Sunteți pe pagina 1din 3

Test iniţial clasa a VIII-a

Subiectul I (30 puncte) Pe foaia de test se scriu numai rezultatele.

5p 1. Rezultatul calculului √ 9 +√ 16 este.....


18 y
=
5p 2. Fie proporţia x 5 . Atunci 3xy-1 este egal cu.....
5p 3. În triunghiul ABC, m(∢A) = 900 se dă: AB=4 cm şi AC= 3 cm atunci tg(∢ B ¿=.........

5p 4. Un pătrat are aria de 121 cm2.Latura pătratului.este de ……..cm


5p 5. Aria unui triunghi echilateral cu latura de 2 5 este …… cm2
5p 6. Un vânzător a vândut o ladă 45 kg de mere şi încă o lădiţă care are de 3ori mai puţin.
Au fost vandute…………. kilograme de mere.

Subiectul II (60 puncte) Pe foaia de test se scriu rezolvări complete.

5p 1. Desenaţi pe foaia de test un trapez ABCD.


10p 2. Suma a două numere este 180 iar diferenţa lor este120.Aflaţi numerele.
11p 3 Mulţimile A={-1,0,1} şi B={-1,1,3} sunt într-o dependenţă funcţională prin regula
x  y , unde y=2x+1.Reprezentaţi într-un tabel dependenţa functională.
2
9p 4. Arătati că nr. A=( −1¿(2 √ 3+3)este număr natural.
√3
°
15p. 5.În triunghiul ABC cu m ( A )=90
^ şi AD  BC, D  BC se cunosc BD = 8 cm şi
BC = 32 cm. Aflaţi AB, DC, AD.
10p 6.În dreptunghiul ABCD, punctul E este mijlocul laturii BC. AE∩CD={F }.
Demonstraţi că ABFC este paralelogram.

Notă:
Toate subiectele sunt obligatorii.
Se acordă din oficiu 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 50 min.

1
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE-CLASA A VIII-A

10 puncte din oficiu

Subiectul I: Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect.


(30p) Nu se acordă punctaje intermediare.
Item 1 2 3 4 5 6
Răspun 7 269 0,75 11 cm 5√ 3 cm2. 60 kg
s

Subiectul II: (60p)


Orice metodă corectă de rezolvare care conduce la rezultatele corecte,se punctează
corespunzător.Se acordă punctaje intermediare dar nu se acordă fracţiuni de punctaj.
1.. Desen ...................5p
2.. Notează cu x si y numerele necunoscute ............. 1p
Determină x = 150 ..............5p
y = 30 ..............4p

3.X=-1 y=2.(-1)+1=-2+1=-1 3P

  
X=0 y=2.0 +1=1 3P

X=1 y=2.1+1=2+1=3 3P

 x                                  -1   0      1 
--------------------------------------------------------------------- 2P
       y= 2x+1                          -1 1 3

4.
2 2 2 2
( −1¿ ( 2 √ 3+3 )= . ( 2 √ 3+ 3 )−1. ( 2 √ 3+3 )= . 2 √ 3+ .3−2 √ 3−3=¿
√3 √3 √3 √3
=4+2 √ 3−2 √ 3−3 =1∈N

2
5

3pdesen

BC=BD+DC
32=8+DC
DC=24cm 2p
Aplicăm teorema inălţimii în triunghiulABC
AD 2=DC.BD
AD 2=24.8.

AD 2=192

√ AD 2=√ 192
AD=8√ 3cm 5p
Aplicăm teorema catetei în triunghiulABC
AB 2=BD.BC

AB 2=8.32

AB 2=256

√ AB2=√ 256
AB=16cm 5p

6 Desen

ABCD dreptunghi⇒ m(∡ A)= m(∡ B)= m(∡ C)= m(∡ D)= 90°
E este mijlocul laturii BC ⇒[EB] ¿ [EC]
Triunghiurile ABE si CFE sunt dreptunghice,m(ABE)=90 si m(ECF)=90.
∡ AEB ¿ ∡ CEF(∡ uri opuse la vârf ),[BE] ¿ [CE] (ip) Δ ABE ¿ Δ

FCE(C.U.)

[AB] ¿ [CF] (1)
AB⊥BC
CF⊥BC⇒ AB∥ CF(2)
Din (1) şi (2)⇒ ABFC este paralelogram