Sunteți pe pagina 1din 21

ŞCOALA GIMNAZIALA APOSTOLACHE

APOSTOLACHE - PRAHOVA

AN ŞCOLAR 2017 - 2018

ŞCOALA GIMNAZIALA APOSTOLACHE


COMPONENŢA COMISIEI
PENTRU
PREVENIREA ŞI COMBATEREA
VIOLENŢEI
ÎN MEDIUL ŞCOLAR

Responsabil – prof. Lixandru Alexandra Daniela

Membri – prof. Munteanu Florina


– prof.înv. primar Cinjau Nicoleta
ŞCOALA GIMNAZIALA APOSTOLACHE
APOSTOLACHE - PRAHOVA

PLAN DE MĂSURI
DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI IN UNITĂTILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
AN ŞCOLAR 2017 – 2018

1. DIAGNOZA
Diversificarea formelor de manifestare a delicvenţei juvenile din ultimii ani, în special a infracţiunilor comise cu
violenţă, impune realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive
ale acestui fenomen. Este necesară o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi
neguvernamentale care se ocupă de educarea şi protecţia minorilor- familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate
etc.- în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de
lege.
Din analiza realizată la nivel local, în baza unor interviuri de grup cu reprezentanţi ai cadrelor didactice şi elevi, a
reieşit faptul că, într-un clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar, cea mai mare frecvenţă o au cele din relaţia
elev-elev, reprezentate în special de violenţa verbală. Majoritatea incidentelor semnalate (tâlhării, încăierări, ameninţări)
s-au petrecut în zonele adiacente şcolii, după încheierea programului şcolar.
Periodic se realizează la nivelul instituţiilor abilitate, o analiză a fenomenelor de violenţă în care sunt implicate tinerii,
mai ales în mediul şcolar şi familial. Ţinând cont de faptul că în procesul de educaţie sunt implicaţi mai mulţi factori –
familie, şcoală, autorităţi, mass-media- măsurile stabilite îşi propun realizarea unor activităţi concrete la nivelul şcolii cât
şi în plan local, desfăşurate în colaborare cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii sau preocupări în
domeniul prevenirii delivenţei juvenile, precum şi prin angrenarea nemijlocită a elevilor şi a familiilor acestora în activităţi
educativ- preventive. Astfel se urmăreste cunoaşterea problemelor cu care se cofruntă elevii şi identificarea unor soluţii
adecvate pentru ele, printr-o acţiune comună şi coerentă a părţilor implicate.
2. SCOP

Asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru întreaga comunitate, conform
standardelor europene.

3. OBIECTIVE

 Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi în zonele
adiacente acesteia.
 Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ infracţiunilor.
 Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea
normelor de convieţuire socială.
 Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii.
 Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea,
monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali.
 Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor de
învăţământ.

4. REZULTATE AŞTEPTATE

Obiectivul 1 :
 Cunoaşterea permanentă a stării de siguranţă existentă în unitatea şcolară;
 Identificarea formelor de manifestare a comportamentelor antisociale ale elevilor, în special a manifestărilor
agresive.

Obiectivul 2 :
 Cunoaşterea de către elevi a prevederilor legale privind minoritatea şi consecinţele juridice asociate săvârşirii de
infracţiuni sau alte fapte antisociale;
 Cunoaşterea de către elevi a măsurilor de prevenire a criminalităţii în vederea reducerii riscului victimei;
 Reducerea numărului de elevi implicaţi în comiterea de infracţiuni, atât în calitate de victime, cât şi de autori
Obiectivul 3 :
 Formarea, la nivelul şcolii, a unor formatori, din rândul elevilor, care să fie capabili să organizeze şi să
desfăşoare activităţi cu caracter preventiv destinate propriilor colegi.

Obiectivul 4 :
 Monitorizarea situaţiei existente în şcoală din punct de vedere al siguranţei elevilor;
 Schimbul de informaţii cu privire la faptele antisociale care se produc în zona şcolilor;
 Stabilirea unor măsuri comune menite să prevină şi să combată astfel de fapte.

