Sunteți pe pagina 1din 18

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ


LOC. VALEA LUNGĂ, JUD. DÂMBOVIŢA
Tel/Fax: 0245661503
e-mail: sc_valealungacricov@yahoo.com

PLAN MANAGERIAL
Consiliere şi orientare

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor,
competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică
şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale,
realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.
Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic
european.

I. Obiective strategice:
 Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv – educativ.
 Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
 Diversificarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acestora pe tipuri de educaţie complementară;
 Creşterea eficienţei activităţilor educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducetea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar,
absenteism şi analfabetism;
 Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Dinamizarea Consiliului Elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea şi responsabilizarea unui
număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii (cercuri, revista şcolii, site-ul şcolii);
 Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ
LOC. VALEA LUNGĂ, JUD. DÂMBOVIŢA
Tel/Fax: 0245661503
e-mail: sc_valealungacricov@yahoo.com

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină;
 Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2017-2018;
 Creşterea procentului de promovabilitate la Evaluarea Nationala cls a VIII;
 Optimizarea relaţiilor familie-scoala,scoala-familie prin derularea unor activitati extracurriculare atractive
Colaborarea cu diferiţi parteneri: Primaria, Biserica, biblioteca scolara,Inspectoratele pentru sănătatea publică, organele de poliţie, pompieri,
Agenţiile pentru protecţia mediului, Direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, O.N.G.-uri, pentru asigurarea caracterului educativ al activităţii
 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean şi naţional.

II.Obiective operaţionale:
 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
 Abordarea complementară a dimensiunii curriculare şi cu cea extracurriculară în proiectarea activităţii educative.
 Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
 Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.
 Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact.

III. Modalităţi de realizare:


 monitorizarea disciplinei în şcoală;
 depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenilă;
 colaborarea cu familia, Jandarmeria, Poliţia de proximitate, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea reducerii fenomenului de
absenteism şi de violenţă şcolară;
 încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din şcoală sau din afara şcolii;
 activităţi de orientare şcolară şi profesională;
 activităţi de educaţie rutieră, sanitar şi de securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor;
 organizarea unor cercuri pe discipline de studiu;
 implicarea elevilor talentaţi în colectivul de redactare a site-ului sau de articole pentru revista şcolii
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ
LOC. VALEA LUNGĂ, JUD. DÂMBOVIŢA
Tel/Fax: 0245661503
e-mail: sc_valealungacricov@yahoo.com

 excursii tematice, vizite la muzee, la agenţi economici etc.

IV Analiza SWOT
Analiza SWOT a activităţii din anul şcolar 2017-2018 are în vedere următoarele aspecte legate de activitatea desfăşurată de Consilierul
educativ, Consiliul elevilor şi diriginţi.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ
LOC. VALEA LUNGĂ, JUD. DÂMBOVIŢA
Tel/Fax: 0245661503
e-mail: sc_valealungacricov@yahoo.com

