Sunteți pe pagina 1din 8

Şcoala Gimnazială Nr 1 Costești , Iași

PROIECT DE LECTIE
Clasa:a VI a
Disciplina : Matematică
Unitatea de învățare: Cercul
Titlul lecției: Cercul.Consolidare
Tipul lecției: Lecţie de consolidare
Profesor: Dediu Maria-Mădălina
Locul desfășurării : Google Meet
Scopul lecţiei:Dezvoltarea capacităților de aplicare a cunoștințelor în probleme practice
Aplicații folosite: Google Classroom,Google Drawings, Geogebra,Microsoft OneNote .

COMPETENȚE GENERALE
1.Identificarea unor date si relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care
au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice.
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală
a unei situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete
şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor
din diferite domenii.

COMPETENŢE SPECIFICE
1.Recunoaşterea unor figuri geometrice plane (drepte, unghiuri, cercuri, arce de cerc) în
configurații date.
2.Coliniaritarea unor puncte, a faptului că două unghiuri sunt opuse la vârf, adiacente,
complementare sau suplementare și a paralelismului sau perpendicularității a doua drepte.
3.Utilizarea recunoaşterea unor proprietăți referitoare la distanțe, drepte, unghiuri, cerc pentru
realizarea unor construcții geometrice.
4.Exprimarea, prin reprezentări geometrice sau în limbaj specific matematic, a noțiunilor
legate de dreaptă, unghi și cerc.
5.Analizarea seturilor de date numerice sau a reprezentărilor geometrice în vederea
optimizării calculelor cu lungimi de segmente, distanțe, măsuri de unghiuri și de arce de cerc
6.Interpretarea informațiilor conținute în reprezentări geometrice pentru determinarea unor
lungimi de segmente, distanțe și a unor măsuri de unghiuri/arce de cerc.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
1. Să identifice elementele unui cerc: centrul cercului, rază, coardă, diametru, arc de cerc,
unghi la centru.
2. Să reprezinte, utilizând instrumentele geometrice, cercul și elementele sale.
3. Să aplice corect relațiile dintre măsura unui unghi la centru și măsura arcului de cerc
subântins de laturile acestuia.
4.Să identifice corect poziția unei drepte față de un cerc și pozițile relative ale două cercuri
într-o configurație geometrică dată.
5. Să clasifice dreptele în funcție de poziția lor față de un cerc

METODE SI PROCEDEE DIDACTICE: conversația


euristică ,explicația,expunerea,exerciţiul, descoperirea dirijată.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: caiete, fişă de lucru, trusă geometrică, Google


Classroom,Google Meet,Google Drawings ,Microsoft OneNote, Whiteboard,
Geogebra,manualul digital de matematică.
Resurse temporale: 30 minute

Secventele lectiei Activitate profesor Activitate elev Timp

1.Moment Se asigură condiţiile optime pentru Se pregătesc cu cele 1 min


organizatoric desfăşurarea lecţiei: se notează necesare pentru lecţie. Se
absenţii;se verifică tema pt acasă. asigură ordinea şi
disciplina.
2. Captarea Se va face o trecere rapidă în revistă 3 min
atenţiei și despre cele mai importante noțiuni Elevii urmăresc videoclipul
întâlnite la cerc urmărin un video și asimilează teoria cu
orientarea
despre importanța cercurilor in viața
atenției practica.
de zi cu zi.
https://www.youtube.com/watch?
v=wygFJN9D__U&ab_channel=Tutoria
le-video

Elevii scriu titlul in caiete. 1min


3. Enunţarea Elevii sunt anunţați titlul lecției:
temei și a “Cercul.Consolidare”.
obiectivelor

4 Reactualizarea
Pentru a recapitula noțiunile învățate Elevii urmăresc întrebările 5min
cunoștințelor
despre cerc,profesorul va propune și oferă răspunsuri pentru
spre rezolvare un rebus (Anexa1). a completa rebusul.

5. Dirijarea
Elevii copiază în caiete
învăţării Noțiunile recapitulate anterior sunt datele problemelor
aplicate in probleme . Se vor rezolva
problemele propuse în fișa de lucru cu precizând care este ipoteza
ajutorul aplicației Geogebra.(Anexa2) și concluzia și realizează
desenele. Elevii scriu în 10min
caiete și participă cu idei la
rezolvare.