Obiectivul 5 :
 Creşterea gradului de siguranţă în unităţile de învăţământ

5. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Anul şcolar 2017 – 2018

6. LOC DE DESFĂŞURARE

Şcoala gimnaziala Apostolache, comuna Apostolache

7. COORDONATORI

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar – responsabil prof. Alexandra
Daniela Lixandru

8. PARTENERI :

Instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, autorităţi locale, mass-media.


9. ACTIVITĂŢI
ÎN CADRUL PLANULUI DE MĂSURI
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
AN ŞCOLAR 2017 – 2018
COORDONEAZĂ/
OBIECTIVUL ACTIVITATEA / ACŢIUNEA / MĂSURA EVALUEAZĂ EXECUTĂ TERMEN OBS.
1. Analizarea Elaborarea periodică de analize criminologice în scopul Responsabil Comisie
situaţiei din unitatea cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele de violenţă pentru prevenirea şi Membrii semestrial
de învăţământ, în comise în zona localului şcolii: tipuri de infracţiuni, frecvenţa combaterea comisiei,
special în ceea ce comiterii, moduri de operare, categorii de victime şi autori. violenţei în Diriginţi
priveşte violenţa Concluziile desprinse vor fi communicate structurilor mediul şcolar Învăţători
operative şi autorităţilor locale. prof. Lixandru
Alexandra Daniela
2. Pregătirea Instruirea diriginţilor şi învăţătorilor astfel încât să poată Responsabil com
antiinfracţională şi desfăşura activităţi educativ-preventive în şcoală cu elevii prof. Lixandru Membrii 1.10.2017 –
antivictimală a Alexandra comisiei, 15.11.2018
elevilor în vederea Reprezentanţi ai
adoptării unui CMV şi SPOP
comportament bazat Organizarea de întâlniri cu elevii în şcoală în scopul: Responsabil com
pe respectarea  Identificării problemelor cu care se confruntă prof. Lixandru
normelor de aceştia şi găsirii unor mijloace de soluţionare; Alexandra Permanent
convieţuire socială.  Prezentării unor teme cu caracter educativ-
preventiv referitoare la siguranţa personală şi la prof. Cinjau Nicoleta
consecinţele săvârşirii de infracţiuni, în special a celor cu
violenţă; prof. Munteanu
Analizării unor cazuri concrete cu victime şi/sau Florina
autori din rândul elevilor
Elaborarea de materiale de susţinere (pliante, broşuri, afişe) Responsabil com
pentru a fi folosite în cadrul activităţilor desfăşurate prof. Lixandru Permanent
Alexandra Daniela
Organizarea unor cursuri de formare- formatori din rândul Responsabil com
elevilor în domeniul prevenirii criminalităţii, în general şi al prof. Lixandru
Alexandra Daniela
actelor de agresiune savârşite în perimetrul şcolii, în special Reprezentant Formarea de
constînd în: Coord. de proiecte si ai formatori –
 Selectarea elevilor( liderul informat din fiecare programe ed. prof. CAPC,SPOP 30.11.2017
clasă) Pirvu Otilia
 Pregătirea formatorilor în cadrul unor cursuri Susţinerea
speciale temelor –
Susţinerea de către formatori a unor teme cu caracter Iunie 2018
preventiv destinate colegilor
3. Atragerea şi Organizarea periodică de către elevi a unor dezbateri la care Responsabil com Diriginţi Trimestrial
implicarea elevilor în să fie invitaţi profesori, părinţi, reprezentanţi ai poliţiei şi prof. Lixandru Învăţători la
organizarea şi autorităţilor locale, în cadrul cărora să fie abordate Alexandra propunerea
desfăşurarea problemele cu care se confruntă elevii din şcoală elevilor
activităţilor de
prevenire a violenţei Participarea elevilor la activităţi preventive alături de poliţişti Responsabil com Diriginţi Permanent
prof.Lixandru Învăţători
Alexandra
Derularea unor proiecte educativ-preventive, în colaborare cu Responsabil com Diriginţi
organizaţii neguvernamentale, în care să fie cooptaţi voluntari prof. Lixandru Învăţători
din rândul elevilor Alexandra Permanent
Coord. de proiecte si
programe ed. prof.
Pirvu Otilia
Editarea la nivelul şcolii( în funcţie de posibilităţi), a unor Responsabil com
buletine informative periodice care să conţină materiale prof. Lixandru Diriginţi
elaborate de elevi pe tema sguranţei în şcoli Alexandra Învăţători Semestrial
Coord. de proiecte si
programe ed
prof.Pirvu Otilia
Colaborarea cu reprezentanţii Comisiei Judeţene de Responsabil com