ANALIZA SWOT
2013-2014
Nr. Puncte tari Puncte slabe
ctr.
1.  Majoritatea profesorilor diriginti s-au implicat in derularea activitatilor scolare  Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare împiedică
si extrascolare. desfăşurarea unor activităţi extraşcolare.
 Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare in vederea afirmarii  Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice
personalitatii şcolii in plan comunitar  Nerespectarea principiului continuităţii datorită schimbărilor survenite în încadrare
 Buna comunicare intre diriginti de la an la an.
 Reducerea ratei abandonului.  Introducerea orelor de Consiliere şi orintare la fiecare clasă cu programa obligatorie,
 Monitorizarea absenţelor. Numărul absenţelor nemotivate în scădere. lasa puţine alternative diriginţilor pentru îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi
 Reducera manifestărilor deosebite de indisciplină ale elevilor, datorită specificul claselor, pentru alegerea unor teme dorite de elevi spre dezbatere.
intensificării măsurilor şi evidenţa lor, prin comisia de disciplină.  Lipsa orei de dirigentie la clasele de liceu prevăzut in trunchiul comun – orele de
 Implicare elevilor şi cadrelor didactice / diriginţi în realizarea obiectivelor, o dirigentie se planifică în colaborare cu clasa de elevi.
observare directă a elevilorde către profesori şi dirigintele clasei. Implicarea în  În cadrul comisiei metodice a diriginţilor se manifestă încă reticenţa în susţinerea
diferite activităţi a elevilor. unor lecţii deschise.
 Existenţa personalului didactic calificat, participant la diferite perfectionării:  Diversitatea mare a disciplinelor şi profesorilor care se perindă la clasă.
definitivat, gradul didactic II, gradul didactic I, masterate, etc., permiţând  Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa clasei în afara orelor predate la
realizareaunui învăţămâmt de calitate. disciplina respectivă.
 Relaţiile interpersonale: diriginte – elev, profesori – elev, director – profesor,  Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor.
profesor – părinţt, profesori – profesor, favorizează un climat deschis şi  Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor.
stimulativ.  Starea materială precară a unor familii
 Majoritatea diriginţilor au participat la cursuri de formare continuă „Consiliere  Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor
şi orientare” (excepţie profesorii – diriginţi din primul an de activitate.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ
LOC. VALEA LUNGĂ, JUD. DÂMBOVIŢA
Tel/Fax: 0245661503
e-mail: sc_valealungacricov@yahoo.com

 Cotactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare


precum : excursii, vizite la muzee, depuneri de coroane cu ocazia zilelor
omagiale, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile, etc., introduc elevii în
mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
 Strânsă colaborare cu Instituţia de protecţie socială a copilului.
 Colaborare bună cu Poliţia, Directia pentru sănătate, Biserica, Primăria.
Oportunităţi Ameninţări
2  Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor favorizată de numărul  Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală determinată de
mic de elevi. societate, mass-media.
 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de CCD şi de  Diminuarea calităţii procesului instructiv – educativ prin încadrarea unor suplinitori.
Universităţi.  Migrarea unor elevi către oraş pentru o ofertă educaţională ridicată.
 Disponibilizarea şi responsabilizarea unor instituţii importante de a veni în  Motivarea scăzută a cadrelor didactice din cauza slabei diferenţiei, neţinându-se cont
sprijinul şcolii: Poliţia, Directia pentru sănătate, Biserica, Primăria, ONG-uri de prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente salariale.
 Disponibilitate altor şcoli –locale, judeţene şi alte judeţe, pentru schimburi de  Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă
experienţă şi pentru acţiuni supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.
organizate în parteneriat, în interes reciproc.  Lipsa de interes a reprezentanţilor unor instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a
 Cursuri de formare pe teme educative. unor relaţii de cooperare.
 Postarea pe Internet ( didactic.ro) a tot mai multor teme privind consilierea şi  timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a acestora în viaţa şcolară
orientarea elevilor care pot veni în sprijinul tuturor diriginţilor.  slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către
 participarea la cursuri pentru diriginti ( oferta CCD) instituţiile partenere
 implicarea parintilor in proiectarea, organizarea si desfasurarea unor activitati  scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale (colaborare cu
extrascolare si extracurriculare părinţii, perfecţionarea, activităţile extracurriculare, confecţionarea materialelor
 numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.)
de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o  enorma cantitate de documente ce trebuie intocmita de catre toti membrii comisiei
comunicare mai bună
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ
LOC. VALEA LUNGĂ, JUD. DÂMBOVIŢA
Tel/Fax: 0245661503
e-mail: sc_valealungacricov@yahoo.com

 posibilităţile financiare de stimulare, motivare a cadrelor didactice


 întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii
elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / şcolii, consultaţii, etc.)
 sponzorizari si colaborari cu comunitaea, autoritatile locale, instituţii locale,
ONG-uri, etc
V. Funcţia de proiectare/ organizare
Activităţi Resurse Colaboratori Termen

