Sunteți pe pagina 1din 3

COMPETENȚELE ÎNVĂȚĂTORULUI

Student: CRISTA MARIA


MASTER, anul II, P.E.D.C.O.P

Competenţa profesională a învățătorului reprezintă ansamblul capacităţilor


cognitive, afective, motivaţionale, care împreună cu trăsăturile de personalitate îi oferă
calităţile necesare desfăşurării unei activităţi didactice să îndeplinească obiectivele propuse şi
să obțină rezultate foarte bune.

Competenţele pentru profesia de învăţător sunt concepute sistemic, integrate


competenţelor generale pentru îndeplinirea eficienta a unui rol social şi competenţelor
pentru profesia de cadru didactic în general.

Învățătorul transmite informaţii elevilor săi. În acest scop, el le selecţionează


şi le prelucrează din punct de vedere didactic, pentru a le adapta la sistemul de gândire al
elevilor, la nivelul lor de înţelegere. Totodată creează situaţii de învăţare cât mai favorabile
pentru atingerea obiectivelor pedagogice proiectate şi proiectează strategii de predare-învăţare
care să asigure succesul şcolar cu un număr cât mai mare dintre elevii pe care-i instruieşte. El
dirijează apoi învăţarea, o controlează şi o evaluează, îndeplinind însă şi rolul de consilier. În
acest context, învățătorul îi îndrumă pe elevi şi la alte surse de informaţie (decât el însuşi)
şi îi familiarizează cu metodele şi tehnicile de muncă intelectuală.

Competenţa didactică este dată de aptitudinea de a aplica anumite principii, de modul


de comportare, care trebuie să reprezinte un model, de strategiile preferate în activitatea
didactică.

În urma studiilor am dobândit următoarele competențe:

 competenţe de organizare şi structurare (organizarea clasei, structurarea


conţinuturilor, organizarea activităţii etc.);
 competenţe de distribuţie a comunicării (solicitare frontală sau solicitare de
răspunsuri interactive elevilor);
 competenţe de instruire şi evaluare (dirijarea activităţii practice, cognitive a
elevilor etc.);
 competenţe de manifestare a potenţialului formativ (stimularea conduitelor de
exprimare directă a opiniei critice etc.);
 competenţe referitoare la climatul socio-afectiv (tipuri de influenţe ale
profesorului în sfera personalităţii elevului);
 competenţe de stimulare a creativităţii (stimularea conduitei creative a
elevului).

Tipurile fundamentale de competenţe dobândite după terminarea Liceului


Pedagogic Caransebeș sunt:

 Competența de specialitate alcătuită din trei capacităţi principale:


 cunoaşterea materiei;
 capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică;
 capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei
domeniului (dar şi din domenii adiacente).
 Competența psihopedagogică care este rezultanta următoarelor cinci capacităţi:
 capacitatea de a cunoaşte elevii şi de a lua în considerare particularităţile lor de
vârstă şi individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-
educative;
 capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru
activitatea de învăţare, în general, şi pentru învăţarea unei anumite discipline de
studiu, în particular;
 capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activităţi instructiv-educative
(precizarea obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale,
elaborarea strategiilor de instruire, crearea unor situaţii de învăţare adecvate,
stabilirea corespunzătoare a formelor, metodelor şi instrumentelor de
evaluare etc.);
 capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea
elevilor, precum şi şansele lor de reuşită;
 capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducare.
 Competența psihosocială și managerială a celor care-şi desfăşoară activitatea în
învăţământ:
 capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii şi de a stabili
responsabilităţi în grup;
 capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupul de
elevi şi de a soluţiona conflictele;
 capacitatea de a-şi asuma răspunderea;
 capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi motiva, de a lua
decizii în funcţie de situaţie.

În urma finalizarii studiilor de licenta am dobandit numeroase competente profesionale


cum ar fi:

 organizarea şi animarea situaţiilor de învăţare;


 gestionarea progreselor elevilor;
 implicarea elevilor în învăţare şi aplicare;
 munca în echipă;
 participarea la conducerea şcolii;
 informarea şi implicarea părinţilor;
 utilizarea noilor tehnologii;
 implicarea în sarcinile şi dilemele etice ale profesiei;
 gestionarea propriei formări continue.