Monitorizare a Violenţei care monitorizează activitatea prof. Lixandru
Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în Alexandra
mediul şcolar din şcoală în vederea identificării măsurilor Membrii
concrete ce se impun pentru prevenirea faptelor antisociale; Director- Prof. comisiei, Permanent
stabilirea unui sistem de comunicare în vederea intervenţiei Pelmus Simion
rapide pentru aplanarea sau soluţionarea stărilor conflictuale
ori a actelor de violenţă.
Responsabil com
Participarea periodică a ofiţerilor de prevenire şi a politiştilor prof. Lixandru CAPC Permanent
4. Crearea unui de proximitate la şedinţele cu părinţii. Alexandra SPOP
sistem de comunicare Director- Prof.
reală şi eficientă între Pelmus Simion
şcoală, autorităţi şi Organizarea de întâlniri cu părinţii ai căror copii au probleme Responsabil com Diriginţi
familie pentru de comportament şi cu diriginţii claselor în care aceştia îşi prof. Lixandru Învăţători
identificarea, desfaşoară activitatea, în vederea discutării modalităţilor de Alexandra Permanent
monitorizarea şi prevenire a victimizării elevilor şi a implicării lor în fapte Director- Prof.
prevenirea actelor de antisociale Pelmus Simion
violenţă/ infracţiunilor,
prin implicarea tuturor Realizarea unor activităţi extraşcolare (artistice, sportive, Responsabil com Diriginţi
factorilor educaţionali culturale) care să stimuleze spiritul de echipă şi comunicarea prof. Lixandru Învăţători
între elevi şi care să constituie alternative educative de Alexandra Permanent
petrecere a timpului liber Responsabil com
Diriginţi prof.
Pirvu Otilia
Identificarea familiilor în cadrul cărora elevii (minori) sunt Responsabil com Diriginţi
supuşi la abuzuri şi luarea rapidă a măsurilor ce se impun prof. Lixandru Învăţători
Alexandra Permanent
Director- Prof.
Pelmus Simion
Cooptarea institutiilor guvernamentale şi Responsabil com
neguvernamentale care pot acorda asistenţă psihologică şi prof. Lixandru
sprijin elevilor cu situaţii materiale precare, cauzate de alte Alexandra Membrii
situaţii familiale grave(lipsa unui părinte, părinţi bolnavi etc.), Director - Prof. comisiei, Permanent
în derularea de programe de prevenire a victimizării copiilor. Pelmus Simion
CAPC
Implicarea părinţilor , pe bază de voluntariat, în derularea Responsabil com
unor activităţi de supraveghere a zonelor şcolii pe timpul Lixandru Alexandra Membrii Permanent
afluirii şi defluirii elevilor. comisiei
prof. Director- Prof.
Pelmus Simion
Angrenarea cadrelor didactice şi a psiho-pedagogilor în Responsabil com Membrii
activităţi de prevenire destinate elevilor. prof. Lixandru comisiei,
Alexandra SPOP Permanent
Director- Prof.
Pelmus Simion
Constituirea unei mape a şcolii care să conţină informaţii
privind : actele de violenţă înregistrate recent, situaţia şcolară
şi familială a elevilor implicaţi în astfel de evenimente, modul Responsabil com Membrii
5. Eficientizarea de soluţionare a incidentelor, cauzele şi condiţiile care au prof. Lixandru comisiei,
activităţii de generat sau favorizat astfel de fapte, activităţi de prevenire Alexandra Diriginţi Permanent
combatere a desfăşurate , măsurile de securitate adoptate de conducerea Învăţători
violenţelor şi a altor unităţii de învăţământ.
fapte antisociale Identificarea, monitorizarea şi descurajarea acelor personae
comise în zona şcolii sau grupuri de personae (“găşti de cartier”) cu comportament Responsabil com Membrii
deviant care tulbură procesul de învăţământ, agresează prof. Lixandru comisiei, Permanent
cadrele didactice ori elevii, produc distrugeri de bunuri. Alexandra toate cadrele
didactice
Includerea şcolii în itinerariile auto şi pedestre ale poliţiei, ca Responsabil com
punct obligatoriu de staţionare şi trecere, în special pe timpul prof. Lixandru
afluirii şi defluirii elevilor. Alexandra SPOP Permanent
Director- Prof.
Pelmus Simion
Popularizarea sistemului de intervenţie-112 pentru apelarea
acestuia în cazuri de încălcare a normelor de conduită Responsabil com Diriginţi Permanent
privitoare la siguranţa publică în şcoală. prof. Lixandru Învăţători
Alexandra
ŞCOALA GIMNAZIALA APOSTOLACHE
APOSTOLACHE - PRAHOVA

