Sunteți pe pagina 1din 39

Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” Ploiești

Strada Vornicul Boldur, Nr.3


Telefon /fax 0244575021
e-mail: scraresvoda@yahoo.com
Nr. 1136 / 04.11.2020

Revizuit în grup de lucru în data de 23.10.2020

Avizat în Consiliul Profesoral din 26.10.2020


Aprobat în Consiliul de Administraţie din 04.11.2020

REGULAMENT
INTERN

ANUL ŞCOLAR 2020-2021


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CUPRINS

Capitolul I
Dispoziții generale
Capitolul II
Organizarea unității școlare şi conducerea unităţii şcolare
Capitolul III
Reguli privind sănătatea și securitatea în muncă
Capitolul IV
Reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de
încălcare a demnității
Capitolul V
Drepturile și obligațiile conducerii unității școlare și ale salariaților
Capitolul VI
Procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale
Capitolul VII
Reguli privind disciplina muncii în cadrul unității școlare, procedura disciplinara. Abateri
disciplinare şi sancţiuni aplicabile
Capitolul VIII
Conduita elevilor. Drepturile şi obligaţiile părinţilor
Capitolul IX
Gestionarea situațiilor de criză
Capitolul X
Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor
Capitolul XI
Dispoziții finale
Anexe

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru întregul personal al școlii:
elevi, personal didactic și personal nedidactic.
Art. 2. Regulamentul de ordine interioară nu intră în contradicţie cu legea, ci utilizează şi respectă
următoarele surse legislative:
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011.
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu modificările
ulterioare (OMEN nr.5447/31.08.2020).
 O.M.E.C.I nr. 5132/10.09.2009 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de diriginte.
 Contractului Colectiv de Muncă nr. 78/22.02. 2017.
 Legea nr.544/2002, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 Legea nr.340/2006, privind egalitatea între femei și bărbaţi.
 Legii 53/2003 - Codul Muncii.- cu completările și modificările ulterioare
 Legea 29/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în
unitățile de învățământ.
 HGR nr.1010/25.06.2004, privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecţia persoanelor.
 OMECT nr. 5699/ 2005.
Art. 3. Prezentul regulament este analizat în Consiliul Profesoral şi aprobat de Consiliul de Administraţie şi
cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii la Școala Gimnazială ―Rareș
Vodă‖ Municipiul Ploiești, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare;
Art. 4. Diriginţii şi învăţătorii au obligaţia să prezinte elevilor şi părinţilor Regulamentul Intern în termen de
două săptămâni de la aprobarea acestuia în Consiliul de Administraţie.
Art. 5. Nerespectarea Regulamentului Intern atrage sancţionarea persoanelor vinovate conform prevederilor
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar emis de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării OMEC Nr. 5447/31.08.2020.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

II.1. ACTIVITATEA ORGANIZATORICĂ A UNITĂŢII ŞCOLARE CU P.J.


Art. 6. Școala Gimnazială „Rareș Vodă‖ Municipiul Ploiești, este o instituţie de învățământ de stat cu
personalitate juridică.
Art. 7. În anul şcolar 2020–2021 funcţionează la Școala Gimnazială „Rareș Vodă‖ Municipiul Ploiești,
27 cadre didactice.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 8. La Școala Gimnazială „Rareș Vodă‖ Municipiul Ploiești, activează un număr de 2 cadre didactice
auxiliare şi 5 cadre nedidactice.
Art. 9. Școala Gimnazială „Rareș Vodă‖ Municipiul Ploiești cuprinde la începutul anului școlar 2020-
2021 un efectiv de 332 de elevi.

II.2. ACCESUL ÎN UNITATE


Art. 10. Accesul elevilor aparţinând unităţii şcolare este permis doar pe baza carnetului de elev, cu
excepția elevilor claselor pregătitoare;
Art. 11. Accesul în perimetrul unităţii școlare este interzis pentru persoanele şi vehiculele care nu au
directă relaţie cu şcoala;
Art. 12. Accesul, paza şi circulaţia în interiorul unităţii şcolare se realizează prin intermediul paznicilor
școlii și în colaborare cu Secția 4 a Poliţiei Municipiului Ploiești;
Art. 13. Accesul părinţilor este permis doar în programul de consiliere şi audienţă stabilit şi doar pe
timpul pauzelor, cu excepția situațiilor excepționale în care există acte normative care interzic acest lucru;
Art. 14. Accesul în şcoală al persoanelor străine (părinţi, reprezentanţi legali, rude, vizitatori etc.) se face
prin intrarea principală (intrare profesori), şi este permisă după obţinerea aprobării conducerii şcolii (telefonic
sau electronic) și verificarea identităţii acestora de către profesorul serviciu/persoana desemnată de către
conducerea şcolii.
Art. 15. Persoanele reprezentând organizaţii nonguvernamentale, radioul, presa, sau televiziunea au
acces în incinta şcolii numai cu permisiunea directorului.
Art. 16. Vizitatorul are obligaţia să ofere informaţii despre numele său, scopul vizitei, persoana
solicitată, numărul şi seria actului de identitate, personalului școlii care solicită aceste informații;
Art. 17. Accesul autovehiculelor în incinta unităţii de învăţământ este permis prin locul special destinat
acestui scop (intrarea din Strada Vânători) în careul şcolii. Au acces doar autovehiculele de intervenţie (salvare,
pompieri, poliţie, jandarmi, salubrizare, etc), de aprovizionare şi autovehiculele personalului din unitate.
Părinților le este interzisă pătrunderea în curtea şcolii cu orice tip de autovehicul.
Art. 18. Personalul școlii nu permite accesul în instituţie persoanelor aflate sub influenţa băuturilor
alcoolice sau a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică.
Art. 19. Conducerea unităţii şcolare efectuează împreună cu diriginții şi comitetele de părinţi analize cu
privire la starea disciplinară şi stabilește măsurile educative sau administrative necesare conform ROFUIP -
2020.
Art. 20. Conducerea unităţii şcolare asigură condiţii pentru ca periodic (cel puțin semestrial)
reprezentanţi ai poliţiei să desfăşoare activităţi educative pentru prevenirea antiinfracţională a elevilor şi a
cadrelor didactice.
Art. 21. Pătrunderea fără drept legal în sediul instituţiei de învăţământ se pedepseşte conform
prevederilor art. 2 din Decretul Lege nr. 88/1990.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

II.3. PROGRAMUL DE LUCRU


Art. 22. (1) Întreaga activitatea de curs de zi se desfăşoară conform orarului în două schimburi:
învăţământ primar: 8:00 – 11:40/12:40 și învăţământ gimnazial: 11:00/12:00 – 16:50/17:50. Pauzele sunt de 15
minute la învățământul primar și 10 minute la ciclul gimnazial (între orele de curs)/15 min (între schimburi).
(2) Pe durata stărilor excepționale (alertă, urgență, etc) provocate de pandemii, precum cea de COVID-19, sau
alți factori de criză, programul școlar se poate schimba conform normelor stabilite de autoritățile de resort.
Art. 23. Procesul instructiv - educativ se desfăşoară după cum urmează: 3 clase din ciclul primar la
sediul din strada Rareș Vodă Nr. 2, iar restul claselor la sediul din strada Vornicul Boldur Nr. 3.
Art. 24. Serviciul secretariat, îşi desfăşoară programul între orele 9:00-17:00 într-un schimb, la sediul
din strada Vornicul Boldur Nr. 3. Programul cu publicul este prevăzut în intervalul orar 12:00 – 14:00.
Art. 25. Eliberarea actelor de studii se face în ziua de vineri, în intervalul orar 12.00-14.00.
Art. 26. Serviciul contabilitate (0,5 normă) își desfășoară activitatea conform programului stabilit prin
fişa postului.
Art. 27. Bibliotecarul (0,25 normă) îşi desfăşoară activitatea conform programului stabilit prin fișa
postului.
Art. 28. Personalul de îngrijire îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului în două schimburi după
cum urmează: Îngrijitoare - Schimbul I: 7:00 – 15:00; Schimbul II: 12:00 – 20:00; Paznicul - conform graficului
întocmit lunar şi hotărârilor C.A.
Art. 29. Profesorul de sprijin are un program stabilit împreună cu direcţiunea, fiind consemnat în condica
de prezență. Consilierea elevilor este realizată în timpul orelor de curs ale acestora prin informarea cadrului
didactic titular al orei de curs.
Art. 30. Semnarea condicii de prezenţă în fiecare zi este obligatorie pentru tot personalul didactic.
Cadrele didactice indică ora, clasa, disciplina, numele și prenumele și semnătura, conform Notei Ministerului
Educației și Cercetării nr. 10335/9.10.2020.
Art. 31. Părăsirea instituţiei de către angajaţi pe timpul programului de lucru se face doar cu acordul
direcţiunii.

