Sunteți pe pagina 1din 25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 POIENARII DE MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

FIZICĂ
PROF. ANGELA PESTRIȚU

Clasele: VI-VIII
Nr.ore/săpt: 2
Anul școlar: 2022/2023
Manuale:
Cls. a VI-a: Editura didactică şi pedagogică S.A.
Cls. a VII-a: Editura Art Klett
Cls. a VIII-a: Editura Litera

Conform programei școlare nr.3393/28.02.2017 şi OM nr. 3505/31.03.2022

AVIZAT,

DIRECTOR,
Prof. IONUȚ CRISTIAN BURHAN
FIZICĂ CLASA A VI-A
COMPETENŢE GENERALE

1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice


simple, perceptibile
2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora
3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind
fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora
4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice


simple, perceptibile
1.1. Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii
simple;
- observarea și descrierea fenomenelor și proprietăților fizice observate în
activitatea cotidiană (mișcarea autoturismelor, inerția, topirea, dilatarea etc.)
- utilizarea instrumentelor de măsură specifice pentru măsurarea mărimilor fizice:
lungime, masă, timp, forță
- realizarea unor investigații simple pe baza unor proceduri comunicate (măsurarea
densității, gruparea becurilor în serie și în paralel etc.)
- analizarea critică a condițiilor de desfășurare a unei investigații și identificarea
potențialelor surse de erori
- identificarea mărimilor fizice care nu pot fi măsurate direct şi a mărimilor fizice
care trebuie măsurate pentru a determina valoarea acestora (ex.: determinarea
suprafeței unui corp cu formă regulată, a volumului unui paralelipiped)
- identificarea mărimilor fizice care trebuie măsurate pentru verificarea unor legi
cunoscute (ex.: verificarea constanței raportului m/V sau m/Δl etc.)
1.2. Folosirea unor metode de înregistrare şi reprezentare a datelor experimentale
- înregistrarea în tabele cu rubrici prestabilite a valorilor mărimilor fizice
măsurate (ex.:lungimi, volume, mase, alungiri ale resorturilor/benzilor elastice
etc.)
- consemnarea sistematică a observațiilor calitative cu privire la derularea unor
fenomene fizice (ex.: topire, manifestarea inerției, interacțiune etc.)
- consemnarea în tabele a informațiilor cantitative preluate din surse publice, în
scopul studierii acestora (ex.: temperaturi zilnice, temperaturi medii etc.)
- extragerea și consemnarea valorilor densității unor substanțe cunoscute din
tabelele din manual
- reprezentarea grafică a legii de mișcare a unui mobil, pe baza unor date măsurate
sau pe baza unui tabel de valori primit
- reprezentarea grafică a evoluției temperaturii într-o zi sau de-a lungul anului
- elaborarea unui tabel simplu pentru măsurarea indirectă a unei mărimi (ex.:
suprafața unui corp regulat, volumul unui paralelipiped) sau verificarea unor legi
cunoscute, în care să fie incluse valorile medii și calculul erorilor
- înregistrarea, pe suport digital, a unor fenomene fizice din natură, în scopul
studierii acestora (de exemplu, căderea corpurilor, ceața, formarea undelor pe
suprafața apei etc.)
1.3. Formularea unor concluzii simple pe baza datelor experimentale obținute în
cadrul investigațiilor științifice derulate
- calcularea valorilor unor mărimi fizice pe baza măsurătorilor realizate (suprafețe,
volume, densități, etc.)
- calcularea valorilor medii și a erorilor pentru mărimile fizice măsurate
- analizarea rezultatelor măsurătorilor efectuate, stabilirea valorilor minime şi/sau
maxime, constanța unui raport sau a unei mărimi fizice precum și valoarea
constantă a unui raport sau a unei mărimi fizice
- descrierea mișcării unui mobil pe baza analizei graficului mișcării acestuia
- descrierea evoluției unei mărimi fizice în cadrul unui fenomen (ex.: temperatura în
timpul fierberii, temperatura de-a lungul unui an sau a unei zile, lungimea unei
bare în timpul încălzirii acesteia etc.)
- comunicarea observațiilor și concluziilor parțiale ale investigațiilor (ex.: inerție,
efecte ale interacțiunii, acțiune-reacțiune, electrizare, dilatare)
- generalizarea și comunicarea, cu sprijinul profesorului, a rezultatelor
investigațiilor (ex.:relația dintre masă și greutate, relația de calcul a densității
etc.)

2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale
acestora
2.1. Identificarea fenomenelor fizice studiate, din natură și tehnologie
- identificarea pe baza unor criterii date a fenomenelor fizice din natură sau din
aplicaţii tehnologice
- evocarea observaţiilor, experienţelor şi întâmplărilor personale privind
fenomenele fizice din natură aparate și dispozitive simple
- recunoașterea corpurilor, proprietăților fizice, substanțe, unităților de măsură,
instrumentelor de măsură, fenomenelor fizice din natură și din procese
tehnologice
- exemplificarea unor situații din viața de zi cu zi în care se manifestă proprietăți
sau fenomene studiate, precum inerția, mișcarea in diverse forme ș.a.
2.2. Explicarea din punct de vedere calitativ a fenomenelor fizice din natură și
tehnologie utilizând limbajul ştiinţific adecvat
- identificarea cuvintelor cheie dintr-un enunț
- recunoașterea elementelor și detaliilor unui fenomen fizic (mărimi fizice, unități
de măsură, instrumente de măsură, proprietăți fizice)
- expunerea verbală şi scrisă a propriei păreri şi atitudini asupra unor teme discutate
- explicarea din punct de vedere fizic a unor noțiuni studiate la alte discipline
(geografie, biologie)
- identificarea unor repere istorice în apariţia şi evoluţia unor termeni, explicaţii,
teorii asupra unor fenomene fizice discutate
- identificarea relațiilor de tip cauză-efect în cazul unor fenomene fizice precum
mișcarea accelerată sau încetinită, interacțiunea, alungirea unui resort, creșterea
temperaturii unui corp
- identificarea relațiilor de dependență dintr-un grafic pe baza unor informații date
și formulele aferente acestora; mişcarea accelerată sau încetinită, dependenţa
între mărimi fizice studiate, precum alungirea și forța deformatoare, sau masa și
greutatea unui corp
2.3. Formularea unor concluzii simple cu privire la evoluția propriei experienţe de
învăţare
- reflectarea asupra experienței proprii de învățare și completarea unui tabel de
forma: ” știu-vreau să știu-am învățat”
- chestionarea colegilor/profesorului pentru clarificarea eventualelor neînțelegeri
cu privire la fenomenele studiate
- formularea răspunsurilor la întrebări simple adresate de profesor, de tipul: Ce am
făcut? Ce am observat? Ce a fost greu? Ce a fost ușor? De ce? Ce am învățat?
Unde putem aplica ceea ce am învățat etc.?