PLANUL OPERAŢIONAL
PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR
AN ŞCOLAR 2017 - 2018
STRATEGIA EDUCAŢIONALĂ
RESPONSABILI TERMENE
MĂSURI / ŞI DE
FORMA DE OBIECTIVUL ACTIVITĂŢI INSTITUŢII REALIZARE OBS.
VIOLENŢĂ CU CARE SAU
SE COLABOREAZĂ APLICARE

I. Violenţa I. Prevenirea şi I.1. Includerea obligatorie în cadrul - Responsabilitatile revin în -Termen de


exercitată asupra combaterea agresiunilor Regulamentului Şcolar de ordine conformitate cu Art.6, includere in
mediului şcolar fizice, verbale sau de interioară al Şcolii a unor alin.(2) si (3)din cadrul Regulamentul
( elevi, cadre altă natură care se pot reglementari referitoare la accesul Regulamentului de intern –
didactice, exercita asupra elevilor, persoanelor străine în incinta şi in organizare şi funcţionare 13.09.2017
personalul cadrelor didactice sau interiorul unităţii şcolare ( se va a unităţilor de
didactic auxiliar altor categorii de avea în vedere inclusiv realizarea de învăţământ - Termen de
şi nedidactic) de personal din cadrul semne distinctive pentru elevii şcolii) preuniversitar aplicare –
către personae unităţii şcolare, Permanent
străine de mediul provenite din partea
şcolar, găşti de unor presoane străine
cartier etc. de mediul şcolar (prin
măsura / activitatea I.1.
, I.2. , I.3.)
I.2. Asigurarea eficientă a pazei şi - Consiliul de administraţie
securităţii unităţii şcolare. al şcolii pe baza colaborării
Aplicarea şi respectarea Ordinului cu instituţiile abilitate - Permanent,
Comun şi a planului de măsuri (Poliţia, Jandarmeria)
elaborate de MECT şi MIRA;
Realizarea unui sistem de depistare
şi informare cu privire la cazurile
de agresivitate/violenţă din
preajma, incinta şi interiorul
unităţii şcolare

I.3. Întâlniri ale elevilor şi cadrelor - Comisia de prevenire şi - Conform unui


didactice cu reprezentanţi ai combatere a violenţei în grafic stabilit de
Poliţiei, Jandarmeriei, magistraţi, în mediul şcolar Comisia de
vederea realizării unor dezbateri pe prevenire şi
teme referitoare la fenomenul - Director, coordonator de combatere a
violenţei în general, a violenţei în programe educative, violenţei în
şcoală, în particular. diriginţi, învăţători mediul şcolar

