Sunteți pe pagina 1din 1

Elemente de calculul predicatelor

Noţ
Noţiunea de predicat are o importanţ
importanţă deosebită în matematică.
matematică.
Fără a exagera,
exagera, aproape orice teoremă din matematică este un enunţ
enunţ ce conţ
conţine unul sau mai multe predicate.

Noţiunea de predicat.
Noţ
Să considerăm enunţ
enunţurile:
1.) „ x + 2 < 3";
Se vede că dacă înlocuim x cu 2, obţ
obţinem propoziţ
propoziţia falsă „2 + 2 < 3".
Dacă facem x = 0, obţ
obţinem propoziţ
propoziţia adevărată „ 0 + 2 < 3" etc.
2.) “ x divide y".
Pentru x = 2 şi y = 6 obţ
obţinem propoziţ
propoziţia adevărată „2 divide 6".
Pentru x = 4 şi y = 6 obţ
obţinem propoziţ
propoziţia falsă „4 divide 6" etc.
Un enunţ
enunţ care depinde de una sau mai multe variabile şi are proprietatea că
pentru orice „ valori " date variabilelor corespunde o propoziţ
propoziţie (adevărată
(adevărată sau falsă)
falsă) se numeş
numeşte predicat.
predicat.
(sau propoziţ
propoziţie cu variabile).
Predicatele sunt: unare,
unare, binare,
binare, ternare,
ternare, etc, după
după cum depind respectiv de 1, 2, 3, ... variabile.
variabile.

Notăm predicatele cu:


cu: p (x, y, z, ...), q (x, y, z, ...).

Ori de câte ori definim un predicat, trebuie să indicăm şi mulţ


mulţimile în care variabilele iau valori.

Exemple
1) Enunţ
Enunţul p(x): „ x - 1 = 7 ", unde x desemnează un număr întreg, este un predicat unar.
2) Enunţ
Enunţul p(x, y): „ x este frate cu y ", unde x, y desemnează oameni,
oameni, este un predicat binar.
binar.
3) Enunţ
Enunţul p(x, y, z): „x = y + z ", unde x, y, z desemnează numere întregi, este un predicat ternar.

Prof: Ciocotişan Radu

S-ar putea să vă placă și