Sunteți pe pagina 1din 9

Nr. .......... / .............. Prezentat in Consiliul Profesoral din ....25.10.2019.....................

Validat în CA din ..25.10.2019..................

Plan managerial anual

ANUL ŞCOLAR 2019-2020

"Scopul educaţiei este să îi pregătească pe tineri să se educe ei înşişi pe parcursul vieţii lor."
Robert Maynard Hutchins

1
De-a lungul vieţii, fiecare dintre noi urcăm trepte şi traversăm etape care ne modelează dezvoltarea
personală. În copilărie şi în adolescenţă, primele raportări la realitatea lumii înconjurătoare le-am primit de
la familie, dar un rol important l-a avut şi şcoala, care a construit în continuare şi ne-a desăvârşit
personalitatea.
De aceea pornind de la prioritățile politicii educaționale ale MECȘ: descentralizare, resurse umane,
învățare continuă, ofertă educațională, accesibilitate la educație, diversitate culturală, standarde europene
și luând în considerare Raportul cu privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale pentru anul 2018-
2019 a fost elaborat planul managerial al școlii noastre pentru acest an şcolar.
Ținând seama de aceste priorități, Școala Gimnazială “Ioan Grigorescu”Ploieşti urmăreşte pentru
anul şcolar 2019 - 2020, realizarea următoarelor obiective:
· Aplicarea prevederilor Legii Educatiei Nationale nr.1/2011;
· Eliminarea violenţei din şcoală;
· Reducerea absenteismului scolar;
· Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
· Încurajarea participării la învăţământul obligatoriu;
· Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor educaţionale;
· Dezvoltarea educaţiei permanente din perspectivă educaţională;
· Creşterea calităţii în educaţie prin formarea continua a personalului didactic;
· Dezvoltarea parteneriatului educaţional, şcoală – părinţi – administraţia locală, în
vederea susţinerii procesului educaţional.
Educaţia primită în şcoală nu înseamnă doar pregătirea pentru ceva ce urmează să se întâmple,
pentru viitorul conturat, ea trebuie să-i ajute pe tineri să se integreze şi în prezent. Modul in care vor evolua
vieţile lor depinde de calitatea experienţelor trăite acum. De aici derivă şi marea responsabilitate a noastră,
a dascălilor. Periodic, vine un moment când tragem linie şi privim în urmă spre rezultatele trudei noastre.
Trebuie să le cunoaştem, să le analizăm cu obiectivitate şi exigenţă, să gândim critic şi să pornim mai
departe cu încredere deplină în menirea noastră nobilă. Ne cunoaştem responsabilităţile. Ne asumăm
menirea. Tot ce clădim cu gândul, cu ştiinţa noastră, cu sufletul este doar pentru cei care ne cresc sub
priviri şi ne aşteaptă călăuzirea, cărora le suntem modele. Dacă vom spori în elevii noştri sentimentul de
bucurie sau recunoştinţă, îl vom adăuga propriei vieţi. Şi nu trebuie să uităm: pe copii nu-i învăţăm nici
ceea ce vrem, nici ceea ce ştim, ci ceea ce suntem.

Contextul legislativ

· LEGEA EDUCATIEI NATIONALE Nnr. 1/05.01.2011 cu modificarile ulterioare


· OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind infiintarea Consiliului National pentru prevenirea si combaterea
violentei in mediul scolar
· ORDIN nr. 5484 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind recunosterea si
echivalarea competentelor profesionale dobandite formal, nonformal sau informal de catre cadrele
didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institutori/institutoare,
invatatori/invatatoare, maistru instructor, antrenor, in vederea ocuparii functiei didactice de professor pentru
invatamantul prescolar, professor pentru invatamantul primar, professor de instruire practica, respectiv
professor-antrenor in cluburile sportive scolare, palatele si cluburile
copiilor
· ORDIN nr. 5550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului national de etica din invatamantul preuniversitar
· ORDIN nr. 5553 – Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de
scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani
· ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea
concediului de odihna al personalului didactic din invatamant
· ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a
personalului din invatamantul preuniversitar
· ORDIN nr. 5562 din 7 octombrie 2011 – Metologiei privind sistemul de acumulare, recunoastere si
echivalare a creditelor profesionale transferabile
· ORDIN nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al
documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar
2
· ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii
personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificarile ulterioare
· O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu completari si modificari prin Legea
nr. 87/2006, cu modificarile ulterioare
· Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenta in uitatile de invatamant preuniversitar,
aprobata prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 si Legea 29/2010 de modificare a Legii 35/2007