6. Retenția și Elevii fac asimilări între


Pentru o mai bună înțelegere se vor
transferul rezolva probleme care apar în viața cazul practic și teoria
de zi cu zi și își găsesc rezolvarea prin 5min
învățată. Participă cu idei
noțiunile învățate despre cerc .
(Anexa 3) pentru rezolvarea situației
practice.

7.Evaluare
Elevii fac aprecieri critice 1min
Se fac aprecieri asupra modului de
asupra lecţiei.
lucru al tuturor elevilor și a
răspunsurilor.

8.Incheierea
lectiei Elevii sunt atenţi şi notează 1 min
Se da tema pentru acasa: problemele
tema.
care rămân nerezolvate din fișa de
lucru.

Bibliografie:
1. Nicolae Ghiciu şi alţii - Matematică, manual pentru clasa a VI-a, Ed. EDP
2. Nicolae Sanda,Iuliana Chilom,Maria Sas-Culegere de matematică, Ed. Booklet

Anexa 1: Rebus
https://docs.google.com/drawings/d/
1vgYUd9osPzJ61ymquuDZ68eP1f7yoaNILWHKgYEqzS8/edit?usp=sharing
Anexa 2: Fișă de lucru

Fisă de lucru
Cerc

1..Pe cercul de centru O șirază R se iau punctele A, B, C astfel ca arcele AB, BC, CA 


să fie proportionale cu 2, 4, 6. Aflati măsurile arcelor AB, BC, CA.

2. Unghiul AOB este un un unghi la centru și are măsura egală cu 350, punctele A și B fiind
puncte ale unui cerc cu centru O. Dreapta Ao intersectează cercul a doua oară în punctul A’,
dreapta BO intersectează cercul a doua oară în punctul B’, iar ordinea punctelor pe cerc , în
sensul acelor de ceasornic, este următoarea: B,A,B’,A’.
Pe baza desenului ,scrieți ipoteza, concluzia și demonstrați că:
a) arcele BAA’și B’A’A au măsurile egale;
b) arcele AB’B și A’BB’ au măsurile egale.

3.În desenul alăturat , A,B,C,D sunt puncte pe cercul C(O,r).


a) indicați un arc mare și un arc mic
b)indicați un unghi la centru
c) daca m(∠ AOD)=650 și (OA este bisectoarea unghiului ∠ BOD , determinați măsura
arcelor: AD, CD,BCD,AC.
4 . În figura de mai jos, unghiul ∠ AOB are măsura de 60 0 și dreapta a este tangentă la
cerc în punctul B. Ducem prin punctul O dreapta b paralelă cu dreapta a, care intersectează
cercul în punctul C. Aflați măsura unghiului ∠ AOC.

5.Fie cercurile C1(O1,R) și C2(O2,r), cu R=5 cm și r=3 cm și O1O2=(2x-4) cm. Determinați


valorile numărului natural x pentru care cercurile sunt:
a) secante
b) tangente exterior
c) concentrice
d) tangente interior

6. Fie AB și AC tangente din AϵExt C(O,r) la cercul C(O,r), B,C ϵ C(O,r). Arătați că unghiurile
∠ ABO și ∠ ACO sunt suplementare.

Probleme practice
1.Emblema jocurilor olimpice este alcătuită din 5 cercuri, ca in imagine. Observă
desenul ,apoi apreciază:
a)Un cerc secant cu cercul roșu(C3)
b)Numărul de cercuri exterioare cercului galben(C4)

2.În timpul eclipselor de soare ,din unele locuri de pe pământ se poate observa cum Luna
acoperă(parțial sau total) discul Solar, ca în imaginile alăturate.Descrie aceste
imagini,folosind termenii specifici poziției relative a două cercuri.

3.Ana are un joc de construcții,format din piese identice în formă de romb.Ea a măsurat unul
din unghiurile ascuțite ale romburilor și a văzut că acestea au câte 240 .Așezând piesele
jocului ca în imagine(cu varful O comun),Ana a început să formeze un model floral.
a)Câte piese îi sunt necesare Anei,pentru a completa tabelul?
b)Arată că punctele marcate pe figură se află pe un cerc.Ce măsură are arcul delimitat pe
cerc de două puncte consecutive?

S-ar putea să vă placă și