II.4. MĂSURI SPECIALE DE SECURITATE ŞI PROTECŢIE ÎN ŞCOALĂ


Art. 32. Intrarea elevilor în şcoală, se va face prin căile de acces stabilite la începutul anului şcolar;
Art. 33. Prezentarea carnetului de elev este obligatorie atunci când acest lucru este solicitat de către
cadrele didactice sau paznic.
Art. 34. Sunt interzise întârzierile la ore. În acest caz, elevii cer permisiunea profesorilor de a participa la
oră.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 35. Se interzice ieşirea elevilor din clasă în timpul orelor de curs. Acest lucru este permis doar în
cazuri excepţionale.
Art. 36. În incinta şcolii este interzis: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, droguri, substanţe
etnobotanice;
Art. 37. Se interzice introducerea şi folosirea de arme sau obiecte contondente, substanţe toxice,
exploziv-pirotehnice, iritant-lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii care au caracter obscen sau instigator,
precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice. Se interzice comercializarea acestora, dar şi a țigărilor în incinta şi în
imediata apropiere a şcolii.
Art. 38. Conducerea unităţii şcolare are obligaţia să informeaze organele de poliţie despre producerea
unor evenimente de natura să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane
în şcoală sau în imediata apropiere a acesteia.
Art. 39. Se interzice accesul în școală cu materiale audio-vizuale cu caracter obscen.
Art. 40. Pentru buna desfășurarea a procesului educațional se interzice folosirea în timpul orelor a
căştilor, tabletelor electronice, aparatelor foto, casetofoanelor, sau altei aparaturi IT, fără încuvinţarea cadrului
didactic respectiv.
Art. 41. Se interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor, cu exceptia situațiilor în care cadrul
didactic permite acest lucru pentru buna desfășurare a activității didactice. Elevii care folosesc telefoane mobile
în timpul orelor vor fi sancţionaţi conform ROFUIP.
Art. 42. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în ghiozdane, setate astfel încât să nu
deranjeze procesul educativ.
Art. 43. Securitatea în şcoală se realizează cu ajutorul profesorilor de serviciu, compartimentului pază și
sistemului de supraveghere video.
Art. 44. La nivelul unității de învățământ funcționează Comisia pentru prevenirea și eliminarea
violenței, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalităţii. Componența
și atribuțiile Comisiei respectă reglementările naționale în vigoare.
(1) Componența nominală a Comisiei se stabilește prin decizia internă a directorului unității de învățământ, după
discutarea și aprobarea ei în consiliul de administrație.
(2) Unitatea de învățământ, în cadrul Comisiei, elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al unității
școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar.

II.5. CONDUCEREA UNITĂŢII ŞCOLARE


Art. 45. (1) Conducerea unităţii este asigurată în conformitate cu prevederile Legii învăţământului
nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Catedrele/Comisiile metodice se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform prevederilor ROFUIP (art.71 –
72) şi altor normative în vigoare.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

(3) În unitatea şcolară se constituie şi funcţionează comisii pe domenii de activitate, conform normativelor în
vigoare.
(4) Comisiile se constituie în Consiliul profesoral şi se aprobă prin decizia Consiliului de administraţie.
(5) Directorul organizează, monitorizează, conduce operaţional si evaluează întreaga activitate din şcoală,
delegând anumite sarcini, prin fişa postului.
Art. 46. Directorul are responsabilităţile prevăzute în fişa postului, elaborată de către ISJ Prahova.
Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiliului pentru Curriculum.
Art. 47. (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ.
(2) Consiliul de administraţie se organizează și funcţionează în temeiul Legii nr.1/2011, art. 96, alin. 2) și a
OMEN 4619/ 22.09.2014 cu privire la Metodologia de organizare și funcționare a consiliului de administrație
din învățământul preuniversitar, art. 3, a modificărilor legislative care au intervenit prin Legea 82/2018, punctul
19, pentru aprobarea OUG nr. 81/2016, privind modificarea și completarea Legii Ed. Naționale nr. 1/2011.
(3) Consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre care: 4 cadre didactice, un reprezentant al
Primarului, 2 reprezentanţi ai Consiliului Local și 2 reprezentanți ai părinţilor. Creșterea numărului membrilor
consiliilor de administrație se raportează la art. 96, alin. (2), lit. a) sau b) sau c) din Legea 1/2011.
(4) Directorul este membru de drept ai Consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din
unitatea de învăţământ respectivă.
(5) Directorul unităţii de învăţământ de stat este preşedintele consiliului de administraţie.
(6) La şedinţele Consiliului de Administraţie participă, de drept, cu statut de observator, reprezentatul
sindicatului.
(7) Secretarul consiliului de administraţie este un cadru didactic din unitatea de învățământ fără drept de vot,
care nu este membru în Consiliul de administrație;
(8) Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt reglementate de Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare
a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar OMEN 4619/ 22.09.2014.
Art. 48. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare
şi instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la
solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.
(3) Atribuţiunile Consiliului profesoral sunt reglementate de ROFUIP aprobat prin Ordinul MENCS nr.
5447/2020 (art.54, 55, 56)
Art. 49. (1) Consiliul Clasei funcţionează în învăţământul primar și gimnazial şi este constituit din
totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, un părinte delegat al comitetului de părinţi al
clasei şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, reprezentantul elevilor clasei respective,
desemnat prin vot secret de către elevii clasei.
(2) Preşedintele Consiliului Clasei este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv
profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a
reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
(4) Consiliul Clasei îşi exercită atribuţiunile conform prevederilor ROFUIP (art.57, 58, 59), emis de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Științifice prin ordinul nr. 5447/2020
Art. 50. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
(1) La Școala Gimnazială „Rareș Vodă‖ Ploiești este constituită Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii - CEAC, formată din 3 membri: 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul
profesoral.
(2) CEAC elaborează si coordonează aplicarea procedurilor si activităţilor de evaluare și asigurare a calităţii,
aprobate de conducerea unităţii scolare, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
(3) CEAC elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea școlară, pe baza
căruia directorul elaborează raportul general privind starea și calitatea învăţământului din unitatea școlară.
Raportul este adus la cunoștinţa tuturor beneficiarilor, prin afișare sau publicare și este pus la dispoziţia
evaluatorului extern.
(4) CEAC elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

CAPITOLUL III
REGULI PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN
CADRUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art. 51. (1) Conducerea instituţiei are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate
aspectele legate de muncă, astfel că la nivelul unității de învățământ funcționează Comitetul de Securitate și
Sănătate în Muncă.
(2) Conform responsabilităţilor sale, angajatorul, la îmceputul anului școlar ia măsurile necesare pentru:
a) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea şi instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
(3) Angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (2), ţinând seama de
modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente.
(4) Angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (2) şi (3) pe baza următoarelor
principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea
echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a
muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

c) adaptarea la progresul tehnic;


d) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
e) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de
muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
f) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
g) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
(5) Măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nici o situaţie obligaţii
financiare pentru lucrători.
Art. 52. (1) Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire
suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi
instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său:
a) la angajare;
b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
c) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent;
d) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
e) la executarea unor lucrări speciale.
(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie:
a) adaptată evoluţiei riscurilor sau apariţiei unor noi riscuri;
b) periodică şi ori de câte ori este necesar.
(3) Angajatorul se va asigura că lucrătorii din unitatea de învățământ şi/sau din exterior, care desfăşoară
activităţi în unitate, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în
muncă, pe durata desfăşurării activităţilor.
(4) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au dreptul la
instruire corespunzătoare.
(5) Instruirea prevăzută la alin. (1), (2) şi (4) nu poate fi realizată pe cheltuiala lucrătorilor şi/sau a
reprezentanţilor acestora.
(6) Instruirea prevăzută la alin. (1) şi (2) trebuie să se realizeze în timpul programului de lucru.
(7) Instruirea prevăzută la alin. (4) trebuie să se efectueze în timpul programului de lucru, fie în interiorul, fie în
afara unităţii.
Art. 53. (1) Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi
instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
(2) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin (1), lucrătorii au următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună
la locul destinat pentru păstrare;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

b) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a


dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor,
şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
c) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a
sistemelor de protecţie;
d) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoană;
e) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
f) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate
şi sănătate, în domeniul său de activitate;
g) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile
de aplicare a acestora;
h) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
Art. 54. Utilizarea echipamentului tehnic, echipamentului individual de protecţie şi de lucru şi a
materialelor igienico-sanitare:
a) sunt considerate echipamente tehnice: - echipamente de calcul, birotica, autovehicule, aparate, în general,
toate materialele încredinţate salariatului în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
b) fiecare angajat este obligat să utilizeze echipamentul tehnic din dotare, fiind interzisă utilizarea acestuia în
scopuri personale;
c) echipamentele tehnice trebuie să corespundă prevederilor din reglementările referitoare la protecţia muncii şi
să nu prezinte pericol pentru sănătatea sau viaţa angajaţilor şi a elevilor;
d) este interzisă intervenţia din proprie iniţiativă asupra echipamentului tehnic sau individual defect, angajatul
fiind obligat să apeleze la serviciile specialistului, cu care unitatea are contract;
e) executarea sarcinilor de muncă ale angajaţilor implică întreţinerea spaţiului de lucru şi a echipamentului
tehnic, angajatul fiind obligat să consacre acestei obligaţii timpul necesar.
Art. 55. Aplicarea normelor de protecţie şi igienă a muncii precum şi a măsurilor organizatorice
întreprinse de instituţie va fi asigurată de fiecare persoană încadrată în muncă, pe parcursul întregii perioade de
derulare a contractului de muncă.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CAPITOLUL IV
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII
ŞI AL ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII
Art. 56. Prezentul regulament stabileşte îndatoririle generale ale conducerii şcolii, personalului didactic,
personalului didactic auxiliar, personalului nedidactic, relaţiile care trebuie să existe între aceştia în vederea
menţinerii şi întăririi disciplinei în şcoală şi a asigurării unui climat favorabil desfăşurării activităţii.
Art. 57. În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii
şi angajatorii. Pentru respectarea acestui principiu, la nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizia
directorului, dată în baza hotărârii Consiliului de administrație, Comisia pentru prevenirea și eliminarea
violenței, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul școlar şi promovarea interculturalităţii
Art. 58. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică,
origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este
interzisă. Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, care
au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării
drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
Art. 59. În conformitate cu Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în unitatea
noastră se asigură egalitatea de șanse și tratament pentru angajații școlii fie bărbați sau femei.
Art. 60. Cadrele didactice din unitatea şcolară urmăresc, conform Declaraţiei Universale a Drepturilor
Omului şi Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului:
a) formarea şi dezvoltarea elevilor în spiritul respectului pentru drepturile omului şi pentru libertăţi
fundamentale;
b) educarea elevilor pentru toleranţă şi prietenie între toţi oamenii indiferent de sex, rasă, naţionalitate,
apartenenţă religioasă;
c) creşterea elevului în spiritul respectului faţă de valorile culturale şi spirituale ale poporului nostru şi faţă de
părinţi;
d) dezvoltarea personalităţii copilului şi tânărului în sensul asumării responsabilităţii acţiunilor proprii;
e) educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru adevăr, bine şi frumos, pentru valoare şi pentru natură.
Art. 61. În incinta şcolii sunt interzise crearea şi funcţionarea oricărei formaţiuni politice, desfăşurarea
activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate
care încalcă normele generale de moralitate, punând în pericol sănătatea fizică şi morală a elevilor;
Art. 62. Este interzisă aplicarea pedepselor corporale şi agresarea verbală a elevilor de către personalul
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CAPITOLUL V
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII INSTITUŢIEI ŞI ALE
SALARIAŢILOR

V.1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CONDUCERII UNITĂŢII ŞCOLARE


Art. 63. (1) Conducerea unităţii școlare asigură buna organizare a întregii activităţi în vederea realizării
obiectivelor şi atribuţiilor stabilite conform prevederilor legale în vigoare, stabilind în acest sens normele de
disciplină a muncii, obligaţiile personalului, precum şi răspunderea acestuia pentru încălcarea atribuţiilor de
serviciu.
(2) Conducerea unităţii scolare are obligația să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din
contractul colectiv de muncă aplicabil nr. 78/22.02.2017 şi din contractele individuale de muncă;
(3) Conducerea unităţii şcolare are datoria să ia toate măsurile în vederea:
(a) asigurării şi desfăsurării activităţi în condiţii de securitate, sănătate şi igienă;
(b) asigurării spaţiilor, dotărilor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţii;
(c) asigurării stabilităţii în muncă a salariaţilor, astfel încât raportul de serviciu sau contractul individual de
muncă, după caz, să nu poată înceta decât în cazurile prevăzute de lege şi respectând întocmai prevederile legale
în vigoare;
(d) organizării timpului de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurare a funcţionalităţii instituţiei şi
de respectarea duratei normale a timpului de lucru si de odihnă, conform prevederilor legale în vigoare;
(e) asigurării protecţiei personalului împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj, cărora le-ar putea fi
victimă acesta, în exercitarea atribuţiilor;
(f) asigurării condiţiilor necesare perfecţionării, pregătirii profesionale şi promovării salariaţilor în raport cu
pregătirea şi rezultatele obţinute;
(g) eliberării, la solicitarea salariatului, a documentelor care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă
sau în specialitate, după caz;
(h) asigurării drepturilor referitoare la protecţia maternităţii la locul de muncă, în conformitate cu legislaţia
specială.
(i) asigurării confidenţialității datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

V.2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR


Art. 64. (1) Salariații instituţiei au următoarele drepturi:
(a) să li se asigure stabilitate în muncă, astfel încât raportul de serviciu sau de muncă să înceteze sau să fie
modificat doar în cazurile prevăzute de lege;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

(b) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţia muncii, de indemnizaţia de asigurări


sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, de pensie şi de alte drepturi privind asigurările
sociale prevăzute de lege;
(c) să primească, pentru activitatea depusă, drepturile salariale stabilite potrivit legii, în raport cu pregătirea
profesională, activitatea depusă şi importanţa acesteia;
(d) să se asocieze, în condiţiile legii, în organizaţii profesionale având ca scop reprezentarea intereselor
profesionale, promovarea pregătirii profesionale;
(e) să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual plătit, în condiţiile legii;
(f) să beneficieze de concediu de studii cu sau fără plată, în condiţiile legii;
(g) să primească sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale;
(h) să beneficieze de egalitate de sanse şi tratament conform legii;
(i) să primească zile libere pentru diverse evenimente personale conform Contractului colectiv de muncă
78/22.02.2017.
(2) În timpul serviciului, angajaţii sunt obligaţi să aibă o comportare demnă şi corectă. În prezenţa semnelor
evidente de comportament anormal al unei persoane, care ar putea crea o situaţie periculoasă, conducerea şcolii
va solicita un consult medical al angajatului respectiv;
(3) Fumatul în incinta instituţiei este cu desăvârşire interzis;

V. 3. OBLIGAŢIILE CADRELOR DIDACTICE


Art. 65. Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt cele
reglementate de legislația în vigoare. Cadrele didactice sunt obligate să respecte prevederile din Legea
Învăţământului, din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi din
Regulamentul intern al unităţii şcolare.
Art. 66. Personalul școlii trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie
apt din punct de vedere medical.
Art. 67. Toate cadrele didactice aplica prevederile şi îşi exercită responsabilităţile care reies din fişa
postului pentru fiecare specialitate, inclusiv pentru profesorul-diriginte şi pentru responsabilul de comisie.
Art. 68. Cadrele didactice trebuie să respecte următoarele reguli de conduită profesională:
(1) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile
pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil.
(2) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze
imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.
(3) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să
agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.
(4) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității
de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare/extrașcolare.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

