Sunteți pe pagina 1din 16

Școala Gimnazială PO COD EDITIA I

„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PO 66 REVIZIA 0


ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN,PROPRIUL
Ploiești CIRCUIT DE INTRARE ȘI IEȘIRE DIN INSTITUȚIE,MODUL ÎN CARE SE PAG. 1/16
REALIZEAZĂ IGIENIZAREA/DEZINFECȚIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr. înregistrare……../………………..

Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiești


Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
Adresa: str. Vornicul Boldur, nr. 3, Ploiești
Tel/fax: 0244/575021
e-mail: scraresvoda@yahoo.com

PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR
DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN,PROPRIUL CIRCUIT DE
INTRARE ȘI IEȘIRE DIN INSTITUȚIE,MODUL ÎN CARE SE
REALIZEAZĂ IGIENIZAREA/DEZINFECȚIA UNITĂȚII DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
COD PO 66
EX. 1
conform Ordinului 4220/ 769/ 2020

1.Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a


reviziei în cadrul ediţiei procedurii generale.

ELABORAT/ VERIFICAT AVIZAT APROBAT DATA INTRARII NIVELUL DE


REVIZUIT CEAC IN VIGOARE VIZIBILITATE
Prof. Prof. Prof. Director: 18.05.2020 0 1 P
Ivan Ileana Maxim Ivan Ileana Prof. X
Mihaela Dumitrache
Ion
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PO 66 REVIZIA 0
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN,PROPRIUL
Ploiești CIRCUIT DE INTRARE ȘI IEȘIRE DIN INSTITUȚIE,MODUL ÎN CARE SE PAG. 2/16
REALIZEAZĂ IGIENIZAREA/DEZINFECȚIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Ediţia/revizia în Componenta Modalitatea Data de la care se


cadrul ediţiei revizuită reviziei aplică prevederile
ediţiei sau reviziei

1 2 3 4

2.1 1/0 Elaborare iniţială 15.05.2020

2.2

3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale

Nr. Scopul difuzării Exemplar Compartiment Funcţia Nume şi Data Semnătura


crt. nr. prenume primirii

1 2 3 4 5 6 7

Informare/aplicare/ Responsabil
3.1 verificare/ arhivare 1 CEAC CEAC Ivan Ileana 15.05.2020

Dumitrache
3.2. Informare/Aprobare 2 Management Director Ion 15.05.2020

4. Scopul procedurii operaţionale


4.1 Stabileşte modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a sesiunilor de examen
4.2 Dă asigurări cu privire la prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2
4.3 Asigură existența propriului circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic
auxiliar și nedidactic
4.4 Stabileşte modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția în cadrul Școlii Gimn. ,,Rareș Vodă”
Ploiești.

5. Domeniul de aplicare

5.1 Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională


Prevederile prezentei proceduri se aplică de către tot personalul didactic, auxiliar și nedidactic din
şcoală.

5.2 Delimitarea explicită a activităţii procedurale în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de


entitatea publică
- Procedura se aplică de către CEAC pentru toate domeniile şi criteriile prevăzute de lege.
- Se va monitoriza modul în care întreg corpul profesoral, elevii, părinţii, personalul auxiliar şi conducerea
şcolii vor respecta prevederile prezentei proceduri.
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PO 66 REVIZIA 0
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN,PROPRIUL
Ploiești CIRCUIT DE INTRARE ȘI IEȘIRE DIN INSTITUȚIE,MODUL ÎN CARE SE PAG. 3/16
REALIZEAZĂ IGIENIZAREA/DEZINFECȚIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

5.3 Lista principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurală
a) De activitatea procedurală depind toate celelalte activități din cadrul unității, datorită rolului pe
care această activitate îl are în cadrul derulării în bune condiții și la timp a tuturor proceselor.
b) - Compartimente furnizoare de date: toate compartimentele;
- Compartimente furnizoare de rezultate: toate compartimentele;
- Compartimente implicate în procesul activităţii: comisia CEAC

