Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT: Nr.

____________din _____________
PREȘEDINTE COMISIE ACORDARE BURSE
DIRECTOR ADJUNCT:
Prof. înv. primar Rotaru Cristina

CERERE DE ACORDARE A BURSEI PENTRU ELEVII ORFANI

Subsemnatul/a_______________________________ , legitimat cu CI seria_____nr.______________,


tel.________________ domiciliat în________________, Str.________________________ nr._______
Bl.______, părinte/reprezentant legal al elevului/elevei _______________________________________
CNP _______________________ din clasa_______/ diriginte/învățător___________________________
an școlar 2021-2022, solicit prin prezenta acordarea bursei DE ORFAN conform legislației .

Anexez prezentei următoarele:


Cerere tip;
-certificatuluL DE DECES AL PĂRINȚILOR SAU A UNUI PĂRINTE
- copie certificat naştere elev ;
- copie C.I. părinte/tutore,

*
ÎN CAZUL ELEVILOR CU UN PĂRINTE DECEDAT SE VA COMPLETA O DECLARAȚIE (sustinuta de
documente) REFERITOARE LA VENITUL LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE.
VENITUL OBȚINUT ÎN ULTIMELE TREI LUNI (IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2021) ESTE CONDIȚIONAT DE A
FI CEL MULT EGAL CU SALARIUL MINIM PE ECONOMIE 1386 LEI. Este necesara si ancheta sociala
completata de diriginte/invatator!
PENTRU ELEVII ORFANI DE AMBII PĂRINȚI NU ESTE NECESARA ACEASTA DECLARAȚIE!

DATA: SEMNĂTURA:
______________ __________________________