II. A, B, C II.1. A,B - Coord. de proiecte şi -Conform


II. Violenţa în Prevenirea şi Includerea obligatorie în fiecare programe educative- planificării
interiorul combaterea agresiunilor semestru , în cadrul orelor de prof.Pirvu Otilia tematice anuale
mediului şcolar fizice, verbale sau de consiliere şi orientare a unei teme Responsabil com şi semestriale a
altă natură care se pot care să pună în dezbatere problema Diriginţi- prof. orelor de
A. Violenţa între manifesta: între elevi, în violenţei între elevi şi a relaţiilor dirigenţie şi a
elevi relaţiile dintre elevi şi dintre elevi – cadre didactice, Profesorii diriginţi. activităţilor
cadrele didactice, între personalul didactic auxiliar şi extraşcolare
B. Violenţa în elevi şi alte categorii de nedidactic Colabareaza cu consilierul
relaţiile dintre personal din cadrul psihopedagogic care
elevi – cadre unităţii şcolare; răspunde de şcoală
didactice, prevenirea şi
personalul combaterea formelor de II.2. A,B,C Coord. de proiecte şi -Conform
didactic auxiliar violenţă manifestate de Includerea obligatorie în cadrul programe educative- planificării
şi nedidactic părinţi în şcoală. tematicii şedintelor cu părinţii a prof.Pirvu Otilia; tematice anuale
Obiectivul general unei teme (lectorat) care să pună în Responsabil com şi semestriale a
C. Violenta in II. A, B, C include dezbatere problema violenţei în Diriginţi- prof. şedinţelor
relatiile dintre subobiectivele : mediul familial, a violenţei între (lectoratelor) cu
parinti si elevi,  Conştientizarea elevi, a relaţiilor dintre elevi – Profesorii diriginţi părinţii
parinti si existenţei problemei cadre didactice, personalul didactic
profesori violenţei în mediul auxiliar şi nedidactic, precum şi a Colabarează cu consilierul -Conform
şcolar de către elevi, comportamentului părinţilor în psiho-pedagogic care planificării
părinţi şi cadre şcoală. raspunde de şcoală tematice anuale
didactice prin crearea şi semestriale a
unui cadru formal de orelor de
dezbatere a acestei dirigenţie
probleme la nivelul
şcolii ( prin măsura/
activitatea II.1.A, B şi
II.2.A, B, C)
II.3. A,B Coord. de proiecte şi
Participarea elevilor şcolii la programe educative- -Permanent
 Oferirea de activităţi extraşcolare artistice, prof.Pirvu Otilia;
alternative educaţionale sportive, civice (în beneficiul învăţători, profesori,
multiple şi atractive comunităţii) în cadrul cluburilor, a diriginţi
pentru petrecerea palatului copiilor, al unor programe
timpului liber prin civice;
participarea la activităţi Participarea la concursuri şcolare;
extracurriculare (prin Iniţierea de proiecte şi programe Profesor Coordonator al
măsura/ activitatea ale consiliului elevilor pe o consiliului elevilor –
II.3.A, B) problematic’ vizând prevenirea şi Pirvu Otilia
combaterea violenţei la nivelul şcolii

II.4. A,B - Profesorii diriginţi -Permanent


Consilierea psihopedagogică a
elevilor care prezintă forme
accentuate de manifestare violentă, - Consilierii din cadrul
agresiva în relaţiile cu colegii şi Centrului Judetean de
cadrele didactice,în cadrul Centrului Resurse şi Asistenţă
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională al
Educaţională al municipiului Ploieşti municipiului Ploieşti
II.5. A,B -Coord. de proiecte şi - conform unui
 Consilierea Consilierea pedagogică a cadrelor programe educative- grafic stabilit de
psihologică şi didactice pe problematica prof.Pirvu Otilia consilierul
pedagogică a elevilor şi prevenirii şi combaterii violenţei în şcolar
profesorilor; mediul şcolar; participarea
participarea cadrelor cadrelor didactice la activităţi de
didactice la cursuri de formare privind managementul/
formare privind rezolvarea conflictelor şi
managementul clasei si managementul clasei,organizate în -Colabarează cu consilierul
managementul cadrul şcolii sau la CCD, CJRAE, psiho-pedagogic care
conflicteror ( prin sau activităţi organizate la nivelul răspunde de şcoală
măsura/ activitatea ISJ etc.
II.4.A, B si II.5.A, B) II.6. B - Directorului şcolii – prof. - Octombrie
Desfăşurarea în luna octombrie a Pelmus Simion şi Coord. 2017
consiliului profesoral cu tema: de proiecte şi programe
“Responsabilităţile sistemului educative- prof.Pirvu Otilia
educational privind respectarea, pentru organizarea
promovarea şi garanarea drepturiolr consiliului profesoral
copilului stabilite prin Legea nr. 272
din 21/06/2004”
Se va realiza prezentarea generală a - Directorului şcolii – prof.
Legii 272/2004 privind protecţia şi Pelmus Simion şi Coord. - data la care se
 Cunoaşterea şi promovarea drepturilor copilului, de proiecte şi programe prezintă
aplicarea prevederilor selectând şi urmărind în mod special, educative- prof. Pirvu raportul general
Legii 272/2004 privind atribuţiile ce revin întregului personal Otilia în cadrul raportului privind starea şi
protecţia şi promovarea din învăţământ, aşa cum sunt general privind starea şi calitatea
drepturilor copilului de precizate în cadrul legii(se va insista calitatea învăţământului învăţământului
către profesori( ( prin asupra Sectiunii 4 ; Educaţie, activităţi din şcoală, din şcoală.
măsura / activitatea recreative şi culturale, precum şi le revine sarcina realizării
II.6. B ) asupra cap. XII; răspunderi şi capitolului privind modul
sancţiuni) în care se realizează
promovarea şi garantarea
Modul în care se realizează drepturilor copilului
respectarea, promovarea şi garantarea stabilite prin Legea 272, la
drepturilor copilului stabilite prin nivelul şcolii
Legea 272, la nivelul şcolii, va
constitui o parte a raportului general
privind starea şi calitatea -Comisia de prevenire şi - permanent
învăţământului din şcoală. combatere a violenţei în
mediul şcolar are
responsabilitatea de a
monitoriza modul în care la
nivelul unităţii şcolare se
respectă se promovează şi
se garantează drepturile
copilului stabilite prin
Legea nr. 272 din
21/06/2004.
ŞCOALA GIMNAZIALA APOSTOLACHE
APOSTOLACHE - PRAHOVA

