Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 6.II.2021

CLASA: a VI-a

DISCIPLINA: Matematică - Algebră

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Numere raţionale

TEMA LECŢIEI : Operaţii cu numere raţionale pozitive: Aplicaţii

TIPUL LECŢIEI: De sistematizare şi generalizare

SCOPUL LECŢIEI: Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de lucru cu operaţiile cu numere raţionale pozitive

COMPETENŢE GENERALE:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Recunoaşterea fracţiilor echivalente, a fracţiilor ireductibile şi a formelor de scriere a unui număr
raţional
2. Utilizarea proprietăţilor operaţiilor în efectuarea calculelor cu numere raţionale pozitive
3. Determinarea regulilor de calcul eficiente în efectuarea calculelor cu numere raţionale pozitive
4. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu numere raţionale pozitive şi a ordinii efectuării operaţiilor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
- să efectueze adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri şi ridicări la putere (cu exponent număr natural)
în mulţimea numerelor raţionale pozitive;
- să utilizeze în calcule proprietăţile operaţiilor cu numere raţionale pozitive;
- să respecte ordinea efectuării operaţiilor în mulţimea   ;
- să recunoască şi să folosească regulile de transformare din fracţie zecimală în fracţie ordinară;
- să rezolve exerciţii şi probleme cu toate operaţiile învăţate

STRATEGII DIDACTICE:
- METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, observaţia, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, metodele active: ‘ciorchinele’ şi ‘floarea de
nufăr’.
- MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru, manualul/culegerea de matematică, flip-chart, fişe de lucru, fişă de evaluare, marker, tablă,
cretă.
- FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual şi pe grupe.
- RESURSE
1. umane: 21 elevi;
2. temporale: 50 minute;
3. spaţiale: sala de clasă.

- BIBLIOGRAFIE:
o Tatiana Udrea, Daniela Niţescu, Matematică - manual pentru clasa a VI a, EDP, Bucureşti, 2010.
o Ştefan Smărăndoiu, Marius Perianu, Matematică pentru clasa a VI-a. Clubul Matematicienilor, Editura Art, Bucureşti, 2012.
o Programa de matematică - clasa a VI- a.

Scenariul didactic
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Forma de Evaluare
didactice organizare
I. Profesorul notează în catalog elevii absenţi Elevii se pregătesc cu cele necesare -conversaţia; -frontal
Moment şi verifică dacă sunt condiţii optime pentru pentru lecţie.
organizatoric desfăsurarea lecţiei.
(2 min) Se impart elevii în 5 grupe de câte 4-5
elevi.
II. Se verifică frontal tema, eventual se lucrează Elevii compară răspunsurile din -observaţia; -frontal Aprecieri
Verificarea la tablă exerciţiile mai dificile pe care n-au caiete şi argumentează răspunsurile -conversaţia; verbale
temei pentru știut să le efectueze elevii acasă. lor, corectând eventualele greşeli. -explicaţia.
acasă
(2 min)
III. Se realizează jocul didactic “Prinde Elevii participă la joc. -conversaţia -frontal Aprecieri
Captarea mingea”, profesorul precizează o operaţie şi verbale
atenţiei elevul care dă răspunsul corect prinde
(3 min) mingea, spune o altă operaţie şi aruncă
mingea colegului care-i răspunde corect.
Jocul este contra timp, iar la terminarea
acestuia se face o statistică a răspunsurilor
corecte în raport cu întreg numărul de elevi
al clasei.
IV. Reactualizarea noţiunilor referitoare la Elevii, sub îndrumarea profesorului, -observaţia; -frontal; Aprecieri
Reactualizarea numere raţionale se va realiza prin metoda vor nota pe tablă toate ideile care le -conversaţia; -individual; verbale;
şi fixarea activă a “ciorchinelui”: se scrie în centru vin în minte în acel moment despre -explicaţia; -pe grupe.
cunoştinţelor “Număr raţional”. număr raţional. - metoda Se apreciază
(10 min ) Urmatoarea metodă folosită este “floarea de Elevii vor completa cu operaţiile “ciorchi- cunoaşterea
nufăr”: se prezintă floarea principală care corespunzătoare: adunarea, nelui”; terminologiei
are ca noţiune centrală: Operaţii cu scăderea, înmulţirea, împărţirea şi - metoda matematice.
numere raţionale, iar fiecare grupă, printr- ridicarea la putere şi vor preciza “floarea de
un reprezentant, are de completat o petală a proprietăţile acestora. nufăr”.
acesteia cu una din operaţiile studiate.