 Program de formare continuă a cadrelor didactice din şcoală pentru Responsabil Directorii şcolii septembrie –octombrie
predarea disciplinei Consiliere şi Orientare Cf. noii programe a 2017
disciplinei
 Repartizarea diriginţilor pe clase Directorii Consilierul educativ septembrie 2017
Consiliul de Administraţie
 Stabilirea comisiei metodice a ariei curriculare consiliere/ orientare Directorii Consilierul educativ septembrie 2017
Consiliul de administraţie
 Întocmirea planurilor anuale de activitate şi a planificărilor Consilierul educativ Diriginţii septembrie 2013
calendaristice
 Actualizarea Regulamentului de ordine interioară al şcolii Director Consiliul de administraţie septembrie 2017
Comisia pentru revizuirea ROI
 Întocmirea/ reactualizarea bazei de date privind situaţia disciplinară, Director Diriginţii Permanent
absenteismul, delincvenţa juvenilă pe clase şi la nivelul şcolii Comisia pentru combaterea Consiliul elevilor
absenteismului, abandonului Secretariatul şcolii
şcolar
Comisia pentru prevenirea şi
combaterea violenţei în şcoli
 Elaborarea programului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare Consilierul educativ Diriginţii Octombrie
Comisia pentru activităţi Membrii ariilor 2017
extraşcolare curriculare
 Organizarea şi realizarea graficului activităţilor Consiliului elevilor Directorii Diriginţii Octombrie 2017
Consilierul educativ
 Întocmirea Dosarului privind parteneriatele educaţionale Directorii Consilierul educativ Permanent
 Întocmirea programelor de parteneriat cu familia şi cu alţi factori Instituţii cu atribuţii în educaţie Directorii Permanent
educativi (Poliţia de proximitate, Jandarmerie, Pompieri, Muzeul Consilier educativ
judeţean, Centrul Antidrog, Biblioteca judeţeană, Centrul Judeţean Diriginţi
de Asistenţă Psihopedagogică CJAPP, etc.) Cadre didactice
 Stabilirea temelor pentru şedinţele cu părinţii; comunicarea Directorii Diriginţii Septembrie- Octombrie
obiectivelor educaţionale ale şcolii Consilierul educativ Consiliul părinţilor
V. Funcţia de implementare
Activităţi Resurse Colaboratori Termen

 Desfăşurarea orelor de dirigenţie în conformitate cu noua programa Consilier educativ Săptămânal


de Consiliere şi Orientare la clasele clasele V-VIII rută progresivă. Diriginţii
Orele de dirigienţie se vor stabili de comun acord elevi-diriginte
(Ora de dirigentie pentru şcolile tehnice nu figurează în trunchiul
comun)
 Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu şi a celor de Consilierul educativ Parteneri în educaţie Permanent
parteneriat Comisia pentru activităţi
extraşcolare
Diriginţii