Planul managerial
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Anul şcolar 2017-2018

I. OBIECTIVE
 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor
slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.;
 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru
monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, bazate pe joc dramatic şi secvenţe de autocunoaştere, în colaborare cu profesorii
ariilor curriculare „Limba şi comunicare” şi „Om şi societate”;
 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional;
 Continuarea demersului de atragere a parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu alte şcoli;
 Prezentarea ppt a unui material intitulat „Să lăsăm corigentă violenţa în şcoală” şi organizarea unui concurs intitulat „Aspecte
pozitive şi negative în comportametul colegilor mei!”ce constă în vizionarea elevilor a unor imagini însoţite de citate şi proverbe,
comentarea lor de către elevi, alcătuirea de compuneri , desene şi caricaturi referitoare la aceasta temă;
 Prezentarea referatelor: „Conflicte în clasele de elevi”, „Violenţa în familie”, „Formarea comportamentului moral civic la
şcolari”;
 Desfăşurarea activităţii „Despre prietenie” ce are ca scop antrenarea elevilor în dezbateri pe această temă;
 Realizarea activităţii: „Să cunoaştem elevul” şi urmărirea desfăşurării acestui proiect ce are ca scop cunoaşterea problemelor
elevilor, care de data aceasta va putea raspunde liber prin chestionare anonime, teste, fişe, pliante la fiecare temă propusă.
II.ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE

Nr. ACTIVITĂŢI Resurse umane şi Colaboratori Termen


Crt. instituţionale
1 Constituirea Comisiei Consiliul de Membrii consiliului septembrie
diriginţilor şi desemnarea administraţie de administraţie
responsabililor pe nivel de Direcţiune
studiu Comisia pentru
prevenirea şi
combaterea violenţei
în mediul şcolar
2 Întocmirea planificărilor Consiliul de Direcţiune septembrie-
semestriale în conformitate administraţie Comisia pentru octombrie
cu noile reglementari ale Diriginţi prevenirea şi
ariei curriculare Învăţători combaterea violenţei
„Consiliere şi dezvoltare în mediul şcolar
personala”

