Sunteți pe pagina 1din 20

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

8 PIATRA NEAMȚ
Str. Dărmăneşti Nr.33, Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Tel./Fax: 0233.226706; E-mail: scoala8pn@yahoo.com
Http://www.scoala8pn.ro

Nr. de săptămâni: 4(VIII- XI)

Perioada: 4 noiembrie - 29 noiembrie 2019

DETALIERI
ZIUA/
DISCIPLINA DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE RESURSE EVALUARE OBS.
DATA
CONŢINUT
Luni CLR În livadă - descrierea imaginilor Resurse materiale: Observare
4 nov 1.3 1.4 - selectarea unor cuvinte din enunţuri realizate de –laptop, imagini, sistematică
2.1 2.2 Sunetul [e] şi elevi Comunicare în limba
2.3 3.1 litera e - delimitarea cuvintelor din propoziţii română, manual cls. I, probă orală/
3.2 4.1 (de tipar şi de - despărţirea cuvintelor în silabe Editura Didactică și scrisă
4.2 mână) - identificarea sunetului e în silabe Pedagogică S.A, caiete tip I,
şi cuvinte şi asocierea acestuia cu litera e Planșă cu litera e/E, caiet cu autoevaluare
AVAP Dialogul - scrierea literei e izolat şi în cuvinte foaie velină, carioci, hârtie
2.3 - formularea unor propoziţii alcătuite din cuvinte care creponată, plastilină
MM Punctuaţia. încep cu acelaşi sunet Resurse procedurale:
1.1., 2.1 - identificarea numărului de silabe ale unui cuvânt conversaţia, explicaţia,
Utilizarea liniei de - asocierea scrisului de mână cu cel de tipar munca independentă,
2h dialog - formularea şi scrierea unor cuvinte care conţin jocul didactic, metoda
diftongul ea fonetico – analitico –
Pronunţia şi sintetică
scrierea corectă a
cuvintelor care - exemplificarea unor cuvinte potrivite unor cerinţe Forme de organizare:
încep cu e şi a date (nume de persoane, cu sunetul e în poziţie frontal, individual, pe
cuvintelor care iniţială) grupe
conţin diftongul ea - citirea integrală a cuvintelor
- exersarea unor dialoguri
- scrierea unui dialog
- delimitarea cuvintelor unei propoziţii
- confecţionarea literelor din sârmă, plastilină
-interpretatrea strofei E,e,e… din cântecul „Toamna”
- scrierea literei e de mână
MEM Scăderea -Efectuarea de scăderi şi verificarea cu obiecte Resurse materiale: Observarea
1.2., 1.4. 1.5., 1.6. numerelor -scăderea cardinalelor unor mulţimi Matematică și explorarea sistematică
3.1. naturale până la -aflarea diferenţei a două numere mediului, manual pentru cls.
10 - verbalizarea legăturii dintre adunare și scădere I, Editura Didactică și
CLR - scrierea unor exerciții de scădere pentru imagini date Pedagogică S.A.; auxiliar,
1.2. - compunerea și rezolvarea unor probleme pe baza laptop, imagini, caiet de
AVAP unui suport visual matematică, numărătoare
2.6. - exerciții de comparare a două diferențe etc Resurse procedurale: Aprecieri
conversaţia, exerciţiul, globale si
explicaţia, munca individuale
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
AVAP Confecţii. - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse materiale: laptop, Expunerea
1.1,1.3 Hârtia utilizate; hârtie colorată, șablon , lucrărilor
2.1,2.2 - tăiere după - realizarea de scurte descrieri ale animalelor foarfecă, lipici, acuarele,
2.3 contur, asamblare, domestice; pahar
lipire -realizarea măştii; Resurse procedurale:
MEM -joc de rol-“De-a carnavalul” conversaţia, explicaţia,
2.1. Masca-pisica demonstrația, exerciţiul,
(pensulaţie, turul galeriei
decupare, lipire) Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, individuală. pe
grupe
Marți CLR În livadă efectuarea de scăderi şi verificarea cu obiecte Resurse materiale: Observare
5 nov. 1.3 1.4 -scăderea cardinalelor unor mulţimi –laptop, imagini, sistematică
2.1 2.2 Sunetul [e] şi -aflarea diferenţei a două numere Comunicare în limba
2.3 3.1 litera E - verbalizarea legăturii dintre adunare și scădere română, manual cls. I, probă orală/
3.2 4.1 - scrierea unor exerciții de scădere pentru imagini date Editura Didactică și scrisă
4.2 (de tipar şi de - compunerea și rezolvarea unor probleme pe baza Pedagogică S.A, caiete tip I,
mână) unui suport visual Planșă cu litera e/E, caiet cu autoevaluare
- exerciții de comparare a două diferențe etc. foaie velină, carioci, hârtie
AVAP 2.6. Dialogul creponată, plastilină
- ordonarea cuvintelor pentru a forma propoziții Resurse procedurale:
Punctuaţia. - despărţirea cuvintelor în silabe conversaţia, explicaţia,
2h - identificarea sunetului e în silabe şi cuvinte şi munca independentă,
asocierea acestuia cu litera E
Utilizarea liniei de jocul didactic, metoda
- scrierea literei E izolat şi în cuvinte
dialog
- completarea unor silabe pentru a obține cuvinte fonetico – analitico –
- identificarea numărului de cuvinte dintr-o propoziție sintetică
Pronunţia şi - asocierea scrisului de mână cu cel de tipar Forme de organizare:
scrierea corectă a - formularea şi scrierea unor cuvinte care conţin frontal, individual, pe
cuvintelor care diftongul ea grupe
încep cu e şi a - exersarea unor dialoguri
cuvintelor care - exerciții de transformare a unor cuvinte, după model
conţin diftongul ea dat
- identificarea și colorarea literei e / E din cuvinte date
- citirea unor dialoguri
- exerciții de transcriere, copier, dictare
- scrierea literei E de mână
MEM Scăderea - efectuarea de scăderi şi verificarea cu obiecte Resurse materiale: Observarea
1.4 1.5 numerelor - scăderea cardinalelor unor mulţimi Matematică și explorarea sistematică
1.6 3.1 naturale - aflarea diferenţei a două numere mediului, manual pentru cls.
până la 10 - verbalizarea legăturii dintre adunare și scădere I, Editura Didactică și
CLR - scrierea unor exerciții de scădere pentru imagini date Pedagogică S.A.; auxiliar,
1.2. - compunerea și rezolvarea unor probleme pe baza laptop, imagini, caiet de
unui suport visual matematică, numărătoare
- exerciții de comparare a două diferențe Resurse procedurale: Aprecieri
- rezolvare de problem cu support visual etc. globale si
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca individuale
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Lb. engleză
Miercuri CLR La fermă - alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia Resurse materiale: Observare
6 nov. 1.3 1.4 corectă, clară –laptop, imagini, sistematică
2.1 2.2 Sunetul [r] şi - identificarea sunetului r în silabe şi în cuvinte Comunicare în limba
2.3 3.1 litera r - frământări de limbă română, manual cls. I, Probă orală/
3.2 4.1 (de tipar şi de - asocierea sunetului r cu litera r Editura Didactică și scrisă
4.2 mână) - identificarea poziţiei literei în scrierea unui cuvânt Pedagogică S.A, caiete tip I,
- completarea de propoziţii eliptice Planșă cu litera r/R, caiet cu Autoevaluare
MM Dialogul: oferirea - formarea de cuvinte utilizând litere date (cu suport foaie velină, carioci, hârtie
1.1.,2.1. de informaţii imagistic) creponată, plastilină
despre mediul - scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului Resurse procedurale:
social şi natural - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor conversaţia, explicaţia,
2h apropiat - citirea în dialog munca independentă,
- citirea selectivă
jocul didactic, metoda
Citirea / scrierea - scrierea literei r ; cuvinte,propoziţii
- delimitarea în scris a cuvintelor unei propoziţii fonetico – analitico –
unui dialog
- asocierea corectă imagine –cuvânt sintetică
- citirea / scrierea unui dialog Forme de organizare:
- audierea cântecului ,,Graiul animalelor” frontal, individual, pe
-scrierea literei r de mână grupe