 Participarea la olimpiade şi concursuri şcolare la nivel local, Consilierul educativ Cadre didactice Cf. calendarului
judeţean şi naţional Responsabili Comisii metodice
 Monitorizarea disciplinei în şcoală, verificarea frecvenţei, raport Directorii Permanent
lunar la ISJ Bihor Consilierul educativ Diriginţii
 Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere Comisia pentru disciplină Consiliul elevilor
comportamentală, de delincvenţă juvenilă; propuneri; colaborare Comisia pentru prevenirea şi
şcoală- familie- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică- combaterea violenţei în şcoală.
Jandarmerie- Poliţia de Proximitate; Comisia pentru combaterea
 Implicare activă a familiei în rezolvarea problemelor de absenteismului, abandonului
comportament ale elevilor, organizarea de şedinţe cu părinţii şcolar.
 Informarea regulată a părinţilor sau a tutorilor legali ai elevilor
asupra frecvenţei şi disciplinei acestora
 Organizarea la nivelul şcolii a unor activităţi educative care să
combată fenomenul de violenţă şcolară şi să formeze la elevi un
comportament adecvat unei vieţi civilizate
 Organizarea de activităţi educative la nivel de şcoală şi de clasă de Consilierul educativ Centrul antidrog Cf. calendarului
combatere şi prevenire a fumatului, a consumului de alcool şi de Comisia pentru activităţi Poliţia de proximitate
droguri extraşcolare Brigada de pompieri
 Încheierea de parteneriate cu: Poliţia de proximitate, Pompieri si cu Diriginţii Protecţia civilă
alţi factori responsabili cu: protecţia mediului, protecţia copilului, Profesorii şcolii Inspectoratul pentru
protecţia civilă, lupta împotriva consumului de droguri, a traficului protecţia mediului
de persoane etc. Agenţia pentru protecţia
 Participarea la activităţile educative organizate la nivel judeţean sau copilului
naţional: concursuri de educaţie rutieră, de prevenire a incendiilor,
de protecţie a mediului etc.
 Sărbătorirea în şcoală a Zilei mondiale a mediului prin activităţi
specifice
 Planificarea şi organizarea unor acţiuni culturale, sportive şi Consilierul educativ Consiliul elevilor Cf. calendarului
turistice de educaţie civică, educaţie pentru sănătate, educaţie Diriginţii
pentru mediu, educaţie pentru receptarea valorilor culturale Profesorii şcolii
(excursii tematice, serbări, vizite la muzee, sesiuni de referate şi
comunicări ştiinţifice, expoziţii de creaţii plastice, concursuri, mese
rotunde, dezbateri, aplicarea unor chestionare etc.)
 Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii (serbarea de CrăcIun, Directorii Comisiile metodice Cf. calendarului
tradiţii şi obiceiuri de Paşti, etc.) Consilierul educativ Consiliul elevilor
Comisia pentru activităţi
extraşcolare
Diriginţii
Profesorii
 Responsabilizarea membrilor Consiliului elevilor în scopul Consilierul educativ Diriginţii Directorii Permanent
dezvoltării iniţiativei (regulamentul de ordine interioară,
actualizarea site-ului şcolii, organizarea activităţilor şcolii, acţiuni
pentru îmbunătăţirea frecvenţei, a disciplinei, a rezultatelor la
învăţătură ale elevilor şcolii, prevenirea consumului de alcool, tutun
sau droguri, oferta educaţională a şcolii etc.)
 Organizarea unor cercuri pe discipline de studiu Directorii Cadre didactice Permanent
Consilierul educativ
Membrii ariilor curriculare
 Cinstirea marilor evenimente istorice naţionale şi internaţionale Consilierul educativ Directorii Cf. calendarului
Armatei Române, Ziua Naţională a României, Unirea Principatelor, Comisia pentru activităţi Cadre didactice
Proclamarea Independenţei de Stat a României, Ziua Europei, Ziua extraşcolare
victoriei asupra fascismului (concursuri, dezbateri, referate, Diriginţii
spectacole, vizite la muzeu)
 Organizarea de activităţi educative la nivel de şcoală sau de clasă în
cadrul cărora elevii să-şi contureze un traseu educaţional şi Directorii ISJ Bihor Anul şcolar 2013-2014
profesional, să-şi dezvolte un plan educaţional şi de carieră Consilierul educativ Universităţi
 Realizarea, administrarea si discutarea chestionarelor de orientare Comisia pentru activităţi Instituţii industriale
şcolară şi profesională extraşcolare locale
 Prezentarea profilelor ocupaţionale Diriginţi,
 Vizionarea de casete video, utilizarea Internetului pentru căutare de Profesorii de limba română,
informaţi matematică, limbi moderne,
 Întocmirea dosarului de orientare şcolară şi profesională, CV TIC, biologie, fizica chimie,
 Realizarea programului de orientare şcolară şi profesională geografie şi educatie
 Oferta educaţională a liceelor pentru anul şcolar 2017-2018 antreprenorială
 Întocmirea graficului de consultaţii şi meditaţii cu elevii claselor a
VIII VI ,II,IV
 Organizarea de şedinţe cu părinţii elevilor mentionate