(5) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență
socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice
încălcări ale drepturilor copilului/elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea,
integritatea fizică și psihică.
Art. 69. Cadrele didactice care au situaţii personale deosebite (ce apar fără a fi prevăzute) şi nu se pot
prezenta la şcoală conform programului, sunt obligate să anunţe direcțiunea şcolii şi, numai în lipsa acestuia din
şcoală, la secretariatul şcolii. De asemenea, în situaţii care împiedică prezenţa la program, altele decât situaţii
medicale şi cele prevăzute de statut – cadrul didactic este obligat ca, în cadrul catedrei, să asigure prezenţa la
clasă a altui cadru didactic.
Art. 70. Nu se admite întârzierea nemotivată de la ore. Se admite scurtarea orei cu acordul direcţiunii
școlii. Întârzierile vor fi consemnate în condică și se vor cumula în vederea reținerii orelor din salariu.
Art. 71. Toate cadrele didactice participă la ședinţele anunțate: consilii profesorale, consilii de
administrație, ședinte pe comisii. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine sancţionarea cadrului
didactic.
Art. 72. Cadrele didactice – diriginţi, învăţători, sunt obligate să asigure păstrarea şi întreţinerea
inventarului clasei şi a bunurilor elevilor, prin organizarea colectivului de elevi în situaţiile în care ora se
desfăşoară în laboratoare sau sala de sport.
Art. 73. Cadrele didactice care desfăşoară activitatea în laboratoare, sala de sport, cabinete, asigură
păstrarea şi menţinerea curăţeniei şi inventarului prin supravegherea permanentă a clasei; de asemenea sunt
obligate să asigure cunoaşterea şi respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii existente pentru aceste
spaţii.
Art. 74. Diriginţii, învăţătorii sunt obligaţi să facă cunoscute normele şi regulile care să asigure
integritatea corporală, securitatea fiecărui elev în clasă în care îşi desfăşoară activitatea şi să urmărească
respectarea şi aplicarea lor.
Art. 75. Cadrele didactice care desfăşoară ultima oră din program vor asigura plecarea, în mod civilizat,
a tuturor elevilor din clasă (profesorul, învăţătorul va ieşi din clasă în urma elevilor).
Art. 76. Toate cadrele didactice aplică hotărârile luate în Consiliul de administraţie privind schema orară
pentru fiecare clasă/an de studiu, adică ceea ce se referă atât la disciplinele din trunchiul comun, cât şi la
disciplinele optionale.
Art. 77. Cadrele didactice nu vor opera schimbări în orarul şcolii;
Art. 78. Cadrele didactice vor asigura o bună colaborare cu bibliotecarul şcolii pentru recuperarea în
bune condiţii şi la termen a cărţilor împrumutate.
Art. 79. Este interzisă transmiterea documentelor şcolare – cataloage, carnete elev, registre matricole – la
cancelarie, secretariat prin intermediul elevilor.
Art. 80. Cadrelor didactice le este interzis să dea elevii afară din clasă în timpul desfăşurării orei.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 81. Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul
diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru
discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. În situații obiective cum ar fi:
calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, prin
mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
Art. 82. Fiecare cadru didactic dezvoltă, cultivă relaţii amiabile cu colegii, personalul administrativ,
părinţii elevilor etc.
Art. 83. Se recomandă decenţă în limbajul şi gestica întrebuinţate în relaţiile cu elevii, cu părinţii elevilor
sau cu alte persoane din afara şcolii.
Art. 84. La începutul anului școlar fiecare cadru didactic va prezenta planificările calendaristice, cât şi
planificarea temelor pentru orele de dirigenţie, şefului de catedră sau celui de arie curriculară care le va
înregistra la secretariatul unității și apoi le va înainta spre avizare conducerii școlii.
Art. 85. Cadrele didactice debutante dar şi cele care se pregătesc pentru obţinerea gradelor didactice au
obligaţia să realizeze proiectele didactice sau o schemă a acestora, pe care s-o prezinte şefului de catedră sau
directorului, la solicitarea acestora.
Art. 86. Cadrele didactice vor evita angajarea de discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe tema
competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice;
Art. 87. Este obligatorie desfăşurarea activităţilor prevăzute în orar cu respectarea orelor de începere şi
de terminare a acestora; în cazul în care unii profesori realizează alte ore decât cele prevăzute în orar (pregătiri
suplimentare, lecţii deschise la comisii metodice sau orice schimbare a orarului) se cere acordul conducerii
şcolii;
Art. 88. Profesorul are obligaţia de a trece notele obţinute de elevi în carnetul de note.
Art. 89. În relaţia profesor – elev nu se vor utiliza metode ce duc la încălcarea demnităţii elevului;
Art. 90. Profesorul, odată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nici o persoană, decât în cazuri
excepţionale sau dacă este anunţat în prealabil de director;
Art. 91. În cazul unor abateri ale elevilor de la disciplina şcolară, profesorul comunică, în scris
profesorului diriginte, printr-un memoriu (în care prezintă faptele), înregistrat la secretariat în „Registrul de
incidente” .
Art. 92. Profesorul are obligaţia de a comunica dirigintelui situaţia în care un elev deţine un număr mare
de absenţe nemotivate la obiectul pe care îl predă;
Art. 93. Direcţiunea are obligaţia să rezolve cazurile de indisciplină, absenteism, prin convocarea
Comisiei de disciplină, prin colaborarea cu părinţii, Serviciul de asistență socială al Primăriei, Poliţia.
Art. 94. Cadrele didactice sunt răspunzătoare de aplicarea corectă a ROFU/2020-2021 şi a
Regulamentului intern al unităţii şcolare;
Art. 95. Cadrele didactice sunt obligate să participe la Consiliul Profesoral şi la Consiliul Clasei;
Art. 96. Personalului didactic îi este interzis:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

(1) să părăsească sala de clasă / sala de desfăşurare a activităţii / sala sau terenul de sport, în timpul desfăşurării
activităţilor didactice;
(2) să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice, cu excepția utilizării acestuia în
scop didactic sau a cazurilor de urgență care periclitează sănătatea fizică sau psihică a vreunei persoane;
(3) să elimine elevii din clasă / sala de desfăşurare a activităţii;
(4) să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme personale;
(5) să motiveze absenţele elevilor cărora nu le este diriginte sau la alte discipline.

V.4. ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DIRIGINTE

Art. 97. Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului
didactic învestit cu această responsabilitate şi sunt reglementate de OMECI nr. 5132/10.09.2009 privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice de diriginte, precum și de ROFUIP 5447/2020.
Art. 98. Dispoziţiile OMECI nr. 5132/10.09.2009 se aplică în mod corespunzător învăţătorilor /
institutorilor / profesorilor pentru învăţământ primar.

V.5. ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DE SERVICIU


Art. 99. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu la nivelul
şcolii, conform graficului stabilit la începutul anului şcolar şi proporţional cu numărul de ore din încadrarea sa.
Art. 100. În cazul indisponibilităţii profesorului de serviciu, acesta trebuie să-şi asigure suplinirea,
pentru ca programul să nu fie perturbat.
Art. 101. Programul de suplinire este comunicat direcţiunii şi notat pe tabla din cancelarie.
Art. 102. Profesorul de serviciu pe şcoală efectuează activitatea, pe cât se poate, în afara orelor de curs.
Pe timpul pauzelor va fi ajutat de profesorii de serviciu de pe culoare.
Art. 103. Profesorii de serviciu răspund, supraveghează, controlează programul zilnic al şcolii şi asigură
ordinea şi disciplina în şcoală.
Art. 104. Profesorul de serviciu monitorizează pătrunderea persoanelor străine în şcoală și le îndrumă
spre persoana desemnată de către conducerea unității să supravegheze accesul acestora.
Art. 105. Profesorul de serviciu verifică ținuta elevilor și verifică cataloagele după terminarea
schimburilor aşezându-le în rastel, conform graficului afişat.
Art. 106. Profesorul de serviciu comunică direcţiunii indisponibilitatea cadrelor didactice sau diversele
probleme apărute.
Art. 107. Profesorul de serviciu ia cunoştinţă de eventualele conflicte dintre elevi (cazuri de violenţă) şi
impune măsurile necesare.
Art. 108. Profesorul de serviciu informează direcţiunea în scris, printr-un proces-verbal înregistrat în
Registrul de evidență a serviciului pe școală, asupra incidentelor petrecute în timpul serviciului.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 109. În cazul unor probleme (exemplu: distrugerea bunurilor şcolii), profesorul de serviciu, încheie
un proces verbal de constatare pe care îl predă direcţiunii.

V. 6. ATRIBUŢIILE PROFESORULUI DE SPRIJIN

Art. 110. Profesorul de sprijin are următoarele atribuţii:


a) asigură informarea și consilierea elevilor, părinților și cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaștere
și autocunoaștere, adaptarea elevilor la mediul şcolar adaptarea școlii la nevoile elevilor, optimizarea
relațiilor școală-elevi-părinți etc.;
b) asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor și tehnicilor specifice, prevenirea și diminuarea factorilor
care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
c) realizează investigarea psihopedagogică a copiilor și elevilor;
d) propune și organizează programe de orientare școlară, profesională și a carierei elevilor în unitățile de
învățământ unde își desfășoară activitatea;
e) propune în cadrul curriculumului la decizia școlii cursuri opționale vizând dezvoltarea personală a elevilor;
f) asigură servicii de consiliere și cursuri pentru părinți;
g) recomandă părinților consultarea altor instituții pentru problemele care nu sunt de competența lor — centre
logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
h) colaborează cu cabinetele logopedice;
i) asigură servicii de consiliere și asistență psihopedagogică pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
j) colaborează cu diverse instituții și organizații neguvernamentale care oferă servicii și desfășoară activități în
sfera educațională.
Art. 111. Profesorul școlar de sprijin are următoarele obligații în unitatea de învățământ preuniversitar
unde își desfășoară activitatea:
a) stabilirea, aprobarea și afișarea programului de lucru la avizierul școlii;
b) prezentarea în consiliul profesoral al unității de învățământ a unui raport de activitate semestrial care să
cuprindă informații privind: numărul de copii/elevi care au beneficiat de servicii de consiliere și asistență
psihopedagogică, măsurile ameliorative propuse pentru situațiile de criză, situațiile speciale și măsurile
întreprinse pentru rezolvarea/ameliorarea acestora, alte informații solicitate de unitatea de învățământ;
c) colaborarea cu personalul didactic al unității de învățământ în care funcționează;
d) participarea la consiliile profesorale, ședințele cu părinții și, după caz, la alte acțiuni organizate de
unitatea de învățământ;
e) organizarea de lectorate pentru părinți cu tematică specifică;
f) participarea, la solicitarea unității de învățământ, la diverse proiecte și programe educaționale.
Art. 112. Unitatea de învățământ are următoarele obligații față de profesorul școlar de sprijin:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

a) asigură spațiul necesar desfășurării în cele mai bune condiții a activităților de consiliere și asistență
psihopedagogică;
b) asigură toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare.
Art. 113. Profesorul de sprijin monitorizează cazurile elevilor cu CES împreună cu
dirigintele/învăţătorul clasei.