MM Interpretarea - Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a Resurse materiale: laptop, Aprecierea
1.1 -Nuanţe - Tare/ sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul imagini verbală
1.2 3.3 încet/ mediu câinelui etc.) Resurse procedurale:
- jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, conversaţia, explicaţia,
copil sau un instrument) demonstrația, exerciţiul
AVAP - Cântec: „Cucule, pasăre sură” Forme de organizare a
2.3. https://www.youtube.com/watch?v=pHI_zyAfFRU colectivului: activitate
frontală, individuală. pe
grupe
Religie
Joi DP Acesta sunt eu! - observarea trăsăturilor fizice (în oglindă), numirea Resurse materiale: Observarea
7 nov. 1.1., 2.3., 3.1. acestora; –auxiliar, foarfecă, lipici, sistematică
Prezentarea unor - identificarea umbrei unor copii în funcție de fișe
trăsăturile fizice
trăsături ,,Să mă prezint!” Resurse procedurale:
AVAP – 1.1 personale ,,Locuitorii planetei prieteniei” - colaj conversaţia, explicaţia,
CLR – 1.4 elementare. JOC ,,Buchețele” demonstraţia, exerciţiul,
joc de rol, observarea
Trăsături fizice directă
Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
CLR Recapitulare - exerciții de transcriere selectivă Resurse materiale: Observare
1.3 1.4 - ordonarea silabelor în cuvinte și a cuvintelor în –laptop, imagini, sistematică
2.1 2.2 Literele e, E, r propozitii Comunicare în limba
2.3 3.1 (de tipar şi de - delimitarea cuvintelor unei propozitii română, manual cls. I, probă orală/
3.2 4.1 mână) - exerciții de sinonimie, omonimie Editura Didactică și scrisă
4.2 - citirea cuvintelor, propozițiilor, dialogurilor Pedagogică S.A, caiete tip I,
Exerciții de - exerciții de copiere, transcriere și dictare Planșe cu litere, caiet cu autoevaluare
MM copiere, Lectură: „Comparația”, de Vasile Poenaru foaie velină, carioci, hârtie
1.1.,2.1. transcriere, creponată, plastilină
dictare Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
1h munca independentă,
jocul didactic, metoda
fonetico – analitico –
sintetică
Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
MEM Aflarea -adăugarea / extragerea de elemente dintr-o mulţime Resurse materiale: Observarea
1.4 1.5 numărului dată, pentru a obţine mulţimi ,,cu tot atâtea elemente” Matematică și explorarea sistematică
1.6 3.1 necunoscut -aflarea sumei / diferenţei a două numere date mediului, manual pentru cls.
-aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda I, Editura Didactică și
CLR balanţei Pedagogică S.A.; auxiliar,
2.1. - completarea unor casete cu numerele care lipsesc laptop, imagini, caiet de
matematică, numărătoare
Resurse procedurale: Aprecieri
conversaţia, exerciţiul, globale si
explicaţia, munca individuale
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Ed. fizică
Vineri MEM Aflarea -adăugarea / extragerea de elemente dintr-o mulţime Resurse materiale: Observarea
8 nov. 1.4 1.5 numărului dată, pentru a obţine mulţimi ,,cu tot atâtea elemente” Matematică și explorarea sistematică
1.6 3.1 necunoscut -aflarea sumei / diferenţei a două numere date mediului, manual pentru cls.
-aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda I, Editura Didactică și
CLR balanţei Pedagogică S.A.; auxiliar,
2.1. - completarea unor casete cu numerele care lipsesc laptop, imagini, caiet de
matematică, numărătoare
Resurse procedurale: Aprecieri
conversaţia, exerciţiul, globale si
explicaţia, munca individuale
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Lb. engleză
AVAP „Martinel” - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse materiale: laptop, Expunerea
1.1 1.3 (haşurare) utilizate; hârtie colorată, șablon , lucrărilor
2.1 2.2 - realizarea de scurte descrieri ale animalelor foarfecă, lipici
2.3 sălbatice; Resurse procedurale:
- folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop conversaţia, explicaţia,
decorative în compoziţie; demonstrația,
MEM -observarea utilizării liniei în diferite lucrări- exerciţiul,turul galeriei
2.2. picturi,sculpturi, imprimeuri textile Forme de organizare a
MM - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie de colectivului: activitate
1.1., 2.1. domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, modelaj, frontală, individuală. pe
construcţii, confecţii, foto-video) ; grupe
-realizarea compoziţiei.
- audierea cântecului ,,Prietenii cântăreți”
MM Interpretarea - Joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a Resurse materiale: laptop, Aprecierea
1.1 -Nuanţe - Tare/ sunetelor din natură (ciripitul păsărelelor, lătratul imagini verbală
1.2 3.3 încet/ mediu câinelui etc.) Resurse procedurale:
- jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, conversaţia, explicaţia,
copil sau un instrument) demonstrația, exerciţiul
CLR - Cântec: „Cucule, pasăre sură” Forme de organizare a
1.1 https://www.youtube.com/watch?v=pHI_zyAfFRU colectivului:activitate
frontală, individuală. pe
grupe
Luni CLR La fermă - alcătuirea unor enunţuri cu accent pe pronunţia Resurse materiale: Observare
11 nov. 1.3 1.4 corectă, clară –laptop, imagini, sistematică
2.1 2.2 Sunetul [r] şi - identificarea sunetului r în silabe şi în cuvinte Comunicare în limba
2.3 litera R - frământări de limbă română, manual cls. I, probă orală/
3.1 3.2 (de tipar şi de - asocierea sunetului r cu litera r / R Editura Didactică și scrisă
4.1 4.2 mână) - identificarea poziţiei literei în scrierea unui cuvânt Pedagogică S.A, caiete tip I,
- completarea de propoziţii lacunare Planșă cu litera r/R, caiet cu autoevaluare
- formarea de cuvinte utilizând litere / silabe date foaie velină, carioci, hârtie
AVAP 2.6. Dialogul: oferirea - scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului creponată, plastilină
de informaţii - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor Resurse procedurale:
2h despre mediul - citirea în dialog conversaţia, explicaţia,
social şi natural - scrierea literei r / R; cuvinte, propoziţii munca independentă,
apropiat - delimitarea în scris a cuvintelor unei propoziţii jocul didactic, metoda
- asocierea corectă imagine –cuvânt fonetico – analitico –
Citirea / scrierea - citirea / scrierea unui dialog
sintetică
unui dialog Joc de pronunţie: Rică nu ştia să zică, de Mălina
- descoperirea unor cuvinte în careu Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe

MEM Probleme care se - aflarea sumei / diferenţei a două numere Resurse materiale: Observarea
1.6., 3.1. rezolvă printr-o - crearea unor probleme simple după imagini Matematică și explorarea sistematică
5.2. operaţie -formularea şi rezolvarea unor probleme, pornind de mediului, manual pentru cls.
la o tematică / de la imagini I, Editura Didactică și
CLR - identificarea semnificaţiei datelor unei probleme Pedagogică S.A.; auxiliar,
1.2., 2.1 - identificarea cuvintelor care sugerează operaţii laptop, imagini, jetoane,
aritmetice caiet de matematică,
- compunerea şi rezolvarea unor probleme, utilizând numărătoare Aprecieri
date scrise într-un tabel Resurse procedurale: globale si
conversaţia, exerciţiul, individuale
explicaţia, munca
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
AVAP Suportul pentru - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse materiale: laptop, Expunerea
1.1 2.1 lumânare utilizate; șablon, acuarele, pahar lucrărilor
2.3 (pensulaţie, - auditie cantece pentru copii. Resurse procedurale:
decorare) - discutii despre animalele domestice si animalele conversaţia, explicaţia,
MM: 1.3, 2.1 salbatice. demonstrația, exerciţiul,
- realizarea lucrarii turul galeriei
Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, individuală. pe
grupe
Marți CLR La moară - identificarea sunetului o în silabe şi în cuvinte Resurse materiale: Observare
12 nov. 1.3 1.4 - exemplificarea unor cuvinte careconţin litera o –laptop, imagini, sistematică
2.1 2.2 Sunetul [o] şi - asocierea sunetului o cu litera o Comunicare în limba
2.3 litera o - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor română, manual cls. I, probă orală/
3.1 3.2 (de tipar şi de - scrierea literei o izolat ori în cuvinte şi în propoziţii Editura Didactică și scrisă
4.1 4.2 mână) - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Pedagogică S.A, caiete tip I,
scurte Planșă cu litera o/O, caiet cu autoevaluare
- completarea de cuvinte, propoziţii foaie velină, carioci, hârtie
AVAP Propoziţia: - asocierea cuvântului cu numărul potrivit de silabe creponată, plastilină
2.6. utilizarea - scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului Resurse procedurale:
DP cuvintelor noi în - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor conversaţia, explicaţia,
2.2. contexte adecvate - citirea în dialog munca independentă,
- citirea selectivă
jocul didactic, metoda
Scrierea - delimitarea în scris a cuvintelor dintr-o propoziţie
2h funcţională – - ordonarea silabelor pentru obţinerea unui cuvânt fonetico – analitico –
copierea, - realizarea acordului substantive –adjective (fără sintetică
transcrierea unui terminologie) Forme de
dialog - confecţionarea literelor din sârmă, beţişoare, organizare:frontal,
plastilină individual, pe grupe
- scrierea literei ,,o” de mână

