fiind activi şi mulţumesc verbale
realizat (1’) răspunzând corect întrebărilor profesorului profesorului Frontală
sunt notaţi si lăudaţi.
6. Obţinerea CS1 - Se propun spre rezolvare urmǎtoarele -Elevii vin la tablǎ și Frontală Exerciţiul Tabla Frontală
performanţei CS2 exerciții : rezolvǎ exercițiile cu Individualǎ Explicaţia Caiete Aprecieri
şi asigurarea CS3 1. Calculați : ajutorul profesorului. Problematizarea Culegere de verbale
feedback-ului a) 7,57+143,1= 1. probleme
(10’) b) 1,142+31,2= a) 7,57+143,10=

5
c) 3+5,73= =150,67
d) 41,59 – 16,2= b)
e) 205,4 – 3,49= 1,142+31,200=32,3
f) 7 – 2,5= 42
g) 13,5+2,7 – 6,8= c) 3,00+5,73=8,73
2. Ȋntr-un depozit sunt 67,75 kg de zahǎr d) 41,59 -16,20=
și s-au mai adus 53,5 kg. Ce cantitate =25,39
de zahǎr este acum în depozit ? e)
3. La un aprozar erau 29,72 kg de lǎmâi și 205,40-3,49=201,91
s-au vândut 14,35 kg. Ce cantitate de f) 7,0-2,5=4,5
lǎmâi a mai rǎmas ? g) 13,5+2,7-6,8=
=16,2-6,8=9,4
2. 67,75+53,50=
=121,25 kg
3.29,72 – 14,35=
=15,37 kg
7. Concluzii şi Vor primi ca temă exerciţiile din manual: Elevii intreabă Frontală Conversaţia Caiete Aprecieri
enunţarea pag. 109 ex. 6, 7, 12, 14 eventuale dificultăţi. Explicaţia Manual verbale
temei pentru Se verifică dacă au ramas nelămuriri / Exemplificarea
acasă ( 2’) neclarităţi, respectiv în ceea ce priveşte Problematizarea
rezolvarea temei pentru acasă.

S-ar putea să vă placă și