V.7. ATRIBUȚIILE SERVICIULUI SECRETARIAT


Art. 114. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte
persoane interesate, potrivit unui program de lucru cu publicul, aprobat de director;
Art. 115. Secretariatul asigură permanența pe întreaga perioada de desfăşurare a orelor de curs;
Art. 116. Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă și se ocupă de predarea către
arhivă a tuturor documentelor şcolare;
Art. 117. În perioada vacanțelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat;
Art. 118. Compartimentul de secretariat este subordonat directorului școlii;
Art. 119. Sarcinile secretarului şcolii sunt prezentate în fişa postului;
Art. 120. La terminarea studiilor elevii trebuie să prezinte serviciului secretariat dovada că nu au cărţi
nerestituite sau alte obligaţii faţă de școală neonorate;
Art. 121. După aprobarea transferului, serviciul secretariat este obligat sa solicite situaţia şcolară a
elevului în termen de 5 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei şcolare de la şcoala de la
care s-a transferat.
Art. 122. Pentru eliberarea documentelor şcolare de către solicitanţi nu se percep taxe.

V. 8. ATRIBUŢIILE SERVICIULUI CONTABILITATE


Art. 123. Serviciul de contabilitate al şcolii este subordonat directorului-ordonator terţiar de credite,
asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a centrului financiar, în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
Art. 124. Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director sau
stipulate expres în acte normative;
Art. 125. Controlul financiar preventiv propriu se exercită pe baza actelor sau documentelor justificative
certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii acestora, prin decizii emise de directorul unității, pentru
toate operaţiunile care necesită aplicarea vizei conform Cadrului general al operaţiunilor supuse controlului
financiar. Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnatura persoanelor desemnate şi prin aplicarea
sigiliului personal care cuprinde „vizat pentru controlul financiar preventiv‖, nr. sigiliu, data acordării vizei (an,
lună, zi, viză). Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul
acestuia din punct de vedere:
 Încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor bugetare/sau de angajament după caz;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 Respectarea prevederilor legale în vigoare, la data efectuării controlului;


 Îndeplinirea sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt
aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului.
Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de
plată se vizează pentru „ Bun de plată‖ de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste
atribuţii. Prin acordarea semnăturii şi menţiunii ‖bun de plată‖ pe factură, se atestă că serviciul a fost efectuat
corespunzător de către furnizor şi că toate poziţiile din factură au fost verificate.
Se respectă Ordinul nr.522/16.04.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, a OUG.119/1999 privind auditul public şi intern şi controlul
financiar preventiv modificată şi completată prin Legea nr.84/18.03.2003 și a Legii 500/2002 privind finanțele
publice.

V. 9. ATRIBUŢIILE BIBLIOTECARULUI
Art. 126. Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ;
Art. 127. Programul este stabilit de bibliotecar cu acordul directorului, în intervalul 8.00-16.00. În
funcţie de activităţi acesta se poate modifica.
Art. 128. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigura funcţionarea acesteia şi este interesat
de completarea fondului de publicaţii;
Art. 129. Îndrumă lectura/studiul/documentarea/ pentru elaborarea lucrărilor elevilor, punând la
dispoziţia acestora instrumente de informare.
Art. 130. Sprijină informarea si documentarea rapida a personalului didactic si didactic auxiliar;
Art. 131. Participă la toate cursurile specifice de formare continuă;
Art. 132. Organizează şi participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare,
simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale etc;
Art. 133. Răspunde de întregul fond de carte al bibliotecii, iar în cazul unor pierderi întocmeşte
documentaţia necesară recuperării cărţilor: cei care pierd cărţi din fondul bibliotecii trebuie să le achite conform
legislaţiei în vigoare sau să le înlocuiască cu un exemplar identic;
Art. 134. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de directorul școlii.

V.10. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI DE ÎNGRIJIRE


Art. 135. Personalul de îngrijire este direct subordonat directorului şi răspunde de asigurarea curăţeniei
pentru spaţiul repartizat;
Art. 136. Sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa postului, dar insistă asupra:
a) ştergerii prafului înaintea începerii orelor în sălile de clasă.
b) spălării holurilor de două ori pe schimb.
c) spălării grupurilor sanitare ori de câte ori este necesar.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

d) curăţării sau dezăpezirii,după caz, a curţilor.


e) golirea coşurilor de gunoi între schimburi, din sălile de clasă, birouri, cancelarie.
f). dezinfectarea holurilor, sălilor de clasă, birourilor, cancelariei și a grupurilor sanitare conform
Planului General de Curățenie și Dezinfecție aprobat de conducerea școlii în contextul pandemiei provocate de
virusul SARS CoV-2;
Art. 137. Personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini date de director.

V.11. ATRIBUŢIILE PAZNICILOR


Art. 138. Paznicii se subordonează directorului, îndeplinind atribuţiile din fişa postului sau alte activităţi
suplimentare.
Art. 139. Paznicul are obligaţia să-l legitimizeze pe vizitator şi să consemneze, în Registrul evidenţei
accesului vizitatorilor în spaţiul unităţii şcolare, următoarele date: numele şi prenumele, seria şi numărul actului
de identitate, scopul vizitei, ora intrării, ora ieşirii.
Art. 140. Paznicul are obligaţia de a le da vizitatorilor ecuson de acces, pe care aceştia sunt obligaţi să-l
poarte pe toată durata vizitei.
Art. 141. Paznicul le anunţă pe următoarele persoane: director, contabil, secretar – dacă
vizitatorul doreşte să meargă la unul din aceste departamente, numai în intervalul destinat lucrului
cu publicul.
Art. 142. Paznicul nu le va permite elevilor să-şi petreacă pauza în afara perimetrului şcolii.
Art. 143. Paznicul are obligaţia de a informa poliţia despre producerea unor evenimente de natură să
afecteze ordinea publică, precum şi prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoală sau în apropierea acesteia,
persoane care ar putea racola elevi în scopuri nelegale, după informarea prealabilă a conducerii şcolii.

V.12. ATRIBUȚIILE FOCHISTULUI


Art. 144. Personalul încadrat pe funcţia de fochist este subordonat în mod direct directorului;
Art. 145. Asigură buna funcţionare a centralelor pe durata desfășurării cursurilor;
Art. 146. Sarcinile fochistului lor sunt specificate în fişa postului, dar pooate îndeplini şi altele date de
director;
Art. 147. Asigură echipamentul PSI;
Art. 148. Obţine personal autorizaţiile de specialitate, conform legii.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

CAPITOLUL VI
PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU
RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR.
Art. 149. (1) Salariaţii pot adresa conducerii unităţii școlare, în nume propriu, diferite acte, cereri sau
reclamaţii individuale privind încălcarea drepturilor lor prevăzute în actele de numire în funcţiile publice şi,
respectiv, contractele individuale de muncă.
(2) Pentru soluţionarea temeinică şi legală a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor comisia numită
în acest sens va cerceta şi va analiza detaliat toate aspectele sesizate.
(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau reclamaţiei individuale a salariatului la secretariatul
instituţiei, pe baza raportului comisiei, se comunică în scris răspunsul către petiţionar.
(4) Semnarea răspunsului se face de către director. În răspuns se indică, în mod obligatoriu, temeiul legal al
soluţiei adoptate.
(5) Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale salariatului nu se iau în
considerare.

CAPITOLUL VII
REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII ÎN CADRUL UNITĂŢII
ŞCOLARE
ABATERI DISCIPLINARE ŞI SANCŢIUNI APLICABILE
Art. 150. Conducerea unităţii şcolare dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica,
potrivit legii, sancţiuni disciplinare angajaţilor, ori de câte ori constată că acestia au săvârsit o abatere
disciplinară.
Art. 151. Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau
inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către angajat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern,
ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Art. 152. Constituie abateri disciplinare:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) întârzierea în mod repetat de la ora de începere a programului de lucru;
c) absenţe nemotivate de la serviciu;
d) atitudine ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu;
e) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fișa postului;
f) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
g) manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei unităţii școlare;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

h) exprimarea sau desfăşurarea în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter
politic;
i) părăsirea locului de muncă, în timpul programului, fără motiv întemeiat şi fără a avea în prealabil aprobarea
conducerii;
j) desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
k) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii;
l) fumatul în instituţie și încălcarea regulilor de sănătate și securitate în muncă;
m) intrarea în instituţie sub influenţa băuturilor alcoolice şi consumul băuturilor alcoolice în timpul programului;
n) orice alte fapte interzise de lege sau neconforme cu prestigiul unui cadru didactic.
Art. 153. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte
o abatere disciplinară sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-
10%;
e) desfacerea discisciplinară a contractului individual de muncă
Art. 154. Amenzile disciplinare sunt interzise.
Art. 155. Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului
nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin
decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.
Art. 156. Sancţiunea disciplinară prevăzute la lit.a) se va aplica direct de către șeful
serviciului/compartimentului. În cazul celorlalte sancţiuni disciplinare va fi sesizată comisia de disciplină.