VI. Funcţia de control/ evaluare


Activităţi Resurse Colaboratori Termen
 Realizarea graficului de asistenţe în funcţie de numărul de elevi/ Consilierul educativ Directorii Lunar
clase la orele de dirigenţie şi la alte activităţi
 Realizarea unor investigaţii nemijlocite în rândul elevilor pentru a Consilierul educativ Consiliul elevilor Periodic
evidenţia priorităţile educative
 Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi ale Consilierul educativ Directorii Semestrial
diriginţilor şi ale comisiei de orientare şi consiliere

VII. Curriculum
Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
1. Elaborează şi propune Consiliului de administraţie al şcolii Programul  Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional de învăţământ şi a
activităţilor educative (dirigenţie, consiliere şi orientare, activităţi celui teritorial cu cele specifice unităţii de învăţământ.
extracurriculare).  Stabilirea standardelor şi criteriilor de performanţă în scopul fezabilităţii
obiectivelor.

2. Elaborează propuneri pentru întocmirea planului managerial privind activităţile  Realizarea analizei diagnostic prin recunoaşterea punctelor foarte slabe, a
educative oportunităţilor şi a riscurilor din activităţile anterioare.
 Stabilirea priorităţilor şi grupurilor ţintă.
 Menţinerea în plan a modalităţilor de corecţie/actualizare a obiectivelor, a
3. Propuneri pentru planificarea activităţilor tematice ale consiliului de modalităţilor de comunicare, monitorizare şi evaluare.
administraţie  Obţinerea operativă de informaţii în vederea fundamentării activităţii Consiliului
de administraţie.
 Monitorizarea şi evaluarea ofertei educaţionale în conformitate cu indicatorii de
performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum

VIII. Managementul educaţiei formale şi nonformale


Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
1. Coordonează activitatea comisiei metodice a profesorilor diriginţi  Obiectivitatea, corectitudinea şi consecvenţa în aprecierea activităţii
diriginţilor.
 Calitatea documentelor comisiei metodice a diriginţilor
2. Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţile extracurriculare.  Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de
elevi.
 Antrenarea grupurilor ţintă în desfăşurarea activităţilor.
 Asigurarea bazei logistice pentru activităţile extracurriculare şi concursuri
şcolare.
 Sprijinirea vieţii asociative a elevilor (consiliul elevilor, cercuri, redacţii
reviste, radio) etc.
3. Întocmeşte baza de date privind starea disciplinară a şcolii, absenteismul,  Evaluează impactul activităţilor educative asupra stării disciplinare a elevilor.
abandonul şcolar, violenţa, delincvenţa juvenilă, dependenţa şi programele de  Întocmirea programelor de prevenţie şi intervenţie în conformitate cu starea
prevenţie/intervenţie. disciplinară şi cu influenţele exterioare exercitate asupra elevilor.
4. Îndrumă activitatea comisiei ariei curriculare Consiliere şi orientare şi activităţi  Supervizarea activităţilor de formare continuă organizate la nivelul comisiei.
extracurriculare.  Participarea la programe de formare şi autoformare continuă în management
educaţional şi informarea la zi în domeniu.

IX. Managementul resurselor umane


Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
1. Propune Consiliului de administraţie repartizarea profesorilor diriginţi pe clase  Capacitatea de analiză a resurselor umane implicate în procesul
educaţional.
 Stabilirea / operaţionalizarea criteriilor de selecţie, utilizare, motivare
a resurselor umane.
2. Propune Consiliului de administraţie atribuţii privind activitatea dirigintelui pentru  Corelarea propunerilor şi legislaţia şolară în domeniul educativ.
completarea fişei postului
3. Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea lor ca diriginţi  Numărul de diriginţi consiliaţi
 Numărul de activităţi metodice desfăţurate pentru profesorii diriginţi
debutanţi
3. Implicarea în negocierea / rezolvarea conflictelor  Rezolvarea rapidă, eficientă şi transparentă a conflictelor cu/sau între
copii şi tineri, cadre didactice şi nedidactice, părinţi etc.
 Număr de situaţii conflictuale soluţionate
4. Coordonează activitatea comisiei de alocare a burselor şi ajutoarelor ocazionale  Stabilirea şi aplicarea criteriilor specifice de acordare şi a ajutoarelor
ocazionale.
 Monitorizarea situaţiei şcolare şi frecvenţei elevilor bursieri.
 Identificarea şi monitorizarea cazurilor sociale.
5. Identifică nevoile de formare ale profesorilor diriginţi  Instrumente pentru identificarea nevoilor de formare
 Baza de date privind oferta de formare la nivel local, naţional şi
internaţional