6. Documente de referinţă aplicabile procedurii operaţionale


6.1 Reglementări internaţionale
-
6.2 Legislaţie primară
- Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
18/10.01.2011, cu completarile si modificarile ulterioare,
- Hotărârea nr. 6/09.03.2020, a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, privind
suspendarea cursurilor in unitatile de invatamant de stat si particular;
- Decretul nr. 195/16.03.2020, al Presedintelui Romaniei, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul
României,
- Decretul nr. 240/14.04.2020, al Președintelui Rornâniei, privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul
Romaniei,
- Ordonantele militare ale Ministerului Afacerilor interne privind masuri de prevenire a raspandirii
COVID-19;
- OMEC nr. 4135/21.04.2020 de aprobare a Instructiunii privind asigurarea continuitatii procesului
de invatare la nivelul sistemului de invatamant preuniversitar,
- Ordinul nr. 4220/ 769 / 8.05.2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor
cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ,
- OMEC nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor
școlare, cu modificările și completările ulterioare,
- OMECS nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
- H. G. nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,
- H. G. nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările
ulterioare,

 Legislaţie secundară
6.3.
-Ghidul CEAC pentru unităţile de învăţământ preuniversitar conceput şi distribuit de ARACIP fiecărei
unităţi şcolare

6.4 Alte documente, inclusiv reglementări interne ale Şcolii Gimnaziale ,,Rareș Vodă” Ploiești
- Circuitul documentelor;
- Regulamentul intern;
- Ordine şi metodologii emise de MEC;
- Alte acte normative.
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PO 66 REVIZIA 0
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN,PROPRIUL
Ploiești CIRCUIT DE INTRARE ȘI IEȘIRE DIN INSTITUȚIE,MODUL ÎN CARE SE PAG. 4/16
REALIZEAZĂ IGIENIZAREA/DEZINFECȚIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională

7.1 Definiţii ale termenilor


Nr.crt. Termenul Definiția
1. Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea executării
activităţii, atribuţiei sau sarcinii.
Procedură
PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o
activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul unuia
sau mai multor compartimente dintr-o entitate publică.
2. Ediţie a unei proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri
operaţionale operaţionale, aprobată şi difuzată.
3. Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele
Revizia în cadrul unei asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente
ediţii ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost
aprobate şi difuzate.
4. Consiliul de
Organ de conducere în Şcoala Gimnazială ,,Rareș Vodă”
Administrație
5. Persoanele din sistemul de învățământ responsabile cu
instrucția și educația, care îndeplinesc condițiile de studii
Personal didactic prevăzute de lege, cu o conduită morală conformă
deontologiei profesionale și apte din punct de vedere medical
pentru îndeplinirea funcției.
6. Personal didactic Administrator de patrimoniu, contabil/administrator
auxiliar financiar, secretar
7. Personal nedidactic Îngrijitor, femeie de serviciu, portar
8. Dezinfectarea, în mod regulat, a coridoarelor, cancelariei,
Măsuri igienico- grupurilor sanitare, sălilor de clasă și a materialelor /
sanitare de prevenire a instalațiilor utilizate pe parcursul activității didactice cu
infecției cu SARS substanțe omologate de către Ministerul Sănătății: biocide pe
CoV 2 bază de alcool/ dezinfectanți chimici pentru
uciderea/distrugerea COVID 19
9. Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în / ieșirea din
Circuit intrare și ieșire
unitatea de învățământ, delimitat și semnalizat
Distanța de cca.2 m dintre persoane
Distanțare fizică
10.