3 Pregătirea documentaţiei Diriginţi Responsabili de arii octombrie


pentru dosarul ariei Învăţători curriculare
curriculare (mapa
dirigintelui)
4 Elaborarea unui proiect de Coord. de proiecte şi Diriginţi octombrie
monitorizare a diriginţilor, programe ed. prof. Învăţători
oferirea de suporturi Pirvu Otilia Comisia pentru
informaţionale, Responsabil com. prevenirea şi
interasistenţe, realizarea Comb. violenţei combaterea violenţei
unui grafic de derulare a prof. Lixandru în mediul şcolar
unor ore demonstrative Alexandra
5 Organizarea Consiliului Comisia diriginţilor Direcţiune octombrie
elevilor şi implicarea Consiliul de Comisia pentru
acestuia în aspectele administratie prevenirea şi
decizionale ale şcolii combaterea violenţei
în mediul şcolar
6 Constituirea Comitetelor Diriginţi Părinţi octombrie
de părinţi la clasele I-VIII Învăţători Direcţiune
7 Realizarea activităţii Diriginţi Comisia pentru permanent
educative:”Să cunoaştem Învăţători prevenirea şi
elevul” ce are ca obiectiv Elevi combaterea violenţei
principal cunoaşterea în mediul şcolar
problemelor elevului,acesta
putând să-şi spună opinia
prin chestionare anonime,
fişe,teste,pliante etc.
8 Propunerea de proiecte Comisia diriginţilor Direcţiune permanent
educative din partea Comisia pentru
diriginţilor şi selectarea lor prevenirea şi
în şedinţa deschisă a combaterea violenţei
Consiliului profesoral în mediul şcolar
III.ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE
Nr. ACTIVITĂŢI Resurse umane Colaboratori Termen
Crt. şi instituţionale
1 Desfăşurarea orelor de dirigenţie Diriginţii cl.I-VIII Direcţiune săptămânal
conform noii programe Elevi
2 Acţiuni de prevenire a factorilor Diriginţii cl.I-VIII Psiholog şcolar În cadrul
de risc asupra comportamentului Asistenţi sociali orelor de
şcolar şi comunitar al elevilor Medici dirigentie
(consum de droguri, deteriorări de Poliţie, Primărie
bunuri,violenţă)
3 Oferirea de consiliere educativă şi Diriginţii cl.I-VIII Direcţiunea semestrial
psihologică pentru elevii cu devieri Consilierul
comportamentale sau a celor cu Psiholog scolar psihologic al elevilor
probleme sociale ori materiale
4 Marcarea prin activităţi culturale Profesori Direcţiune permanent
a evenimentelor importante la Diriginţii cl.I-VIII Comisia pentru
nivel european, naţional şi Elevi prevenirea şi
regional: 1 Decembrie, momente combaterea
marcante în istoria UE, sărbători violenţei în mediul
religioase, comemorări şcolar
5 Organizarea şi derularea Diriginţii cl.I-VIII Primărie, Poliţie permanent
activitătilor de tradiţie Profesori Biserică
Săptămâna cărţii, Zilele Şcolii, Elevi Comisia pentru
cercuri tematice, etc. prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
6 Implicarea elevilor cu iniţiativă în Diriginţii cl.I-VIII Comisia pentru săptămânal
proiecte menite să stimuleze Profesori prevenirea şi
procesul de dezvoltare personală Elevi combaterea
şi calitatea stilului de viaţă
violenţei în mediul
şcolar
7 Oferirea de consiliere legată de Profesori Responsabili arii permanent
tehnicile de învăţare şi de curriculare
managementul informaţiilor, Diriginţi
pentru evitarea eşecului şcolar Comisia pentru
prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
8 Organizarea de activităţi Diriginţii cl.I-VIII Profesor bi -semestrial
educative bazate pe sistemul Profesori informatică
informatizat AEL, derularea unor Comisia pentru
activităţi de tip e-learning prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
9 Prezentarea ppt a unui material Diriginţii cl.I-VIII Diriginti semestrul II
intitulat „Să lăsăm corigentă Elevi Învăţători
violenţa în şcoală ” ce constă în Elevi
vizionarea unor imagini însoţite de Comisia pentru
citate celebre. prevenirea şi
Concurs: alcătuirea de compuneri combaterea
de desene şi caricaturi: „Aspecte violenţei în mediul
pozitive şi negative în şcolar
comportametul colegilor mei!”.
10 Expozeuri tematice din partea Diriginţii cl.I-VIII Direcţiune semestrial
elevilor, privind aspecte legate de Elevi Comisia pentru
probleme specifice vârstei prevenirea şi
combaterea
violenţei în mediul
şcolar
11 Prezentarea referatelor: Diriginţii cl.I-VIII Comisia pentru Semestrial
„Conflicte în clasele de elevi”, Elevi prevenirea şi (lectorate cu
„Violenţa în familie”, „Formarea Părinţi combaterea părinţii şi
comportamentului moral civic la violenţei în mediul elevii)
şcolari” etc. şcolar