I. ANALIZA S.W.O.T.

Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Școala Gimnazială Ioan Grigorescu din Ploieşti a scos in
evidenţă următoarele aspecte:
1 DOMENIUL FUNCTIONAL - CURRICULUM

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE:


-Respectarea şi asigurarea curriculumului conform - Existenţa unui mare număr de elevi cu rezultate
documentelor în vigoare, corespunzător fiecărui slabe la învăţătură si disciplina;
nivel; -Număr mare de repetenţi; Procentul de
-Realizarea de activităţi didactice demonstrative promovabilitate sub cel pe judeţ, la cel gimnazial
de calitate la nivelul tuturor ariilor curriculare; - Număr mare de absenţe; Procentul de frecvenţă
-Elaborarea de către unele cadre didactice de sub cel pe judeţ; Absenteismul ridicat a avut efect
materiale auxiliare, fişe de lucru; negativ asupra rezultatelor elevilor;
-CDS-uri adecvate care completează şi susţin - Activităţi realizate uneori superficial;
pregătirea pentru atingerea finalitătilor propuse de -Nu toate conţinuturile sunt aprofundate şi
elevii şcolii noastre; abordate integral;
- Numar mare de elevi care se initiaza in domeniul - Formalism în activitatea unor comisii metodice;
TIC, in cadrul optionalului de Informatica; - Nivelul mediu şi submediu de pregătire al
-Numeroase activităţi extracurriculare organizate părinţilor îngreunează actul decizional al şcolii
în şcoală şi în afara ei la care au participat mulţi raportat la anumite acţiuni care necesită acordul
elevi; părinţilor;
-Rezultate bune la unele olimpiade şi concursuri;
-Implicarea elevilor în desfăşurarea proiectelor
educaţionale cu impact asupra formării acestora;
-Rezultate bune la Evaluarea Naţională datorită
ritmului susţinut de pregătire desfăşurat de cadrele
didactice şi de elevii clasei a VIII a;
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
- Implicarea în proiecte şcolare naţionale dă - Schimbări frecvente în legislaţia şcolară;
posibilitatea de a completa formarea elevilor prin - Manuale deteriorate fizic şi moral neputând
activităţi pe placul şi în interesul acestora; acoperi cerinţele noului curriculum;
- Posibilitatea desfăşurării orelor la diferite - Curriculum prea aglomerat raportat la numărul de
discipline în cabinetul de informatică folosind softul ore alocat fiecărei discipline;
educaţional sporeşte eficienţa şi atractivitatea - Dezinteresul pentru viaţa şcolară a copilului şi
activităţilor didactice; insuficienta conştientizare a părinţilor privind rolul
- Aprobarea de catre MECŞ a programelor pentru lor de principal partener educaţional al şcolii;
anumite optionale - model - Lipsa de atractivitate a şcolii în general pentru
- Accesul la diferite surse in vederea proiectarii – marea majoritate a elevilor;
inclusiv site-ul MECŞ - Scăderea interesului pentru informare;
- Colaborarea cu alte scoli / institutii in vederea - Orientare părinţilor către alte unităţi şcolare care
optimizarii aplicarii curriculumului si a extinderii au posibilitatea de a oferi mai multe opţiuni ce le
experientei elevilor in domenii extracurriculare satisfac nevoile acestora de formare şi dezvoltare.
- Asigurarea unui CDŞ viabil, care să se plieze, în
primul rând, pe dorinţele elevilor şi părinţilor, şi în
al doilea rînd, pe nevoile noastre