VII.1. REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ


Art. 157. Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare şi propunerea sancţiunii disciplinare
aplicabile personalului din cadrul instituţiei se constituie comisia de disciplină, ori de câte ori este nevoie.
Art. 158. (1) Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite
şi după audiere.
(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana
împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă
dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate argumentele
în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant
al sindicatului al cărui membru este.
Art. 159. Refuzul angajatului de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaraţie privitoare la
abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces-verbal.
Art. 160. (1) Conducerea instituţiei dispune aplicarea sancţiunii disciplinare prin decizie emisă în formă
scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare,
dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau
contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare
prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;
d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce
efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin
scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30
de zile calendaristice de la data comunicării.
Art. 161. Angajatorul stabilește sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii
disciplinare săvârsite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

VII. 2. RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ


Art. 162. (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale,
să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa
angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.
(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere
instanţelor judecătoreşti competente.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 163. (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile
contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatură cu munca lor.
(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau
fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.
Art. 164. (1) În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în
legatură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea
contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data
comunicării.
(2) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părţilor nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii
minime brute pe economie.
(3) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu
măsura în care a contribuit la producerea ei.
Art. 165. (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale
care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri
pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.
(3) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator
şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către
noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest
scop de către angajatorul păgubit.
(4) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de
muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului
de procedură civilă.
(5) În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de
maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului
judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

CAPITOLUL VIII
CONDUITA ELEVILOR. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRINŢILOR
Art. 166. Elevii beneficiază de drepturi şi recompense şi au obligaţii prevăzute în ROFUIP 5447/2020,
ROFU/2020-2021 revizuit în grup de lucru la 23.10.2020 şi Statutul elevilor aprobat prin OMENCS nr.
4.742/2016.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

A. DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ELEV


Art. 167. Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea în unitatea de
învăţământ şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din învăţământul secundar
superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform legii. Antepreşcolarii şi preşcolarii sunt
asimilaţi calităţii de elev, fiind reprezentaţi de către părinţi/tutori/susţinători legali. (Statulul elevului Capitolul
I - Dispoziții generale, Secţiunea 2 - Calitatea de elev şi ROFUIP 2020, art. 89)
Art. 168. Învăţământul preuniversitar este centrat pe elev. Toate deciziile majore sunt luate prin
consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv a Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme
reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a
beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a
reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile.
Metodologia examenului de admitere este aprobată de M.E.N. (Statutul elevului, Capitolul I - Dispoziții
generale, Secţiunea 2 - Calitatea de elev)

B. EXERCITAREA CALITĂŢII DE ELEV


Art. 169. Dobândirea calităţii de elev al Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă‖, Municipiul Ploieşti înseamnă
asumarea responsabilităţilor ce decurg din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi a celor specifice acestei
şcoli.
Art. 170. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile
curriculare şi extracurriculare/extraşcolare existente în programul şcolii.
(1) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar. (ROFUIP 2020,
Titlul VII - Elevii, Capitolul I - Dobândirea și exercitarea calității de elev, art. 93, alin.2)
Art. 171. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către cadrul didactic care conduce
activitatea, acesta consemnând în catalog, cu cerneală albastră, absenţa la ora respectivă, în mod obligatoriu.
Art. 172. Absenţele vor fi consemnate de către profesori la începutul orei; întârzierile vor fi motivate doar
pentru prima oră de curs la care elevul (din motive obiective, cunoscute de profesorul diriginte/învăţător - în
cazul elevilor navetişti întârziaţi din cauza condiţiilor meteorologice sau a altor situaţii de forţă majoră cauzate
de navetă) nu a putut ajunge.
Art. 173. Monitorizarea absenţelor se efectuează de către dirigintele/învăţătorul clasei (conform art. 68
din ROFUIP 2020, Titlul VII - Elevii, Capitolul I - Dobândirea și exercitarea calității de elevi).
(2) Dirigintele/învăţătorul clasei are obligaţia de a lua legătura cu familia elevului şi de a întreprinde toate
acţiunile posibile pentru preîntâmpinarea situaţiilor de exmatriculare din cauza absenţelor nemotivate sau a
abandonului şcolar.
Art. 174. Absenţele cauzate de îmbolnăvirea elevilor, de bolile molipsitoare din familie sau de alte situaţii
de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 175. Motivarea absenţelor se efectuează de către învăţătorul/profesorul diriginte al clasei (conform
art. 94 din ROFUIP 2020 (alin. 4, 5, 6), Titlul VII - Elevii, Capitolul I - Dobândirea și exercitarea calității
de elevi), pe baza următoarelor documente, prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului:
- adeverinţă medicală eliberată de medicul şcolii;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist din Policlinică sau din spital, înregistrată şi vizată de
medicul şcolii;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, înregistrată şi vizată de medicul şcolii;
- cerere scrisă a părinţilor pentru situaţii familiale deosebite, în limita a 20 de ore de curs pe semestru, vizată de
diriginte/învăţător şi aprobată de directorul şcolii.

Art. 176. Conform art. 95 din ROFUIP 2020 (Titlul VII - Elevii, Capitolul I - Dobândirea și
exercitarea calității de elevi):
(1) La cererea scrisă a conducerilor unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar, a profesorilor-
antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/asociaţiilor sportive
sau a conducerilor structurilor naţionale sportive, directorul poate aprobă motivarea absenţelor elevilor care
participa la cantonamente şi la competiţii de nivel local, naţional şi internaţional.
(2) Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participăa la olimpiadele şcolare
naţionale, internaţionale, la concursurile şcolare la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a
profesorilor îndrumători/însoţitori.
Art. 177. Elevii din învăţământul obligatoriu, retraşi, se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la
începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ și aceeași formă de învăţământ, redobândind astfel
calitatea de elev.

C. DREPTURILE ELEVILOR
Art. 178. Elevii Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă‖, Municipiul Ploieşti, beneficiază de toate drepturile
prevăzute de ROFUIP 2020 şi Statutul elevului (Capitolul II –Drepturile elevului) şi nicio activitate
organizată de şcoală nu trebuie să lezeze demnitatea sau personalitatea elevilor aflată în formare. Elevii au
dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/ admiterea, parcurgerea şi finalizarea
studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor
lor.
Art. 179. Se constituie Consiliul elevilor format din câte 1 reprezentant al fiecărei clase. Consiliul
elevilor propune şi organizează activitatea instructivă şi educativă la cerere şi în interesul elevilor şcolii,
activităţi care vor fi monitorizate şi îndrumate de către un colectiv de cadre didactice desemnate de Consiliul de
administraţie.
Art. 180. Elevii au acces gratuit sub îndrumarea cadrelor didactice la întreaga bază materială a şcolii,
precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

limitele resurselor umane şi materiale disponibile. În zilele libere, elevii pot folosi baza sportivă a şcolii numai
cu acordul conducerii şcolii, pe bază de cerere scrisă însoţiţi de un cadru didactic (Statulul elevului, Capitolul
II – Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. O).
Art. 181.
(1) În timpul şcolarizării, elevii au dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi de consiliere şcolară,
profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ
preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an (Statutul elevului,
Capitolul II –Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. H).
(2) Elevii au dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unitatea
de învăţământ va emite documentele solicitate, conform legii (Statutul elevului, Capitolul II –Drepturile
elevului, Secţiunea 4 – Alte drepturi, art. 12., lit. A).
(3) Elevii au dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare (Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 4 – Alte drepturi sociale, art. 12.,
lit. B).
(4) Elevii au dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii (Statutul elevului,
Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 4 - Alte drepturi, art. 12., lit. C).
(5) Elevii au dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu (Statutul elevului,
Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 4 - Alte drepturi, art.12, lit. E).
(6) Elevii unităţii de învăţământ primesc gratuit manuale şcolare conform normelor stabilite de Ministerul
Educației și Cercetării..
(7) Elevii cu rezultate deosebite la învăţătură şi la concursuri şcolare pot beneficia de premii şi de recompense
obţinute prin intermediul unor sponsorizări sau donaţii, în limita resurselor disponibile (Statutul elevului,
Capitolul II -Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. V).
(8) Elevii au dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre
didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, la olimpiade şi la alte activităţi
extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi în cluburile
elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare judeţene, în
cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora;
elevii vor participa la programele şi la activităţile incluse în programa şcolară (Statutul elevului, Capitolul II -
Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit.U).
(9) Elevii cu nevoi sociale precum şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale beneficiază de timp suplimentar de
lucru în cazul evaluărilor, conform prevederilor legale în vigoare. Elevii au dreptul de a avea condiţii de acces de
studiu şi de evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţare, în
condiţiile legii. De asemenea, au acces la materiale informative oferite de site-urile specializate (existenţa unor

