Sunteți pe pagina 1din 10

„Cel care descoperă este cel căruia îi zâmbeşte norocul.

Acest mod de a vedea lucrurile ţine de filosofia cotidiană, care,


pusă în aplicare de istorie, îşi are uneori partea sa în intuiţie,
Lecţia
3 dacă nu chiar în geniu. Astfel se impun câteva imagini, cea a lui
Arhimede strigând<< Evrika!>>, cea a marinarului lui Columb
strigând <<Pământ!>>”
Jean Favier, Marile descoperiri

CONSTRUIREA IMAGINII TRECUTULUI


1. Cu ajutorul cui se scrie istoria?
2. Cum trebuie să se scrie istoria?
3. Care trebuie să fie calităţile unui bun istoric?

Problema Răspuns
1.

2.

3.
REŢINEŢI:
Pentru reconstituirea vieţii comunităţilor umane este nevoie de coroborarea
tuturor izvoarelor istorice care furnizează informaţii despre spaţiul şi timpul
cercetate.
În ajutorul istoricilor vin şi cercetările făcute de oamenii de ştiinţă din alte
domenii.

DICŢIONAR:
ALABASTRU- varietate de ghips asemănătoare marmurii albe, din care se fabrică
obiecte de ornament
ARHEOLOG- cercetător care caută, culege, analizează şi interpretează urmele
trecutului.
ARHEOLOGIE- arheologia (termen derivat din cuvântul grecesc Αρχαιολογία, compus din αρχαίος
archàios "antic" şi λόγος, lògos = "discurs" sau "studiu") este ştiinţa ce studiază civilizaţiile şi
culturile umane vechi şi relaţiile acestora cu mediul înconjurător, prin documentare şi prin
căutarea, culegerea, analizarea şi interpretarea urmelor materiale rămase.
ARHIVĂ - 1.totalitatea actelor sau documentelor unei instituţii care se referă la activitatea ei trecută.
– 2. birou, cameră, instituţie unde se păstrează asemenea acte.
BIBLIOTECĂ- 1. colecţie (publică sau particulară) de cărţi, de manuscrise, de publicaţii periodice etc.
aranjate şi clasate într-o anumită ordine. 2. instituţie, local care adăposteşte o astfel de colecţie.
CRONICĂ - lucrare cu caracter istoric, realizată mai ales în evul mediu şi care cuprinde
cele mai importante evenimente în ordinea desfăşurării lor(anale reluate)
CRONOLOGIE-ştiinţa specială a istoriei care are ca obiect stabilirea datelor evenimentelor istorice şi
succesiunea lor.
DEMOGRAFIE- ştiinţă care studiază numărul, repartiţia geografică, structura şi mişcarea populaţiei
umane (de pe glob, din state sau din zone aparte).
EPIGRAFIE-ştiinţă auxiliară a istoriei care se ocupă cu descifrarea şi cu interpretarea inscripţiilor
vechi, făcute de obicei pe piatră, metal, lemn etc.
ETNOGRAFIE- ştiinţă care studiază originea, modul de viaţă, cultura şi obiceiurile popoarelor.
ISTORIOGRAFIE- 1. ramură a ştiinţei istorice care studiază izvoarele istorice. 2. totalitate a scrierilor istorice
dintr-o anumită perioadă. 3. totalitate a lucrărilor istorice privitoare la o problemă
IZVOR ISTORIC = dovadă a existenţei şi activităţii oamenilor într-un anumit loc, la un moment dat.
LETOPISEŢ- scriere veche, cu conținut istoric a vechilor cronicari, în care evenimentele sunt
înregistrate în ordine cronologică; cronică.
MUZEU- instituţie cultural ştiinţifică care are drept obiectiv colectarea şi conservarea bunurilor
culturale şi valorificarea lor prioritar prin expunere, în scop de instruire, educare şi agrement a
celui mai larg public.
NUMISMATICA- ştiinţă auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul monedelor şi al medaliilor vechi.
PALEONTOLOGIE- ştiinţă auxiliară a istoriei care se ocupă cu studiul organismelor străvechi(fosile).
PICTOGRAME- desen sau şir de desene simbolice, sugestive, prin care sunt redate obiectele şi ideile
în unele sisteme primitive de scriere.
SIGILIU- pecete, ştampilă, însemn, marcă
SIGILOGRAFIE-ştiinţă auxiliară a istoriei care se ocupă cu studierea sigiliilor.
TEZAUR- Cantitate mare de bani, bijuterii, pietre scumpe sau alte obiecte de preţ, strânse şi păstrate
în loc sigur; avere, bogăție. ♦ Loc unde se păstrează obiectele de preţ. ♦ Bani sau obiecte preţioase
ascunse de multă vreme în pământ şi care au fost descoperite întâmplător; comoară.