V. Se anunţă tema şi obiectivele urmărite: Elevii notează titlul în caiete -conversaţia; -frontal;
Anunţarea Lecţia de azi se numeşte „Operaţii cu “Operaţii cu numere raţionale -explicaţia. -individual.
temei şi a numere raţionale pozitive: Aplicaţii”. În pozitive”.
obiectivelor cadrul lecţiei ne propunem consolidarea
(1 min) cunoştinţelor dobândite anterior,
recunoaşterea şi utilizarea operaţiilor cu
numere raţionale pozitive, studiate şi
aplicarea lor în rezolvări de exerciţii şi
probleme.
VI. Fiecare grupă primeşte, prin tragere la sorţi, Fiecare grupă are la dispoziţie 15 -conversaţia; -individual; Observarea
Intensificarea câte o fişă de lucru formată din diferite minute pentru a rezolva toate -explicaţia. -pe grupe. sistematică a
retenţiei şi exerciţii cu un nivel mediu de dificultate. exerciţiile de pe fişe. elevilor
asigurarea Se atrage atenţia elevilor asupra faptului că Un reprezentant din fiecare grup va
transferului trebuie să fie atenţi la prezentarea celorlalţi prezenta la tablă sarcina de lucru şi Evaluarea
(15 min) colegi pentru a nota corespunzător modul de realizare a ei. orală
producţiile acestora. Fiecare elev urmăreşte cu atenţie continuă
modul în care au fost rezolvate
exerciţiile, modul de exprimare în Interevaluare
limbaj matematic. Autoevaluare
Aprecieri
verbale
VII. În continuare, fiecărei grupe i se va cere să Elevii vor trebui să se organizeze, -exerciţiul -individual; Colaborare
Obţinerea rezolve problemele din fişa de evaluare, pe autoevaluându-şi cunoştinţele şi -pe grupe. de grup
performanţei şi care au primit-o, într-un timp limitat astfel să-şi împartă singuri sarcinile din
asigurarea încât fiecare elev să rezolve o sarcină. fişă. În cadrul grupului pot apărea Auto-
feedback-ului Elevii vor fi informaţi asupra faptului că discuţii/„certuri”, toate însă evaluarea
(15 min) grupa câştigătoare va fi premiată constructive. Fiecare membru al
corespunzător, după verificarea acesteia. grupului se va strădui să lucreze
corect şi rapid sarcina proprie
pentru a finaliza fişa de evaluare.
VIII . Aprecieri generale asupra modului Notează tema -conversaţia -frontal; Aprecieri
Evaluarea şi participării la activitate şi acordarea -individual. verbale
tema pentru diplomelor. Profesorul anunţă echipa Premierea
acasă câştigătoare. Se anunţă tema pentru acasă.
(2 min) Exerciţiile 8, 9 si 10 de la paginile 102-103
ECHIPA “ ADUNAREA NUMERELOR RAŢIONALE ”

1. Completati spatiile libere cu raspunsuri corecte :

7 4
+
a) Rezultatul calculului 15 15 este…...........................
b) Rezultatul calculului 1,5+0 , 25+4 este…...........................
11 2
+
c) Rezultatul calculului 24 15 este…...........................
2 3
8+ +0+1
d) Rezultatul calculului 5 4 este…...........................
e) Rezultatul calculului 0,5  2,1(3) este…...........................

ECHIPA “ SCĂDEREA NUMERELOR RAŢIONALE ”

1. Completati spatiile libere cu raspunsuri corecte :

17 7

a) Rezultatul calculului 19 19 este…...........................
b) Rezultatul calculului 4−1,5−0 ,25 este…...........................
5
4−
c) Rezultatul calculului 6 este…...........................
19 1

d) Rezultatul calculului 24 48 este…...........................
2 3
5  2,5 
e) Rezultatul calculului 7 5 este…...........................

ECHIPA “ ÎNMULŢIREA NUMERELOR RAŢIONALE ”

1. Completati spatiile libere cu raspunsuri corecte :

1 4

a) Rezultatul calculului 3 5 este…...........................
b) Rezultatul calculului 1,7⋅4 este…...........................
1 6
3 ⋅ ⋅1
c) Rezultatul calculului 2 7 este…...........................
2 3
8 
d) Rezultatul calculului 5 4 este…...........................
e) Rezultatul calculului 0, 25  0, (12) este…...........................

.
ECHIPA “ ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR RAŢIONALE ”

1. Completati spatiile libere cu raspunsuri corecte :

7 14
:
a) Rezultatul calculului 3 15 este…...........................
b) Rezultatul calculului 12,12:4 este…...........................
4 55
3 :
c) Rezultatul calculului 17 51 este…...........................
1 1
1: :
d) Rezultatul calculului 2 3 este…...........................
e) Rezultatul calculului 0, 75 : 0, (3) este…...........................