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

link-uri directe de pe site-ul școlii). (Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 1 -
Drepturi educaţionale, art. 7 lit. J).
(10) Elevii au dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice
şi logopedice şcolare ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei
aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii, se
realizează examinarea stării de sănătate a elevilor (Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile elevului,
Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. M).
(11) Elevii au dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia
şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi cu interesele de învăţare
ale acestora, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici. (Statutul elevului,
Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. C)
(12) Elevii au dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului
didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ se va
asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex,
convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie,
situaţie socioeconomică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu
(Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. C).
(13) Elevii au dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-
dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi
(Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. I).
(14) Elevii au dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi a
libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa
particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie următoarele
manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor şi a
limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate (Statutul elevului Capitolul II - Drepturile
elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7 lit. P).
(15) Elevii au dreptul de a li se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 ore pe zi
(Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. Q).
(16) Elevii au dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru
(Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale le, art. 7, lit. R).
(17) Elevii au dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare (Statutul
elevului, Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. S).
(18) Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere:
a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele
elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, culturale sau altele
asemenea, în condiţiile legii;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs;
c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ, la cererea
grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea Consiliului de administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu
poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate
democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică
sau drepturile şi libertăţile altora;
d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului elevilor, în condiţiile prevăzute;
e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului
didactic sau administrativ;
f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui elevilor din
unitatea de învăţământ, fără obligaţia acesteia de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea
de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, care
constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii (Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile
elevului, Secţiunea 2 - Drepturi de asociere şi de exprimare, art. 10).
Art. 182. Elevii au dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin
fişe anonime. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai
eficiente metode didactice (Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile elevului Secţiunea 1 - Drepturi
educaţionale, art. 7, lit. A).
Art. 183. Elevii au dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul
unităţii de învăţământ.
Art. 184. Elevii au dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţa doar în cazul în care nu sunt
prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie (Statutul elevului, Capitolul
II - Drepturile elevului, Secţiunea 1 - Drepturi educaţionale, art. 7, lit. F).
Art. 185. Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă şi dreptul de a fi informat privind notele
acordate, înaintea consemnării acestora (Statutul elevului, Capitolul II - Drepturile elevului, Secţiunea 1 -
Drepturi educaţionale, art. 7, lit. K).

D. ÎNDATORIRILE/OBLIGAȚIILE ELEVILOR (în conformitate cu art.14 din


Statutul elevului)
Art. 186. Elevii au obligaţia de a se prezenta în ţinută decentă la orele de curs, pe toată perioada
programului, în perimetrul şcolii. Pentru clasele CP-IV, învăţătorii şi părinţii pot stabili şi alte elemente de
identificare adecvate pentru personalizarea clasei.
Art. 187. Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă atât în şcoală, cât şi în afara
şcolii, să respecte regulamentele unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie şi cele de sănătate şi de securitate
în muncă.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 188. Accesul elevilor se face pe baza carnetului de elev, cu excepția elevilor claselor pregătitoare,
numai pe la intrarea elevilor, pe căile de acces.
Art. 189. Cu excepția elevilor claselor pregătitoare, carnetul de elev va fi utilizat ca document de
corespondenţă între şcoală şi familie, iar elevii au obligaţia să-l poarte asupra lor, să-l prezinte cadrelor didactice
pentru consemnarea notelor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, pentru a-i informa în legătură
cu situaţia lor şcolară.
Art. 190. (1) Nu este permisă ieşirea elevilor din curtea şcolii decât la sfârşitul programului şcolar.
(2) Elevul este obligat să se prezinte la timp, conform orarului, la activităţile şcolare şi extraşcolare.
(3) Excepţiile de la alin. 1 şi alin. 2 sunt permise numai în cazul calamităţilor naturale şi/sau la decizia
conducerii şcolii, respectiv în prezenţa unui părinte.
Art. 191.
(1) Le este interzis elevilor (extras din Statutul elevului, Capitolul III - Îndatoririle/obligațiile elevilor -
Interdicţii, art. 15):
„a) să distrugă, să modifice sau să completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole,
carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii
de învăţământ;
b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul
lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa,
intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane;
c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
d) să deţină sau să consume droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe
etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc;
e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a
personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la
siguranţa personală sau a celorlalte persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale;
f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta
unităţilor de învăţământ;
g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin
excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu
acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă;
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă;
i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în
limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ;
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor


majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar;
m) să invite/să faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al
diriginţilor.―
(2) Elevii nu au voie cu:
- păr vopsit (fete şi băieţi);
- unghii false, lungi, lăcuite strident;
- piercing (nas, sprâncene etc);
- gene false;
- bijuterii în exces (băieţi, fete);
- fuste scurte, crăpate;
- pantaloni găuriţi;
- bluze strâmte, scurte, decoltate;
- gel în exces.
(3) Elevii nu au voie:
- să alerge pe coridor sau în clasă;
- să se îmbrâncească în clase şi pe coridoare;
- să folosească balustradele în alt scop decât cel pentru care au fost construite;
- să se aplece pe fereastră;
- să se urce pe pervazul ferestrei;
- să se urce pe bănci, pe gardul şcolii, în copacii din curtea şcolii;
- să arunce apă pe gresie sau în clase şi să se joace cu apă (pericol de alunecare);
- să se joace cu mingea prin clasă, pe coridoare;
- să arunce resturile alimentare şi ambalajele pe lângă coşuri sau tomberoane, pe fereastră, în grădina şi în curtea
şcolii;
- să lase în clase sau în incinta şcolii laptele şi cornul dacă în prealabil au acceptat să primească alimentele
respective.
(4) Elevii trebuie:
- să păstreze curăţenia în clase, la punctele sanitare, pe holuri, în laboratoare şi în curtea şcolii;
- să coboare cu grijă scările;
- să folosească punctele sanitare repartizate (fete/băieţi);
- să oprească apa la robinet după utilizare.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

E. RECOMPENSELE ELEVILOR (conform art.13 din Statutul elevului)


Art. 192. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură sau alte activităţi extracurriculare pot
primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţă colegilor clasei şi evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa
Consiliului profesoral;
b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul
este evidenţiat;
c) burse de merit, de studiu, şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi
economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare;
d) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi economici sau
sponsori;
e) premii, diplome, medalii;
f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate.
g) Unitatea noastră de învăţământ acordă următoarele premii de onoare:
- Diplomă de merit (Titlul «Şef de promoţie»): elevului/elevilor care a/au obţinut cea mai mare medie generală
în învăţământul gimnazial (clasele V-VIII);
- Diplomă de excelenţă elevului/elevilor care a/au obţinut media generală 10 într-un an de studiu;
i) Performanţa elevilor la concursuri, la olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la
olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în
conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale.
j) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar
acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea învăţătorului/ profesorului pentru
învăţământul primar, a profesorului diriginte, a Consiliului clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului şcolar al
elevilor.
k) Diplomele sau medaliile se pot acorda:
alin. 1) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline; numărul diplomelor pe care un elev le poate
primi nu este limitat;
alin.2) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau pentru preocupări care
merită să fie apreciate.
l) Elevii pot obţine premii, dacă:
alin.1) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele
medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ;
alin.2) s-au distins la una sau la mai multe discipline;
alin.3) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la
nivel local, judeţean, naţional sau internaţional;
alin.4) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

alin.5) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
m) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii
de învăţământ.
n) Unitatea de învăţământ poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local,
naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din partea asociaţiei părinţilor, a agenţilor economici,
a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea.

F. SANCŢIUNI
Art. 193. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
Regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora (conform Statutului elevului,
Capitolul IV - Sancţionarea elevilor, Secţiunea 1 - Sancţionarea elevilor, art. 16-25)
(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective (Statutul elevului, Capitolul IV - Sancţionarea elevilor,
Secţiunea 1 - Sancţionarea elevilor, art. 17/1).
(2) Sancţiunile care se pot aplica sunt următoarele:
a) observaţia individuală;
b) mustrarea scrisă; sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau a şcolii este interzisă
în orice context (Statutul elevului, Capitolul IV - Sancţionarea elevilor, Secţiunea 1 - Sancţionarea elevilor,
art.16/6).
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ;
(3) Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi
elevului major. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz (Statutul
elevului, Capitolul IV - Sancţionarea elevilor, Secţiunea 1 - Sancţionarea elevilor, art. 16/5).
(4) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare (Statutul elevului,
Capitolul IV - Sancţionarea elevilor, Secţiunea 1 - Sancţionarea elevilor, art. 16/7).
(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. d) nu se pot aplica în învăţământul primar.
Art. 194. Observaţia constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare
ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuia, astfel încât să dovedească, ulterior, un
comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenţia că, în situaţia în care nu îşi ameliorează sau
nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă. Sancţiunea se aplică de către
învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte (Statutul elevului, Capitolul IV -
Sancţionarea elevilor, Secţiunea 1 - Sancţionarea elevilor, din art. 17/2).
Art. 195. (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător/profesorul
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii.
(2) Sancţiunea se stabileşte de către Consiliul profesoral, la propunerea Consiliului clasei.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al Consiliului clasei şi într-un raport care va fi
prezentat Consiliului profesoral de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte, la sfârşitul semestrului în care a fost aplicată.
(4) Mustrarea scrisă este redactată de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul
diriginte, este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unitatii de
învăţământ; documentul va fi înmânat părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, personal, de către diriginţi sub
semnătură sau transmis prin poştă, cu confirmare de primire.
(5) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul
de intrări-ieşiri al unităţii.
(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învăţământul
primar.
Art. 196. (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea
Consiliului clasei, aprobată prin hotărârea Consiliului profesoral.
(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv, diminuarea calificativului în învăţământul
primar, aprobată de Consiliul profesoral.
(3) Sancţiunea se aplică pentru absenţa repetată de la ore.
(4) Nota la purtare se diminuează proporţional cu numărul absenţelor, conform prevederilor prezentului
Regulament.
Art. 197. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se propune
de către Consiliul clasei, se aprobă de către Consiliul profesoral şi se aplică prin înmânarea, în scris şi sub
semnătură, a sancţiunii, de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul
diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor sau elevului, dacă acesta a
împlinit 18 ani.
(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol.
(3) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de Consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ la care finalizează cursurile semestrului din anul şcolar respectiv.
(4) Sancţiunea nu se aplică în învăţământul primar.
(5) Sancţiunea se aplică pentru abateri grave repetate.
(6) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 3 puncte.
Art. 198. Conform Statutul elevului, Capitolul IV - Sancţionarea elevilor, Secţiunea 4 - Sancţiuni
privind nefrecventarea orelor de curs, art. 27/1, pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare
10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de
ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu un punct.
Pentru absenţe nemotivate, notele la purtare vor fi scăzute astfel:
(1) Ciclul primar:
 30-45 absente nemotivate – calificativul ‖Bine‖;