 Număr de cadre didactice înscrise la cursuri de formare

X. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE


Elemente de competenţă Indicatori de performanţă
1. Oferă informaţii în legătură cu oferta educaţională a şcolii instituţiilor/  Stabilirea legăturilor cu autorităţile locale, mass media, unităţi de
organizaţiilor interesate învăţământ, agenţi economici.
2. Elaborează şi implementează programe/proiecte de educaţie civică, promovarea  Număr de parteneriate cu instituţii naţionale şi regionale de cultură,
sănătăţii, culturale, ecologice, sportive şi turistice biserica, Inspectoratele pentru sănătatea publică, organele de poliţie,
pompieri, Agenţiile pentru protecţia mediului, Direcţiile judeţene
pentru tineret şi sport, O.N.G.-uri,.

3. Organizează legăturile şi schimburile şcolare naţionale şi internaţionale de elevi  Echipe mixte elevi/profesori care participă la diferite proiecte locale.
desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional
 Numărul proiectelor/programelor de parteneriat, şi eficienţa educativă
a acestora.

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE
AN ŞCOLAR 2013 – 2014
SEMESTRUL I
Nr.
crt. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI
1. Festivitatea de deschidere a anului şcolar Familiarizarea elevilor cu diriginţii, şi profesorii; 17 septembrie Directorii si toate cadrele
organizarea colectivelor 2013 didactice
2. Ziua europeană a limbilor Importanta si efectul cunoasterii mai multor limbi 26 septembrie Membrii catedrei de limbi
straine. moderne:
Concurs în parteneriat cu C.T. Constantin Brânuş şi Chişiu Ramon, Holhoş Felicia,
V. Voiculescu- Sanitar Bungău Angela, Mateiaş Ramona
3. Intâlniri cu părinţii- şedintele cu părinţii Alegerea Comitetelor de părinţi pe clase şi şcoală septembrie- Diriginţii claselor a IX- XII- a
octombrie 2013
4. “Domnului professor, cu dragoste”. Marcarea rolului deosebit al dascălului în formarea şi 5 octombrie Comisia pentru activităţi
“Imaginea profesorului ideal”. desăvârşirea personalităţii elevilor Extraşcolare
Ziua Mondială a Educaţiei Concurs, panouri, mape tematice, desene Consilierul Educativ
Diriginţi, profesori
5. Ziua Holocaustului în Romania Amenajarea panoului şcolar 9 octombrie Catedra de istorie
prof. David Olivia