ECHIPA “ RIDICAREA LA PUTERE A NUMERELOR RAŢIONALE ”

1. Completati spatiile libere cu raspunsuri corecte :

0
3
  
a) Rezultatul calculului  5  …...........................
3
2
  
b) Rezultatul calculului  3  …...........................
5 3
3 3
    
c) Rezultatul calculului  2  2 …...........................
10 9
1 1
  :  
d) Rezultatul calculului  3   3  …...........................
3
 7  7 2  7
8

    :  
e) Rezultatul calculului  3  3   3
…...........................
Clasa……………………………………….
Data………………………………………..
Nume elev…………………………………..

FIŞĂ DE EVALUARE
Operaţii cu numere raţionale
Rândul I

1. Determinaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare: (1 punct)

1 2 3 1 7 8 1 2 5 4 2 6
    :  ⋅ =
a) ,, 3 7 10 ” b) ,, 3 6 6 ” c) ,, 6 5 12 ” d) ,, 3 5 15 ” e) ,,
2
3 6
  
5 25 ”

2. Alegeţi rezultatul corect : (2 puncte)

9
a)
Forma zecimală a fracţiei 5 este:
A. 1,4 B. 1,5 C. 1,8 D. 1,42
1 1
b) +0,5−
2 4 este egal cu …
A. 1,25 B. 0,25 C. 0,50 D. 0,75

3. Completaţi spaţiile libere cu răspunsuri corecte: (3 puncte)


17
a). Numărul 40 se scrie sub formă zecimală ………..
b). După simplificare, fracţia 0,2(67) este egală cu fracţia ordinară ireductibilă ………..
7 1
3
c). Dintre numerele 4 şi 3 este mai mare …….

4. Calculaţi: (3 puncte)
2
15 6 12 3 15 5  8  25 7 2 5 15
− +  :     :
a) 21 21 21 b) 45 75 3  5  c) 6 15 49 d) 7 42
e) 4,5 ∙ (3,2)3 + (5,4)2 : 3,6

Se acordă 1 punct din oficiu.


Total 10 puncte.

SUCCES !
`

Clasa…………………………………….
Data………………………………………..
Nume elev…………………………………..

FIŞĂ DE EVALUARE
Operaţii cu numere raţionale
Rândul II

1. Determinaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare: (1 punct)

1 2 3 4 1 1 5 2 5 14 2 16
    :   
a) ,, 3 7 10 ” b) ,, 3 6 6 ” c) ,, 6 3 4 ” d) ,, 3 5 15 ” e) ,,
2
 7  14
  
 6  12 ”

2. Alegeţi rezultatul corect : (2 puncte)

4
a)
Forma zecimală a fracţiei 5 este:
A. 0,8 B. 4,5 C. 1,41 D. 1,42
1 1
b)  0,5 
2 4 este egal cu …
A. 1,25 B. 0,25 C. 0,50 D. 0,75

3. Completaţi spaţiile libere cu răspunsuri corecte: (3 puncte)


13
a). Numărul 20 se scrie sub formă zecimală ………..
b). După simplificare, fracţia 0,22(6) este egală cu fracţia ordinară ireductibilă ………..
7 1
5
c). Dintre numerele 4 şi 7 este mai mare …….

4. Calculaţi: (3 puncte)
2
15 6 12 3 15 5  8  5 9 27 15 15
        :
a) 21 21 21 b) 45 75 7  15  c) 6 15 49 d) 7 42
e) 4,5 ∙ (5,2)3 + (7,2)2 : 0,6

Se acordă 1 punct din oficiu.


Total 10 puncte.
SUCCES !

Barem de corectare şi notare:

Exerciţiul 1. a) Fals 0,2 puncte


b) Adevărat 0,2 puncte
c) Adevărat 0,2 puncte
d) Fals 0,2 puncte
e) Fals 0,2 puncte
Exerciţiul 2. a) A 1 punct
b) D 1 punct
Exerciţiul 3. a) 0,85 1 punct
4 1 punct
b) 15
1 punct
1
2
c) 3
Exerciţiul 4. a) 1 0,6 puncte
4 0,6 puncte
b) 15
0,6 puncte
3
0,6 puncte
c) 14 0,6 puncte
d) 2
e) 14,4

Se acordă un punct din oficiu.


Total 10 puncte.
Ciorchinele

2)
15 30
145

6 12
23
(5
75 15 56
 echiva
lente 56
130 26
872
a 123
b finite:
Ze

12,325
cim

0,149
ale

Numere rationale Fractii


pozitive
49
 4
Operatii 99
periodice mixte: 23,24(5)
6,78(5)

Floarea de nufăr

S-ar putea să vă placă și