Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL

de predare – primire a obiectelor donate

Prin care

Societatea ASOCIATIA ALPHA LEADERSHIP, persoană juridică de drept român, cu sediul în Str Avrig 33, bl.440, sc.1, et.8, ap.32,
sector 2, Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. 134/2015 , având CUI 35543352, reprezentată prin dl/dna Irina-Roxana
Hustiu-Szekely în calitate de Administrator/Asociat Unic, în calitate de DONATOR,

Predă

și

Societatea SA/SC……………………….SRL, persoană juridică de drept român, cu sediul în


……………………………………………………….., înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. ……………………., având CUI
…………….……….., reprezentată prin dl/dna …………………………. în calitate de Administrator/Asociat Unic/Director, în calitate
de DONATAR,

Primește

un număr de ……………………. exemplare din cartea având titlul Scoala de Ghinzi și ISBN 978-606-9068-13-7 care sunt donate.

Încheiat în 2 (două) exemplare astăzi, ………………………..

Donator Donatar

ASOCIATIA ALPHA LEADERSHI SC …........ SRL

Confirm ca am predat: Confirm ca am primit:

Nume: Hustiu-Szekely Nume: …………………………

Prenume: Irina-Roxana Prenume: ……………………...

Semnătura: …………………. Semnătura: ………………….

Page 1 / 1