Sunteți pe pagina 1din 27

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

„RAREŞ-VODĂ”
PLOIEŞTI - PRAHOVA

AN ŞCOLAR 2019- 2020


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI

COMPONENŢA
COMISIEI PENTRU
PREVENIREA ŞI COMBATEREA
VIOLENŢEI
ÎN MEDIUL ŞCOLAR

Decizia nr. 29/12.09.2019

Președinte - prof. ION DUMITRACHE - director


Responsabil – prof. DANIELA BADEA
Membri:
prof. RALUCA SLĂNICEANU
Inst.II. PRODAN ANA-MARIA
P.I.P. DĂNESCU EVELINA
prof. VIOLETA WIEDERMAN
prof. înv.pr.ANA MARIA PODAN
ANDREI GHEORGHE - reprezentant al Consiliului Local(membru al C.A.al
şcolii)
AURA CĂLINESCU - reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor
Ag. şef. ADRIAN ENE - reprezentant al Poliţiei de
proximitate, Secţia nr.4 Poliţie - Ploieşti Sud
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI

NR. INREG. 943 /13.09.2019

PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ


AN ŞCOLAR 2019 – 2020

1. DIAGNOZA
Violenţa umană este una dintre marile probleme ale societăţii contemporane. Exemple de tipuri de violenţă pot fi
întâlnite zilnic atât în spaţiul public şi privat, cât şi în cel public instituţionalizat, cum este, de exemplu, şcoala.
Programul naţional comun de prevenire şi combatere a violenţelor în unităţile de învăţământ impune realizarea eforturi
în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. Este necesară,
aşadar, o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale care se ocupă de
educarea şi protecţia minorilor – familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate etc. – în vederea creşterii siguranţei
acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege.
Din analiza realizată la nivel local, în baza unor interviuri de grup cu reprezentanţi ai cadrelor didactice şi elevi, a
reieşit faptul că, într-un clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar, cea mai mare frecvenţă o au cele din relaţia
elev-elev, reprezentate în special de violenţa verbală. Majoritatea incidentelor semnalate (tâlhării, încăierări, ameninţări)
s-au petrecut în zonele adiacente şcolii, după încheierea programului şcolar.
Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt implicate
tinerii, mai ales în mediul şcolar şi familial. Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi
factori – familie, şcoală, autorităţi, mass-media- măsurile stabilite îşi propun realizarea unor activităţi concrete la nivelul
şcolii cât şi în plan local, desfăşurate în colaborare cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii sau
preocupări în domeniul prevenirii delivenţei juvenile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor
acestora în activităţi educativ- preventive. Astfel se urmăreste cunoaşterea problemelor cu care se cofruntă elevii şi
identificarea unor soluţii adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate.
2. SCOP

Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul şcolii şi în zonele adiacente acesteia,
asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru elevi şi întreaga comunitate, conform
standardelor europene.

3. OBIECTIVE

 Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor.
 Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea
normelor de convieţuire socială.
 Atragerea şi implicarea elevilor în activităţi de prevenire a violenţei şi combatere a criminalităţii
 Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea,
monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.
 Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de
învăţământ.

4. REZULTATE AŞTEPTATE

Obiectivul 1 :
 Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară;
 Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a manifestărilor
agresive.

Obiectivul 2 :
 Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate săvârşirii de
infracţiuni sau alte fapte antisociale;
 Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de prevenire a şi combatere a oricărui tip de manifestere violentă în
şcoală sau în afara acesteia pentru vederea reducerii numărului de acte violente şi a riscului victimei ;
 Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori
Obiectivul 3:
 Monitorizarea situaţiei existente în şcoală din punct de vedere al comportamentului elevilor;
 Schimbul de informaţii cu privire la faptele antisociale care se produc în zona şcolilor;
 Stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte.

Obiectivul 4 :
 Creşterea gradului de siguranţă al elevilor şi personalului didactic în unitatea şcolară

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Anul şcolar 2019– 2020

6. LOC DE DESFĂŞURARE

Şcoala Gimnazială „Rareş-Vodă” Ploieşti; instituţii din Ploieşti

7. COORDONATORI

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar – responsabil prof. Ion Dumitrache

8. PARTENERI :

Instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, autorităţi locale, mass-media.


ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI
9. ACŢIUNI ÎN CADRUL PLANULUI DE MĂSURI
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
AN ŞCOLAR 2019 – 2020
COORDONEAZĂ/
OBIECTIVUL ACTIVITATEA / ACŢIUNEA / MĂSURA RĂSPUNDE TERMEN OBS.
EVALUEAZĂ
Elaborarea periodică de analize în scopul cunoaşterii Responsabil Comisie
1. Analizarea situaţiei reale cu privire la actele de violenţă comise în zona pentru prevenirea şi Membrii semestrial
situaţiei din unitatea localului şcolii: tipuri de infracţiuni, frecvenţa comiterii, combaterea comisiei,
de învăţământ, în moduri de operare, categorii de victime şi autori. Concluziile violenţei în Diriginţi
special în ceea ce desprinse vor fi communicate structurilor operative şi mediul şcolar Profesori
priveşte violenţa autorităţilor locale. prof. Badea Daniela
Înstruirea diriginţilor şi profesorilor pt. învăţământul primar Responsabil com
2. Pregătirea astfel încât să poată desfăşura activităţi educativ-preventive prof. Ion Dumitrache Membrii 20 - 27.09
antiinfracţională şi în şcoală cu elevii Reprezentanţi ai comisiei 2019
antivictimală a poliţiei de proximitate
elevilor în vederea Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul: Responsabil com
adoptării unui  Identificării problemelor cu care se confruntă prof. Ion Dumitrache
comportament bazat aceştia şi găsirii unor mijloace de soluţionare; Periodic
pe respectarea  Prezentării unor teme cu caracter educativ- prof.
normelor de preventiv referitoare la siguranţa personală şi la Slăniceanu Raluca
convieţuire socială. consecinţele săvârşirii de infracţiuni, în special a celor cu
violenţă;
 Analizării unor cazuri concrete cu victime
şi/sau autori din rândul elevilor
Elaborarea de materiale de susţinere (referate, pliante, afişe) Responsabil com
Permanent
pentru a fi folosite în cadrul activităţilor desfăşurate prof. Ion Dumitrache
Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri la care Responsabil com Diriginţi Semestrial
3. Atragerea şi să fie invitaţi profesori, părinţi, reprezentanţi ai poliţiei şi prof. Ion Dumitrache Prof. înv. la
implicarea elevilor în autorităţilor locale, în cadrul cărora să fie abordate primar propunerea
organizarea şi problemele cu care se confruntă elevii din şcoală elevilor
desfăşurarea
activităţilor de Participarea elevilor la activităţi preventive alături de Responsabil com Diriginţi Permanent
prevenire a violenţei poliţişti prof. Ion Dumitrache Prof. înv.
primar
Derularea unor proiecte educativ-preventive, în colaborare Responsabil com Diriginţi
cu organizaţii neguvernamentale, în care să fie cooptaţi prof. Ion Dumitrache Prof. înv.
voluntari din rândul elevilor Coord. de proiecte şi primar Periodic
programe ed. prof.
Slăniceanu Raluca
Editarea la nivelul şcolii (în funcţie de posibilităţi), a unor Responsabil com.
buletine informative periodice care să conţină materiale prof. Badea Daniela Diriginţi
elaborate de elevi pe tema siguranţei în şcoli Coord. de proiecte şi Prof. înv.
Semestrial
programe ed. primar
prof. Slăniceanu Raluca
Colaborarea cu reprezentanţii Comisiei Judeţene de
Monitorizare a Violenţei care monitorizează activitatea
Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în Responsabil com.
mediul şcolar din şcoală în vederea identificării măsurilor prof. Ion Dumitrache Membrii
Permanent
concrete ce se impun pentru prevenirea faptelor antisociale; comisiei,
4. Crearea unui stabilirea unui sistem de comunicare în vederea intervenţiei
sistem de comunicare rapide pentru aplanarea sau soluţionarea stărilor conflictuale
reală şi eficientă între ori a actelor de violenţă.
şcoală, autorităţi şi Acordarea de sprijin de specialitate conducerii şcolii pentru Responsabil com.
familie pentru asigurarea pazei, în concordanţă cu prevederile legii nr. prof. Dumitrache Ion Serviciul
identificarea, 333/2003 şi identificarea unor soluţii eficiente de organizare Poliției de
Permanent
monitorizarea şi a controlului. Ordine Publică
prevenirea actelor de Participarea periodică a ofiţerilor de la Agenţia Naţională Serviciul de
violenţă/ infracţiunilor, Antidrog, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Analiză și
prin implicarea tuturor Persoane - Centrul Teritorial Ploieşti şi a politiştilor de Responsabil com. Prevenire a Periodic
factorilor educaţionali proximitate la şedinţele cu părinţii şi la întâlniri tematice cu prof. Dumitrache Ion Criminalității
elevii şi părinţii acestora SPOP
Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au
probleme de comportament şi cu diriginţii claselor în care Diriginţi
Responsabil com.
aceştia îşi desfaşoară activitatea, în vederea discutării Prof. înv.
prof. Dumitrache Ion Periodic
modalităţilor de prevenire a victimizării elevilor şi a primar
implicării lor în fapte antisociale
Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice, sportive, Responsabil com
culturale) care să stimuleze spiritul de echipă şi comunicarea prof. Ion Dumitrache
Diriginţi
între elevi şi care să constituie alternative educative de Responsabil com Periodic
Prof. înv.
petrecere a timpului liber Diriginţi
primar
prof.Slăniceanu Raluca
Identificarea familiilor în cadrul cărora elevii (minori) sunt Responsabil com. Diriginţi
supuşi la abuzuri şi luarea raidă a măsurilor ce se impun prof. Ion Dumitrache Prof. înv. Permanent
primar
Cooptarea instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale
Membrii
care pot acorda asistenţă psihologică şi sprijin elevilor cu
Responsabil com. comisiei,
situaţii materiale precare, cauzate de alte situaţii familiale
prof. Dumitrache Ion
grave(lipsa unui părinte, părinţi bolnavi etc.), în derularea de
SAPC
programe de prevenire a victimizării copiilor.
Implicarea părinţilor, pe bază de voluntariat, în derularea
unor activităţi de supraveghere a zonelor şcolii pe timpul Responsabil com.
Membrii Permanent
afuirii şi defluirii elevilor. prof. Dumitrache Ion
comisiei
Angrenarea cadrelor didactice în activităţi de prevenire Membrii
Responsabil com.
destinate elevilor. comisiei, Permanent
prof. Ion Dumitrache
SPOP
Constituirea unei mape a şcolii care să conţină informaţii
5. Eficientizarea privind : actele de violenţă înregistrate recent, situaţia
Membrii
activităţii de şcolară şi familială a elevilor implicaţi în astfel de
comisiei,
combatere a evenimente, modul de soluţionare a incidentelor, cauzele şi Responsabil com. Permanent
Diriginţi
violenţelor şi a altor condiţiile care au generat sau favorizat astfel de fapte, prof. Ion Dumitrache
Învăţători
fapte antisociale activităţi de prevenire desfăşurate , măsurile de securitate
comise în zona şcolii adoptate de conducerea unităţii de învăţământ.
Identificarea, monitorizarea şi descurajarea acelor personae Membrii
sau grupuri de personae („găşti de cartier”) cu comportament Responsabil com. comisiei,
Permanent
deviant care tulbură procesul de învăţământ, agresează prof. Ion Dumitrache toate cadrele
cadrele didactice ori elevii, produc distrugeri de bunuri. didactice
Includerea şcolii în itinerariile auto şi pedestre ale poliţiei, ca Ag.şef.
punct obligatoriu de staţionare şi trecere, în special pe timpul Ene Adrian
Permanent
afluirii şi defluirii elevilor. Responsabil com. SPOP
prof. Ion Dumitrache
Popularizarea sistemului de intervenţie -112 pentru apelarea Diriginţi
Responsabil com
acestuia în cazuri de încălcare a normelor de conduită Prof. înv.
prof. Ion Dumitrache Permanent
privitoare la siguranţa publică în şcoală. primar
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI

PLANUL OPERAŢIONAL
PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
AN ŞCOLAR 2019 - 2020
STRATEGIA EDUCAŢIONALĂ
RESPONSABILI ŞI TERMENE DE
FORMA DE MĂSURI /
OBIECTIVUL INSTITUŢII CU CARE REALIZARE/ OBS.
VIOLENŢĂ ACTIVITĂŢI
SE COLABOREAZĂ APLICARE
I. Violenţa I. Prevenirea şi I.1. Actualizarearea şi menţinerea Responsabilităţile revin în -Termen de
exercitată asupra combaterea agresiunilor obligatorie în cadrul Regulamentului conformitate cu Art.6, actualizarere în
mediului şcolar fizice, verbale sau de Şcolar de ordine interioară a unor alin.(2) şi (3) din cadrul Regulamentul
( elevi, cadre altă natură care se pot reglementări referitoare la accesul Regulamentului de intern –
didactice, exercita asupra elevilor, persoanelor străine în incinta şi in organizare şi funcţionare 4.10.2019
personalul cadrelor didactice sau interiorul unităţii şcolare; a unităţilor de învăţământ - Termen de
didactic auxiliar altor categorii de adoptarea Regulamenrului Comisiei preuniversitar aplicare –
şi nedidactic) de personal din cadrul pt. combaterea violenţei în şcoală Permanent
către personae unităţii şcolare, I.2. Asigurarea eficientă a pazei şi Consiliul de administraţie
străine de mediul provenite din partea securităţii unităţii şcolare. al şcolii pe baza colaborării
şcolar, găşti de unor presoane străine Aplicarea şi respectarea Ordinului cu instituţiile abilitate
cartier etc. de mediul şcolar (prin Comun şi a planului de măsuri (Poliţia, Jandarmeria)
măsura / activitatea I.1. elaborate de MEN şi MIRA;
, I.2. , I.3.) Permanent
Realizarea unui sistem de depistare
şi informare cu privire la cazurile
de agresivitate/violenţă din
preajma, incinta şi interiorul
unităţii şcolare
I.3. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor Comisia de prevenire şi Conform unui
didactice cu reprezentanţi ai combatere a violenţei în grafic stabilit de
Poliţiei, Jandarmeriei, magistraţi, în mediul şcolar Comisia de
vederea realizării unor dezbateri pe prevenire şi
teme referitoare la fenomenul Director, coordonator de combatere a
violenţei în general, a violenţei în programe educative, violenţei în mediul
şcoală, în particular diriginţi, învăţători şcolar
II. Violenţa în II. A, B, C II.1. A,B Coord. de proiecte şi Conform planificării
interiorul Prevenirea şi combaterea Includerea obligatorie în fiecare programe educative- tematice anuale şi
mediului şcolar agresiunilor fizice,verbale semestru , în cadrul orelor de prof. Slăniceanu Raluca semestriale a orelor
sau de altă natură care se consiliere şi orientare a unei teme de dirigenţie şi a
Profesorii diriginţi.
pot manifesta: între elevi, care să pună în dezbatere problema activităţilor
A. Violenţa între în relaţiile dintre elevi şi violenţei între elevi şi a relaţiilor Colabareaza cu consilierul extraşcolare
elevi cadrele didactice, între dintre elevi – cadre didactice, psihopedagogic care
elevi şi alte categorii de personalul didactic auxiliar şi răspunde de şcoală
personal din cadrul unităţii nedidactic
B. Violenţa în şcolare; prevenirea şi II.2. A,B,C Coord. de proiecte şi Conform planificării
relaţiile dintre combaterea formelor de Includerea obligatorie în cadrul programe educative- tematice anuale şi
elevi – cadre violenţă manifestate de tematicii şedintelor cu părinţii a prof. Slăniceanu Raluca semestriale a
didactice, părinţi în şcoală. unei teme (lectorat) care să pună în şedinţelor
Profesorii diriginţi
personalul dezbatere problema violenţei în (lectoratelor) cu
didactic auxiliar şi Obiectivul general mediul familial, a violenţei între Colabarează cu consilierul părinţii
nedidactic II. A, B, C include elevi, a relaţiilor dintre elevi – psiho-pedagogic care
sub-obiectivele : cadre didactice, personalul didactic răspunde de şcoală Conform planificării
 Conştientizarea auxiliar şi nedidactic, precum şi a tematice anuale şi
C. Violenţa în existenţei problemei comportamentului părinţilor în semestriale a orelor
relaţiile dintre violenţei în mediul şcolar şcoală. de dirigenţie
părinţi şi elevi, de către elevi, părinţi şi II.3. A,B Coord. de proiecte şi
părinţi şi cadre didactice prin Participarea elevilor şcolii la activităţi programe educative-
profesori crearea unui cadru formal extraşcolare artistice, sportive, prof. Slăniceanu Raluca
de dezbatere a acestei civice (în beneficiul comunităţii) în
probleme la nivelul şcolii cadrul cluburilor, a palatului Toate cadrele didactice
( prin măsura/activitatea copiilor, al unor programe civice; Permanent
II.1.A, B şi II.2.A, B, C) Participarea la concursuri şcolare; Profesor Coordonator al
 Oferirea de alternative Iniţierea de proiecte şi programe ale consiliului elevilor –
educaţionale multiple şi consiliului elevilor pe o problematică Slăniceanu Raluca
atractive pentru petrecerea vizând prevenirea şi combaterea
timpului liber prin violenţei la nivelul şcolii
participarea la activităţi II.4. A,B Profesorii diriginţi
extracurriculare (prin Consilierea psihopedagogică a
măsura/ activitatea elevilor care prezintă forme Consilierii din cadrul
II.3.A, B) Permanent
accentuate de manifestare violentă, Centrului Judetean de
 Consilierea agresiva în relaţiile cu colegii şi Resurse şi Asistenţă
psihologică şi pedagogică cadrele didactice, în cadrul Centrului Educaţională al
a elevilor şi profesorilor; Judeţean de Resurse şi Asistenţă municipiului Ploieşti
participarea cadrelor Educaţională al municipiului Ploieşti
didactice la cursuri de II.5. A,B Coord. de proiecte şi
formare privind Consilierea pedagogică a cadrelor programe educative-
managementul clasei şi didactice pe problematica prevenirii prof. Slăniceanu Raluca
managementul şi combaterii violenţei în mediul
conflicteror ( prin şcolar; participarea cadrelor Conform unui
măsura/ activitatea didactice la activităţi de formare grafic stabilit de
II.4.A, B şi II.5.A, B) privind managementul/ rezolvarea Colabarează cu consilierul consilierul şcolar
conflictelor şi managementul psiho-pedagogic care
clasei,organizate în cadrul şcolii sau răspunde de şcoală
la CCD, CJRAE, sau activităţi
organizate la nivelul ISJ etc.
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI

NR. INREG. 943 /13.09.2019

Planul managerial
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar

Anul şcolar 2019-2020

I. OBIECTIVE
 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar
al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ:
note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.;
 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de
socializare şi culturalizare;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea
evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de
consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, bazate pe joc dramatic şi secvenţe de
autocunoaştere, în colaborare cu profesorii ariilor curriculare „Limba şi
comunicare” şi „Om şi societate”;
 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional;
 Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor şi a schimburilor de
experienţă cu alte şcoli;
 Prezentarea a unor materiale, vizionarea elevilor a unor filme tematice şi dezbateri
pe marginea acestora, alcătuirea de eseuri,compuneri , desene şi caricaturi având
temă nonviolenţa;
 Prezentarea unor referate realizate de elevi pe teme de violenţă;
 Desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi proiecte educaţionale ce au ca scop
antrenarea elevilor în dezbateri pe această temă;
 Realizarea unor proiectelor educative: „Puternici dar nu violenţi” şi „Infracţiuni
săvârşite în şcoli. Consecinţele violenţei”
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI

II.ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE


Nr. Resurse umane şi
ACTIVITĂŢI Colaboratori Termen
Crt. instituţionale
1 Constituirea Comisiei Membrii consiliului
diriginţilor şi desemnarea de administraţie
responsabililor pe nivel de Direcţiune
Consiliul de
studiu Comisia pentru septembrie
administraţie
prevenirea şi
combaterea violenţei
în mediul şcolar
2 Întocmirea planificărilor Consiliul de Direcţiune
semestriale în conformitate administraţie Comisia pentru septembrie-
cu reglementările ariei Diriginţi prevenirea şi octombrie
curriculare „Consiliere şi Prof. înv.primar combaterea violenţei
orientare” în mediul şcolar
3 Pregătirea documentaţiei
Diriginţi
pentru dosarul ariei Responsabili de arii
Prof. înv.primar octombrie
curriculare (mapa curriculare
dirigintelui)
4 Elaborarea unui proiect Coord. de proiecte şi
Diriginţi
de monitorizare a programe ed. prof.
Prof. înv.primar
diriginţilor, oferirea de Raluca Slăniceanu
Comisia pentru
suporturi informaţionale, Responsabil com. octombrie
prevenirea şi
interasistenţe, realizarea Comb. violenţei
combaterea violenţei
unui grafic de derulare a prof. Ion
în mediul şcolar
unor ore demonstrative Dumireache
5 Organizarea Consiliului Direcţiune
elevilor şi implicarea Comisia diriginţilor Comisia pentru
acestuia în aspectele Consiliul de prevenirea şi octombrie
decizionale ale şcolii administratie combaterea violenţei
în mediul şcolar
6 Constituirea Comitetelor Diriginţi
Părinţi
de părinţi la clasele I-VIII Prof. înv.primar octombrie
Direcţiune
7 Realizarea activităţii Comisia pentru
Diriginţi
educative: prevenirea şi
Prof. înv.primar semestrial
„Infracţiuni săvârşite în combaterea violenţei
Elevi
şcoli.Consecinţele violenţei” în mediul şcolar
8 Realizarea proiectului Comisia pentru
Diriginţi
educativ: prevenirea şi Martie –iunie
Prof. înv.primar
„ Să lăsăm corigentă combaterea violenţei 2020
Elevi
violenţa” în mediul şcolar
9 Propunerea de proiecte Direcţiune
educative din partea Comisia pentru
diriginţilor şi selectarea lor Comisia diriginţilor prevenirea şi permanent
în şedinţa deschisă a combaterea violenţei
Consiliului profesoral în mediul şcolar
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI

III.ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE

Nr. Resurse umane


ACTIVITĂŢI Colaboratori Termen
Crt. şi instituţionale
1 Desfăşurarea orelor de dirigenţie Diriginţii cl.I-VIII
Direcţiune săptămânal
conform programei Elevi
2 Acţiuni de prevenire a factorilor Psiholog şcolar
de risc asupra comportamentului Asistenţi sociali în cadrul
Diriginţii cl.I-VIII
şcolar şi comunitar al elevilor Medici orelor de
(consum de droguri, deteriorări de Poliţie, Primărie consiliere
bunuri,violenţă)
3 Oferirea de consiliere educativă şi
Diriginţii cl.I-VIII Direcţiunea
psihologică pentru elevii cu devieri
Consilierul semestrial
comportamentale sau a celor cu
Psiholog şcolar psihologic al elevilor
probleme sociale ori materiale
4 Marcarea prin activităţi culturale Direcţiune
a evenimentelor importante la Profesori Comisia pentru
nivel european, naţional şi Diriginţii prevenirea şi
permanent
regional: 1 Decembrie, momente Prof. înv.primar combaterea
marcante în istoria UE, sărbători Elevi violenţei în mediul
religioase, comemorări, etc. şcolar
5 Organizarea şi derularea Diriginţii Primărie, Poliţie
activitătilor de tradiţie: Prof. înv.primar Biserică
Ziua educaţiei, Zilele Şcolii, Profesori Comisia pentru
cercuri tematice, etc. Elevi prevenirea şi permanent
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
6 Implicarea elevilor cu iniţiativă în Diriginţii Comisia pentru
proiecte menite să stimuleze Prof. înv.primar prevenirea şi
procesul de dezvoltare personală Profesori combaterea săptămânal
şi calitatea stilului de viaţă Elevi violenţei în mediul
şcolar
7 Oferirea de consiliere legată de Responsabili arii
tehnicile de învăţare şi de curriculare
managementul informaţiilor, Diriginţi
pentru evitarea eşecului şcolar Comisia pentru
Profesori permanent
prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
8 Prezentarea a unor materiale, Diriginţi/Învăţători
vizionarea elevilor a unor filme Elevi
tematice şi dezbateri pe marginea Diriginţii Comisia pentru
semestrial
acestora, alcătuirea de eseuri, Prof. înv.primar prevenirea şi
compuneri , desene şi caricaturi Profesori combaterea
având temă nonviolenţa violenţei în mediul
şcolar
9 Expozeuri tematice din partea Direcţiune
elevilor, privind aspecte legate de Diriginţii Comisia pentru
probleme specifice vârstei Prof. înv.primar prevenirea şi
Profesori semestrial
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
10 Prezentarea unor referate Comisia pentru
realizate de elevi/profesori pe teme Diriginţii semestrial
prevenirea şi
de violenţă Prof. înv.primar
combaterea
(lectorate cu
Profesori părinţii şi
violenţei în mediul
elevii)
şcolar
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI

IV. ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA


PROGRAMELOR EDUCATIVE

Nr. Resurse umane şi


ACTIVITĂŢI Colaboratori Termen
Crt. instituţionale
1 Organizarea unui calendar de Comisia pentru
pregătire şi desfăşurare a unor ore Diriginţii prevenirea şi
demonstrative pe fiecare nivel de Prof. înv.primar combaterea octombrie
studiu violenţei în mediul
şcolar
2 Asistenţe la orele de orientare şi Direcţiune
Diriginţii
consiliere, monitorizare Comisia pentru
Prof. înv.primar
prevenirea şi
Poliţie bi -semestrial
combaterea
Primărie
violenţei în mediul
şcolar
3 Aplicarea unor seturi de teste şi
chestionare în vederea ameliorării
procesului instructiv-educativ la
Comisia pentru
şcoala noastră, interpretarea
Diriginţii prevenirea şi
rezultatelor şi conceperea unei
Prof. înv.primar combaterea semestrial
strategii de ameliorare şi
violenţei în mediul
eficientizare, de prevenire prin
şcolar
consiliere educaţională şi
psihologică a unor posibile situaţii
conflictuale
4 Întruniri periodice ale Comisiei Direcţiune
Diriginţilor cu consilierul educativ Comisia pentru
Diriginţii
pentru găsirea soluţiilor optime prevenirea şi
Prof. înv.primar bi -semestrial
ale diferitelor aspecte legate de combaterea
educaţia elevilor violenţei în mediul
şcolar
5 Prezentarea de rapoarte specifice:
raport al dirigintelui/învăţătorului
Direcţiune
la sfârşit de semestru, privitor la
Comisia pentru
starea disciplinară a clasei, Diriginţii semestrial
prevenirea şi
documente din care să reiasă Prof. înv.primar
combaterea
măsurile de sancţionare în cazul
violenţei în mediul
nerespectării ROI, obiective şi
şcolar
acţiuni educative derulate, procese
verbale ale lectoratelor cu părinţii
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI

CALENDARUL
de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica
prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar
CICLUL PRIMAR
SEMESTRUL I 2019 – 2020
Nr.
Crt.
TEMA ACTIVITĂŢII ÎNVĂŢĂTOR CLASA DATA
Septembrie
1 „Violenţa în desenele animate” Ivan Ileana PA
2019
Septembrie
2 „Împreună într-o lume fără conflicte” Dănescu Evelina PB
2019
Octombrie.
3 „ Televizoruul poate instiga la violenţă?” Străchinescu Gabriela I
2019
„ De la violenţa în familie la violenţa pe stradă şi la Octombrie.
4 Ionescu Roxana II A
şcoală” 2019
Noiembrie
5 „Agresivitatea şi violenţa la copii” Ișoiu Olga II B
2019
„Măsuri de prevenire a actelor violente în colectivul Noiembrie
6 Oprea Daniela IIIA
de elevi” 2019
Noiembrie
7 „A educa un înseamnă a lovi” Malai Nicoleta III B
2019
Decemrie
8 „ A fi coplil nu e uşor – violenţa în familie” Prodan Ana-Maria IV A
2019
Decemrie
9 „ Puterea pumnului sau puterea minţii? ” Ion Maria IV B
2019
SEMESTRUL II 2019 – 2020
Nr.
Crt.
TEMA ACTIVITĂŢII ÎNVĂŢĂTOR CLASA DATA
Ianuarie
1 „Copilărie fără violenţă” Ivan Ileana PA
2020
Ianuarie
2 „Calculatorul, prieten sau duşman?!” Dănescu Evelina PB
2020
Februarie
3 „ Atenţie cum ne jucăm ” Străchinescu Gabriela I
2020
„ Aplanarea conflictelor dintre colegi” Februarie
4 Ionescu Roxana II A
2020
Martie
6 „ Puterea exemplului – violenţa în familie” Ișoiu Olga II B
2020
Martie
7 „Învăţăm unii de la alţii nonviolenţa” Oprea Daniela IIIA
2020
Aprilie
8 „ Cum stopăm violenţa între colegi?” Malai Nicoleta III B
2020
Mai
9 „ Cum putem aplana conflictele între colegi” Prodan Ana-Maria IV A
2020
Mai
10 „Ce faci când eşti victima unui atac de violenţă? ” Ion Maria IV B
2020
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ-VODĂ” PLOIEŞTI