MEM Recapitulare - aflarea sumei / diferențe a două numere Resurse materiale: Observarea
1.1. - scrierea sumei / diferențe obţinute prin comparare, Matematică și explorarea sistematică
1.2. utilizând semnele <, >, = mediului, manual pentru cls.
1.3. - asocierea rezolvării unei probleme cu un desen I, Editura Didactică și
1.6. - crearea unor probleme simple după imagini/ desene/ Pedagogică S.A.; auxiliar,
3.1 scheme date; laptop, imagini, jetoane,
5.2. - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de caiet de matematică,
la o tematică dată/de la numere date, de la imagini; numărătoare Aprecieri
CLR - modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă Resurse procedurale: globale si
1.2. să se schimbe; conversaţia, exerciţiul, individuale
- numirea părților componente ale scheletului uman explicaţia, munca
- aflarea unui număr necunoscut, în diverse contexte independentă,
- completarea unor șiruri numerice Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Ed. fizică
Miercuri CLR La moară - exemplificarea unor cuvinte care denumesc nume de Resurse materiale: Observare
13 nov. 1.3 1.4 copii –laptop, imagini, sistematică
2.1 2.2 Sunetul [o] şi - asocierea cuvintelor scrise cu litere de tipar cu cele Comunicare în limba
2.3 litera O scrise cu litere de mână română, manual cls. I, probă orală/
3.1 3.2 (de tipar şi de - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor Editura Didactică și scrisă
4.1 4.2 mână) - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Pedagogică S.A, caiete tip I,
scurte Planșă cu litera o/O caiet cu autoevaluare
Propoziţia: - scrierea unor cuvinte cu ajutorul alfabetarului foaie velină, carioci, hârtie
AVAP utilizarea - ordonarea unor silabe pentru a obține cuvinte creponată, plastilină
2.2. - delimitarea cuvintelor într-o propoziție
cuvintelor noi în - ordonarea cuvintelor pentru a obține propoziții Resurse procedurale:
2h contexte adecvate - transformarea unor cuvinte, după model dat conversaţia, explicaţia,
- modelaj litere munca independentă,
Scrierea - realizarea unui orar al clasei , folosind simboluri
jocul didactic, metoda
funcţională: pentru fiecare disciplină
copierea, - completarea unui rebus didactic fonetico – analitico –
transcrierea unui - interpretarea strofei cu ,,O, o , o ...” din cântecul sintetică
dialog Acum e toamnă, da! De Ana Motora – Ionescu Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe

MM Interpretarea - joc de recunoaştere a sunetelor străzii şi ale clasei, a Resurse materiale: laptop, Observare
1.1 -Nuanţe - Tare/ sunetelor din natură imagini directă
1.2 3.3 încet/ mediu - jocul „Recunoaşte interpretul!” Resurse procedurale:
- ,,Ce petrecere frumoasă” conversaţia, explicaţia,
CLR https://www.youtube.com/watch?v=BNHr5q2nMrc demonstrația, exerciţiul
1.2. Forme de organizare a
colectivului: activitate
frontală, individuală. pe
grupe
Religie
Joi DP Despre mine - Citirea textului ,,Vrei să fim prieteni?” Resurse materiale: Observarea
14 nov. 1.1., 2.2. - formulare de răspunsuri pe baza textului audiat –auxiliar, minge sistematică
2.3., 3.1 Prezentarea unor - identificarea și colorarea activităților preferate de Resurse procedurale:
Dănuț
trăsături - numirirea activităților preferate (ale elevilor) conversaţia, explicaţia,
AVAP – 1.1 personale - realizarea unui blazon personal demonstraţia, exerciţiul,
CLR – 1.4 elementare - descrierea unei persoane pe care o admiră joc de rol, observarea
JOC: ,,O calitate pentru numele meu” directă
Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
CLR Recapitulare - exerciții de încadrare corectă în pagină Resurse materiale: Observare
1.3 1.4 - transcrierea a unor propozitii –laptop, imagini, sistematică
2.1 2.2 Literele R, o, O - delimitarea cuvintelor dintr-un enunț Comunicare în limba
2.3 3.1 (de tipar şi de - obtinerea de cuvuvinte noi prin înlocuirea unei litere română, manual cls. I, probă orală/
3.2 4.1 mână) - activitate pe grupe: “Cuvinte în … copacul toamnei” Editura Didactică și scrisă
4.2 – gruparea și scrierea cuvintelor în functie de numărul Pedagogică S.A, caiete tip I,
Exerciții de de silabe Planșe cu litere, caiet cu autoevaluare
MM copiere, - exerciții de copiere, transcriere și dictare foaie velină, carioci, hârtie
1.1.,2.1. Lectură: „Păcălici la școală”, de Nicolae Labiș creponată, plastilină
transcriere, Auditie: Weightless Resurse procedurale:
dictare https://www.youtube.com/watch?v=UfcAVejslrU conversaţia, explicaţia,
1h munca independentă,
jocul didactic, metoda
fonetico – analitico –
sintetică
Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
MEM Evaluare - Itemii probei de evaluare Resurse materiale:
1.1, 1.2 sumativă Fișe de evaluare Proba scrisă
1.3., 1.6. Resurse procedurale:
2.1. conversaţia, explicaţia,
Forme de organizare:
individual
Ed. fizică
Vineri MEM AMELIORARE/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale: Evaluarea
15 nov. 1.1., 1.2., 1.3., 1.6 DEZVOLTARE – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor Fișe de lucru după rezolvarea
3.1., 5.2. stabili în funcţie de problemele (individuale/ale Resurse procedurale: sarcinilor de
Pot mai mult! majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după conversaţia, explicaţia, ameliorare/
AVAP evaluarea sumativă. Forme de organizare: dezvoltare:
2.6. Exerciții diverse – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de individual
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare Autoevaluarea
vizate prin proba de evaluare sumativă.
Lb. engleză
AVAP Confecţii şi - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse materiale: laptop, Expunerea
1.1; 1.4; 2.5; jucării: utilizate ; hârtie colorată, șablon , lucrărilor
Hârtia -participarea la jocuri de rol cu jucării şi obiecte foarfecă, lipici, acuarele,
CLR confecţionate; pahar
1.1 În lumea - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; Resurse procedurale:
2.2 animalelor - exersarea modului de îngrijire / păstrare a conversaţia, explicaţia,
MM instrumentelor şi materialelor de lucru. demonstrația,
1.1 „Marionete pe -intonarea cântecului ,,Brotăceii” exerciţiul,turul galeriei
degete”(colorare, Forme de organizare a
decupare, colectivului:activitate
lipire) frontală, individuală. pe
grupe
MM Interpretarea Însuşirea cântecelor pe traseul: colectiv –grupuri mici Resurse materiale: laptop, Observarea
1.1 – colectiv imagini sistematică
1.4 Resurse procedurale:
Procedee - reproducerea în grup a cântecelor însuşite intuitiv, conversaţia, explicaţia,
CLR 1.4 armonico- respectând sincronizarea demonstrația, exerciţiul
1.1 polifonice - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin Forme de organizare a
(solist-cor, acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, trianglu, colectivului:activitate
grupe alternative) maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau a percuţiei frontală, individuală. pe
corporale (bătăi din palme, bătăi ale degetului în grupe
bancă, cu bătăi pe genunchi)
-,,Șade rața pe butoi” de Al. Pașcanu
Luni CLR Camera mea - Identificarea sunetului c în silabe şi cuvinte Resurse materiale: Observare
18 nov. 1.1.,1.2. - exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul c –laptop, imagini, sistematică
1.3.,1.4. Sunetul [c] şi - asocierea sunetului ccu litera c Comunicare în limba
1.5.,2.1. litera c - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor română, manual cls. I, probă orală/
2.2.,2.3. (de tipar şi de - scrierea literei c izolat, în cuvinte, în propoziţii Editura Didactică și scrisă
4.1. mână) - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Pedagogică S.A, caiete tip I,
scurte Planșă cu litera c/C caiet cu autoevaluare
AVAP - memorarea poeziei ,,Dimineața” de Maria Giurgea și foaie velină, carioci, hârtie
2.3. Maria Georgescu-Boștină creponată, plastilină
- ordonarea cuvintelor unei propoziţii Resurse procedurale:
2h - completarea cuvintelor cu silabe potrivite conversaţia, explicaţia,
- asocierea unei însuşiri potrivite unui obiect / ființe munca independentă,
- jocuri didactice de sinonimie, antonimie, omonimie;
jocul didactic, metoda
- modelarea literei din plastilină
- scrierea literei c de mână fonetico – analitico –
sintetică
Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
MEM- Organe interne - recunoaşterea şi localizare organelor interne majore Resurse materiale: Observare
4.1.; 4.2. majore ale ale omului Matematică și explorarea sistematică
corpului omenesc - numirea părților scheletului uman care le adăpostesc mediului, manual pentru cls.
AVAP – Localizare - identificarea zonelor unde se găsesc organele interne I, Editura Didactică și probă orală/
2.2 majore, pe propriul corp Pedagogică S.A.; planşe scrisă
- colorarea unor casete, după criterii date diverse , jetoane, laptop,
auxiliar autoevaluare
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
AVAP Elemente de - Descrierea propriei persoane; Resurse materiale: laptop, Expunerea
1.1,1.3 limbaj plastic - realizarea de aplicaţii în oglindă(chipul meu); hârtie colorată, șablon , lucrărilor
2.2,2.4 Punctul, linia - folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop foarfecă, lipici, acuarele,
decorative în aplicaţii/compoziţii alese pahar
CLR 1.1 „Chipul meu - numirea unor asemănări / deosebiri între personae Resurse procedurale:
2.2 (pensulaţie, - verbalizarea etapelor de lucru în realizarea lucrării conversaţia, explicaţia,
decupare, lipire)” plastic demonstrația,
MM - executarea lucrării exerciţiul,turul galeriei
1.2. Audierea cântecului: ,,La oglindă” Forme de organizare a
colectivului:activitate
frontală, individuală. pe
grupe
Marti CLR Camera mea - identificarea sunetului c în silabe şi cuvinte Resurse materiale: Observare
19 nov. - exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul C –laptop, imagini, sistematică
1.1.,1.2. Sunetul [c] şi - asocierea sunetului c cu litera C Comunicare în limba
1.3.,1.4. litera C - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor română, manual cls. I, probă orală/
1.5.,2.1. (de tipar şi de - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Editura Didactică și scrisă
2.2.,2.3. mână) scurte Pedagogică S.A, caiete tip I,
4.1. - formularea de propoziţii cu sensurile diferite ale unui Planșă cu litera c/C caiet cu autoevaluare
cuvânt foaie velină, carioci, hârtie
AVAP 1.2, 2.3 Cuvinte cu aceeași - asocierea de silabe pentru a obţine un cuvânt creponată, plastilină
formă, dar cu sens - ordonarea cuvintelor unei propoziţii Resurse procedurale:
diferit - alcătuiri de enunțuri din care să reiasă sensul diferit conversaţia, explicaţia,
al unui cuvânt
munca independentă,
2h - completarea cuvintelor cu silabe potrivite
- jocuri didactice de sinonimie, antonimie, omonimie; jocul didactic, metoda