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

 46-59 absente nemotivate – calificativul ‖Suficient‖;


 Peste 60 absente nemotivate – calificativul ‖Insuficient‖;
(2) Ciclul gimnazial:
 10-19 absenţe nemotivate sau 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină –
1 punct;
 20-29 absenţe nemotivate - 2 puncte;
 30-39 absenţe nemotivate - 3 puncte;
 40-59 absenţe nemotivate - 4 puncte;
 60-79 de absenţe nemotivate - 5 puncte;
 80-99 de absenţe nemotivate - 6 puncte;
 peste 100 absenţe nemotivate - 7 puncte.
Art. 199. Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii de
învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţii, tutorii sau susţinătorii legali să acopere, în temeiul
răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile
ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile
pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase. (art. 1357-1374 din Codul civil)
Art. 200. În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi
înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de
manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi
sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. (Art. 28 din
Statutul elevului)
Art. 201. (1) Contestarea sancţiunilor prevăzute la Art.73 se adresează, de către părinte, tutore sau
susţinător legal, în scris, Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, în termen de 5 zile calendaristice
de la comunicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. Hotărârea Consiliului de
administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din
circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii.
(3) Contestaţia prevăzută la alin. (2) reprezintă procedura prealabilă reglementată de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Toate abaterile grave vor fi trecute în Registrul incidentelor şi vor fi aduse la cunoştinţă conducerii şcolii,
dirigintelui/învăţătorului, Consiliului clasei şi părinţilor elevilor implicaţi. În Registrul incidentelor se specifică
încălcarea regulilor de conduită şi măsurile care au fost luate faţă de persoanele implicate (conform
PO/01.10.2015 pentru diminuarea fenomenelor de violenţă/accidentelor din unităţile de învăţământ).
(5) În funcţie de gravitatea sancţiunii înregistrate, se organizează comisii de anchetă care îi vor aduce la
cunoştinţă inspectorului de management instituţional raportul scris, după finalizarea anchetei. Acest raport va fi

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

descărcat şi în Registrul incidentelor. (conform PO/1.10.2015 pentru diminuarea actelor de încălcare a legislaţiei
în unităţile de învăţământ).
Art. 202. Anularea sancţiunii
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă elevul
căruia i s-a aplicat o sancţiune dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8
săptămâni de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la
purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată.
(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a
aplicat sancţiunea (Statutul elevului, Capitolul IV - Sancţionarea elevilor, Secţiunea 3 - Anularea
sancţiunii, Art. 26)

G. DREPTURILE PĂRINȚILOR SAU REPREZENTANȚILOR LEGALI


Art. 203. Părinții sau reprezentanții legali ai elevului sunt parteneri educaționali principali ai școlii.
Art. 204. Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic
referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.
Art. 205. Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii
referitoare numai la situaţia propriului copil.
Art. 206. (1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii de
învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă:
a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu învăţătorul//profesorul pentru învăţământ primar/profesorul diriginte;
e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi.
Art. 207. (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al
copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii de
învăţământ implicat, învăţătorul/profesorul/dirigintele. Părintele/reprezentantul legal al copilului/elevului are
dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În situaţia în care discuţiile amiabile nu
conduc la rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de
învăţământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.
(2) În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul
unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva
starea conflictuală.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

H. ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR SAU REPREZENTANȚILOR LEGALI


Art. 208. (1) Potrivit prevederilor legale părintele sau reprezentantul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa
şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea
studiilor.
(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada învăţământului obligatoriu
este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să
presteze muncă în folosul comunităţii (ROFUIP 2020, Titlul IX – Partenerii educaționali, Capitolul II –
Îndatoririle părinților sau reprezentanților legali, art. 162, alin.2)
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către
persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ.
(4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele sau
reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui
climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi
elevi din colectivitate/unitatea de învăţământ. (ROFUIP 2020, Titlul IX – Partenerii educaționali, Capitolul
II – Îndatoririle părinților sau reprezentanților legali, art. 162, alin.4)
(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul
pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace
stabilite de comun acord. Prezenţa părintelui sau reprezentantului legal va fi consemnată în caietul
învăţătorului/profesorului pentru învăţământ primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.
(ROFUIP 2020, Titlul IX – Partenerii educaționali, Capitolul II – Îndatoririle părinților sau
reprezentanților legali, art. 162, alin.5)
(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unităţii de
învăţământ, cauzate de elev. (ROFUIP 2020, Titlul IX – Partenerii educaționali, Capitolul II – Îndatoririle
părinților sau reprezentanților legali, art. 162, alin.6)
(7) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la
intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în
care părintele sau reprezentantul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă
persoană. (ROFUIP 2020, Titlul IX – Partenerii educaționali, Capitolul II – Îndatoririle părinților sau
reprezentanților legali, art. 162, alin.7)
(8) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul primar sau gimnazial are obligaţia de a
solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ din străinătate.
(ROFUIP 2020, Titlul IX – Partenerii educaționali, Capitolul II – Îndatoririle părinților sau
reprezentanților legali, art. 162, alin.8)
(9) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susține pe
acesta în activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată prin intermediul

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

tehnologiei și al internetului și de a colabora cu personalul unității de învățământ pentru desfășurarea în condiții


optime a acestei activități. (ROFUIP 2020, Titlul IX – Partenerii educaționali, Capitolul II – Îndatoririle
părinților sau reprezentanților legali, art. 162, alin.10)
Art. 209. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a copiilor/elevilor şi a
personalului unităţii de învăţământ.
Art. 210. Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru părinții sau
reprezentanții legali ai copiilor/elevilor.

CAPITOLUL IX
GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE CRIZĂ
Art. 211. În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declanşării stării de alertă, ministrul educaţiei şi
cercetării stabileşte măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional;
Art. 212. Pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ,
consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean sau ministrul educaţiei şi cercetării, după caz, poate
decide cu privire la continuarea procesului didactic prin activităţi-suport asistate de tehnologie, denumite
activităţi on-line. La nivelul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă‖ Ploiești aceste activităţi de suport educaţional
online sunt monitorizate şi centralizate pe baza raportărilor săptămânale, conform Procedurii Operaţionale
privind predarea asistată de tehnologie, raportarea și monitorizarea activității cadrelor didactice.
Art. 213. Pentru respectarea ordinelor OMEC și OMS nr. 5487 și 1494/31.08.2020 pentru stabilirea
unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,
instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării
şi Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul
instituirii stării de alertă pe teritoriul României, a fost elaborată o procedură în care sunt reglementate condiţiile
de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice – P.O.-67 Procedura privind desfășurarea cursurilor, propriul
circuit de intrare și ieșire din instituție, modul în care se realizeaza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ
în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul Sars-CoV-2 în unitatea de
învățământ.

CAPITOLUL X
CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ A
SALARIAŢILOR
Art. 214. Personalul şcolii este evaluat conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare: O.M.E.C.T.S.
nr. 3860/2011; OMEN Nr. 3597/ 18.06.2014, O.M.E.C.T.S. nr. 4422/2011, O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 şi
O.M.E.C. T.S. nr. 4613/2012.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Art. 215. (1) Evaluarea personalului se realizează de către Consiliul de Administraţie după o procedură
stabilită de acesta, adusă la cunoştinţă angajaţilor.
(2) Modelele fișelor de autoevaluare/evaluare se regăsesc în Anexe.

CAPITOLUL XI
DISPOZIŢII FINALE
Art. 216. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa personalului didactic, personalului didactic
auxiliar, personalului nedidactic, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora.
Art. 217. Prezentul regulament cu modificările aduse intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul
de administraţie.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ‖RAREȘ VODĂ‖, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

S-ar putea să vă placă și