3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind
fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora
3.1. Extragerea de date și informații științifice relevante din observații proprii
- identificarea datelor relevante pentru rezolvarea unei probleme/situaţii problemă
- identificarea datelor relevante care descriu un fenomen
- identificarea întrebării investigative pentru analiza unei situaţii reale (ex.:
contracția șinelor de cale ferată iarna, dilatarea unei foi de tablă, funcționarea
unei instalații pentru pomul de iarnă, formarea eclipselor etc.)
- utilizarea instrumentelor de măsură pentru obţinerea datelor experimentale
- organizarea datelor într-o formă adecvată îndeplinirii sarcinii de lucru
3.2. Organizarea datelor experimentale în diferite forme simple de prezentare
- deprinderea unui mod sistematic şi riguros de urmărire a etapelor unui
experiment fizic, de măsurare şi înregistrare a datelor;
- construirea reprezentărilor grafice a datelor tabelare pentru evidenţierea
relaţiilor între mărimile fizice măsurate
- utilizarea simbolurilor/convenţiilor matematice adecvate pentru înregistrare unor
seturi de măsurători asupra unor mărimi fizice, arii, volume, temperaturi, etc.
- elaborarea unor prezentări ale fenomenelor investigate, în diverse forme: planşe,
prezentări digitale, referate experimentale
- prezentarea structurată sub forma unor referate a aprecierilor privind condiţiile
de realizare a unui experiment şi a rezultatelor acestuia
- utilizarea unor mijloace auxiliare în realizarea referatelor de laborator (hârtie
milimetrică, calculatorul etc.)

3.3. Respectarea unui set de reguli pentru siguranţa personală şi protecţia


mediului
- aplicarea regulilor de protecție personală în cadrul lucrărilor experimentale din
laboratorul de fizică;
- identificarea riscurilor de scurtcircuit și/sau de electrocutare în anumite situații
- propunerea unor măsuri de siguranță împotriva electrocutării naturale și
artificiale;
- identificarea componentelor electrice simple care trebuie colectate și reciclate
diferențiat de alte deșeuri

4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii


4.1. Rezolvarea de probleme în contexte familiare prin transferul cunoștințelor
dobândite prin investigație
- recunoașterea mărimilor fizice implicate în situații problemă
- identificarea întrebării care a declanșat conflictul cognitiv
- utilizarea datelor înregistrate (tabele, grafice) pentru formularea de soluții
(preluarea datelor din graficul mișcării pentru calculul vitezei, identificarea
poziției unui mobil la un anumit moment, identificarae temperaturii la o anumită
oră etc.)
- calcularea valorilor unor mărimi fizice utilizând date cunoscute și legi învățate
anterior (greutate, densitate, volum, viteză etc.)
- recunoaşterea condiţiilor de modificare a evoluţiei unui fenomen (evoluția
temperaturii la altă latitudine sau altitudine, valoarea greutății pe diferite poziții
de pe glob etc.)
- compararea valorilor determinate experimental cu valorile teoretice/oficiale
(densitatea unui corp omogen confecționat dintr-o substanță cunoscută, obținute
pe cale experimentală, cu densitatea substanței respective extrasă dintr-un tabel
de valori) și analizarea cauzelor diferențelor dintre acestea
4.2. Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme/situaţii problemă
pentru descrierea fenomenelor fizice studiate
- aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de probleme simple referitoare la:
deplasarea corpurilor, calcularea timpilor de desfăşurare a unor procese,
calcularea unor arii, volume
- reformularea unor enunțuri folosind propriile cuvinte efectuarea de transformări
de unități de măsură în SI, pe baza relațiilor dintre multipli și submultipli
simbolurile mărimilor fizice studiate și formulele aferente
- extragerea informațiilor dintr-un grafic şi/sau tabel (ex.: lege de mișcare,
dependența temperaturii de timp, dependența alungirii unui resort de masa unui
corp suspendat de acesta etc.)
- conversia reprezentărilor datelor din format tabelar în grafic şi reciproc

Lista orientativă a experimentelor


Clasa a VI-a
1. Măsurarea lungimilor
2. Determinarea ariei unei suprafeţe plane
3. Determinarea volumului corpurilor solide
4. Determinarea volumului ocupat de lichide
5. Determinarea duratei
6. Studierea mişcării mecanice a corpurilor
7. Măsurarea masei corpurilor
8. Determinarea densităţii
9. Determinarea stării de încălzire a unui corp. Termometrul
10. Studierea dilatării gazelor şi a lichidelor
11. Studierea dilatării corpurilor solide
12. Studierea magneţilor şi a interacţiunilor magnetice
13. Electrizarea corpurilor prin frecare şi prin contact. Electrizarea corpurilor prin influenţă
14. Realizarea unui circuit electric
15. Gruparea becurilor în serie şi în paralel
16. Observarea efectului termic al curentului electric. Siguranţa fuzibilă
17. Observarea efectului magnetic al curentului electric
18. Evidenţierea propagării luminii. Corpuri transparente, corpuri opace
19. Observarea umbrei şi penumbrei
20. Simularea unei eclipse
21. Observarea reflexiei şi refracţiei luminii
PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2022 / 2023

NR.
MODULUL UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBSERVAŢII
ORE

Noţiuni introductive 2
I
(14 ore)
Mărimi fizice 12

Mişcare şi repaus 12
II
(16 ore)
Inerţia. Masa. Densitatea 4

Interacţiunea 6
III
(12 ore)
Fenomene optice 6

Şcoala altfel 2
IV
(10 ore)
Fenomene termice 10

Fenomene electrice şi
10
magnetice
V
Săptămâna verde 2
(16 ore)

Recapitulare finală 6

TOTAL 72
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VI-A
FIZICA

NR. UNITATEA DE NR.