7.2 Abrevieri ale termenilor


Nr. Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1 P.O. Procedură operaţională
2 E. Elaborare
3 V. Verificare
4 A. Aprobare
5 Ap. Aplicare

6 Ah. Arhivare
7 IȘJPH Inspectoratul Școlar al Județului Prahova
8 CEAC Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PO 66 REVIZIA 0
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN,PROPRIUL
Ploiești CIRCUIT DE INTRARE ȘI IEȘIRE DIN INSTITUȚIE,MODUL ÎN CARE SE PAG. 5/16
REALIZEAZĂ IGIENIZAREA/DEZINFECȚIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

8. Descrierea procedurii operaţionale

8.1.1 Generalități

* Modalități de desfășurare a activităților de pregătire pentru examen

- Activitățile de pregătire pentru sesiunea de examen se vor desfășura în perioada 2.06.2020 -12.06.2020, în
intervalele orare 9.00 - 11.00 (seria I) și 11.30 – 13.30 (seria a II-a), în cadrul Școlii Gimn. ,,Rareș Vodă”
Ploiești, în sălile de clasă fiind 5 grupe a câte maximum 10 elevi, situați la cca. 2 metri distanță unul de altul,
aceștia purtând mască pe tot parcursul desfășurării activităților;
- Participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării în
grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora (persoane care suferă de afecțiuni cronice sau
persoane cu vârsta de peste 65 de ani);
- În perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare (10 min pe parcursul celor 2 ore
desfășurate în clasă) vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze
fizic;
- Instructajul se va realiza cu fiecare categorie de personal în parte, în săli separate, cu respectarea măsurilor de
prevenire şi combatere a infectării cu SARS-CoV-2, cu cel puţin o oră înainte de sosirea primilor elevi, zilnic
sau doar în prima zi de pregătire (2 iunie 2020), astfel încât fiecare angajat să cunoască circuitele, regulile şi
atribuţiile ce îi revin;
- La intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi
măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența
medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților (asistenta medicală);
- În situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau
există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ,
cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de
tratament;
- Elevii Școlii Gimn. ,,Rareș Vodă” Ploiești care nu pot participa la activitățile de pregătire din motive
întemeiate (conform art.9, alin.(b) și alin. (c) din Ordinul 4220/ 769/ 8.05.2020) vor beneficia de o formă de
pregătire alternativă (online sau prin asigurarea de resurse educaționale);
- Elevii vor fi însoțiți de către profesorul de serviciu de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de
clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire, conform unui grafic stabilit de
conducerea școlii; este desemnat un cadru didactic de serviciu pe școală. Profesorii de serviciu vor asigura,
ajutate de personalul nedidactic desemnat, accesul în sălile de clasă, ieșirea în pauză și plecarea elevilor către
domiciliu. Profesorii de serviciu vor monitoriza respectarea de către elevi a distanțării sociale și a regulilor de
igienă, în scopul prevenirii și combaterii mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
- Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta masca de protecție pe toată durata
activităților desfășurate în cadrul școlii. Acestea se vor colecta în pungi care se închid. Scoaterea acestora se
face prin atingerea părţii exterioare, a elasticului, fără a atinge partea cea mai expusă, apoi se vor dezinfecta pe
mâini;
- În toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la
normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;
- Grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă / aceeași bancă pe toată perioada desfășurării activităților,
numele elevilor regăsindu-se afișate pe ușa de la sala de clasă și pe fiecare bancă;
- La sfârșitul activităților, elevii vor primi câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PO 66 REVIZIA 0
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN,PROPRIUL
Ploiești CIRCUIT DE INTRARE ȘI IEȘIRE DIN INSTITUȚIE,MODUL ÎN CARE SE PAG. 6/16
REALIZEAZĂ IGIENIZAREA/DEZINFECȚIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
* Circuitul de intrare și ieșire a elevilor și a personalului din școală