CALENDARUL
de pregătire şi desfăşurare a unor ore demonstrative pe problematica
prevenirii şi combaterii violenţei în mediul şcolar

CICLUL GIMNAZIAL
SEMESTRUL I 2019 – 2020
Nr.
TEMA ACTIVITĂŢII DIRIGINTE CLASA DATA
Crt.
„Influenţele nocive ale violenţei asupra Septembrie
1 Calestru Andreea V
educaţiei copiilor” – discuţii libere 2019
„ Vorba dulce mult aduce-combaterea Octombrie.
2 Maxim Mihaela VI A
violenţei verbale- dezbatere 2019
„ 2 octombrie - Ziua Internațională a Non- Octombrie.
3 Slăniceanu Raluca VI B
violenţei” - discuţii libere prezentări PPT 2019
„ 16 noiembrie-Ziua Mondială a Toleranţei” - Noiembrie
4 Badea Daniela VII
discuţii libere prezentări PPT 2019
„ Violenţa în familie şi urmările ei” – Noiembrie
5 Coţac Lucia VIII A
dezbatere, studiu de caz 2019
Decemrie
6 „ Violenţa- formă a agresivităţii” - dezbatere Bîgiu Răzvan VIII B
2019

SEMESTRUL II 2019 – 2020


Nr.
TEMA ACTIVITĂŢII DIRIGINTE CLASA DATA
Crt.
Ianuarie
1 „ Ştim să prevenim violenţa?” - discuţii libere Calestru Andreea V
2020
Februarie
2 „Non-violenţa – un mod de viaţă” - dezbatere Maxim Mihaela VI A
2020
Martie
3 „ Eticheta şi prejudecăţile” - discuţii libere Slăniceanu Raluca VI B
2020
„ Violenţa în familie şi urmările ei” – Aprilie
4 Badea Daniela VII
dezbatere, studiu de caz 2020
„Reguli de bună purtare – mod de combatere Mai
5 Coţac Lucia VIII A
a violenţei şcolare”- discuţii libere 2020
„ Medierea conflictelor – modalitate de Mai
6 Bîgiu Răzvan VIII B
manifestare a nonviolenţei ”- studiu de caz 2020
TIPURILE DE VIOLENŢĂ
CARE FAC OBIECTUL SISTEMULUI DE INDICATORI

Categorie TIP COD


A. Atac la Violenţe fizice fără arme A01
persoană Violenţe fizice cu arme(albe, de foc etc.) A02
Insulte A03
Ameninţări A04
Hărţuiri A05
Intimidări A06
Şantaj A07
Violenţe fizice cu caracter sexual A08
Viol A09
B.Atentat la Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii B01
securitatea Tentativă de incendiu B02
unităţii şcolare Port armă B03
Alarmă falsă B04
C. Atentat la Furt sau tentativă de furt C01
bunuri Distrugerea bunurilor colegilor/profesorilor C02
Distrugerea bunurilor şcolii C03
Incendii C04
D. Alte fapte Consum de stupefiante D01
de violenţă sau Consum de alte substanţe interzise (alcool, ţigări etc) D02
atentate la
securitate Trafic cu stupefiante D03
Trafic cu alte substanţe interzise D04
Tentative de suicid D05
Suicid D06
FIŞĂ DE ÎNREGISTRARE A UNUI CAZ DE VIOLENŢĂ

A. Date generale ale unităţii de învătământ

Cod şcoala /Cod SIRUES


Localitate/judeţ Ploieşti-Prahova
Mediul de rezidentă :Rural/urban Urban
Localizare:Centru/periferie Centru
Tip unitate:Şcoală generală ,Liceu /Grup Şcolar
Număr de elevi:Total /cicluri de învăţământ
Coordonate şcoală :tel/fax/e-mail Tel/fax:0244575021, scraresvoda@yahoo.com

B. Date generale caz semnalat

Data semnalării actului de violenţă

Funcţia persoanei care semnalează


incidentul:Profesor/Diriginte/Elev /Părinte/Alte
persoane
Rol în incident :Martor /Victimă /Agresor

Tipul actului de violenţă: COD (vezi lista specifică


pentru Categorie/Tip )
Momentul incidentului: În timpul orelor de
curs/pauză/în afara orelor de curs
Locul incidentului: În sala de clasă , în alte spaţii
şcolare , în zona de proximitate a şcolii

C. Date generale despre autor/autori şi victime

AUTOR VICTIMĂ
SEX M/F M/F
Nume /clasa Unul/Multipli (în acest caz se Unul/Multipli (în acest caz se
completează informaţii separat în baza completeaza informaţii separat în baza
de date despre fiecare persoană) de date despre fiecare persoana)

Statut Elev/profesor/Părinte /Persoană din Elev/profesor/Părinte /Persoană din


afara şcolii /Alt autor afara şcolii /Alt autor

Vârsta în ani impliniţi

Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar


D. Date despre consecinţe şi modalităţi de intervenţie

Prejudicii rezultate NU
-Dacă da, de ce tip? DA:materiale/financiare/medicale(număr de zile spitalizare, daca
este cazul)

Instituţii implicate în soluţionarea incidentului Şcolare:Consiliu administraţie/Elevi/Părinţi


,ISJ,CJRAE,CJAPP,MECTS (sau o Agenţie Naţională
subordonată)

Non-scolare:Consiliul Local,Politia Comunitara /Jandarmerie


/Judecatorie/Alte institutii

A fost depusă o plângere? NU


-Dacă da, de cine? DA:Isj/Poliţia Comunitară/Jandarmerie/Judecătorie/Alte instituţii

E . Alte informaţii relevante

Categorii de sancţiuni iniţiate Mustrare/Avertisment/ Scăderea notei la purtare/ Exmatriculare/