C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
MODULUL I
1. ÎNTÂLNIRE CU 1.1 Ce este fizica? Protecţia muncii în 1 05.09-09.09
FIZICA
1.2 lab. de fizică 1 2
TEST INITIAL
Test iniţial
2. CONCEPTE DE 1.1 Fenomene fizice 1 12.09-16.09
BAZĂ ÎN
1.2 Mărimi fizice 1
FIZICĂ.
MĂRIMI FIZICE 1.3 Unităţi de măsură. Multipli şi 1 19.09-23.09
3.1 submultipli 1
3.2 Măsurarea lungimii. Înregistrarea 1 26.09-30.09
3.3 datelor în tabel 1
4.1 Valoarea medie 1 03.10-07.10
4.2 Erori de măsurare. Rezultatul 1
măsurării 1 10.10-14.10
Măsurarea directă a ariei 1
Măsurarea indirectă a ariei 1 17.10-21.10
Măsurarea directă volumului 1 12
Măsurarea indirectă a volumului
Măsurarea intervalului de timp
Evaluare
MODULUL II
3. FENOMENE 1.1 Corp. Mobil. Poziţie. 1 31.10-04.11
MECANICE
1.2 Reper. Sistem de referinţă 1
1.3 Mişcare şi repaus. Traiectorie 1 07.11-11.11
2.1 Distanţa parcursă. Durata mişcării 1
2.2 Viteza medie. Unităţi de măsură. 1 14.11-18.11
3.1 Caracteristici 1
3.2 Viteza medie. Probleme. 1 21.11-25.11
3.3 Transformări m/s – km/h 1
4.1 Mişcarea rectilinie uniformă 1 28.11-02.12
4.2 Graficul mişcării (distanţă/timp) 1
Graficul mişcării (viteză/timp) 1 05.12-09.12
Pornirea şi oprirea. Acceleraţia
medie. U.M. 1 12
Mişcarea rectilinie uniform variată
Evaluare
4. INERŢIA. MASA 1.1 Inerţia, proprietate generală a 1 12.12-16.12
DENSITATEA 2.2 corpurilor 1
3.1 Masa, măsură a inerţiei. U.M. 1 19.12-22.12
3.2 Măsurarea masei 1 4
Densitatea corpurilor. Unitate de
măsură.
Determinarea exp. a densităţii unui
corpuri

MODULUL III
5. INTERACŢIUNEA 1.1 Interacţiunea. Efectele interacţiunii 1 09.01-13.01
1.2 Forţa, măsură a interacţiunii. 1
1.3 Măsurarea forţei. 1 16.01-20.01
3.3 Forţa elastică 1
4.1 Forţa de greutate. Relaţia dintre 1 23.01-27.01
4.2 masă şi greutate 1 6
Forţa de frecare
Evaluare
6. FENOMENE 1.1 Surse de lumină.Corpuri transp., 1 30.01-03.02
OPTICE 1.2 op., translucide 1
2.1 Propagarea rectilinie a luminii. 1 06.02-10.02
2.2 Viteza luminii 1
3.3 Umbra. Eclipse 1 13.02-17.02
4.2 Reflexia luminii 1 6
Refracţia luminii
Evaluare
MODULUL IV
7. FENOMENE 1.1 SA (Şcoala altfel) - 27.02-03.03
TERMICE 1.2 Starea termică. Contactul şi 1 06.03-10.03
1.3 echilibrul termic 1
2.1 Măsurarea temperaturii 1 13.03-17.03
2.2 Scări de temperatură. Transformări 1
3.1 Încălzire, răcire (transmiterea 1 20.03-24.03
3.2 căldurii) 1
4.1 Dilatarea / contracţia solidelor 1 27.03-31.03
Dilatarea / contracţia lichidelor 1
Dilatarea / contracţia gazelor 1 03.04-06.04
Transformări de stare de agregare 1 10
Aplicaţii(anomalia apei, circuitul
apei în natură)
Evaluare
MODULUL V
8. FENOMENE 1.1 Magneţi. Interacţiuni magnetice. 1 19.04-21.04
MAGNETICE ŞI 1.2 Poli magnetici 1
ELECTRICE 1.3 Magnetismul terestru. Busola 1 24.04-28.04
2.1 Structura substanţei. Electrizarea. 1
2.2 Sarcina el. 1 02.05-05.05
2.3 Electrizări în natură. Fulgerul 1
3.1 Curentul electric. Circuit el. 1 08.05-12.05
3.2 Elemente de circuit 1
3.3 Conductoare şi izolatoare electrice 1 15.05-19.05
4.2 Gruparea becurilor în serie. 1 10
Reprezentare.
Gruparea becurilor în paralel.
Reprezentare.
Norme de protecţie împotriva
electrocutării
Evaluare
9. RECAPITULARE SV (Săptămâna verde) - 22.05-26.05
FINALĂ Mărimi fizice 1 29.05-02.06
Fenomene mecanice. Interacţiuni 1
Fenomene termice şi optice 1 06.06-09.06
Fenomene electrice şi magnetice 1
Test final 1 12.06-16.06
Discutarea testului final. 1 6
Recomandări

FIZICĂ CLASA A VII-A


COMPETENŢE GENERALE

1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a


metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale
tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi
2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică
3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice
4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific
5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător

