Sunteți pe pagina 1din 2

Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a

Termenul de competenţă poate fi definit ca fiind capacitatea unei persoane de a mobiliza


un ansamblu integrat de resurse cognitive, afective, gestuale, relaţionale pentru a realiza
anumite sarcini sau pentru a rezolva o familie de situaţii - problemă.
În termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza un ansamblu
integrat de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori pentru a realiza familii de sarcini de
învăţare. Competenţa este un potenţial care trebuie probat/demonstrat de elev în situaţii concrete.
Educaţia bazată pe competenţe urmăreşte în esenţă trei mari obiective:
1. să pună accentul pe competenţele pe care elevul trebuie să le stăpânească la sfârşitul
fiecărui an şcolar şi la sfârşitul şcolarităţii obligatorii. Rolul profesorului trebuie să fie
acela de a organiza învăţarea într-o manieră cât mai adecvată pentru a duce elevii la
nivelul aşteptat;
2. să dea sens învăţării, să arate elevului la ce-i serveşte ceea ce învaţă el la şcoală;
abordarea prin competenţe îl învaţă pe elev să raporteze permanent învăţarea la situaţii
care au sens pentru el şi să utilizeze achiziţiile sale în aceste situaţii;
3. să certifice achiziţiile elevului în termeni de rezolvare de situaţii concrete şi nu în
termenii unei sume de cunoştinţe şi de deprinderi pe care elevul le va uita, pe care nu ştie
cum să le utilizeze în viaţa activă.
După parcurgerea ciclului gimnazial, elevul trebuie să aibă formate competenţe ce ţin de
comunicare în limba maternă şi comunicare în limbi străine, competenţe matematice şi
competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii, competenţe digitale, competenţe sociale şi civice,
competente de sensibilizare şi exprimare culturală.
O altă competenţă ce trebuie dezvoltată elevului este aceea de a şti cum să înveţe, dar şi
competenţa privind spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat.
Disciplina Limba şi literatura română vizează construirea profilului absolventului de
gimnaziu, având ca obiectiv atingerea unui nivel intermediar de deţinere a competenţelor-cheie.
Competenţele-cheie formate la disciplina Limba şi literatura română în gimnaziu, în principal,
sunt comunicarea in limba maternă şi sensibilizare şi exprimare culturală.
Formarea competenţei de comunicare în limba maternă (română) în gimnaziu este un
proces axat pe desfăşurarea de activităţi didactice adecvate particularităţilor de vârstă, conform
profilului absolventului de gimnaziu, după cum urmează:
- căutarea, colectarea, procesarea de informaţii şi receptarea de opinii, idei, sentimente
într-o varietate de mesaje ascultate/texte citite;
- exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin
adaptarea la situaţia de comunicare;
- participarea la interacţiuni verbale in diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în cadrul
unui dialog proactiv.
Formarea competentei-cheie sensibilizare şi exprimare culturală respectă particularităţile
de vârstă ale elevului de gimnaziu, sprijinindu-l în procesul complex de a înţelege rolul identităţii
culturale şi lingvistice pentru dezvoltarea personală armonioasă, adecvată contextului social.
Activităţile specifice destinate să formeze această competenţă se regăsesc explicit formulate în
profilul absolventului de gimnaziu. Acestea sunt:
- aprecierea unor elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului
naţional şi universal;
- realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în contexte şcolare
şi extraşcolare;
- participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau
nonformale.
Foarte importantă pentru elev este încrederea în sine, dezvoltarea personaă sau
manifestarea dorinţei de a se autodepăşi. Aceste aspecte pot fi recuperate din alte competenţe.

S-ar putea să vă placă și