-modelarea litetei din plastilină fonetico – analitico –
- scrierea literei C de mână sintetică
Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
MEM Recunoașterea, - reprezentarea numerelor de două cifre cu ajutorul Resurse materiale: Observare
1.1.; 5.1. formarea, citirea numărătorii de poziţionare Matematică și explorarea sistematică
și scrierea nr. - reprezentarea prin obiecte (beţişoare) a numerelor mediului, manual pentru cls.
nat. de la 0 la 100 din intervalul 0 – 100 I, Editura Didactică și probă orală/
AVAP - reprezentarea zecilor prin mănunchiuri de câte 10 Pedagogică S.A.; auxiliar, scrisă
2.2 beţişoare planşe diverse , laptop, caiet
- exerciții de numărare de matematică, numărătoare autoevaluare
- descompunerea numerelor Resurse procedurale:
- reprezentarea unor numere date pe numărători conversaţia, exerciţiul,
- colorarea zecilor / unităților explicaţia, munca
- identificarea numerelor pare / impare independentă,
- formarea unor grupe de câte 10 elemente
- audierea poveştii ,,Povestea Inimii” Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Ed. fizică
Miercuri CLR În clasă - asocierea sunetului ă cu litera ă Resurse materiale: Observare
20 nov. 1.2; 1.3; 2.1; 4.1 - diferenţierea literelor de tipar şi de mână, mici şi –laptop, imagini, sistematică
Sunetul [ă] şi mari Comunicare în limba
literele ă, Ă - descrierea imaginilor română, manual cls. I, probă orală/
(de tipar şi de - alcătuirea unor enunţuri folosind cuvinte date Editura Didactică și scrisă
AVAP 1.2, 2.3 mână) - scrierea de mână a literei ă / Ă Pedagogică S.A, caiete tip I,
- identificarea formei articulate nearticulate a unu Planșă cu litera ă/Ă caiet cu autoevaluare
Norme de cuvânt (fără terminologie) foaie velină, carioci, hârtie
exprimare orală - identificarea pluralului / singularului unui creponată, plastilină
2h substantive (fără terminologie) Resurse procedurale:
Pronunţarea şi - completarea cuvintelor cu litere / silabe potrivite conversaţia, explicaţia,
scrierea corectă a - confecţionarea literelor din sârmă, beţişoare, figuri munca independentă,
cuvintelor ce Tangram jocul didactic, metoda
conţin diftongul - scrierea / completarea unor enunţuri care să conţină
uă fonetico – analitico –
comparaţii între obiecte familiare
- evidenţierea, în enunţuri, a omonimiei cuvintelor sintetică
(fără terminologie) Forme de organizare:
- Joc de rol- „Exprimarea politicoasă” frontal, individual, pe
grupe
MM Audierea unor - Recunoaşterea sunetelor din natură Resurse materiale: laptop, Observarea
1.1 cântece - jocul:„Perechile jucăriilor” imagini sistematică
1.4 interpretate de -recunoaşterea auditivă a jucăriilor muzicale şi Resurse procedurale:
copii asocierea lor în perechi conversaţia, explicaţia,
CLR 1.4 - selectarea şi mânuirea jucăriilor potrivite (sau a demonstrația, exerciţiul
1.1 percuţiei corporale) pentru imitarea diferitelor Forme de organizare a
sonorităţi din mediul înconjurător colectivului: activitate
- interpretarea cântecului ,,Alunelul” frontală, individuală. pe
grupe
Religie
Joi DP - Audierea poveștii: ,,Cel mai frumos cadou” Resurse materiale: Observarea
21 nov. 1.1.; 2.2 Prietenia - formulare de întrebări / răspunsuri pe baza textului – fișe de lucru sistematică
2.3.; 3.1. audiat Resurse procedurale:
Interacțiuni simple - colorarea imaginii corespunzătoare, conform unor conversaţia, explicaţia,
AVAP cu ființe și obiecte criteria date demonstraţia, exerciţiul,
1.1 familiare - motivarea unei alegeri făcute joc de rol, observarea
CLR – 1.4 - recunoașterea unor pesonaje – prietene din imagini directă
date
- completare ,,Cercul prietenilor” Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
CLR Recapitulare - exerciții de transcriere selectivă Resurse materiale: Observare
1.3 1.4 - ordonarea silabelor în cuvinte și a cuvintelor în –laptop, imagini, sistematică
2.1 2.2 Literele propoziții Comunicare în limba
2.3 3.1 c, C, ă, Ă - delimitarea cuvintelor unei propoziții română, manual cls. I, probă orală/
3.2 4.1 (de tipar şi de - exerciții de sinonimie, omonimie Editura Didactică și scrisă
4.2 mână) - citirea cuvintelor, propozițiilor, dialogurilor Pedagogică S.A, caiete tip I,
- exerciții de copiere, transcriere și dictare Planșe cu litere, caiet cu autoevaluare
MM Exerciții de Lectură: „În clasa întâi”, de Constantin Dragomir foaie velină, carioci, hârtie
1.1.,2.1. copiere, creponată, plastilină
transcriere, Resurse procedurale:
dictare conversaţia, explicaţia,
1h munca independentă,
jocul didactic, metoda
fonetico – analitico –
sintetică
Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
MEM Recunoașterea, - Identificarea numerelor pare / impare Resurse materiale: Observare
11.; 5.1. formarea, citirea - poziţionarea pe axă a unor numere Matematică și explorarea sistematică
și scrierea nr. - numirea organelor interne majore și localizarea mediului, manual pentru cls.
AVAP nat. de la 0 la 100 acestora pe propriul corp I, Editura Didactică și probă orală/
2.2 - completarea unor șiruri numerice Pedagogică S.A.; auxiliar, scrisă
- exerciții de descompunere a două numere formate planşe diverse , laptop, caiet
din zeci și unități de matematică, numărătoare autoevaluare
- colorarea unor imagini, respectând un anumit cod Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Ed. fizică
Vineri MEM Rotunjirea la zeci - poziţionarea pe axă a numerelor Resurse materiale: Observare
22 nov. 1.1,1.2, a numerelor - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea Matematică și explorarea sistematică
1.3 naturale de la 0 sau eliminarea unui număr de unităţi mediului, manual pentru cls.
la 100 - numărarea cu pas dat I, Editura Didactică și probă orală/
AVAP - completarea unor casete cu numere corespunzatoare Pedagogică S.A.;auxiliar, scrisă
2.6. - formarea unor numere date cu ajutorul bețișoarelor planşe diverse , laptop, caiet
de matematică, numărătoare autoevaluare
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Lb. engleză
AVAP „Copacul - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse materiale: laptop, Expunerea
1.1,1.3 toamnei” utilizate; hârtie colorată, șablon , lucrărilor
2.2,2.4 (colorare, rupere, - auditie cantece pentru copii. foarfecă, lipici, acuarele,
lipire) - discutii despre anotimpul Toamna pahar
MM 1.3 2.1 - Realizarea lucrarii ; Resurse procedurale:
- Turul galeriei/expozitie conversaţia, explicaţia,
Auditie: „Toamna” - cântec demonstrația,
exerciţiul,turul galeriei
Forme de organizare a
colectivului:activitate
frontală, individuală. pe
grupe
MM Cântec: -joc de recunoaştere a sunetelor din natură (ciripitul Resurse materiale: laptop, Observarea
1.1 1.2 „În pădurea cu păsărelelor, broscuțele, greierii etc.) imagini sistematică
1.4 alune” - crearea unei atmosfere propice însuşirii cântecului, Resurse procedurale:
prin prezentarea unor materiale muzicale sau conversaţia, explicaţia,
CLR 1.4 ilustrative potrivite demonstrația, exerciţiul
- însuşirea cântecului ,,În pădurea cu alune” Forme de organizare a
colectivului:activitate
frontală, individuală. pe
grupe
Luni CLR La librărie - Alcătuirea unor enunţuri, cu accent pe pronunţia Resurse materiale: Observare
25 nov. 1.3 .;1.4 corectă, clară –laptop, imagini, sistematică
2.1.; 2.2 Sunetul [l] şi - identificarea sunetului l în silabe şi în cuvinte Comunicare în limba
3.1.; 3.2 litera l - frământări de limbă română, manual cls. I, probă orală/
4.1.;4.2 (de tipar şi de - asocierea sunetului l cu litera l Editura Didactică și scrisă
mână) - citirea integrală a cuvintelor şi a Pedagogică S.A, caiete tip I,
propoziţiilor Planșă cu litera l/L caiet cu autoevaluare
AVAP Ortografia - scrierea literei l în cuvinte, propoziţii scurte foaie velină, carioci, hârtie
2.3. cuvintelor - identificarea imaginii potrivite unui cuvânt dat creponată, plastilină
- realizarea unui dialog care reprezintă o convorbire Resurse procedurale:
Cuvinte cu aceeaşi telefonică conversaţia, explicaţia,
2h formă, dar înţeles - dictare: cuvinte, propoziţii munca independentă,
diferit - construirea corectă a unor enunţuri după o imagine
jocul didactic, metoda
- transformarea unor cuvinte, după model dat
Formule de salut - copierea unui dialog fonetico – analitico –
-completarea propozitiilor lacunare sintetică
- joc de rol: ,,La librărie” Forme de organizare:
- scrierea literei l de mână frontal, individual, pe
grupe