CLASA A VII-A
COMPETENŢE SPECIFICE

1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice


simple, perceptibile

1.1. Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii


simple proiectate dirijat;
- selectarea (din surse bibliografice recomandate), înregistrarea cu aparatul foto
digital sau telefon, a unor fenomene fizice din cotidian, dispozitive mecanice,
mecanisme simple, în scopul studierii acestora în cadru organizat
- observarea şi descrierea efectelor unor fenomene fizice, precum şi ale unor efecte
ale interacţiunii dintre corpuri (efect static, efect dinamic)
- identificarea etapelor, mijloacelor şi metodelor de derulare a investigaţiei şi
utilizarea instrumentelor de măsură adecvate pentru măsurarea mărimilor fizice
- selectarea unei proceduri în acord cu criteriile date şi aplicarea acestora în cadrul
investigaţiei
- analizarea unor situaţii problemă propuse (de exemplu: reprezentarea corpurilor
care compun un sistem şi interacţiunilor dintre ele)
- emiterea ipotezelor bazate pe observaţii proprii/de grup şi dezvoltarea unui model
fizic pentru rezolvarea situaţiei practice propuse

1.2. Utilizarea unor metode simple de înregistrare, de organizare şi prelucrare a


datelor experimentale şi teoretice

- proiectarea unui tabel pentru colectarea datelor experimentale (de exemplu: pentru
determinarea coeficientului de frecare la alunecare, pentru determinarea condiţiei
de echilibru la rotaţie etc.)
- anticiparea surselor de erori datorate metodei de măsurare şi propunerea soluţiilor
pentru diminuarea erorilor de măsurare
- compararea rezultatelor obţinute cu cele obţinute de alţi colegi şi identificarea
eventualelor neconcordanţe
- analizarea eventualelor neconcordanţe între rezultatele obţinute şi eliminarea
datelor incorecte
- reprezentarea grafică a dependenţei dintre mărimile fizice ce caracterizează un
fenomen/proces (de exemplu: alungirea unui resort în funcţie de forţa deformatoare,
forţa de frecare la alunecare în funcţie de forţa de apăsare normală, presiunea
hidrostatică în funcţie de adâncime etc.)
- organizarea datelor colectate experimental pentru formularea concluziilor

1.3. Formularea unor concluzii argumentate pe baza dovezilor obţinute în


investigaţia ştiinţifică

- evaluarea dovezilor experimentale pentru formularea concluziilor


- analizarea unor imagini statice şi dinamice ale unor stări de echilibru mecanic cu
scopul evaluării condiţiilor de echilibru (de exemplu: sportiv la paralele, bârnă,
poziţia în apărare a unui jucător de handbal sau de baschet, schior pe pârtie,
patinator pe gheaţă, acrobaţi sub cupola circului etc.)
- identificarea relaţiilor cauză-efect, comparând interacţiuni de acelaşi tip
- comunicarea observaţiilor şi concluziilor parţiale ale investigaţiilor (de exemplu:
dependenţa constantei de elasticitate a unui resort de lungimea iniţială/material/
secţiune; dependenţa forţei de frecare de natura suprafeţelor aflate în contact/forţa
de apăsare normală pe plan; dependenţa forţei arhimedice de densitatea
fluidului/volumul de fluid dezlocuit; dependenţa presiunii de natura lichidului şi de
adâncime etc.)
- calcularea produsului dintre modulul forţei şi lungimea braţului forţei pentru seturi
de date înregistrate în tabel
- generalizarea şi comunicarea rezultatelor (de exemplu: legile frecării, condiţii de
echilibru de translaţie şi de rotaţie, legea conservării energiei, legea lui Arhimede
etc.)
- realizarea de conexiuni între mărimi fizice (de exemplu: identificarea regulilor de
compunere a forţelor concurente; identificarea unor pârghii în activitatea curentă şi
în corpul omenesc; momentul forţei, lucrul mecanic etc.)
- sintetizarea informaţiilor şi formularea răspunsului la întrebarea de investigat

2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora
2.1. Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a fenomenelor fizice simple
identificate în natură şi în diferite aplicaţii tehnice

- compararea fenomenelor fizice din natură şi tehnologie, după criterii date


- identificarea fenomenelor mecanice studiate în natură/în unele aparate şi dispozitive
simple
- descrierea fenomenelor mecanice din natură/aparate şi dispozitive simple din
tehnologie
- recunoaşterea părţilor componente ale unor aparate şi dispozitive simple din
tehnologie
- identificarea cauzelor şi efectelor unor interacţiuni

2.2. Explicarea calitativă şi cantitativă, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, a unor


fenomene fizice simple identificate în natură şi în diferite aplicaţii tehnice

- recunoaşterea mărimilor fizice scalare şi vectoriale


- dentificarea legilor şi principiilor din mecanică şi a modului de aplicare a acestora
în realizarea şi funcţionarea unor aparate şi dispozitive simple
- descrierea fenomenelor pe baza unor legi şi principii fizice (de exemplu: principiul
inerţiei, principiul fundamental al dinamicii, principiul acţiunii şi reacţiunii, legea
lui Pascal, legea lui Arhimede etc.)
- explicarea semnificaţiei fizice a mărimilor fizice dintr-o expresie matematică
- sesizarea legăturii calitative şi cantitative dintre elementele şi detaliile unui fenomen
fizic (mărimi fizice, unităţi de măsură, instrumente de măsură, proprietăţi fizice)
- expunerea verbală şi scrisă a propriilor păreri şi atitudini asupra unor teme
discutate
- explicarea din punct de vedere fizic a noţiunilor studiate la alte discipline
(geografie, biologie)
- identificarea reperelor istorice în apariţia şi evoluţia unor termeni, explicaţii, teorii
asupra unor fenomene fizice discutate

2.3. Identificarea independentă a riscurilor pentru propria persoană, pentru ceilalți


și pentru mediu asociate utilizării diferitelor instrumente, aparate, dispozitive

- aplicarea regulilor de protecţie personală în cadrul lucrărilor experimentale din


laboratorul de fizică
- identificarea avantajelor utilizării energiei mecanice regenerabile (eoliene,
gravitaţionale) în centralele electrice, comparativ cu alte surse de energie

3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind
fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora
3.1. Extragerea de date și informații științifice relevante din observații proprii şi/sau
surse bibliografice recomandate

- structurarea în ipoteză şi concluzie a datelor extrase dintr-un text - problemă sau


descriere a unei situaţii problemă
- utilizarea unor date relevante pentru stabilirea condiţiilor de realizare ale unor
stări de echilibru
- identificarea cauzelor şi efectelor unor interacţiuni sau a comportamentului unor
sisteme fizice în diverse condiţii de exploatare (scripeţi, pârghii, plane înclinate)