ŞTIAŢI CĂ....?
...romanii măsurau timpul de la fondarea Romei? Alteori se punea īnsă direct
numărul anilor de la fondarea Romei cu numerale ordinale de ex. anno
trecentesimo quinquagesimo post Romam conditam (anul 350 după fondarea
Romei). Ca să aflăm anii īnainte de Hristos scădem din 753 (data fondării
Romei ) numărul anilor de la fondarea Romei şi restul reprezintă anii dinainte
de era noastră. Astfel: 753 - 350 = 403 ī.Hr.

...călugărul dobrogean Dionisie este autorul sistemului cronologic al lumii civilizate?Era


dionisiană - sau era creştină (post Christum natum) - a ajuns un bun al Italiei, încă din anul 527;
cu un secol mai târziu era adoptată în Franţa; în vremea lui Carol cel Mare cuprindea întregul
Apus al Europei; tot în sec. VIII şi IX pătrundea în Anglia.

...ţăranii români īşi aveau calendarul lor special pentru munca cāmpului bazat pe echinoxul de
primăvară şi toamnă şi pe solstiţiile de vară şi iarnă? Īn acelaşi timp, mersul stelelor īi conducea
la īmpărţirea timpului şi reglarea activităţii lor.

...spaţiul românesc găzduieşte poate


cea mai veche formă de scriere?
Cercetătorul clujean Nicolae Vlasa a
descoperit în 1961, la Tărtăria,
comuna Sălişte, judeţul Alba, un
important complex de materiale care
atestă o locuire a zonei respective
datată între anii 4500-200 î.H. Au fost
descoperite un mare complex de cult
şi un depozit unitar de resturi
sfărîmate ale unor schelete omeneşti,
precum şi 26 de figurine de teracotă,
trei figurine de alabastru şi trei placute de lut ars. Două dintre plăcuţe sunt acoperite cu semne
cu caracter pictografic care redau texte vechi, cu peste un mileniu anterioare celor similare
descoperite la Djemer-Nasr, Kis si Uruk din Sumer, datate pe la 3300 î.H.
... primul român care a încercat să
sistematizeze cercetarea arheologică şi
care şi-a formulat o concepţie proprie
în vederea colectării datelor
arheologice a fost Alexandru
Odobescu? De la el ne-a rămas o
serioasă prezentare, în franceză,
despre Tezaurul de la Pietroasa (1889),
comoara de aur găsită în 1837 la
Pietroasa-Buzău şi cunoscută sub denumirea de Cloşca cu puii de aur. A
mai scris Istoria arheologiei (1877) şi alte studii erudite.

APLICAŢII PRACTICE
I. Stabiliţi valoarea de adevărat(A) sau fals(F) pentru următoarele afirmaţii.
Corectaţi enunţurile eronate.
a. Alexandru Odobescu este unul dintre marii istorici contemporani....
b. Gheorghe Brătianu a scris lucrarea O enigmă şi un miracol istoric: poporul
român....
c. Un sit arheologic este un spaţiu public....
d. Cronologia studiază monedele şi medaliile....
e. Columna lui Traian este un izvor narativ deoarece povesteşte mersul războaielor dintre
Traian şi Decebal....
f.Apolodor din Damasc este autorul a trei importante vestigii pentru români: columna lui
Traian, Tropaeum Traiani şi Cetatea Costeşti....
g. Casa memorială Simeon Florea Marian este situată în Suceava şi reprezintă un mic muzeu....
h. Stativele reprezintă un important izvor etnografic pentru zona noastră....
i. Muzeul de ştiinţe naturale nu poate oferi informaţii istorice....
j. Izotopul C14 este utilizat pentru datarea izvoarelor istorice....

II. Descoperiţi, în tabelul de mai jos, „ajutoare” ale istoriei şi construiţi enunţuri cu cinci dintre
ele:

N C A S T E L O A L A
M U R I C A R T I L E
U V M G E L A N I N L
Z A A I L B I B A U E
E N T L S G O L O E G
U T O I U M O N E D E
H Z R U L E A C T E V
A I G E I P O T O Z I
R A C E T V O S I R H
T R A T A T E S A C R
A A I G O L O E H R A

III. Treceţi în căsuţele următoare literele corespunzătoare personalităţilor cu preocupări istorice:

Ev mediu Epoca Epoca


modernă contemporan
ă

A.Mihail Kogălniceanu B.Grigore Ureche C. Alexandru Odobescu D. Nicolae Iorga E. Dimitrie


