Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Tehnologic Nr.

1 Sărmăşag
Profesor: Lukács Mónika

PROIECT DIDACTIC

Data :
Clasa : a VI-a
Disciplina: Matematică-Algebră
Titlul lecţiei : Mulţimea numerelor întregi Z: reprezentarea pe axa numerelor, opusul
şi valoarea absolută a unui număr întreg; compararea şi ordonarea numerelor întregi
Tipul lecţiei: Aprofundare
Competenţe generale:
1. Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul
în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunțurile matematice.
3. Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pt caracterizarea locală sau
globală a unei situații concrete.
4. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunostințelor din diferite domenii.
Competenţe specifice:
1. Identificarea caracteristicilor numerelor întregi în contexte variate
2. Utilizarea operaţiilor cu numere întregi şi a proprietăţilor acestora
3. Aplicarea regulilor de calcul şi folosirea parantezelor în efectuarea operaţiilor cu
numere întregi
Obiective operaţionale:
La sfarşitul orei elevii vor fi capabili să :
1. Cunoască mulţimea numerelor întregi
2. Reprezinte numerele întregi pe axa numerelor
3. Cunoască opusul şi valoarea absolută a unui număr întreg
4. Calculeze valoarea absolută a unui număr întreg
5. Ştie să compare şi să ordoneze numerele întregi
6. Rezolve probleme la tabla interactivă
Metode de învăţământ: expunerea,explicaţia, comunicarea,
problematizarea, observaţia, conversaţia, exerciţiul
Strategii didactice: deductiva, algoritmica, dirijata sau
semidirijata.
Organizarea elevilor: frontal, individual
RESURSE:
 Materiale didactice: tabla interactivă, manualul, caietul de
muncă independentă, tabla, creta, fişe de lucru
 Umane: 19 elevi, profesor
 Temporale: 50 min
Locul: sala de clasă.
Bibliografie: programa şcolară, planificarea, manual de matematică

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Nr. Secvenvţele Durat Activitatea Activitatea


crt. lecţiei a Profesorului elevilor

Se creează condiţii adecvate desfăşurării Asigură liniătea şi se


1. Momentul 2m procesului de predare-învăţare. pregătesc de oră.
organizatoric Se face prezenta elevilor la oră.
Se verifică temele de casă a elevilor, iar Prezintă tema de casă.
2. Verificarea 3m dacă există probleme nerezolvate, acestea se
temei de casă rezolvă la tablă.
Se recapitulează: Răspund la solicitările
3. Reactualizarea - mulţimea numerelor întregi Z profesorului.
cunoştinţelor 5m - opusul unui număr întreg
anterioare - reprezentarea pe axa numerelor
- modulul unui număr întreg
- compararea şi ordonarea numerelor
întregi
Anunţarea Se anunţă şi se scrie pe tablă titlul lecţiei: Notează titlul în caiete.
4. temei şi a 2m
obiectivelor „Mulţimea numerelor întregi Z:
reprezentarea pe axa numerelor, opusul şi
valoarea absolută a unui număr întreg;
compararea şi ordonarea numerelor întregi”

Fixarea
cunoştiinţelor şi Lecţia se realizează cu ajutorul tablei Un elev rezolvă la la
realizarea feed- 34 m interactive, unde urmează să rezolvăm tablă iar ceilalţi notează
5.
back-ului următoarele probleme: în caiete , fac observaţii
şi verifică modul în
Aşează următoarele numere la prieteii tăi care se rezolvă.
Po Ziti sau Ne Gati
Problema 1: Un elev iese la tabla
a) Notează în caiet vecinătatea mai mică a interactivă să arate
număruli de pe cub numerele, celalţi
b) Notează în caiet vecinătatea mai mare a rezolvă în caiete şi la
numărului de pe cub sfârşit doamna
profesoară le arată
rezultatele
Problema 2:
Aşezaţi numerele întregi în labirintul Elevii ies pe rând la
corespunzătoare: tablă şi aşează câte un
- numerele întregi negative număr în urne
- numerele întregi pozitive

Problema 3: Un elev vine la tabla


Trebuie să completezi următoarea inecuaţie interactivă să arunce cu
cu ajutorul zarului. După fiecare aruncare zaru, iar ceilalţi elevi
trebuie să notezi numărul de pe zar în rezolvă în caiet
locurile libere. Eşti câştigător dacă primeşti
o afirmaţie adevărată.

Problema 4: Un elev rezolvă pe


Ordonaţi în ordine crescătoare următoarele tabla interactivă şi
numere: -6, +9, 0, -9, -4, +5, +3, -1 ceilalţi în caiete.

Problema 5:
Scrieţi în caiete opusul următoarelor numere Elevii rezolvă în caiete
+12, -7, -200, 0, +88

Problema 6:
Caută opusul Elevii ies la tabla
interactivă şi încearcă
să găsească opusul unor
numere

Problema 7: Elevii lucrează în


Scrieţi în caiete valoarea absolută a caiete.
următoarelor numere.

Problema 8:
Completează propoziţiile dând clic pe Câte un elev iese la
răspunsul corect. tabla interactivă să dea
răspunsul corect.

Ca şi recapitulare:
Completaţi tabelul:
Numă Opu Valoa- Veci- Veci- Elevii vin la tablă spun
rul sul rea nătate nătate răspunsul corect şi se
absolu a mai a mai verifică singuri la tabla
tă mică mare interactivă

Se distribuie fisele de lucru elevilor şi se


propun spre rezolvare individual.

6. Evaluarea 2m Apreciează modul în care elevii au


participat la lecţie.

8. Tema de casă 2m Se dă tema de casă: Notează tema în caiete.


Rămâne ca temă problemele nerezolvate de
pe fişa de lucru.
FIŞĂ DE LUCRU

1. Să se reprezinte pe axa numerelor următoarele numere întregi!

4, -2, 1, 5, -4, 0, 7

2. Să se scrie în ordine crescătoare următoarele numere:

-2, -3, |-13|, 0, 7, |+35|, |-2|, 11

3. Să se afle valoarea de adevăr a propoziţiilor:

a) |-1| = 1 b) |-5| = +5 c) |0| = 3

d) |-7| = |-8| e) |-9| > |-3| f) |-2| < 0

g) |-3| > 5 h) |3| > -7 i) |24-3| = 21

4. Enumeraţi elementele mulţimii A = { opusul lui }, iar ,B=


{-5, -20, 21, -4, 50, 81}!