3.2. Organizarea datelor experimentale în diferite forme simple de prezentare

- utilizarea sistematică a etapelor unui experiment fizic, de măsurare şi înregistrare a


datelor
- construirea reprezentărilor grafice ale datelor tabelare pentru evidenţierea
relaţiilor între mărimile fizice măsurate
- analizarea critică a rezultatelor rezolvării unei probleme teoretice şi/sau
experimentale
- folosirea referatului de tip ştiinţific în aprecierea condiţiilor de realizare a unui
experiment şi a rezultatelor acestui
-

3.3. Evaluarea critică a datelor obţinute şi a evoluţiei propriei experienţe de


învăţare

- aplicarea regulilor de protecție personală în cadrul lucrărilor experimentale din


laboratorul de
- verificarea corectitudinii relaţiilor prin analiză dimensională
- completarea unei grile criteriale de autoevaluare la finalul realizării unei sarcini
- identificarea factorilor care influenţează pozitiv/negativ procesul de învăţare
- utilizarea unor instrumente simple pentru a reflecta asupra procesului de învăţare
propriu (eseu de 5 min, organizatori grafici)

4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii


4.1. Utilizarea unor mărimi și a unor principii, teoreme, legi, modele fizice pentru a
răspunde la întrebări/probleme de aplicare

- identificarea mărimilor fizice/fenomenelor în diferite contexte (forţe ce acţionează


asupra unui corp/sistem, a factorilor care influenţează evoluţia unui fenomen etc.) şi
stabilirea unei strategii de abordare a situaţiei problemă propuse
- dezbaterea întrebării ce a provocat conflictul cognitiv, citarea dovezilor şi
dezvoltarea argumentaţiei logice pentru prezentarea conceptelor
- explorarea factorilor de care depinde evoluţia unui fenomen
- analizarea variabilelor pentru evaluarea modului de abordare a problemei
practice/teoretice identificate
- interpretarea rezultatelor obţinute şi dezvoltarea unui model fizic, care poate fi
aplicat şi în alte contexte
4.2. Folosirea unor modele simple în rezolvarea de probleme/situaţii problemă
experimentale/teoretice

- aplicarea cunoştinţelor dobândite în rezolvarea de probleme simple referitoare la:


- aplicarea algoritmilor de rezolvare a unor probleme cu mai mulţi paşi referitoare
la: compunerea forţelor, principiul acţiunii şi al reacţiunii, aplicarea condiţiilor de
echilibru al unor corpuri, lucrul mecanic şi puterea etc.
- descrierea corelată a cauzei şi a efectului unui fenomen fizic, pornind de la
rezultatele unor investigaţii
- efectuarea de transformări de unităţi de măsură în SI, pe baza relaţiilor dintre
multipli şi submultipli
- utilizarea simbolurilor mărimilor fizice studiate şi a relaţiilor matematice de
legătură dintre acestea
- exersarea, individuală sau în echipă, a unor metode de măsurare a mărimilor fizice
studiate
- reprezentarea grafică a variaţiei unei mărimi obţinute experimental sau pe baza
unor informaţii dintr-un tabel
- extragerea dintr-un grafic şi/sau tabel a informaţiilor relevante pentru descrierea şi
interpretarea fenomenelor fizice studiate
- reprezentarea grafică a forţelor ce acţionează asupra unui sistem mecanic

Lista orientativă a experimentelor


CLASA A VII-A
1. Observarea efectelor interacţiunii
2. Măsurarea forţelor cu ajutorul dinamometrului. Determinarea greutăţii unui corp.
3. Observarea deformării corpurilor. Dependenţa dintre deformare şi forţa deformatoare
4. Compunerea forţelor
5. Studierea forţei de frecare între suprafeţe solide
6. Studiul demonstrativ al echilibrului mecanic al corpurilor
7. Studierea pârghiilor
8. Studierea scripeţilor
9. Studierea planului înclinat. Tribometrul. Forţa de frecare la alunecare (calitativ)
10. Determinarea centrului de greutate al unor corpuri
11. Studierea echilibrului mecanic al lichidelor. Presiunea hidrostatică
12. Studierea legii lui Pascal
13. Studierea legii lui Arhimede

PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2022/ 2023
NR.
MODULUL UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBSERVAŢII
ORE
I
(14 ore) Recapitulare. Test iniţial 4

Concepte şi modele
6
matematice de studiu în fizică

Interacţiuni 4
II
(16 ore) Forţe 16
III Lucrul mecanic.Puterea.
(12 ore) 6
Randamentul

Energia mecanică 6
IV
(10 ore) Şcoala altfel 2

Echilibrul mecanic al
10
corpurilor
V
(16 ore) Statica fluidelor 6

Unde mecanice. Sunetul 4

Săptămâna verde 2

Recapitulare. Test final 6

TOTAL 72

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VII-A
FIZICA
NR.
NR. UNITATEA DE C.S SĂPTĂMÂ OBS
CONŢINUTURI OR
CRT. ÎNVĂŢARE . NA .
E
MODULUL I
1. INTRODUCERE 1.1 Recapitularea noţiunilor din clasa a VI-a 1 05.09-09.09
TEST INITIAL
1.2 Recapitularea noţiunilor din clasa a VI-a 1
1.3 Test iniţial 1 12.09-16.09
2.1 Discutarea testului iniţial. Concluzii, 1
măsuri 4
2. CONCEPTE ŞI 1.1 Mărimi fizice studiate 1 19.09-23.09
MODELE
1.2 Fenomene fizice studiate 1
MATEMATICE
DE STUDIU ÎN 1.3 Etapele realizării unui experiment 1 26.09-30.09
FIZICĂ
Mărimi fizice scalare: caracteristici,
2.1 exemple 1
2.2 Mărimi fizice vectoriale: caracteristici, 1 03.10-07.10
3.1 exemple 1 6
Evaluare
3. INTERACŢIUNI 1.1 Interacţiunea. Efectele interacţiunii 1 10.10-14.10
1.2 mecanice 1
1.3 Interacţiuni de contact şi la distanţă 1 17.10-21.10
2.1 Principiul inerţiei 1 4
Principiul acţiunii şi reacţiunii
MODULUL II
3. FORŢE 1.1 Forţa 1 31.10-04.11
1.2 Greutatea. Deosebirea dintre m şi G 1
1.3 Forţa de apăsare normală. Aplicaţii 1 07.11-11.11
2.1 Forţa de frecare. Aplicaţii 1
2.2 Tensiunea în fir. Aplicaţii 1 14.11-18.11
2.3 Forţa elastică. Aplicaţii 1
3.1 Forţa elastică: dependenţa deformare/forţă 1 21.11-25.11
3.2 (exp.) 1
3.3 Evaluare 1 28.11-02.12
4.1 Mişcarea unui corp sub acţiunea mai 1
4.2 multor forţe
Compunerea a 2 forţe de aceeaşi direcţie 1 05.12-09.12
Compunerea a 2 forţe de direcţii diferite
(regula paralelogramului)
1
Compunerea unui număr >2 de forţe
(regula poligonului)
1 12.12-16.12
1
Descompunerea unei F după două direcţii
1 19.12-22.12 16
perpend.
1
Planul înclinat: reprezentare, elemente
Mişcarea unui corp pe planul înclinat
Evaluare

