Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Vacaraș Olga


Disciplina: Matematica
Clasa: a-X-a, profil real
Data:
Numarul lecţiei în sistemul de lecţii 39/76
Durata lecţiei : 90 min
Modulul: Funcția putere. Funcția radical
Subiectul lecției: Funcţia radical. Proprietățile funcției radical. Funcţia putere cu exponent real. Proprietățile funcției putere
Unități de competențe:
5.1. Recunoașterea și aplicarea terminologiei și notațiilor aferente noțiunilor de funcție numerică, ecuație, inecuație, sistem,
totalitate în diverse contexte.
5.2.Identificarea în diferite situații a dependențelor funcționale de tip funcție de gradul I, II, funcția putere, funcția radical,
funcția exponențială, funcția modul, proporționalitatea directă, proporționalitatea inversă.
5.3.Exprimarea în limbaj matematic a unor situații reale și/sau modelate prin funcții de gradul I, II, funcția putere, funcția
radical, funcția exponențială, funcția modul, proporționalitatea directă, proporționalitatea inversă.
5.4.Clasificarea după diverse criterii a funcțiilor numerice, ecuațiilor, inecuațiilor, sistemelor studiate.
Tipul lecției: lecţie de formare a capacităţilor de acumulare a cunoștințelor.
Tehnologii didactice :
a) forme: frontală, individuală, în perechi, în grup.
b) metode: conversația, discuția dirijată, clustering, diagramele Venn-Euler, explicația, problematizarea, metoda
exerciţiului;
c) mijloace didactice manualul: I.Achiri și alții, Matematica, Manual, Clasa a X-a, Ed. Prut Internațional, Chișinău,
2012; culegere de ex. și probleme, V. Iavorschi, cl. a X-a, 2019
DEMERS DIDACTIC
Strategii didactice Indicatori de
realizare şi
metode de
Etapele
Obiective evaluare
lecţiei
Sarcina didactică Forma de Metoda de Resurse
organi- predare-
zare învăţare
S.1 Comentați maxima: „În infinita Se vor aprecia
complexitate a lucrurilor se pot stabili Frontal Conversaţia comentariile
anumite corespondențe care se traduc relevante.
prin formule simple și ușor de înțeles.” Metoda:
Evocarea (J. Tannrry – matematician francez) Chestionare
orală
O1 –să identifice S.2. Identificați termenii matematici și Frontal Clustering Poster, Se va evalua
termenii notațiile aferente noțiunii de funcție. Conversația Fișe de corectitudinea
matematici și Completați clustering-ul afișat la tablă, lucru, completării
notațiile aferente ce are în centru noțiunea de funcție. anexa1 clustering-ului
noțiunii de funcție, Metoda:
radicali, puteri; Chestionare
orală

S.3. Identificați notațiile aferente Frontal Clustering Se va evalua


noțiunilor de radicali, puteri. Completați Conversația corectitudinea
clustering-ul afișat la tablă, ce are în completării
centru notația radicalului, puterii. clustering-ului
Metoda:
Chestionare
orală

Realizarea O2 - să definească S.4. Citiți definițile noțiunii de funcție Frontal Discuția Fișe de Se va aprecia
sensului noțiunea de funcție radical de ordin par/impar; dirijată lucru, capacitatea
radical de ordin Care este deosebirea dintre ele? manualul, elevilor de a
par/impar; Notați în caiete! anexa2 găsi deosebiri
Metoda:
Observarea
curentă

O3 – să enumere S.5. Enumerați și notați în caiete Frontal Diagrama Fișe de Se va evalua


proprietățile proprietățile funcției radical. Completați Venn-Euler lucru, corectitudinea
funcției radical; diagrama Venn-Euler. manualul completării
diagramelor
Metoda:
Observarea
curentă

O4 - să definească S.5. Citiți noțiunea de funcție de funcție Frontal Discuția Se va aprecia


noțiunea de funcție putere cu exponent real; Notați în dirijată capacitatea
putere cu exponent caiete! elevilor de a
real; formula
concluzii
Metoda:
O5 – să enumere S.6. Enumerați și notați în caiete Frontal Discuția Observarea
proprietățile proprietățile funcției putere cu dirijată curentă
funcției putere cu exponent real
exponent real;
Reflecția O6 – să reprezinte S.7. Reprezentați grafic funcțiile: frontal Metoda Manualul Se va evalua
grafic funcțiile - Ex. 1 a)-c) pag. 103 (culegere de ex. cl exercițiului corectitudinea
date; 10-a) Cuegere de rezolvării
-Ex.3 a)-c) pag. 103 (culegere de ex. cl ex. exercițiilor
10-a) Metoda:
Observarea
curentă
S.8. Determinați domeniul de definiție
O7 - să aplice pentru funcțiile din Ex. 2 a), d), g), j)
proprietățile pag. 103 (culegere de ex. cl 10-a) Indivi- Metoda Manualul Se va evalua
funcțiilor radical și dual exercițiului corectitudinea
putere la rezolvarea Cuegere de rezolvării
exercițiilor; ex. exercițiilor
Metoda:
S.9. Rezolvați exercițiile: Observarea
–Ex. 4 pag. 103 (culegere de ex. cl 10-a) curentă
-Ex. 6 pag. 103 (culegere de ex. cl 10-a) Frontal Problemati- Cuegere de
-Ex. 8 pag. 104 (culegere de ex. cl 10-a) zarea ex.
Metoda
exercițiului

Extensia S.10. Rezolvaţi Ex.2 b),e), h), k), 5 Individu Caiet


pag.103 (culegere de ex. cl 10-a) al
Anexa 1

Noțiunea de funcție
f:A B, y=f(x)

A=D(f)- f- B- E(f)-

x- y-
Anexa 2

Funcția radical de ordin par Funcția radical de ordin impar


Anexa 3

S-ar putea să vă placă și