6. Ziua oraşului Oradea Vizită la Muzeul memorial “ Aurel Lazar 12 octombrie Consilierul educativ şi Catedra
de istorie prof. David Olivia
Diriginţii claselor IX- XII
7. Ziua Armatei Amenajarea panoului şcolar 25 octombrie Catedra de istorie prof. David
Olivia
8. Noi orientări în educaţie modernă Propunerea de lecţiilor deschise octombrie- Membrii ariei curriculare Limbă
noiembrie şi comunicare,
9. Hallowen Marcarea momentului prin diferite activităţi 30 octombrie Membrii catedrei de limbi
distractive- Serbare, carnaval moderne:
Consilierul educativ
10. Ziua Mondială a Mării Negre Amenajarea panoului şcolar 31 octombrie Catedra de geografie- prof. Olar
Cristinco
11. Avram Iancu –în conştiinţa neamului Concurs judeţean de istorie octombrie - Catedra de istorie prof. David
noiembrie Olivia
12. Ziua Mondială a zonelor urbane Amenajarea panoului şcolar 8 noiembrie Catedra de geografie- prof. Olar
Cristinco
13. Balul bobocilor Spectacol, concurs, seară dansantă noiembrie Diriginţi şi elevi cls.
2013 de a IX-a şi a XI-a
14. Proiectul COMENIUS- ACTIV- ( Active Comenius multicultural- Proiect cu parteneri: noiembrie Prof. Curpaş Anca
Comunication Training in Vocational Bulgaria, Turcia, Polonia, Italia, Croaţia, I-la 2013
Education Reunion- Franţa
15. Comemorarea poetului Ady Endre Activităţi artistice: recitarea de poezii noiembrie 2013 Prof. Şipoş Marta
16. Consilierea părinţilor Sedinţe cu părinţii permanent Diriginti
17. Concurs şcolar AS Concurs de cultura generală - martematică 18-22 Catedrea de matematică şi ştiinţe
noiembrie
18. Proiectul local ”Adolescenţa La un pas de Activităţi în cadrul parteneriatului cu Cabinetul permanent Consilierul Educativ, Diriginţii
medical şi IPJ Bihor pe teme: drog, tutun, alcool, claselor a IX- XII-a
maturitate”
agresivitate, violenţă, trafic de fiinţe umane., reţele de
socializare, educaţie socială.
19. Ziua Şcolii Activităţi artistice în şcoală: Omagierea patronului 29 noiembrie Diriginţii, profesorii şi elevii
spiritual Andrei Şaguna, concurs- De la planşetă şa 2012 şcolii
AUTOCAD, PSI, concurs interjudeţean estetică şi Bibliotecarul şcolii Maliţa Silvia
desigen vestimentar, expoziţie de artă culinară,
organizarea firmelor de exerciţiuDe la istoria
tiparului şi a cărţii, la cărţile mele dragi
20. „Să cinstim istoria patriei!” - Ziua Depuneri de corane, panouri, participarea la 1 Decembrie Profesorul de istorie Consilier
Naţională a României. spectacole omagiale dedicate ZILEI NAŢIONALE A educativ David Olivia
ROMÂNIEI Diriginţi
21. „Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Colinde, concurs de creatii lietrare, confecţionarea 6, 21 Profesorul de religie Bot Simona,
Sfinţi şi sărbători - Sfântul Nicolae de ornamente, felicitări pentru sărbătorile de Crăciun, decembrie Gergely Natalia
expoziţie culinară Consilierul Educativ
Membrii ariei curriculare Limbă
şi comunicare, servicii,
Diriginţi profesorii şcolii
22. BAC 2014 Pregătiri pentri examenul de Bacalaureat. octombrie- Catedra de Lb. Română,
Organizarea simulărilor pentru examenul de ianuarie 2013 matematică, fizică, chimie
Bacalaureat 2014 biologie, geografie.
23. Poetul nepereche- Mihai Eminescu Activităţi dedicate marelui poet: concurs, recitări de 15 ianuarie Catedra de Limba română: Dale
poezi, teatru, etc 2014 Livia, Dronca Raluca, Bungău
Angela, Pantea Bianca, Pop
Ioana.
24. La vremuri noi om nou Participarea şa concurs dedicat zilei de 24 ianuarie, 24 ianuarei Profesorul de istorie Consilier
organizat la CN Mihai Eminescu educativ David Olivia
25. Concurs şcolar- Adolf Halmovici Concurs de matematică 18-25 ianuarie Catedra de matematică: Serac
Călin, Grec Adriana, Sabău
Elisabeta, Radu Angelia
26. Proiect în parteneriat cu Facultatea de Stimularea integrării pe piaţa muncii An şcolar 2013- Membrii ariei curriculare
textile pielărie 2014 Tehnologii
27. Proiectul local- OPTICS LAND Stimularea activităţilor în echipă An şcolar 2013- Catedra de fizică
2014 Prof Teuşdea Alexandrina,
Maszaric Dorin
28. Participarea la competiţii sportive Concursuri la nivel de şcoală, local, judeţean An şcolar 2013- Prof., Tăutu Ramona
2014
29. Misterele naturii- o lume de descoperit Organizarea de drumetii An şcolar 2013- Diriginţi profesorii şcolii
2014