MODULUL III
4. LUCRUL 1.1 Lucrul mecanic 1 09.01-13.01
MECANIC.
2.2 Lucrul mecanic – probleme 1
PUTEREA
MECANICĂ. 3.1 Puterea. 1 16.01-20.01
RANDAMENTUL
3.2 Puterea. Aplicaţii, probleme 1
Randamentul 1 23.01-27.01
Evaluare 1 6
5. ENERGIA 1.1 Energia cinetică 1 30.01-03.02
MECANICĂ
1.3 Energia potenţială (gravitaţională şi 1
2.1 elastică) 1 06.02-10.02
2.3 Energia mecanică 1
3.1 Conservarea energiei mecanice 1 13.02-17.02
4.1 Echilibrul mecanic şi energia 1 6
potenţială.
Evaluare
MODULUL IV
6. ECHILIBRUL 1.1 SA (Şcoala altfel) - 27.02-03.03
CORPURILOR
1.2 Echilibrul de translaţie 1 06.03-10.03
1.3 Echilibrul de rotaţie 1
2.1 Momentul forţei 1 13.03-17.03
3.2 Pârghia: reprezentare, tipuri 1
3.3 Pârghia: legea pârghiilor 1 20.03-24.03
4.1 Pârghia (tratare interdisciplinară- 1
4.2 sist.locomotor) 1 27.03-31.03
Scripetele fix. Aplicaţii 1
Scripetele mobil. Aplicaţii 1 03.04-06.04
Centrul de greutate 1 10
Evaluare
MODULUL V
7. STATICA 1.1 Presiunea 1 19.04-21.04
FLUIDELOR 1.2 Presiunea hidrostatică 1
1.3 Presiunea atmosferică (trat. interdisc.- 1 24.04-28.04
2.1 geografie) 1
4.1 Legea lui Pascal. Aplicaţii 1 02.05-05.05
Legea lui Arhimede. Aplicaţii 1 6
Evaluare
8. UNDE 1.1 Unde mecanice (abordare interdisc.- 1 08.05-12.05
MECANICE- 1.2 geografie) 1
SUNETUL 1.3 Sunetul (abord. interdisciplinară- 1 15.05-19.05
3.2 biologie) 1 4
Propagarea sunetelor. Ecoul
Caracteristicile sunetului (abord. calit.-
muzică)
9. RECAPITULARE SV (Săptămâna verde) - 22.05-26.05
FINALĂ Forţa. Compunerea forţelor. 1 29.05-02.06
TEST FINAL Tipuri de forţe 1
Lucrul mecanic.Puterea mecanică. En. 1 06.06-09.06
Mecanică 1
Statica fluidelor. Unde mecanice 1 12.06-16.06 6
Test final 1
Discutarea testului, îndrumări pentru
remediere
FIZICĂ CLASA A VIII-A
COMPETENŢE GENERALE

6. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a legilor şi a


metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale
tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi
7. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică
8. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice
9. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific
10. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător

FIZICĂ CLASA A VIII-A


COMPETENŢE SPECIFICE

1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal experimentală, a unor fenomene fizice

1.1. Explorarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în cadrul unor investigaţii


ştiinţifice diverse (experimentale/ teoretice

- observarea în contextul investigaţiei ştiinţifice a diferitelor fenomene fizice:


mişcarea browniană, difuzia, conducţia termică, transformări de stare de agregare,
interacţiunea dintre corpuri electrizate, efectele curentului electric, interacţiunea
dintre un electromagnet şi diferite substanţe, reflexia, refracţia etc.
- identificarea proprietăţilor şi fenomenelor fizice în domeniul tehnic – tehnologic
prin documentare din viaţa reală, prin vizite la muzee tehnice, prin participarea la
cercuri tehnice în afara orelor, în cadrul educaţiei STEM
- stabilirea experimentală a corelaţiilor de tip cauzal între diverse procese naturale
sau tehnologice, precum şi între mărimile fizice implicate în acestea

1.2. Folosirea unor metode şi instrumente pentru înregistrarea, organizarea şi


prelucrarea datelor experimentale şi teoretice

- înregistrarea de imagini statice şi dinamice ale unor fenomene sau procese fizice cu
scopul analizării şi prezentării lor în cadru organizat
- folosirea de mijloace moderne pentru măsurarea parametrilor fizici în cadrul
derulării experimentelor
- utilizarea mijloacelor TIC pentru înregistrarea, prelucrarea şi prezentarea datelor
culese din experimente proprii sau din informaţii preluate din diferite lucrări: tabele
şi grafice la transformări de stare de agregare, la funcţionarea unor circuite
electrice, la lentile etc.

