Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data:

Clasa: a VII -a

Obiectul: Geometrie

Profesor: DIACONU MIRELA

Unitatea de învăţare: Asemănarea triunghiurilor

Tema lecţiei: Triunghiuri asemenea. Teorema fundamentală a asemănării

Tipul lectiei: Lecţie pentru dobândirea unor cunoştinţe noi

Obiective de referinţă : la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:

O1 - să recunoască figuri geometrice asemenea;

O2 - să reproducă teorema fundamentală a asemănării;


O3 - să aplice în rezolvarea problemelor teorema fundamentală a asemănării.

Mijloace de învăţământ: manualul, culegerea mate2000, fişa de lucru.


DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Obiective Metode Procedee
Etapele lecţiei de Conţinutul lecţiei şi de
referinţă procedee evaluare
1. Moment - Asigurarea condiţiilor optime pentru
organizatoric desfăşurarea lecţiei.
- Verificarea prezenţei elevilor
- Elevii vor avea pe bănci caietele de teme şi
2. Captarea maculatoarele. Se va verifica prin sondaj, - activitate - aprecieri
atenţiei şi tema. Exerciţiile din temă, care nu au fost frontală verbale
verificarea efectuate de mai mulţi elevi, vor fi făcute la
cunoştinţelor tablă.
Prof. Voi cere elevilor să enunţe teorema lui
Thales: O paralelă dusă la una dintre laturile
unui triunghi determină pe celelalte două
laturi segmente proporţionale.
- Astăzi ne propunem să discutăm despre:
3. Anunţarea Triunghiuri asemenea.Teorema
temei şi a fundamentală a asemănării
obiectivelor - În această oră ne propunem să discutăm - conversaţia
despre figuri asemenea, vom studia
asemănarea triunghiurilor oarecare.
- Cuvântul „asemănare” vine din latină:
similis = asemenea
Prof. Există figuri geometrice care “se
seamănă”, dar care prin suprapunere nu
coincid (din cauza mărimii lor)

4. Dirijarea
învăţării O1
Figurile de mai sus se numesc asemenea.
A A’
-conversaţia
B’
B C C’

Definiţie:
Două triunghiuri se numesc asemenea
dacă au toate laturile respectiv propor- -observarea
ţionale şi unghiurile opuse lor, respectiv sistematică
congruente.
A' B ' C ' ~ ABC dacă
A' B ' B' C ' A' C '
  şi
AB BC AC
 A'   A,  B '   B,  C '   C .

Observaţie:
- Perechile de unghiuri (A’, A), (B’, B), (C’,C)
şi perechile de laturi (A’B’, AB), (B’C’,BCP), -explicaţia
(A’C’, AC) se numesc corespondente sau
omoloage .
- Raportul lungimilor laturilor se numeşte
raport de asemănare.
- Dacă triunghiurile sunt egale atunci
raportul de asemănare este 1.
Prof. Să luăm un triunghi oarecare şi să ducem
o paralelă la una din laturi. Triunghiul format
este asemenea cu cel dat?
A

M N

B P C
Ip. ABC  oarecare
M   AB  , N   AC 
MN BC
Cl. AMN ~ ABC
Dem.
O2 - Trebuie să arătăm că  A  A,  M  B,
AM MN AN
 N   C şi  
AB BC AC
- Din MN BC   M   B şi  N  C -conversaţia
(unghiuri corespondente congruente) (1)
AM AN
T .Th .
- Din MN BC   (2)
AB AC
MN AN
- Rămâne de arătat că  . Pentru
BC AC
aceasta ducem NP AB , P   BC  şi obţinem
paralelogramul MNPB şi  MN    BP  ;
T .Th . AN BP AN MN
- NP AB   , deci 
AC BC AC BC
(3)
-Din (1), (2) şi (3) conform definiţiei rezultă că -observarea
AMN ~ ABC . sistematică

- Am demonstrat teorema fundamentală a


asemănării, acum, să formulăm împreună -explicaţia
enunţul teoremei:
O paralelă dusă la una dintre laturile
unui triunghi, formează cu celelalte două
laturi (sau cu prelungirile lor) un triunghi
asemenea cu cel dat.

-învăţatarea
prin
descoperire

şi se face comparaţie cu teorema lui Thales


precizând asemănări şi deosebiri.
 Teorema fundamentală a asemănării
completează teorema lui Thales având aceeaşi
ipoteză dar concluzia diferă, referinduse la toate
laturile triunghiurilor.
- Se propune elevilor sspre rezolvare, la tablă,
5. Fixarea următoarele probleme:
cunoştinţelor (P1): Lungimile laturilor unui triunghi sunt
şi asigurarea 4cm, 7cm şi 10cm. Calculaţi lungimile
transferului laturilor unui triunghi asemenea cu el ştiind
că are perimetrul de 63cm.
Ip. ABC ~ MNP
AB=4cm; AC=7cm; BC=10cm
PMNP  63cm
-evaluarea
Cl. MN=?cm; MP=?cm; NP=?cm -activitate
activităţii
Dem. frontală
frontale
ABC ~ MNP
def .
AB AC BC PABC 1
    
MN MP NP PMNP 3
MN=12cm; MP=21cm; NP=30cm.

O3 (P2): În tapezul ABCD,    AC  BD . -observarea


-conversaţia
AO BO AB sistematică
a) Demonstraţi că   ;
OC OD CD
b)Dacă AB=8cm şi DC=6cm, aflaţi valoarea
AO
raportului .
D OC C
-aprecieri
-explicaţia
verbale
O

A B
Ip. ABCD  trapez ; AB=8cm; DC=6cm
AB║CD ;    AC  BD
AO BO AB
Cl.   =?
OC OD CD
T . F . A. def .
Dem. AB║CD  AOB ~ COD 
AO BO AB 8 4
    .
OC OD CD 6 3

- Propun elevilor să rezolve individual


următoarele probleme:
6. Obţinerea 1. Fie ABC cu lungimile laturilor
performanţei AB=8cm, BC=9cm şi AC=7cm. Să se afle
şi asigurarea O3 perimetrul triunghiului AMN ştiind că -activitate -observarea
feed-back-ului M   AB  şi N   AC  a.î. AM=3cm şi inividuală -aprecieri
MN//BC. verbale
2. Fie ABCD un romb cu AB=cm,
E   AB  şi F   AD  a.î. AE=FD=2cm, iar
EF  CD   O. Calculaţi lungimea segmen-
tului OC.
7. Tema - din manual: pag.178  pr.1,3,4
pentru acasă, - elevii care s-au evidenţiat în timpul orei vor -conversaţia -aprecieri
aprecieri fi notaţi în caietul profesorului. verbale