- Accesul în școală este permis elevilor pe la intrarea secundară (,,intrarea din spate” sau ,,intrarea
elevilor”), în intervalul orar 8.45 – 9.00 (seria I) sau/și 11.15 – 11.30 (seria a II-a), iar ieșirea elevilor se
realizează pe la intrarea principală (,,intrarea din față” sau ,,intrarea profesorilor”), la finalul cursurilor de
pregătire pentru sesiunea de examen; Personalul școlii are acces pe la intrarea principală atât la intrarea în
unitate, cât și la ieșire;
- Parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat
și semnalizat prin semne specifice pe aleea de acces și în curtea școlii, respectând normele de distanțare fizică;
Se pun indicatoare cu accesul elevilor pe pereţii coridoarelor/pe jos (săgeţi);
- Intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt
semnalizate corespunzător pentru a ușura deplasarea și pentru a evita contactul fizic; Se vor separa holurile
scolii pe două sensuri de deplasare cu ajutorul băncilor ce vor fi scoase din sălile de clasă și se vor marca
sensurile de deplasare prin indicatoare cu săgeți dispuse din 3 în 3 metri pe băncile de pe holuri, astfel încât să
fie foarte vizibile. De asemenea, indicatoarele vor avea specificat sensul de ieșire din unitatea de învatamant;
- Se stabilesc traseele (uşa de intrare, uşa de ieşire, punctul de verificare al temperaturii corpului, distribuire a
măştilor, de dezinfecţie cu produse biocid); Se stabilesc responsabilii pentru fiecare punct, pentru fiecare zi în
parte din programul de pregătire al elevilor.

* Modul de realizare a igienizării/dezinfecției unității de învățământ

- Intrările/ieșirile, coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă (mobilier și pardoseală) vor fi
dezinfectate în mod regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, obligatoriu în intervalul 11.00 –
11.30 și la finalizarea programului;
- La intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe
dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini ). La intrarea în curtea școlii, elevii
primesc măști de protecție si își dezinfectează mâinile. La intrarea sau iesirea din sălile de clasă, elevii, cadrele
didactice își dezinfectează mainile. În pauză, elevii se vor spăla pe mâini cu apă și săpun timp de cel puțin 20
secunde. Profesorul de serviciu asigură respectarea distanțării sociale pe perioada pauzelor;
- Unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini (la
punctele de acces în clădire, în sala de clasă), care vor fi reîncărcate permanent;
- Elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe
dezinfectante sau săpun;
- Colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de
învățământ atât la intrarea, cât și la ieșirea din clădire.

8.1.2. Etapele procedurii operaționale

a) Elaborarea procedurii operaţionale la nivelul unităţii şi aprobarea ei în C.A. al Școlii Gimn. ,,Rareș Vodă”
Ploiești - 15 mai 2020
b) Comunicarea către IŞJPH a orarului de desfăşurare a activităţilor de pregătire cu elevii – 18 – 20 mai 2020
c) Achiziţionarea materialelor de igienă şi de protecţie sanitară necesare elevilor, cadrelor didactice,
personalului didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ – 18 – 22 mai 2020
d) Comunicarea cu părinţii/tutorii şi elevii care participă la programul de pregătire - 18 – 22 mai 2020
e) Stabilirea claselor, organizarea acestora – 25 – 29 mai 2020
f) Comunicarea cu cadrele didactice, personalul nedidactic şi didactic auxiliar în vederea participării în
perioada 2-12 iunie 2020 la programul de pregătire al elevilor – 25 – 29 mai 2020
g) Organizarea circuitelor în şcoală – 25 – 29 mai 2020
h) Instruirea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic – 2 – 12 iunie 2020

8.2 Documente utilizate


Documentele utilizate în elaborarea prezentei proceduri sunt cele enumerate la pct.6.
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PO 66 REVIZIA 0
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN,PROPRIUL
Ploiești CIRCUIT DE INTRARE ȘI IEȘIRE DIN INSTITUȚIE,MODUL ÎN CARE SE PAG. 7/16
REALIZEAZĂ IGIENIZAREA/DEZINFECȚIA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