3
2 DOMENIUL FUNCTIONAL - RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE:
- Spaţii suficiente pentru desfăşurarea - Lipsa / starea avansată de uzură a manualelor la
programului şcolar într-un singur schimb; unele discipline, din cauza utilizării îndelungate;
-Existenţa laboratorului de Informatică; -Tehnica din dotare încă insuficientă pentru fiecare
-Conexiune INTERNET;WIRELESS clasă;
-Existenţa cabinetului medical şi a sălii de - Folosirea sporadică a cabinetului de informatică
tratament; de alte cadre decât informaticianul;
- Igienizarea şi modernizarea unor spaţii şcolare - Posibilităţi reduse de îmbunătăţire a bazei
în cea mai mare parte cu sprijinul comitetelor de materiale şi de realizare a unor programe de
părinţi ale claselor ; dezvoltare instituţională,
-Dotarea bibliotecii cu un număr satisfăcător de - Uzura fizică şi morală a unor materiale didactice;
cărţi pentru uzul elevilor şi al cadrelor didactice; - Lipsa unui proiect cu finantare externa.
- Amenajarea corespunzătoare a sălii pentru
clasa pregătitoare ;
-Revizuirea/repararea centralei termice şi a unor
spaţii şcolare ;
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
- Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi Insuficienţa fondurilor bugetare
realizarea unor programe de dezvoltare -bugetul alocat per elev este insuficient pentru
instituţională prin sponsorizări. funcţionarea optimă a instituţiei;
-Intensificarea măsurilor guvernamentale şi a -Posibilităţi limitate de înlocuire a mijloacele
facilităţilor acordate elevilor prin programele didactice cu uzură fizică şi morală;
sociale(programul Corn, lapte şi măr, acordarea -Fondul de carte al bibliotecii nu este actualizat, în
de rechizite şi burse, euro pentru achiziţionarea totalitate;
unui calculator, primul ghiozdan) derulate în - Întârzieri birocratice în alocarea unor fonduri
ultima perioadă, pentru creşterea participării pentru anumite lucrări de renovare/dezvoltare;
şcolare ; -Scăderea / lipsa fondurilor extrabugetare atrase;
- Sponsorizări ale comitetelor de părinţi pentru - Modificări legislative în domeniul financiar;
întreţinerea spaţiilor şcolare; - Descentralizarea sistemului financiar,
- Posibilitatea de a accesa diverse surse de
finanţare;

3. DOMENIUL FUNCTIONAL - RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE:


- Toate cadrele didactice sunt calificate; -Sporul demografic negativ cu implicaţii în
- Număr mare de cadre didactice cu gradul I şi II; dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării
- Ponderea relativ mare a cadrelor titulare care personalului didactic.
oferă stabilitate şi continuitate procesului -Creşterea numărului de elevi proveniţi din familii
didactic; monoparentale sau din familii emigrate în ţările UE;
- Preocuparea cadrelor didactice pentru - Încadrarea unui profesor în mai multe şcoli,
dezvoltarea profesională prin grade didactice şi datorită reducerii numărului de elevi la gimnaziu şi
prin completarea studiilor în specialitate ; existenţa unui număr de suplinitori care nu au
- Perfectionarea majoritatii cadrelor didactice prin posibilitatea să asigure continuitatea la clase ;
stagii de formare, în specialitate, management - Slaba implicare a unor cadre în rezolvarea
scolar, initiere în utilizarea calculatorului, problemelor şcolii care nu ţin strict de procesul
formarea învăţătorilor pentru a face faţă de predare;
provocărilor impuse de clasa pregătitoare şi de - Predarea cu întârziere de unele cadre didactice
schimbările programei şcolare. a materialelor şi situaţiilor statistice care
- Bunele relaţii de colegialitate dezvoltate între îngreunează activitatea unor comisii şi încadrarea
cadrele didactice ale şcolii facilitează un climat în timp a difuzării documentelor solicitate de către
de bună dispoziţie. forurile superioare;
- Dezvoltarea relatiei profesor – elev – familie se - Ineficienţa / inexistenţa activităţilor în cadrul unor