SEMESTRUL II

Nr.
crt. ACTIVITATEA TIPUL DE ACTIVITATE TERMEN RESPONSABILI
1. De la Valentine *s Day la Dragobete Concurs desene, felicitări, mesaje. 14, 25 februarie Comisia pentru activităţi
2014 Extraşcolare
Consilierul Educativ
Diriginţi, profesori
2. Consilierea părinţilor Şedinţe cu părinţii. permanent Diriginţii
3. Ziua Mondială a zonelor umede Amenajarea panoului şcolar 2 februarie Catedra de geografie- prof. Olar Cristinco
4. Cu dragoste, pentru mama mea Confecţionarea de mărţişoare pentru 1-8 martie Comisia pentru activităţi
personalul femini al şcolii Extraşcolare
Consilierul Educativ
Diriginţi, profesori
Consiliul elevilor
5. Proiectul local- OPTICS LAND Stimularea activităţilor în echipă An şcolar 2013- Catedra de fizică
2014 Prof Teuşdea Alexandrina, Maszaric Dorin
6. Luna pădurii Drumeţie la Băile Felix 15 martie-15 Catedra de geografie- prof. Olar Cristinco
aprilie
7. Ziua Mondială a Meteorologiei şi a apei Amenajarea panoului şcolar 22- 23 martie Catedra de geografie- prof. Olar Cristinco
Vizita la staţia Meteorolgică
8. „Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Confecţionarea de ornamente, Aprilie 2014 Profesorul de religie Bot Simona, Gergely
Pascale felicitări pentru sărbătoarea Pascală, Natalia
expoziţie culinară Consilierul Educativ
Membrii ariei curriculare Limbă şi comunicare,
servicii,
Diriginţi profesorii şcolii
9. Proiectul COMENIUS- ACTIV- ( Active Comenius multicultural- Proiect cu Aprilie 2014 Prof. Curpaş Anca
Comunication Training in Vocational parteneri: Bulgaria, Turcia, Polonia,
Education Italia, Croaţia, I-la Reunion- Franţa
10. Scoala altfel- Organizarea de activităţi cu caracter 7-11Aprilie Comisia pentru activităţi
educativ- distractiv Extraşcolare
Vizite la Muzee şi obiective istorice Consilierul Educativ
din oraşul Oradea Diriginţi, profesori
Consiliul elevilor
11. Ziua Pământului Amenajarea panoului şcolar, concurs 22 aprilie Catedra de geografie- prof. Olar Cristinco
de eseuri, postere
12. Şcoala nonviolenţa Concurs judeţean privind mai 2014 Comisia pentru activităţi
combaterea violenţei Extraşcolare
Consilierul Educativ
Profesorii şcolii
13. 9 Mai, -Ziua Europei, Ziua Victorie, Ziua Amenajarea panoului şcolar 9 mai Catedra de istorie: David Olivia
Independenţei Catedra de geografie: Olar Cristinco
Omagierea poetului Lucian Blaga Catedra de Limba română: Dale Livia, Dronca
Raluca, Bungău Angela, Pantea Bianca, Pop
Ioana.
14. Ziua Mediului Amenajarea panoului şcolar 5 iunie Catedra de geografie- prof. Olar Cristinco
15. Proiectul local ”Adolescenţa La un pas de Activităţi în cadrul parteneriatului cu permanent Consilierul Educativ, Diriginţii claselor a IX-
maturitate” Cabinetul medical şi IPJ Bihor pe XII-a
teme: drog, tutun, alcool,
agresivitate, violenţă, trafic de fiinţe
umane., reţele de socializare,
educaţie socială.
16. Noi orientări în educaţie modernă Propunerea de lecţiilor deschise februarie- mai Membrii tuturor ariilor curriculare
2014
17. BAC 2014 Pregătiri pentri examenul de februarie - iunie Catedra de Lb. Română, matematică, fizică,
Bacalaureat. Organizarea simulărilor 2014 chimie biologie, geografie.
pentru examenul de Bacalaureat
2014
18. „Bilanţul muncii noastre”- festivitatea de 1-15 iunie
sfârşit de an şcolar