8.3 Resurse necesare

8.3.1 Resurse materiale


- măști de protecție
- substanțe dezinfectante pentru mâini
- săpun
- covorașe dezinfectante
- materiale speciale pentru marcarea traseului /delimitarea spațiilor

- termometru

8.3.2 Resurse umane

-personalul Şcolii Gimnaziale ,,Rareș Vodă” Ploiești


Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND PO 66 REVIZIA 0
Ploiești MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PAG. 8/16
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A
SESIUNILOR DE EXAMEN
9. Responsabilităţi
CEAC:
 Elaborează procedura operaţională şi o pune la dispoziţia conducerii unităţii de învăţământ;
 Monitorizează implementarea acesteia;
Toate cadrele didactice:
 supravegherea respectării cu strictețe a măsurilor de distanțare fizică dintre elevi și măsurile
igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2
 aplicarea prevederilor acestei proceduri, la termenele stabilite

Diriginții:
 anunță elevii, părinții/tutorii elevilor și directorul școlii cu privire la orarul de desfășurare a
pregătirii pentru fiecare zi din perioada 2- 12 iunie 2020
 comunică permanent cu părinții/tutorii și elevii care participă la pregătirea pentru sesiunea de
examen

Directorul:
 desemnează o persoană cu atribuții în menținerea legăturii permanente cu Direcția de Sănătate
Publică Prahova
 informează IŞJPH cu privire la orice situaţie deosebită intervenită

Secretariat/ Contabilitate
 întocmește lista cu elevii și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din cadrul Școlii
Gimn. ,,Rareș Vodă” care participă la desfășurarea activităților de învățământ în perioada pregătirii
elevilor și în perioada desfășurării examenelor
 achiziţionează materialele de igienă şi de protecţie sanitară necesare

Tot personalul școlii și elevii sunt obligați sa respecte prevederile acestei proceduri,
răspunzând disciplinar de abaterile de la normele de prevenire și combatere a mbolnăvirilor cu
SARS-CoV-2 n unitățile/instituțiile de nvățământ.

10. Anexe, înregistrări, arhivări


-prezenta procedură este pusă la dispoziţia utilizatorilor pe suport informatic
-înregistrările generate de această activitate se păstrează/arhivează conform cerinţelor
SCIM

Nr. anexă Denumire document


Anexa nr. 1 Programul de activitate în școală al cadrelor didactice din perioada 18 mai – 29
iunie 2020
1. Anexa nr. 2 Orarul claselor a VIII-a în perioada 2 – 12 iunie 2020
2. Anexa nr. 3 Componența grupelor de elevi și orarul fiecărei grupe
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND PO 66 REVIZIA 0
Ploiești MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PAG. 9/16
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A
SESIUNILOR DE EXAMEN

ANEXA 1

Programul de activitate în școală al cadrelor didactice,


în perioada 18 mai -29 mai 2020

Ziua Intervalul orar 10.00 – 13.00


Parter Etaj
Calestru A. Ionescu R.
Luni Oană T. Ișoiu O.
Bîgiu R.
Coțac L.
Marți Badea D
Maxim M.
SLăniceanu R.

Miercuri Vișan M. Oprea D.


Niculae C. Malai N.
Alexandru D. Prodan A.
Ion M.

Joi Ivan I. Teodorescu I.


Dănescu E. Samoilă A.
Străchinescu G. Davidoiu A.

Vineri Vlade C.
Anton C.
Atodiresei I.
Lipioașcă L.
Notă: - prioritatea nr. 1 este încheierea mediilor la clasa a VIII-a, apoi trecerea notelor în cataloage la
celelalte clase;
- în cazul în care nu se reușește încheierea situației școlare în timpul planificat, cadrele didactice
se vor prezenta astfel: cele planificate luni, marți vor veni și joi, iar cele planificate miercuri, joi vor
definitiva situația vineri
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND PO 66 REVIZIA 0
Ploiești MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PAG. 10/16
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A
SESIUNILOR DE EXAMEN