4
realizeaza si prin intermediul activitatilor comisii de lucru,
extracurriculare, al consilierii acestora in cadru -Supraîncărcarea unor cadre didactice cu sarcini şi
organizat ; activităţi neremunerate
- Existenţa şi funcţionarea consiliului clasei care -absenţa mijloacelor pentru stimularea materială a
se întruneşte periodic, nu neapărat în cadru personalului.
organizat, discutând problemele întâlnite la clasă
şi soluţii pentru remedierea acestora ;
- Activitate bună la nivelul scolii, a Consiliului
Elevilor
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
- organizarea activităţilor de formare continuă - Accentuarea rupturii dintre generaţii;
foarte diversă atât prin CCD, cât şi prin instituţiile - Degradarea mediului social din care provin elevii
de învăţământ superior; (scăderea posibilităţii financiare, destrămarea unor
- dezvoltarea resurselor informaţionale şi familii, violenţa în familie, creşterea ratei somajului
optimizarea folosirii lor; şi plecarea parintilor in strainatate in cautarea unui
-întâlniri frecvente cadre didactice –părinţi, cadre loc de munca , precum şi a numărului de elevi
didactice-conducerea scolii, conducerea scolii – care pleacă cu aceştia, o bună parte reînscriindu-
Consiliul Elevilor; se în unitatea noastră pe motivul inadaptării
-Surse de documentare şi formare diversificate, -fluctuaţia elevilor;
inclusiv online; -Diminuarea /lipsa fondurilor bugetare alocate
- acordul conducerii şcolii la angajarea cadrelor pentru dezvoltarea profesională;
care vor funcţiona în instituţie;(în mică măsură - Slaba motivaţie financiară a personalului şi
însă, pentru suplinitori ) migrarea cadrelor didactice tinere spre domenii mai
- Implicarea părinţilor în desfăşurarea unor bine plătite;
activităţi educative la nivelul clasei şi şcolii; - salarizarea modesta a personalului din
invatamant constituie cauza principala a lipsei
motivatiei acestora şi scaderea interesului pentru
activitatile profesionale (activitati extracurriculare,
cursuri de perfectionare – cele mai multe,
contracost, pregatirea cu profesionalism a lectiilor,
folosirea materialelor didactice etc)

4. DOMENIUL FUNCTIONAL - RELATII COMUNITARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE:


-Număr relativ mare de proiecte educaţionale şi -Insuficienta implicare a majorităţii părinţilor în
parteneriate încheiate cu instituţii din comunitate problemele şcolii;
sau cu şcoli, unele dintre acestea realizate în -Comunicarea deficitară cu părinţii elevilor
vederea organizării activităților din săptămâna „problemă”
”Să știi mai multe.Să fi mai bun!”; - Neimplicarea tuturor profesorilor în programe
- Experienta unor cadre didactice in initierea si educaţionale şi mai ales în programe naţionale sau
derularea proiectelor educationale (la nivel de internaţionale.
scoala, judetean, national) - Lipsa de experienta a unor cadre didactice in
-Buna colaborare cu reprezentanţii Comunităţii initierea, derularea si contractarea unor
locale şi ai Poliţiei de Proximitate; parteneriate interne si externe,
- Îmbunătăţirea strategiei şcolii in domeniul - Realizarea superficială / formală a unor activităţi
parteneriatului; din cadrul proiectelor educaţionale şi finalizarea
- O buna popularizare a activitatilor din scoala, anemică a acestora.
prin diferite modalităţi - implicarea tot mai - Slaba colaborare cu părinţii unor copii din
accentuata a comunitatii în viata scolii; circumscripţia şcolară aferentă şcolii plecaţi în
- Circulatia buna a informatiei si inexistenta străinătate, însoţită de scăderea frecvenţei şcolare
blocajelor în comunicarea oficiala; a copiilor rămaşi în ţară.
- Îmbunătăţirea sistemului de diseminare a

5
informaţiilor cu privire la şcoala şi activităţile ei
specifice
-Organizarea ”Zilei porților deschise”în vederea
popularizării Ofertei scolii reactualizate
permanent
- Site-ul şcolii a devenit funcţional:
OPORTUNITĂŢI AMENINTARI
- Integrarea Romanaiei în UE ce are drept - Mass –media si folosirea excesivă a
consecinţă o mai mare deschidere către şcolile computerului de către elevii nesupravegheaţi de
europene şi realizarea unui schimb eficient de familie;
experienţă, precum şi mai multe fonduri pentru -Prejudicii de imagine, morale și fizice aduse de
educaţie; mass- media școlii românești;
- Comunitatea locala (Primaria, Politia de -Tendinţa de automarginalizare a unor familii cu
Proximitate) manifesta un interes cunoscut fata potenţial economic şi cultural scăzut, ceea ce
de rezolvarea problemelor scolii. reduce interesul părinţilor pentru implicarea în viaţa
şcolară;