Altele

Activităţi de asistenţă victimă Consiliere psihologică/Alte tipuri de intervenţie în partenriat cu


familia/Alte tipuri de intervenţie în parteneriat cu alte instituţii

Activităţi de asistenţă agresor Consiliere psihologică/Atragere în activităţi extraşcolare relevante


/Alte tipuri de intervenţie în partenriat cu familia/Alte tipuri de
intervenţie în parteneriat cu alte instituţii
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI MINISTERUL EDUCAŢIEI
ŞI INTERNELOR CERCETĂRII, TINERETULUI
ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL DE POLIŢIE INSPECTORATUL ŞCOLAR
JUDEŢEAN PRAHOVA JUDEŢEAN PRAHOVA
POLIŢIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SECŢIA 4 POLIŢIE SUD „RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI
COMPARTIMENT POLIŢIE PROXIMITATE
Nr. ________ din _______________ Nr. ________ din _______________

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi a comiterii de fapte antisociale


în incinta şi în zona adiacentă unităţii şcolare

Încheiat între Secţia de Poliţie nr. 4 Sud, cu sediul în Ploieşti, Strada Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A,
judeţul Prahova, şi Şcoala Gimnazială „Rareş Vodă”, cu sediul în Ploieşti, str. Vornicul Boldur nr. 3, judeţul
Prahova.
Având în vedere activităţile comune desfăşurate de către cele două instituţii pe linia prevenirii şi
combaterii violenţei în mediul şcolar şi a faptelor antisociale comise de minori, prevenirea victimizării celor
care fac parte din această categorie socială, pentru eficientizarea activităţilor se impune incheierea unui plan
de cooperare, având în vedere prevederile Ordinului comun al M.A.I. – M.E.C.T.S. nr. 349/20.11.2002
(5016/16.11.2002), Ordinul Prefectului judeţului Prahova nr. 753/19.12.2005, Regulamentului Cadru privind
activităţile de ordine publică şi creşterea siguranţei civice al şcolii şi Legea nr. 272/21.06.2004 privind
protectia şi promovarea drepturilor copilului.
1. SCOP
Desfăşurarea de activităţi comune pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, pentru
prevenirea victimizării elevilor şi prevenirea săvârşirii de infracţiuni şi contravenţii.
2. OBIECTIVE
 prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură ce se pot exercita asupra
elevilor sau personalului didactic;
 prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură ce se pot manifesta între
elevi, în relaţiile dintre elevi şi cadrele didactice cât şi a formelor de violenţă manifestate de părinţi
în şcoală;
 prevenirea faptelor antisociale comise de minori;
 prevenirea victimizării acestei categorii sociale;
 participarea la lecţii deschise, prelegeri, seminarii, ateliere de lucru, ore de consiliere şi orientare,
ocazii cu care vor fi prezentate unele teme educative;
 prevenirea consumului de tutun, alcool şi a traficului illicit de droguri;
 formarea unei concepţii sănătoase despre familie, şcoală şi societate;
 prezentarea instituţiilor sociale, a legislaţiei şi a unui mod normal de comportare în societate.
3. GRUPURI ŢINTĂ
A. Elevii claselor I-VIII din cadrul instituţiei de învăţământ;
B. Părinţii acestor elevi şi în special părinţii elevilor problemă;
C. Cadrele didactice ale unităţii de învăţământ şi în special profesorii diriginţi şi conducerea şcolii.
4. OBLIGAŢII CE REVIN PĂRŢILOR
A. POLIŢIA
 să ţină permanent legătura cu conducerea unităţii de învăţământ şi responsabilul Comisiei pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;
 să participe la orele de consiliere şi orientare şi la şedinţele cu părinţii şi să prezinte materiale cu
caracter preventive educativ;
 să intervină la solicitarea factorilor de decizie;
 să ia măsurile legate faţă de cei care încalcă normele de convieţuire socială;
 să consilieze potenţialele victime din rândul elevilor;
 să consilieze elevii cu comportament deviant, datorită anturajului sau mediului familial, şi elevii
predispuşi la abandonul scolar;
 să constituie grupe de sprijin formate din cadre didactice şi elevi din anul terminal;
 să instruiască elevii în vederea sesizării oricăror fapte de natură să aducă atingere normelor de
convieţuire socială.
B. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 să sesizeze de îndată poliţiştii de proximitate cu privire la abaterile comise de elevi;
 să informeze poliţia cu privire la săvârşirea unor fapte de natură penală, contravenţională sau intenţia
de săvârşire a unor asemenea fapte de către elevi sau de catre elevi împreună cu persoane din afara
unităţii de învăţământ;
 să nu tolereze actele de indisciplină, comportamentul indecent faţă de personalul didactic şi
nedidactic şi faţă de colegi şi să sesizeze instituţiile abilitate, în funcţie de natura acestor acte sau să ia
măsuri proprii, conform competenţelor conferite de lege;
 organizarea de întâlniri cu elevii, participări la orele de consiliere şi orientare unde se vor susţine de
către poliţiştii de proximitate teme preventive;
5. ALTE PREVEDERI
Locul de desfăşurare a activităţilor va fi în general la sediul unităţii de învăţământ.
Se vor întocmi pliante şi broşuri educative, cu sprijinul ambelor instituţii.
Activităţile se vor desfăşura lunar sau ori de câte ori este necesar.
Din partea Secţiei de Poliţie nr. 4 Sud, de îndeplinirea prezentului Plan de Cooperare va răspunde
poliţistul de proximitate în a căror zonă de competenţă se află unitatea de învăţământ :
- Ag. şef principal
Din partea unităţii de învăţământ răspunderea revine conducerii şcolii reprezentată de domnul
director DUMITRACHE ION şi doamnei prof. BADEA DANIELA, responsabilul Comisiei pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar şi educaţie juridică. La activităţi vor participa profesorii
diriginţi şi învăţătorii.
Durata planului de cooperare va fi până la încheierea anului şcolar 2017-2018, începând de la
semnarea de către ambele părţi.
Prezentul plan va fi completat ori de cate ori este nevoie, putând fi reinnoit de comun acord, fiind
întocmit în două exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare din cele două părţi semnatare.
POLIŢIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ
SECŢIA 4 POLIŢIE SUD „RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI
Subcomisar de poliţie : DRAGOŞ TOFAN Director: Prof. DUMITRACHE ION