ANEXA 2

ORARUL CLASELOR A VIII-A ÎN PERIOADA 2 -12 IUNIE


ORAR SAPTAMÂNA 2-5 IUNIE ORAR SĂPTĂMÂNA 9-12 IUNIE
ZIUA ORA GR.1 GR.2 GR.3 GR.4 GR.5 ZIUA ORA GR.1 GR.2 GR.3 GR.4 GR.5

9.00-9.50 ROM MATE 9.00-9.50 ROM MATE

MATE ROM MATE ROM


MARȚI 10.00-10.50 MARȚI 10.00-10.50
2 IUNIE 9 IUNIE
11.30-12.20 ROM MATE 11.30-12.20 ROM MATE

12.30-13.20 MATE ROM 12.30-13.20 MATE ROM

ROM ROM
9.00-9.50 9.00-9.50

MIERCURI 10.00-10.50 MATE MIERCURI 10.00-10.50 MATE


3 IUNIE 10 IUNIE
11.30-12.20 ROM MATE 11.30-12.20 ROM MATE

12.30-13.20 MATE ROM 12.30-13.20 MATE ROM

ROM MATE ROM MATE


9.00-9.50 9.00-9.50

JOI 10.00-10.50 MATE ROM JOI 10.00-10.50 MATE ROM


4 IUNIE 11 IUNIE
11.30-12.20 MATE 11.30-12.20 MATE

12.30-13.20 ROM 12.30-13.20 ROM

ROM MATE ROM MATE


9.00-9.50 9.00-9.50

VINERI 10.00-10.50 MATE ROM VINERI 10.00-10.50 MATE ROM


5 IUNIE 12 IUNIE
11.30-12.20 ROM MATE 11.30-12.20 ROM MATE

12.30-13.20 MATE ROM 12.30-13.20 MATE ROM

ROMÂNĂ CALESTRU ANDREEA

MATEMATICĂ DUMITRACHE ION

BADEA DANIELA
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND PO 66 REVIZIA 0
Ploiești MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PAG. 11/16
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A
SESIUNILOR DE EXAMEN

ANEXA 3
COMPONENȚA GRUPELOR ȘI ORARUL LOR

GRUPA 1

Inițiala
Nr. Nume Prenume
tatălui
Crt
1 Andrei S. Nicoleta Alexandra
2 Beșteni M.C. Andrei Cristian
3 Căpitan C. Andreea Raluca
4 Dincă J. Alexandra Maria
5 Dumitru N.C. Dumitru Rareș
6 Gheorghe I.C. Alexandru Georgian
7 Macovei A.G. Alexandru Arun
8 Macovei A.G. Monalisa Steluța
9 Militaru G.L. David Cristian
10 Șișinea S.A. Andra Ștefania

ORARUL GRUPEI 1 ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE

ORA MARTI MIERCURI JOI VINERI


9.00 - 9.50 ROMÂNĂ - - ROMÂNĂ
10.00-10.50 MATEMATICĂ - - MATEMATICĂ
11.30-12.20 - ROMÂNĂ -
12.30-13.20 - MATEMATICĂ -
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND PO 66 REVIZIA 0
Ploiești MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PAG. 12/16
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A
SESIUNILOR DE EXAMEN

GRUPA 2

Inițiala
Nr. Nume Prenume
tatălui
Crt
1 Bădicioiu A. Mario Valentin
2 Constantin I. Alexandru Gabriel
3 Filote V. Alice Georgiana
4 Manolache C. Steluța Loredana
5 Păun N. Mihai Sorin
6 Pîrvu A.M. Andrei David
7 Pop N. Bianca Daniela
8 Pop E. Dragoș Alin
9 Sîmbetianu V. Elena Andreea
10 Vlad V. Mihai Gabriel Dragoș