Analiza realizată la nivelul comisiilor şi evaluarea internă realizată de CEAC a scos în evidenţă
aspectele care trebuie să fie îmbunătăţite şi evaluate şi a propus prin Planului de îmbunătăţire a calităţii
învăţământului pentru anul şcolar 2018/2019, realizarea unor obiective de importanţă majoră pentru
învăţământul din Şcoala Ioan Grigorescu Ploieşti. Activităţile de îmbunătăţire vor fi incluse în planurile
operaţionale.
NEVOI IDENTIFICATE.
 Monitorizarea activităţii cadrelor didactice în vederea eliminării formalismului, a creşterii eficienţei
actului de predare şi a utilizării resurselor.
 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor lor
de formare pe termen scurt, mediu şi lung.
 Analiza cauzelor care au dus la rezultatele slabe înregistrate de elevi la anumite clase sau la
testarea naţională şi aplicarea unor măsuri care să determine o creştere reală a nivelului la
învăţătură şi disciplină.
 Conştientizarea autorităţilor administrative judeţene cu privire la alocarea resurselor financiare şi
materiale necesare pentru realizarea de condiţii decente de desfăşurare a procesului didactic atât
pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice.

II. COMPONENTA STRATEGICĂ


În stabilirea obiectivelor generale pentru anul şcolar 2019-2020 am avut în vedere Viziunea şi Misiunea
şcolii noastre:

VIZIUNEA Școalii Gimnaziale “Ioan Grigorescu” Ploieşti


Şcoala reprezintă un mediu de promovare a valorilor şi practicilor democratice în care domneşte
un climat propriu învăţării şi orientării elevului spre împlinirea în viaţa privată şi publică prin exersarea
calităţilor de cetăţean european capabil să participe intens la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la
toate nivelurile vieţii în comunitate.
Deviza şcolii este: Cunoaşterea înseamnă putere!

MISIUNEA Școalii Gimnaziale “Ioan Grigorescu” Ploieşti

Misiunea şcolii este de a crea un climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru
elevii de toate vârstele, în care aceştia să-şi poată dezvolta armonios performanţele şcolare,
prevenind eşecul şi abandonul scolar, sub îndrumarea unui personal didactic cu o înaltă
pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi de aplicarea

6
noutăţilor dobândite în activitatea cu elevii, într-un cadru adecvat, in concordanţă şi în relaţie cu
comunitatea .

OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE

Misiunea Şcolii Ioan Grigorescu Ploieşti va fi dusă la îndeplinire prin punerea în practică a
următoarelor obiective stabilite prin PDI pentru perioada 2015-2019; în raport cu analiza realizată; cu
legislaţia în vigoare şi având la bază obiectivele strategice stabilite prin Srategia managerială a ISJ
Prahova :
 Asigurarea unui management armonios şi de calitate al tuturor compartimentelor din şcoală;
 Creşterea calităţii procesului de predare - învăţare - evaluare şi de orientare şcolară prin abordarea
unui curriculum modern şi flexibil / modular promovând interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea,
 Eficientizarea procesului educaţional printr-o monitorizare atentă a activităţii desfăşurate în şcoală
şi intervenţia la timp şi de calitate, pe baza diagnozei şi a evaluării ;
 Stabilirea ofertei educaţionale în acord cu interesul elevilor şi părinţilor;
 Asigurarea resurselor umane şi materiale corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor
didactice;
 Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali în soluţionarea problemelor şcolare;

TINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE pentru anul şcolar 2019-2020


a) ŢINTE STRATEGICE
1. Imbunătăţirea calităţii procesului de predare - învăţare – evaluare pentru creşterea procentului de
promovabilitate la peste 95%
2. Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea beneficiarilor
3. Creşterea performanţelor elevilor prin pregătirea suplimentară pentru examenele naţionale şi
participarea la concursuri şi olimpiade
4. Implicarea activă a tuturor cadrelor în activităţi de dezvoltare profesională în vederea îmbunătăţirii
calităţii procesului de învăţământ în concordanţă cu tendinţele actuale
5. Dezvoltarea, gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii şi utilizarea
eficientă a resurselor bugetare
6. Dezvoltarea de proiecte/ parteneriate educaţionale în vederea orientării şcolare şi profesionale şi a
valorizării imaginii şcolii în comunitate
7.Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate prin activităţi extracurriculare şi prin cuprinderea
elevilor în diferite forme de educaţie extracurriculară;
8. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii
9. Dezvoltarea unui sistem managerial armonios şi de calitate al tuturor compartimentelor din şcoală;

b) OPŢIUNI STRATEGICE
Scop strategic Opţiuni în domeniul Opţiuni în domeniul Opţiuni în Opţiuni în
Ţinte curricular financiar şi al dotărilor domeniul domeniul
financiare investiţiei în relaţiilor
resursa umană comunitare
1. Imbunătăţirea - Implicarea activă a - Achiziţionarea de -Analiza nevoilor - Dezvoltarea de
calităţii comisiilor metodice în softuri educaţionale şi de formare pentru parteneriate cu
procesului de procesul de auxiliare didactice cadrele didactice structuri implicate
predare - îmbunătăţire a atractive şi eficiente aflate la începutul în educaţie
învăţare – calităţii: Lecţii pentru predare – carierei, -Proiecte
evaluare pentru deschise, învăţare, pentru -Iniţierea tuturor educaţionale cu
creşterea Asistenţe la lecţii; disciplinele de examen cadrelor în şcoli şi instituţii
procentului de - Activităţi alternative Utilizarea în actul utilizarea
promovabilitate de predare-învăţare- didactic a calculatorului; tehnologiei
la peste 95% evaluare (proiecte, retroproiectorului, informaţionale
portofolii, lucrări ) hărţilor, planşelor
7
2. Dezvoltarea Dezvoltarea de noi -Achiziţionarea de -Stimularea Responsabilizare
unui curriculum discipline opţionale cu suporturi de curs cadrelor didactice a comunităţii în
la decizia şcolii abordare inter şi -Utilizarea eficientă a care realizează susţinerea unor
diversificat şi transdisciplinară pe tehnicii din dotare; discipline proiecte ale şcolii
atractiv, realizat baza opţiunilor elevilor opţionale şi
prin consultarea şi părinţilor acestora activităţi
beneficiarilor extracurriculare
de calitate;
-Programe de -Achiziţionarea unor -Motivarea şi Invitarea unor
3. Creşterea pregătire suplimentară auxiliare diferenţiate stimularea personalităţi pe
performanţelor în cadrul şcolii pentru pentru grupurile de materială a diferite domenii;
elevilor prin elevii cu rezultate nivel; elevilor care Popularizarea
pregătirea slabe la învăţătură, -Realizarea de fişe de obţin rezultate la rezultatelor bune
suplimentară pentru pregătirea lucru şi materiale competiţiile în cadrul unor
pentru examenelor naţionale didactice diferenţiate; naţionale. activităţi cu
examenele şi pentru participare la părinţii şi pe site-
naţionale şi concursuri şi ul şcolii
participarea la olimpiade Participarea
concursuri şi elevilor la
olimpiade centrele de
excelenţă
4. Implicarea -Dezvoltarea Asigurarea resurselor -Analiza nevoilor -Colaborarea
tuturor cadrelor profesională a financiare pentru de formare pentru şcolii cu CCD şi
didactice în personalului şcolii prin dezvoltarea profesională cadrele didactice cu alte instituţii
activităţi de activităţi de a personalului şcolii aflate la începutul abilitate în
dezvoltare perfecţionare carierei; formare şi
profesională în -Proiectarea şi -Perfecţionarea dezvoltare
vederea susţinerea de lecţii prin grade profesională
îmbunătăţirii demonstrative care să didactice - Activităţi în
calităţii constituie modele - Dezvoltarea cadrul Cercurilor
procesului de pentru activitatea profesională prin pedagogice şi în
învăţământ membrilor comisiei completarea Comisii metodice
studiilor;
Modernizarea bazei -Proiecte de buget -asumarea -Colaborarea cu
5. materiale a şcolii în fundamentate care răspunderii comitetele de
Dezvoltarea, vederea adecvării la să acopere cheltuielil de personalului părinţi ale
gestionarea, opţiunile curriculare întreţinere şi reparaţii; didactic privind claselor;
întreţinerea şi ale şcolii ; -Realizarea unei păstrarea
menţinerea -Tematica orelor execuţii bugetare patrimoniului -Implicarea
funcţionalităţii educative va echilibrate; şcolii; Consiliului
patrimonului cuprinde aspecte -Aplicarea prevederilor -Implicarea Reprezentativ al
şcolii şi ce ţin de ROI pentru recuperarea membrilor Părinţilor în
utilizarea responsabilizarea pagubelor produse consiliului de identificarea de
eficientă a elevilor privind de elevi. administraţie în noi surse de
resurselor păstrarea şi -Realizarea casării gestionarea finanţare.
bugetare întreţinerea bazei obiectelor de inventar şi bunurilor şi
-Imbogăţirea materiale a şcolii; a mijloacelor fixe recuperarea
bazei materiale; deteriorate (bănci, pagubelor
mobilier, manuale) şi
angajarea unor investiţii
necesare desfăşurării
activităţii.
6. Dezvoltarea - Realizarea de Materiale informative, -Consultarea şi -Parteneriate cu
de proiecte/ schimburi de afişe, pliante, site-ul implicarea Politia,