RESPONSABIL COMISIE PT. PREVENIREA ŞI


COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
Prof. BADEA DANIELA
POLIŢIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI
SECŢIA DE POLIŢIE Nr.4 SUD
SECTORUL Nr.2
Adresa : Ploieşti, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A.
Telefon : 0244575275.
Fax : 0244575706.
CHESTIONAR
Acest chestionar se adresează elevilor în scopul identificării formelor de agresivitate în şcoală, a cauzelor care o
determină şi a măsurilor ce se pot lua.
Te rugăm să completezi cu maxima sinceritate acest chestionar. Răspunsurile tale vor fi confidenţiale şi ne vor ajuta în
elaborarea unui program de prevenire şi combatere a agresivităţii în şcoală.
La intrebările cu semnul “M”, puteţi alege mai multe variante de răspuns.
1. Prin “agresivitate” înţelegi:
a) meninţări/ intimidări;
b) loviri; (M)
c) injurii;
d) altceva şi anume ______________________________________________________________________________
2. Există manifestări agresive în şcoala ta?
a) foarte des;
b) Des;
c) Uneori;
d) Deloc.
Pentru cei care au dat răspunsul “deloc” , următoarea întrebare este cea cu nr. 5.
3. Aceste situaţii apar cel mai frecvent între:
a) elevi;
b) elevi şi profesori;
c) elevi şi persoane din afara şcolii;
d) părinţi şi profesori.

4. Tipurile de agresivitate pe care le observaţi se manifestă:


a) în orele de curs;
b) în timpul pauzelor;
c) în afara programului şcolar.

5. Ai fost victima vreunui comportament agresiv?


a) DA
b) NU
Dacă raspunsul la această întrebare a fost “NU”, următoarea întrebare este cea cu nr. 7.
6. Cun ai reacţionat în această situaţie?
a) am răspuns cu agresivitate;
b) am reclamat faptul;
c) altfel, şi anume
_________________________________________________________________________________________________
7. Dacă ai asista la un act de agresiune, cum ai reacţiona?
a) aş incerca să aplanez situaţia;
b) m-aş implica de o parte sau de alta;
c) nu m-aş implica;
d) aş anunţa un cadru didactic

8. La cine ai apela dacă ai fi agresat fizic în incinta şcolii?


a) părinţi;
b) profesori;
c) conducerea şcolii;
d) alte persoane, şi anume
_________________________________________________________________________________
9. Prin agresivitate se dobandeşte:
a) autoritate;
b) admiraţie;
c) respingere;
d) altele, şi anume
________________________________________________________________________________________
10. Cauzele agresivităţii sunt:
a) neînţelegeri cu colegii;
b) influenţa anturajului;
c) relaţii conflictuale în familie; (M)
d) dorinţa de a se impune;
e) influenţa mass-media (TV, internet, reviste, etc.)
f) altele, şi anume
11. Preocuparea ta principală în timpul liber este:
a) televizorul;
b) computerul;
c) lectura;
d) sportul;
e) altele, şi anume
_______________________________________________________________________________________
12. Ai imitat scene de agresivitate?
a) DA
b) NU

13. Dacă da, de unde te-ai inspirat?


a) TV;
b) internet;
c) familie;
d) şcoala; anturaj;
e) altele, şi anume
______________________________________________________________________________________
14. În general, când nu-ţi convine ceva la şcoală, cum reaţionezi?
a) exprimandu-ţi punctul de vedere cu calm;
b) ridicînd tonul pentru a-ţi impune opinia;
c) devenind violent;
d) abandonând sarcinile fără nici o explicaţie;
e) altfel, şi anume
_______________________________________________________________________________________
15. Ce anume te poate face să-ţi pierzi controlul?
a) jignirile unui coleg;
b) bătăile de la părinţi;
c) ameninţările unui profesor;
d) o evaluare incorectă;
e) altceva, şi anume
_____________________________________________________________________________________
16. Ce anume te reţine să actionezi agresiv?
a) bunul simt/ educaţia;
b) teama de urmări la nivelul şcolii;
c) pedeapsa din partea părinţilor;
d) nimic
17. Cum crezi că pot fi prevenite manifestările agresive?
a) discuţii la ora de dirigenţie;
b) mai multe activităţi extraşcolare;
c) supraveghere mai atentă din partea profesorilor;
d) discuţii cu psihologul/ consilierul şcolar;
e) implicarea poliţistului de proximitate;
f) altfel, şi anume
______________________________________________________________________________________
18. Ce măsuri concrete s-au luat în şcoala ta pentru diminuarea nivelului agresivităţii?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
19. Ce măsuri propui tu pentru prevenirea ăi combatere agresivităţii în şcoala ta?
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________
20. Te simti în siguranţă în şcoala?
a) DA
b) NU
NUMELE ŞI PRENUMELE:___________________________________________________
VÂRSTA: ___________
CLASA: _____________
TIPUL DE FAMILIE: (legal constituită, monoparentală, etc.) _____________________________________________
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „RAREŞ VODĂ” PLOIEŞTI

RESPONSABIL: PROF. DANIELA BADEA


MEMBRI: PROF. WIEDERMAN VIOLETA- SECRETAR
GHEORGHE ANDREI – REPREZENTANT CONSILIUL LOCAL
CĂLINESCU AURA – REPREZENTANT CRP
ENE ADRIAN – AG.ŞEF. SECŢIA 4 POLIŢIE SUD

actele de violenţă înregistrate


situaţia şcolară şi familială a elevilor implicaţi în astfel de evenimente
modul de soluţionare a incidentelor, cauzele şi condiţiile care au generat sau
favorizat astfel de fapte
măsurile de securitate adoptate de conducerea unităţii de învăţământ

S-ar putea să vă placă și