MEM Rotunjirea la zeci - poziţionarea pe axă a numerelor Resurse materiale: Observare


1.1,1.2, a numerelor - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea Matematică și explorarea sistematică
1.3 naturale de la 0 sau eliminarea unui număr de unităţi mediului, manual pentru cls.
la 100 - numărarea cu pas dat I, Editura Didactică și probă orală/
AVAP - completarea unor casete cu numere corespunzatoare Pedagogică S.A.; auxiliar, scrisă
2.6. - formarea unor numere date cu ajutorul bețișoarelor planşe diverse , laptop, caiet
de matematică, numărătoare autoevaluare
Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
explicaţia, munca
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe

AVAP „Cutiuţa cu - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse materiale: laptop, Expunerea
1.1 2.1 2.2 2.3 amintiri” utilizate; hârtie colorată, șablon , lucrărilor
- verbalizarea etapelor de lucru foarfecă, lipici, acuarele,
( rupere, tăiere
MM 2.1 după contur, - realizarea lucrărilor pahar
lipire, pensulaţie) -interpretare cântece de iarnă Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația,
exerciţiul,turul galeriei
Forme de organizare a
colectivului:activitate
frontală, individuală. pe
grupe
Marți CLR La librărie - Identificarea sunetului L în silabe şi cuvinte Resurse materiale: Observare
26 nov. 1.3 .;1.4 - exemplificarea unor cuvinte ce conţin sunetul L –laptop, imagini, sistematică
2.1.; 2.2 - asocierea sunetului L cu litera L Comunicare în limba
3.1.; 3.2 Sunetul [l] şi - citirea silabelor, cuvintelor, propoziţiilor română, manual cls. I, probă orală/
4.1.;4.2 litera L - scrierea literei l izolat, în cuvinte, în propoziţii Editura Didactică și scrisă
(de tipar şi de - scrierea după dictare a unor cuvinte şi propoziţii Pedagogică S.A, caiete tip I,
mână) scurte Planșă cu litera l/L caiet cu autoevaluare
DP - formularea de propoziţii cu sensurile diferite ale unui foaie velină, carioci, hârtie
2.2. Ortografia cuvânt creponată, plastilină
AVAP - asocierea de silabe pentru a obţine un cuvânt
2.6. cuvintelor Resurse procedurale:
- ordonarea cuvintelor unei propoziţii conversaţia, explicaţia,
Cuvinte cu aceeaşi - realizarea unei convorbiri telefonice
munca independentă,
2h formă, dar înţeles - completarea cuvintelor cu silabe potrivite
jocul didactic, metoda
diferit
fonetico – analitico –
Dialog: O sintetică
convorbire Forme de organizare:
telefonică frontal, individual, pe
grupe

MEM Compararea și - compararea numerelor naturale, utilizând semnele Resurse materiale: Observare
1.1.; 1.2.; 1.3. ordonarea <, >, = Matematică și explorarea sistematică
1.6. numerelor - colorarea unor numere după criterii date mediului, manual pentru cls.
4.1.; 4.2 naturale de la 0 - ordonare crescătoare / descrescătore I, Editura Didactică și probă orală/
la 100 - poziționarea unor numere date pe axa numerelor Pedagogică S.A.;auxiliar, scrisă
CLR - completarea unor casete cu numere corespunzătoare planşe diverse , laptop, caiet
1.4. - ghicitori matematice de matematică, numărătoare autoevaluare
AVAP - numirea unor sporturi care contribuie la dezvoltarea Resurse procedurale:
2.6. fizică armonioasă conversaţia, exerciţiul,
DP - argumente PRO/ CONTRA privitoare la practicarea explicaţia, munca
2.2. unor sporturi independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Ed. fizică
Miercuri CLR Recapitulare - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor de tipar şi Resurse materiale: Autoevaluarea
27 nov. 1.1;1.2; de mână –laptop, imagini,
1.3; 2.1; 2.2; -copiere, transcriere, dictare Comunicare în limba
2.3; 3.1; 4.1 - identificarea numărului de cuvinte date într-o română, manual cls. I,
DP propoziţie Editura Didactică și
2.2. -ordonarea literelor / silabelor,pentru a obţine cuvinte Pedagogică S.A, auxiliar,
- evidențierea unor norme de comportament fișe de lucru
- descoperirea unor șiruri de cuvinte, după o regulă dată
1h - formularea unor propoziții cu sensurile diferite ale Resurse procedurale:
unui cuvânt conversaţia, explicaţia,
- încercuirea formelor corecte a unor cuvinte date munca independentă,
jocul didactic
Forme de organizare:
frontal, individual, pe
grupe
CLR Evaluare Itemii probei de evaluare Resurse materiale: Probă scrisă
1.3 1.4; 2.1; 2.2; sumativă fișe de evaluare
3.1;3.2; 4.1;4.2; Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
1h munca independentă,
Forme de organizare:
frontal, individual
MM Interpretarea - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, Resurse materiale: laptop, Observarea
1.1 1.2 -Nuanţe - Tare/ copil sau un instrument) imagini sistematică
1.4 încet/ mediu - utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru Resurse procedurale:
confecţionarea unor jucării muzicale simple conversaţia, explicaţia,
AVAP (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de demonstrația, exerciţiul
2.3. lemn decorate de copii etc.) Forme de organizare a
-Cântec: ,,Țara mea e România” colectivului: activitate
frontală, individuală. pe
grupe