ORARUL GRUPEI 2 ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE

ORA MARTI MIERCURI JOI VINERI


9.00 - 9.50 MATEMATICĂ - - MATEMATICĂ
10.00-10.50 ROMÂNĂ - - ROMÂNĂ
11.30-12.20 - MATEMATICĂ -
12.30-13.20 - ROMÂNĂ -
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND PO 66 REVIZIA 0
Ploiești MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PAG. 13/16
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A
SESIUNILOR DE EXAMEN

GRUPA 3

Inițiala
Nr. Nume Prenume
tatălui
Crt
1 Boboc G. Gabriel Cristian
2 Călinescu D.V. Alin Alexandru
3 Găitănaru I.V. Andreea Cătălina
4 Oprescu Z.A. Gabriel Sebastian
5 Păduraru M.V. Cătălina Alexandra
6 Nițoiu P.L. Vlad Andrei
7 Mihai G. Alexandra Marilena
8 Istrate Măcău M.F. Juan Alejandro
9 Enache N.A. Cătălina Andreea
10 Grama A. Sara Rebeca

ORARUL GRUPEI 3 ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE

ORA MARTI MIERCURI JOI VINERI


9.00 - 9.50 - - ROMÂNĂ -
10.00-10.50 - - MATEMATICĂ -
11.30-12.20 ROMÂNĂ - - ROMÂNĂ
12.30-13.20 MATEMATICĂ - - MATEMATICĂ
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND PO 66 REVIZIA 0
Ploiești MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PAG. 14/16
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A
SESIUNILOR DE EXAMEN

GRUPA 4

Inițiala
Nr. Nume Prenume
tatălui
crt.
1 Dănescu C.D. Marta
2 Marcoceanu M.I. Rareș Ion
3 Matei I. Ana Maria
4 Bălan V. Gabriel Cristian
5 Mihai S. Alexandru Ionuț
6 Niță A. Maria
7 Pătrănoiu M. Mihai Cătălin
8 Savu M. Gabriel
9 Trandafir G.D. Alexia Ștefania
10 Vasile N. Mihai Nicușor

ORARUL GRUPEI 4 ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE

ORA MARTI MIERCURI JOI VINERI


9.00 - 9.50 - - MATEMATICĂ -
10.00-10.50 - - ROMÂNĂ -
11.30-12.20 MATEMATICĂ - - MATEMATICĂ
12.30-13.20 ROMÂNĂ - - ROMÂNĂ
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND PO 66 REVIZIA 0
Ploiești MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PAG. 15/16
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A
SESIUNILOR DE EXAMEN

GRUPA 5

Inițiala
Nume Prenume
tatălui
Nr. Crt
1 Chiriac A.C. Andreea Daniela
2 Stoenescu R.V. Daria Andreea
3 Stroe D.C. Oana Alina
4 Bucurescu M.C. Cosmin Alexandru
5 Pandeluș Z. Carlos Alfred Daniel
6 Șerban N. Sorin Ștefan

ORARUL GRUPEI 5 ÎN PERIOADA 2-12 IUNIE

ORA MARTI MIERCURI JOI VINERI


9.00 - 9.50 - ROMÂNĂ - -
10.00-10.50 - MATEMATICĂ - -
11.30-12.20 - - MATEMATICĂ -
12.30-13.20 - - ROMÂNĂ -
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURĂ PRIVIND PO 66 REVIZIA 0
Ploiești MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A PAG. 16/16
ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A
SESIUNILOR DE EXAMEN

11. Cuprins

Numărul Denumirea componentei în cadrul procedurii operaționale Pagina


componentei
în cadrul P.O.
1. Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediției 1
sau a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 2
operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/ revizia în 2
cadrul ediţiei procedurii operaţionale/ responsabilități și răspunderi
4. Scopul 2
5. Domeniul de aplicare 2
6. Documente de referință 3
7. Definiții și abrevieri 4
8. Descrierea activităților 5-7
9. Responsabilități 8
10. Înregistrări, anexe 8-15
11. Cuprins 16

S-ar putea să vă placă și