Sunteți pe pagina 1din 4

SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANI

COMUNA ROMANI JUD. NEAMT


NR. DIN 2009

PROGRAM DE MASURI
PRIVIND PREVENIREA ŞI DIMINUAREA ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR
IN ANUL SCOLAR 2009-2010

Obiective Măsuri şi actţuni Termen Responsabili Evaluare/Rezulta


te aşteptate
 Cunoaşterea Monitorizarea la nivelul lunar, sfârşitul director,prof. Baza de date,
fenomenului, a unităţii şcolare a semestrului I, coordonatori, Situaţii statistice,
cauzelor şi situaţiei abandonului sfârşitul anului coordonator Analize
aspectelor sale la şcolar şcolar educativ, diriginţi, comparative
nivelul unităţilorde învăţători
învăţământ
 Alcătuirea şi - Monitorizarea structurilor lunar, sfârşitul director,prof. Bază de date,
actualizarea bazei scolare ce înregistrează semestrului I, coordonatori, Analize şi concluzii
de date privind cazuri de abandon şcolar sfârşitul anului coordonator
frecvenţa şcolar educativ, diriginţi,
abandonului şcolar învăţători
şi identificarea - Aplicarea de chestionare în periodic (in coordonator concluzii
cauzelor acestuia vederea stabilirii cauzelor structurile unde educativ, diriginţi,
abandonului şcolar este cazul ) învăţători
 Prevenirea / - Activitâţi educative şi de Conf. planificarii Diriginţi Concluzii,
combaterea consiliere pentru cercurilor Coordonator
abandonului cunoaşterea pedagogice, educativi
şcolar prin psihopedagogică a elevilor comisiilor
abordarea unor metodice şi
teme educative diriginţilor
specifice în cadrul - Adecvarea tematicii orelor Conf. planificarii Coordonator Tematici specifice,
activităţilor de de dirigenţie în vederea unei diriginţilor- educativ Constatări,
formare a cadrelor optime integrări şcolare şi consilieri Director,
didactice sociale (educaţia bunului Profesori-diriginţi
cetatean, educaţia pentru
timp liber, pentru cultură,
civilizaţie, pentru viata de
familie etc)
- Stabilirea in cadrul Semestrial Director, măsuri, proiecte
consiliilor profesorale a unor coordonator de intervenţie
teme în care să se analizeze educativi
cauzele absenteismului şi
abandonului şcolar şi găsirea
unor soluţii pentru
inlăturarea acestora
- Modificarea atitudinii permanent Conducerea şcolii, Concluzii,
profesorului in relaţionarea Cadre didactice
cu elevul prin pozitivare,
toleranţă, inţelegere etc.
- Stimularea şi motivarea Conform Coordonator schimb de
elevilor pentru invăţătură planificarilor educativi profesori experienta
prin activităţi diversificate şi proprii de la diriginţi,
cu implicarea permanentă a fiecare scoala cadre didactice
acestora în actiune

2
 Prevenirea - Initierea unor activitati cu semestrial Coordonator Programe şi
abandonului prin impact asupra elevilor: educativ, profesori proiecte, studii de
calitatea şi dezbaterea unor cazuri- diriginţi, caz
diversitatea problemă, a unor situaţii cadre didactice
activităţilor problematice prezentate de
extracurriculare mass media, a unor studii de
caz, etc.
- Organizarea şi desfăşurarea semestrial director,prof. schimburi de
unor acţiuni de parteneriat coordonatori, informaţii
cu Politia în scopul susţinerii coordonator
şi reintegrării şcolare şi educativ, diriginţi,
sociale a elevilor ce au învăţători
săvârşit acte infracţionale, reprezentanti ai
abateri disciplinare grave, politiei
abandon şcolar, absenteism
ridicat, etc.
- Organizarea şi desfăşurarea Conform Coordonator Programe şi
unor activităţi educative planificarilor educativ proiecte
extraşcolare (serbări, vizite, proprii de la Diriginţi, cadre
spectacole, excursii, fiecare scoala didactice
drumeţii, etc) în care să fie
antrenaţi şi elevii aflaţi în
situaţie de risc
 Implicarea - Vizitarea familiilor elevilor cand este cazul Coordonator concluzii
responsabila a cu probleme de frecvenţă şi educativ, Diriginţi,
familiei in de integrare şcolară învăţători
prevenirea - Susţinerea de lectorate şi Semestrial Director, Concluzii, sinteze,
abandonului şcolar şedinţe cu părinţii pe teme Coordonator analiză de nevoi,
ce abordează problemele educativ, diriginţi
comportamentului de risc

3
- Implicarea părinţilor în Conform Coordonator Concluzii, sinteze,
organizarea timpului liber al planificarilor educativ , analiză de nevoi,
elevilor, prin participarea proprii de la Diriginţi,invatatori
acestora la acţiuni educative fiecare scoala comitetul
(excursii, concursuri, , etc) reprezentativ al
parintilor
 Intensificarea - Initierea unor activitati semestrial si ori Coordonator Proiecte, studii de
legăturii şcolii cu pentru informarea elevilor de cate ori este educativ, caz
instituţiile privind sanctiunilecazul responsabilii
implicate în disciplinare în cazul comisiilor metodice
prevenirea şi abaterilor de la normele de ale dirigintilor
combaterea convietuire sociala şi a reprezentanti ai
faptelor antisociale obligaţiei familiei de a politiei locale
şcolariza copiii
- Informarea elevilor privind periodic si ori Coordonator concluzii
pericolul social al de cate ori este educativ,
vagabondajului, implicării în cazul responsabilii
grupuri infractionale, etc. comisiilor metodice
ale dirigintilor

- Sprijinirea elevilor aflaţi în permanent Diriginţi, Proiecte, statistici,


situaţie de risc / cu abateri Invatatori, studii de caz
comportamentale în vederea Consiliul clasei
reintegrarii lor în colectivul
de elevi

Director,
Consilier educativ,
prof. MIHAELA ROTARU prof.
Mariana Cozma