Sunteți pe pagina 1din 3

TEMATICILE ŞI BIBLIOGRAFIILE

EXAMENULUI DE FINALIZARE A
STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ (Ciclul I, Bologna)
pentru anul universitar 2009/2010

Specializarea: Matematică - 3 ani

Algebră
1. Mulţimi şi funcţii. Relaţii de echivalenţă. Mulţimi factor. Monoid. Submonoid.
Morfism. Grup. Subgrup. Morfism de grupuri.
2. Relaţii de echivalenţă pe un grup în raport cu un subgrup. Teorema lui Lagrange.
Subgrup normal. Grup factor. Teoreme de izomorfism pentru grupuri.
3. Grupuri ciclice. Grupul Sn al permutărilor unei mulţimi cu n elemente. Transpoziţii.
Signatura unei permutări, morfismul signatură.
4. Inel. Subinel. Ideal. Inel factor. Morfisme de inele. Teorema fundamentală de
izomorfism la inel. Inelul matricelor, algebra matricelor peste un inel comutativ.
5. Corpuri. Corpul fracţiilor unui domeniu de integritate.
6. Algebra polinoamelor într-o nedeterminată şi într-un număr finit de nedeterminate.
Polinoame simetrice. Rădăcini de polinoame. Teorema fundamentală a algebrei.
7. Sisteme de ecuaţii liniare cu coeficienţi într-un corp comutativ. Teoreme de
compatibilitate.

Bibliografie
 Ion D. Ion, Tufan Lorena, Bârză Silviu, Lecţii de algebră I, Ed. FRM, Bucureşti, 2007, ISBN 973-
725-679-4.
 Ion D. Ion, Tufan Lorena, Bârză Silviu, Lecţii de algebră II, Ed. FRM, Bucureşti, 2007, ISBN
973-725-722-7.
 Ion D. Ion, Bârză Silviu, Aritmetică, teoria numerelor si metode algoritmice în algebră, 2008,
ISBN 978-973-163-267-4.
 Tufan Lorena, Algebră. Culegere de probleme, Ed. FRM, Bucureşti, 2006, ISBN 973-725-475-9.
 Tufan Lorena, Module. Teoria corpurilor. Culegere de probleme de algebră, 2006, ISBN 973-725-
476-7.

Analiză matematică
1. Şiruri şi serii de numere reale.
2. Continuitatea şi derivabilitatea funcţiilor de o variabilă.
3. Continuitatea şi derivabilitatea funcţiilor de mai multe variabile, extreme locale,
funcţii implicite.
4. Şiruri şi serii de funcţii. Serii de puteri, dezvoltări în serie Taylor.
5. Integrale Riemann în Rn (n ∈{1, 2, 3}), integrale improprii, integrale cu parametru.
6. Integrala curbilinie, formula Green.

Bibliografie
 Duda I., Elemente de analiză matematică, Ed. FRM, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-725-991-2.
 Trandafir Rodica, Duda I., Analiză matematică, II, Ed. FRM, Bucureşti, 2002.

1
 Trandafir Rodica, Duda I., Ioan Rodica, Gonciulea Antoanela, Analiză matematică. Calcul
Integral, Ed. FRM, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-163-392-3.
 Boboc N., Analiză matematică, vol. I şi vol. II, Ed. Universităţii din Bucureşti, 1998.
 Duda I., Trandafir Rodica, Elemente de analiză matematică – Culegere de probleme, Ed. FRM,
Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-725-992-9.
 Duda I., Grădinaru S., Calcul integral şi aplicaţii I, Ed. FRM, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-725-
824-3.

Geometrie analitică şi diferenţială


1. Spaţii punctual-euclidiene. Distanţă. Ortogonalitate. Izometrii.
2. Geometrie analitică în două şi trei dimensiuni.
3. Curbe plane. Reprezentări carteziene. Curbură, cerc osculator
4. Curbe în spaţiul euclidian E3. Expresia curburii şi a torsiunii unei curbe strâmbe
într-o parametrizare arbitrară
5. Triedrul lui Frenet
6. Hipersuprafeţe în spaţii euclidiene. Suprafeţe în E3. Plan tangent, normală
7. Prima formă fundamentală.
8. A doua formă fundamentală
9. Linii asimptotice, linii de curbură. Curburi principale

Bibliografie
 Duda I., Dunca A., Lecţii de geometrie analitica, Ed. FRM, Bucureşti, 2007, ISBN 978-973-163-
059-5.
 Duda I., Grădinaru S., Lecţii de geometrie diferenţială, Ed. FRM, Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-
163-398-5.
 Nicolescu L., Curs de geometrie, Ed. FRM, Bucureşti, 2002.
 Duda I., Algebră liniară. Geometrie analitică şi diferenţială, Ed. FRM, Bucureşti, 2000.
 Hirică I.E., Nicolescu L., ş.a., Geometrie diferenţială. Probleme. Aplicaţii.Ed. FRM, 1999, ISBN
973-582-156-9.
 L. Nicolescu, G. Pripoae, Geometrie diferenţială (teoria curbelor şi hipersuprafeţelor), Ed.
Universităţii, Bucureşti, 1994.

Aritmetică şi teoria numerelor


1. Relaţia de divizibilitate pe N, teorema fundamentală a aritmeticii.
2. Probleme de distribuţie a numerelor prime: postulatul Bertrand, teorema lui
Cebâşev, teorema lui Dirichlet.
3. Aritmetică modulară: congruenţe, lema chineză a resturilor, teorema Euler, teorema
Fermat, resturi pătratice, legea reciprocităţii pătratice. Aplicaţii.
4. Fracţii continue. Aplicaţii în analiza diofantică şi în aproximarea diofantică.

Bibliografie
• Ion D. Ion, Bârză Silviu, Aritmetică, teoria numerelor şi metode algoritmice în algebră, 2008,
ISBN 978-973-163-267-4.
 I. D. Ion, C. Niţă – Elemente de aritmetică cu aplicaţii în tehnici de calcul, Ed. Tehnică, 1978.
 V. Alexandru, N. Goşonoi – Elemente de teoria numerelor, Tipografia Univ. Bucureşti, 1999.

2
Analiză numerică
1. Metode numerice pentru ecuatii neliniare: metoda bisecţiei, metoda lui Newton,
metoda aproximaţiilor succesive;
2. Metode directe de rezolvare a sistemelor algebrice liniare: metoda eliminărilor
succesive a lui Gauss, metoda lui Ritz, metoda rădăcinii pătrate;
3. Metode iterative de rezolvare a sistemelor algebrice liniare: metoda lui Jacobi,
metoda Gauss-Seidel;
4. Metode de interpolare: polinomul de interpolare al lui Lagrange, diferente divizate,
polinomul de interpolare al lui Newton;
5. Metode de integrare numerică: metode de tip Newton-Cotes (metoda trapezului,
metoda lui Simpson) şi Gauss-Legendre;
6. Metode de rezolvare a ecuatiilor diferentiale: metoda lui Euler, metoda Cauchy-
Euler.

Bibliografie
 Sorin Mitran, Corneliu Berbente, Silviu Zancu . Metode numerice, Ed. Tehnică, 1997.
 Marinescu Gheorghe, Analiză numerică, Editura Academiei, Bucureşti, 1974.
 Roşca Ioan, Analiză numerică, Editura Universităţii din Bucureşti, 1999.
 Roşca Ioan, Elemente de analiză numerică matriceală, Editura FRM Bucureşti, 2001, ISBN 973-
582-408-6.
 Vladislav Tiberiu, Analiză numerică, Ed. FRM, Bucureşti, 1997.