Cantemir F. Gheorghe Brătianu G. Miron Costin H. Constantin Giurescu
I. A.D.Xenopol J. Ion Neculce K. Ioan Scurtu L. B.P.Haşdeu M. N.Bălcescu

IV. Stabiliţi corect corespondenţa:


A. B.
1. Dunărea a. diplomatice
2. Aurelius b. heraldice
3.stemă c. cartografice
4. carte de identitate d. numismatice
5. declaraţie de război e. narative
6. Letopiseţul Ţării Moldovei f. arheologice
7. groşi de argint g. hidronimice
8. vas de lut i. antroponimice
9. catrinţă j. documentare
10. harta municipiului Bucureşti k. etnografice

V. Construiţi o bandă cronologică ce înregistrează următoarele evenimente:


A. procesul de indo-europenizare(mil.III î.Hr.)
B. formarea statului dac(cca.70 î.Hr)
C. ocupaţia romană în Dacia(106-275)
D. perioada fanariotă(1711-1821)
E. obţinerea independenţei României(1877)
F. înlăturarea comunismului din România(1989)

VI. După modelul din paginile anterioare, încadraţi corect în timp evenimentele petrecute în:
1848, 87, 1600, 3200, 2110, 1918, 2001, 2020, 4500, 14
VII. Completaţi spaţiile goale astfel încât, cu ajutorul terminaţiei centrale, să rezulte numele unor
ştiinţe auxiliare ale istoriei:

VIII. Citiţi cu atenţie textul următor şi apoi


răspundeţi la întrebări:
„ Fluviul acesta este cel mai mare din
Europa, străbate o întindere imensă de
pământ şi desparte popoare foarte
războinice, cele mai multe celtice(Istrosul
izvorăşte, de altfel, de pe teritoriul
- celt),dintre care cei mai periferici sunt
-grafie quazii şi marcomanii, apoi delimitează
logie
teritoriul ocupat de iazugi, o ramură a
sarmaţilor, apoi al geţilor, care se cred
nemuritori, pe urmă marea masă a
sarmaţilor, în sfârşit pe sciţi, până la
vărsare care se face prin cinci guri, în
Pontul Euxin.”

Arrian, Expediţia lui Alexandru cel


Mare în Asia
a. Identificaţi fluviul menţionat în text şi apreciaţi corectitudinea afirmaţiei că „este cel mai
mare din Europa”
b. Căutaţi informaţii şi precizaţi timpul în care se petrec evenimentele.
c. Identificaţi popoarele care locuiesc pe malurile fluviului. Care dintre acestea vă este
cunoscut? De ce?
d. Ce informaţii despre acest popor vă furnizează textul?
e. Ce deosebire există între realitatea din timpul lui Alexandru cel Mare şi cea actuală?
f. Ce fel de izvor istoric este cel de mai sus?
g. Ce alt tip de izvoare vă poate vorbi despre acelaşi spaţiu geografic?
IX.Descrie, în 10 de rânduri, un monument istoric din oraşul tău.

X. Precizează care crezi că sunt trăsăturile care trebuie să caracterizeze un istoric, motivând
afirmaţiile făcute.
X. Fixaţi în pomul timpului de mai jos,utilizând cunoştinţele anterioare dar şi internetul, epocile istorice şi
evenimentele caracteristice lor, completând pe fiecare frunză şi fruct cifrele corespunzătoare:

1.apariţia omului 21.Declaraţia Universală asupra drepturilor copilului


2.internetul 22.domesticirea animalelor
3.vaporul 23.formarea statelor feudale româneşti
4.aderarea României la UE 24.primele vaccinuri
5.boieri/nobili 25.al doilea război mondial
6.Ştefan cel Mare 26.eu
7.Decebal 27.formarea Ţării Româneşti
8.primele unelte 28.cucerirea Daciei de către romani
9.împărţirea creştinismului 29.prima unire a Ţărilor Române
10.automobilul 30.Burebista
11.cinematograful 31.dictatura lui Ceauşescu
12.calculatorul 32.primul român în Cosmos
13.euro 33.roboţii
14.părinţii mei 34.Vlad Ţepeş
15.peştera-locuinţă 35.dinamita
16.apariţia creştinismului 36.oamenii stăpânesc împreună pământul, locuinţele
17.sclavii 37.sateliţii artificiali
18.ţăranii dependenţi 38.revoluţia de la 1848
19.primul război mondial 39.primele maşini agricole
20.Al.I.Cuza

S-ar putea să vă placă și