8
parteneriate experienţă şcolii, Proiectele pe cadrelor didactice Biserica ;
educaţionale în - Diversificarea ofertei suport letric şi în realizarea de C.A.J.P; I.S.U.
vederea educaţionale şi a electronic; proiecte în echipă Palatul Copiilor
orientării modalităţilor de tehnica din dotare, -Proiecte
şcolare şi implicare a elevilor în consumabile ; jurnale de educaţionale cu
profesionale şi a propria formare; activitate, fotografii, şcolii şi instituţii
valorizării portofolii
imaginii şcolii în
comunitate
7.Optimizarea -Diversificarea Funcţionarea eficientă a - Pregătirea - Şedinţe cu
relaţiei şcoală – acţiunilor desfăşurate site-ului şcolii; cadrelor didactice părinţii
familie – în biblioteca şcolii ; filmări; pentru activităţile -Lectorate şi
comunitate prin -Participarea elevilor albume , fotografii, în echipă Parteneriat
activităţi la activităţile diferitelor jurnale de activitate cu părinţii şi
extracurriculare; cercuri şi cluburi pe implicarea
domenii curriculare acestora în
activităţile
extracurriculare
- Realizarea unor -Plan de măsuri pentru Consilierea Iniţierea
8. Crearea unui activităţi instructiv prevenirea elevilor cu programelor de
climat de educative atractive absenteismului probleme la parteneriat cu
siguranţă fizică care să conducă la -Asigurarea condiţiilor învăţătură şi cu instituţiile
şi libertate reducerea optime de viaţă în tendinţe spre abilitate: Poliţia
spirituală pentru absenteismului şi la şcoală(aistenţă sanitară, absenteism ; de Proximitate;
toţi elevii reducerea violenţei în dotări corespunzătoare Asigurarea Anti drog etc.
mediul şcolar privind utilităţile); protecţiei elevilor
-Realizarea unor teme -Difuzarea unor pliante în timpul orelor şi
educative privind şi filme cu protecţia in pe perioada
protecţia propriei caz de cutremur, pauzelor prin
persoane incendiu, protecţia eficientizarea
muncii serviciului pe
şcoală
9. Dezvoltarea Eficientizarea Asigurarea resurselor Reorganizarea Atragerea unui
unui sistem procesului educaţional materiale comisiilor şi număr mare de
managerial printr-o monitorizare corespunzătoare pentru implicarea activă parteneri
armonios şi de atentă a activităţii desfăşurarea activităţilor a acestora în educaţionali în
calitate al desfăşurate în şcoală didactice; procesul de soluţionarea
tuturor şi intervenţia la timp şi îmbunătăţire a problemelor
compartimentel de calitate, pe baza calităţii şcolare;
or din şcoală; diagnozei şi a
evaluării