1.3. Sintetizarea dovezilor obținute din investigații științifice în vederea susţinerii cu


argumente a unei explicații/generalizări

- identificarea unor particularităţi ale fenomenelor fizice, prin măsurători directe şi


prelucrări ale datelor experimentale (de exemplu evidenţierea grafică a constanţei
temperaturii în cadrul unor transformări de fază)
- formularea enunţurilor unor legi/teoreme pe baza analizei experimentale a unei
situaţii problemă (de exemplu: evidenţierea legilor circuitelor electrice, stabilirea
experimentală a legilor reflexiei şi refracţiei)

2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi a unor aplicaţii tehnice ale acestora
2.1. Încadrarea în clasele de fenomene fizice studiate a fenomenelor fizice complexe
identificate în natură şi în diferite aplicaţii tehnice

- analizarea diferitelor fenomene fizice, instrumente şi mărimi fizice din domeniile


studiate
- identificarea fenomenelor fizice în natură şi în funcţionarea unor aparate şi
dispozitive simple
- descrierea fenomenelor fizice din natură şi a unor aparate şi dispozitive simple din
tehnologie
- analizarea individuală sau în grup a unor sisteme termice, electrice etc.

2.2. Explicarea de tip cauză - efect, utilizând un limbaj științific adecvat, a unor
fenomene fizice simple identificate în natură și în diferite aplicații tehnice

- explicarea argumentată a relaţiei de interdependenţă dintre mărimile fizice care


apar într-o expresie matematică
- susţinerea argumentată verbal şi/sau în scris a propriilor păreri şi atitudini asupra
unor teme discutate
- explicarea din punct de vedere fizic a unor noţiuni/ fenomene studiate la alte
discipline (de exemplu: geografie – diferenţa dintre climatul continental şi cel
temperat oceanic, cauze ale poluării – etc.; biologie – comparaţii între bilanţul
energetic al proceselor fiziologice la diferite specii de animale; chimie – metode
folosite industrial pentru acoperirea unor suprafeţe prin electroliză etc.
- identificarea reperelor istorice în apariţia şi în evoluţia unor termeni, explicaţii,
teorii asupra unor fenomene fizice discutate
- descrierea fenomenelor pe baza unor legi şi principii fizice (legea lui Ohm, legea lui
Joule etc.)

2.3. Prevenirea unor posibile efecte negative asupra oamenilor și/sau asupra
mediului ale unor fenomene fizice și/sau aplicații în tehnică ale acestora

- aplicarea regulilor de protecţie personală şi a celorlalţi în timpul efectuării


lucrărilor experimentale din laboratorul de fizică
- stabilirea avantajelor economiei de energie consumată în diverse activităţi casnice
sau economice, atât pentru consumatori, cât şi pentru mediu.

3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute experimental sau din alte surse, privind
fenomene fizice simple şi aplicaţii tehnice ale acestora

3.1. Extragerea de date științifice relevante din observații proprii și/sau din diverse
surse

- utilizarea surselor bibliografice/webografie recomandată sau identificată


independent pentru interpretarea unor informaţii ştiinţifice
- construirea enunţului unei probleme de investigat prin selecţia datelor relevante din
prezentarea unei probleme sau a unei situaţii problemă
- extragerea datelor prelucrabile din informaţii de tip documentar privind sursele de
energie, transformări energetice, interacţiuni la distanţă
- determinarea experimentală a intensităţii curenţilor electrici şi a tensiunilor
electrice
- realizarea unor acţiuni de documentare privind teme cu caracter intra- şi
interdisciplinar
3.2. Organizarea datelor experimentale în diferite forme de prezentare

- construirea de modele explicative pentru sisteme din geografie, biologie, folosind


teorii din fizică (comportarea apei în natură; formarea imaginilor în lentile)
- analizarea critică a rezultatelor rezolvării unei probleme teoretice şi/sau
experimentale
- folosirea referatului de tip ştiinţific în aprecierea privind condiţiile de realizare ale
unui experiment şi a rezultatelor acestuia

3.3. Evaluarea critică a datelor obţinute şi a evoluţiei propriei experienţe de


învăţare
- predicţia evoluţiei unor sisteme simple pe baza datelor experimentale
- utilizarea instrumentelor de reflecţie asupra propriei învăţări, adaptate situaţiei de
învăţare (jurnalul cu dublă intrare, teste de autoevaluare etc.)
- stabilirea de obiective ale învăţării proprii şi de indicatori de rezultat pentru aceste
obiective
- identificarea unor situaţii de învăţare preferate/stil de învăţare propriu

4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode specifice fizicii


4.1. Utilizarea unor mărimi și a unor principii, teoreme, legi, modele fizice pentru a
răspunde argumentat la probleme/situații-problemă de aplicare și/sau de
raționament

- folosirea reprezentărilor grafice pentru rezolvarea unor probleme; proiectarea,


realizarea şi interpretarea rezultatelor în cadrul temelor/problemelor
experimentale realizate direct (hands-on) – la şcoală, dar şi acasă
- transferarea cunoştinţelor din studiul fenomenelor fizice la investigarea şi
interpretarea ştiinţifică a unor fenomene naturale sau procese tehnologice: regimul
termic la ţărmul mării, topirea calotelor glaciale, fenomene electrice atmosferice,
captarea şi folosirea energiei solare cu mijloace optice etc.

4.2. Folosirea unor modele simple din diferite domenii ale fizicii în rezolvarea de
probleme simple/situaţii problemă

- aplicarea achiziţiilor dobândite în rezolvarea de probleme cu mai mulţi paşi,


referitoare la: transformări de stare de agregare, transmiterea căldurii, curentul
electric, reflexia şi refracţia luminii etc.
- propunerea argumentată a unor modele simple explicative privind desfăşurarea
unor fenomene fizice (de exemplu: explicarea evaporării, producerii curentului
electric etc.);
- efectuarea de transformări de unităţi de măsură în SI pe baza relaţiilor dintre
multiplii şi submultiplii
- utilizarea simbolurilor mărimilor fizice studiate şi a expresiilor matematice aferente
acestora;
- reprezentarea grafică sau tabelară a valorilor unor mărimi fizice determinate în
urma unui experiment şi extragerea dintr-un grafic a informaţiilor relevante pentru
descrierea şi interpretarea fenomenelor fizice studiate
Lista orientativă a experimentelor