Religie
Joi DP - scaunul povestitorului - Relatarea celui mai important Resurse materiale: Observare
28 nov. 1.1.; 2.2 Pasiunile mele eveniment din viață fișe de lucru, coli albe, sistematică
2.3.; 3.1. - gruparea colegilor în functie de anotimpul în care sunt creioane colorate
Prezentarea unor născuți
trăsături - mimarea unor situatii diferite - când primesti/ dăruiesti; Resurse procedurale:
AVAP personale când câstigi un concurs.. conversaţia, explicaţia,
1.1 elementare - „Ce-mi place să fac?” – prezentarea pasiunilor, hobby- munca independentă,
CLR – 1.4 urilor
Joc: Ha-Ha-Ha
Forme de organizare:
frontal, individual
CLR Pot mai mult!  Recapitularea literelor a – L Resurse materiale: Observare
1.2; 1.3; 2.1; 4.1  Evaluare: Literele a - L fișe de lucru, coli albe, sistematică
Activități de  Citirea silabelor, cuvintelor, propozitiilor creioane colorate
DP recuperare /  Ex. de despărtire a cuvintelor în silabe Resurse procedurale:
3.1. dezvoltare  Ex. de copiere, transcriere si dictare conversaţia, explicaţia,
AVAP
2.6.  Completarea cuvintelor/propozitiilor lacunare munca independentă,
 Sinonime, omonime
1h Jocuri de miscare
Forme de organizare:
frontal, individual
MEM Rotunjirea, - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea Resurse materiale: Observare
1.1., 1.2., 1.3., compararea și sau eliminarea unui număr de unităţi Matematică și explorarea sistematică
1.6. ordonarea - numărarea cu pas dat mediului, manual pentru cls.
numerelor - poziționarea unor numere pare / impare pe axa I, Editura Didactică și probă orală/
CLR: 2.4;. naturale de la 0 numerelor Pedagogică S.A.; auxiliar, scrisă
AVAP: 2.6. la 100 - completarea unor casete cu numere corespunzătoare planşe diverse , laptop, caiet
- exerciții de colorare a unor casete, după criterii date de matematică, numărătoare autoevaluare
- ordonare crescătoare / descrescătore Resurse procedurale:
- descoperirea anilor de viață a unor animale, prin conversaţia, exerciţiul,
descoperirea răsturnatelor unor numere etc. explicaţia, munca
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Ed. fizică
Vineri MEM Rotunjirea, - rotunjirea la zeci a unui număr dat, prin adăugarea Resurse materiale: Observare
29 nov. 1.1., 1.2., 1.3., compararea și sau eliminarea unui număr de unităţi Matematică și explorarea sistematică
1.6. ordonarea - numărarea cu pas dat mediului, manual pentru cls.
numerelor - poziționarea unor numere pare / impare pe axa I, Editura Didactică și probă orală/
CLR: 2.4;. naturale de la 0 numerelor Pedagogică S.A.; auxiliar, scrisă
AVAP: 2.6. la 100 - completarea unor casete cu numere corespunzătoare planşe diverse , laptop, caiet
- exerciții de colorare a unor casete, după criterii date de matematică, numărătoare autoevaluare
- ordonare crescătoare / descrescătore Resurse procedurale:
- descoperirea anilor de viață a unor animale, prin conversaţia, exerciţiul,
descoperirea răsturnatelor unor numere etc. explicaţia, munca
independentă,
Forme de organizare a
colectivului:
Frontal, individual, pe
grupe
Lb. engleză
AVAP „Țara mea” - - realizarea unei discuții despre simbolurile României. Resurse materiale: laptop, Expunerea
1.1,1.3 colaj -folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop hârtie colorată, șablon , lucrărilor
2.2,2.4 decorative în aplicaţii/compoziţii alese foarfecă, lipici, acuarele,
Simbolurile țării - exersarea utilizării corecte a instrumentelor de lucru; pahar
CLR - exersarea modului de îngrijire / păstrare a Resurse procedurale:
2.4. instrumentelor şi materialelor de lucru conversaţia, explicaţia,
demonstrația,
exerciţiul,turul galeriei
Forme de organizare a
colectivului:activitate
frontală, individuală. pe
grupe

MM Interpretarea - jocul „Recunoaşte interpretul!” (bărbat, femeie, Resurse materiale: laptop, Observarea
1.1 1.2 -Nuanţe - Tare/ copil sau un instrument) imagini sistematică
1.4 încet/ mediu - utilizarea unor mariale şi obiecte refolosibile pentru Resurse procedurale:
confecţionarea unor jucării muzicale simple conversaţia, explicaţia,
AVAP (cutii/sticle cu pietricele, nisip sau nasturi; linguri de demonstrația, exerciţiul
2.3. lemn decorate de copii etc.) Forme de organizare a
-Cântec: ,,Țara mea e România” colectivului: activitate
frontală, individuală. pe
grupe