Clasa a VIII-a
1. Studierea difuziei
2. Măsurarea temperaturii. Scara Celsius
3. Determinarea căldurii specifice a unui corp solid
4. Observarea transferului căldurii
5. Studierea topirii şi a solidificării
6. Observarea vaporizării şi a condensării
7. Studierea circuitului electric
8. Intensitatea curentului electric
9. Tensiunea electromotoare
10. Determinarea valorii unei rezistenţei electrice
11. Verificarea legii lui Ohm
12. Determinarea puterii unui bec electric
13. Observarea dependenţei căldurii degajate de intensitatea c. electric şi de rezistenţa electrică
14. Electroliza
15. Formarea imaginilor în oglinda plană
16. Verificarea legilor reflexiei şi refracţiei luminii
17. Observarea reflexiei totale
18. Formarea imaginilor în lentile subţiri
19. Observarea dispersiei luminii
PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2022 / 2023

NR.
MODULUL UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBSERVAŢII
ORE

Recapitulare. Test iniţial 4


I
(14 ore)
Fenomene termice 10

II
Curentul electric 16
(16 ore)

Curentul electric 6
III
(12 ore)
Fenomene optice 6

Şcoala altfel 2
IV
(10 ore)
Fenomene optice 10

Fenomene optice 4

Energia şi viaţa 4
V
(14 ore)
Săptămâna verde 2

Recapitulare finală 6

TOTAL 70
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA A VIII-A
FIZICA
NR. UNITATEA DE NR.
C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
MODULUL I
1. RECAPITULARE. 1.1 Recapitularea noţiunilor de 1 05.09-09.09
TEST INIŢIAL
1.2 clasa a VII-a 1
Recapitularea noţiunilor de 1 12.09-16.09
clasa a VII-a 1
Test iniţial 4
Discutarea testului iniţial.
Concluzii. Măsuri
2. FENOMENE 1.1 Difuzia. Echilibrul termic. 1 19.09-23.09
TERMICE
1.2 Temperatura 1
1.3 Căldura, mărime de proces 1 26.09-30.09
2.1 Transmiterea căldurii (cond., 1
2.2 convecţie, radiaţie) 1 03.10-07.10
2.3 Extindere în tehnologie: motorul 1
3.1 termic 1 10.10-14.10
3.2 Coeficienţi calorici. 1
4.1 Calorimetrie 1 17.10-21.10
4.2 Stări de agregare. Transformări 1 10
de stare
Topirea şi solidificarea. Călduri
latente
Temperatura de echilibru în
sisteme neomogene
Combustibili
Evaluare
MODULUL II
3. CURENTUL 1.1 Electrizarea. Interacţiuni 1 31.10-04.11
ELECTRIC
1.2 electrice 1
1.3 Legea lui Coulomb 1 07.11-11.11
2.1 Circuite electrice. Componente. 1
2.2 Generatoare el. 1 14.11-18.11
2.3 Tensiunea electrică. 1
3.1 Tensiunea electromotoare
3.2 Intensitatea curentului electric 1 21.11-25.11
3.3 Instrumente de măsură -
ampermetru, voltmetru,
4.1 1
ohmmetrul, wattmetrul,
4.2 multimetrul 1 28.11-02.12
1
Rezistenţă electrică
1 05.12-09.12
Legea lui Ohm
1
Gruparea rezistoarelor ȋn serie.
1 12.12-16.12
Aplicaţii
1
Gruparea rezistoarelor ȋn
1 19.12-22.12
paralel. Aplicaţii
1 16
Extindere: Teoremele lui
Kirchhoff
Gruparea generatoarelor
identice (studiu exp.)
Energia şi puterea electrică.
Legea lui Joule
Evaluare

MODULUL III
4. CURENTUL 1.1 Efectul chimic al curentului electric. 1 09.01-13.01
ELECTRIC 1.2 Electroliza 1
(CONTINUARE)
1.3 Transferul de putere într-un circuit el. 1 16.01-20.01
2.1 de c.c. 1
Efectul magnetic al curentului electric 1 23.01-27.01
Electromagneţi. Forţa electromagnetică 1 6
Aplicaţii
Evaluare
5. FENOMENE 1.1 Surse de lumină 1 30.01-03.02
OPTICE
1.2 Propagarea luminii ȋn diferite medii 1
1.3 Principiile propagării luminii 1 06.02-10.02
2.1 Reflexia luminii 1
2.2 Legile reflexiei – aplicaţie exp.- oglinzi 1 13.02-17.02
2.3 plane 1 6
Aplicaţii ale legilor reflexiei în
tehnologie
MODULUL IV
5. FENOMENE 1.1 SA (Şcoala altfel) - 27.02-03.03
OPTICE 1.2 Indicele de refracţie 1 06.03-10.03
1.3 Refracţia luminii – evidenţierea exp. 1
2.1 Reflexia totală 1 13.03-17.03
2.2 Aplicaţii: fibre optice, prisme cu refl. 1
2.3 totală 1 20.03-24.03
3.1 Legile refracţiei 1
3.2 Tipuri de lentile (convergente, 1 27.03-31.03
3.3 divergente) 1
4.1 Caracteristicilor fizice ale lentilelor 1 03.04-06.04
subţiri 1 10
Construcţia imaginilor prin lentile
convergente
Construcţia imaginilor prin lentile
divergente
Evaluare
MODULUL V
5. FENOMENE 4.1 Determinarea formulelor lentilelor 1 19.04-21.04
OPTICE 4.2 subţiri 1
Ochiul, ochelarii 1 24.04-28.04
Lupa 1 4
Evaluare
6. ENERGIA SI 1.1 Forme de energie. Surse de energie 1 02.05-05.05
VIATA 2.1 Energia şi viaţa pe o staţie spaţială 1
2.3 Intreţinerea vieţii pe un submarin 1 08.05-12.05
4.1 Evaluare 1 4
7. RECAPITULAR Fenomene termice 1 15.05-19.05
E FINALĂ. Curentul electric: mărimi fizice 1
TEST FINAL SV (Săptămâna verde) - 22.05-26.05
Curentul electric: legi 1 29.05-02.06
Fenomene optice 1
Test final 1 06.06-09.06
Discuţii, sugestii, recomandări 1 6